Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121749
Taotlus T-KL/1014972

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1014972
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Tartu Linnavalitsus
Kontaktisik
Mihkel Vijar
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Tartu linnas, Emajõe vasakkalda kaldakindlustuse rekonstrueerimine lõigus Kaarsild kuni Atlantise maja.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Projekti eesmärgiks on amortiseerunud kaldakindlustuse ja kaldapealsete käiguteede rekonstrueerimine terviklikul ala rekonstrueeritavast Kaarsillast kuni Atlantise majani.
Projektlahendusega luuakse kaldapealsele uus läbiv nõuetekohane kergliiklustee lõik, mis võimaldab erinevate kergliiklusvahenditega sujuvalt kulgeda piki Emajõe vasakkallast. Samuti rajatakse kaldaastmestik istumiseks ja vabaaja veetmiseks.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Ehitusperioodil esinevad järgnevad keskkonna häiringud: müra, vibratsioon, tolm. Ehituse tarbeks tuleb rajada sulundsein ja pumbata vett kaevikust tagasi jõkke.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Emajõe vasakkalda kindlustus
Aadress
Narva mnt 2g, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Territoriaalkood
8151
Katastritunnus(ed)
79301:001:0787
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6474330, Y: 659506
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Narva mnt 2g (79301:001:0787). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Narva mnt 2g (79301:001:0787).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
Alates
01.01.2023
Kuni
01.11.2023

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Mõjutatav ala on lokaalne. Projekti link https://www.tartu.ee/pilv/s/3j6mcDq6w0K4sF8
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Viimase kuue aasta jooksul ei ole Taotleja viinud läbi pinnaveekogu seisundi seiret.
Vee erikasutuse asukoha skeem ja kaart
Lisa 1: Picture1.png
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
Tugiseina rajamiseks tuleb paigaldada ajutine sulundsein kogu töötsooni ulatuses või vastavalt Töövõtja ehituse etappidele, kui tugisein rajatakse ja lammutatakse erinevates etappides. Ajutine sulundsein rajatakse kokku ca. 5 m kõrgune, mis rammitakse olemasolevast kaldakindlustuse tugimüürist ca. 1,5 m kaugusele. Ehituskaevik peab olema kuiv kogu aluse ehituse, monteerimis- ja betoneerimistööde aja. Sulundsein peab ulatuma 0,5 m veepinnast kõrgemale ning olema rammitud piisavalt sügavale, et vastu võtta võimaliku veesamba kõrgust jõudu. Ehituse tehnoloogia ja kasutatava tehnika valib ehitaja, kes selgub riigihanke tulemusel.
Vee erikasutusega seotud tööde teostamise või vee erikasutusega seotud kavandatava ehitise projekt

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Veekogu
Veekogu nimi Emajõgi
Veekogu kood VEE1023600
Tegevuse tüüp Veekogu põhja tahkete ainete, sh pinnase paigutamine
Kaadamisala nimi 0
Süvendamise maht m³ 0
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadamise maht m³ 100
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadatavate ainete omaduste kirjeldus Kalda kindlustuse ehitusel kasutatakse looduslikku päritolu täiteliiva, killustikku ja lisaks tavapäraseid ehitusmaterjale puitu, terast, betooni
Saasteainete sisaldus veekogusse paigutatavas materjalis Puuduvad
Planeeritava tegevuse põhjendus Olemasoleva kaldakindlustuse rekonstrueerimine
Vee erikasutuse koordinaadid
Vee erikasutuse piirkonna koordinaadid
X: 6474383, Y: 659454
X: 6474335, Y: 659488
X: 6474350, Y: 659472
Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus Välditakse jäätmete sattumist veekogusse, ei väljuta tööde tegemiseks märgitud alalt, järgitakse kindlaid tööperioode.
Veekogusse tahkete ainete paigutamise sh kaadamise koha valiku põhjendus -
Vee füüsikalised ja keemilised omadused -
Veekogu bioloogilised omadused ja veerežiim -
Kavandatavad seirepunktid
Nimetus Koordinaadid Analüüsitav näitaja Seire aeg Seire sagedus
       

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Vorm ei ole asjakohane.

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Emajõe vasakkalda kaldakindlustuse rekonstrueerimine lõigus Kaarsild kuni Atlantise maja.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Vahetu piirkond, täpsemalt pole teada
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
 
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
 
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
 

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Projekt