Menetlus M-121757 » Taotlus T-KL/1015064 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1007481-3
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
R Tooted OÜ
Kontaktisik
Ranno Rästas
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Puidujäätmete ja kivijäätmete vastuvõtt ja taaskasutusse suunamine.
Parandustaotluse selgitus
-
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
R Tooted OÜ poolt kavandatava tegevuse eesmärgiks on puidujäätmete vastuvõtt, ladustamine ja hakkimine ning kivijäätmete vastuvõtt nende taaskasutusse suunamine või üle andmine vastavat õigust omavale isikule. Selleks on ettevõte hankinud sobiva kinnistu.
Loa taotleja peamiseks tegevuseks on vastu võtta ja töödelda puidujäätmeid, kivijäätmete oskaal on väike.
Käitis, millisele taotletakse luba on osaliselt kõvakattega ja osaliselt pinnasala. Jäätmete ladustamine on ette nähtud pinnasalale. Vastuvõetud materjalid on keskkonnaohutud seeläbi on minimeeritud kahjulike elementide avaldumine keskkonnale.
Sisendmaterjali, puidud ja mineraaljäätmed aastane maksimaalne töötlusmaht kõikide koodide lõikes kokku on ca 8500 tonni. Puitjäätmed väärindatakse kütteks, väike osas suunatakse korduskasutusse (nt terved puitalused). Mineraaljäätmed antakse üle vastavat luba omavatele ettevõtetele.
Materjal transporditakse sihtkohta veokitega, ettevõte ise veoteenust ei paku, materjal tarnitakse koostööpartnerite poolt. Materjal laetakse maha vastavalt liigile õigesse tsooni järgides ladustusjooniseid. Maha laetud materjal teisaldatakse hunnikutesse laaduriga. Aunad kõrgused ei ületa 4 meetrit, auna pikkused varieeruvad vastavalt töötlustsoonide suurustele.
Protsessi teostamiseks kulub töötluseks tehnikat ja seadmeid, diiselkütust ning inimtööjõud. Protsessis olevaid materjale (puidud ja kivimid) hoitakse eraldi valmismaterjalidest. Materjalide kaalude fikseerimiseks kasutatakse mahuarvutust, arvestades materjalide erikaalusid. Töötluse joonised on nähtavad lisadest.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Tegevuse mõju ei põhjusta negatiivseid ilminguid ümbritsevas loodus- ega elukeskkonnas, kuna vahetusläheduses ei ole elamupiirkondi, millisele tegevus mõju avaldaks. Käitis asub Pärnu linna territooriumil Kaubasadama tee ääres, millises asuvad erinevad tööstused. Läheduses ei ole loodusakaitsealuseid objekte millistele tegvus ohtu kujutaks.
Käitluse sisendiks on keskkonnaohutud ja loodussõbralikud materjalid – puidujäätmed ja mineraaljäätmed.
Tööstuspiirkond ja kontrollitud tegevus aitab vältida potentsiaalseid häiringuid. Ei teostata tegevusi suurte tuulte puhul. Tegevusega võib kaasneda vähesel määral müra (seadmete kasutamisest), aga häiringu mõju on lokaalne ja ei ole eeldada häiringuid mis ulatuksid elamu aldeni.
Seadmed, millistega tegevusi tehakse on hooldatud ja vastavad tehnilistele tingimustele ja on kooskõlas parima võimaliku tehnikaga. Väljaspool käitlusala ei ladustata jäätmeid.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Pilliroo
Aadress
Pilliroo tee 13, Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
5986
Katastritunnus(ed)
62401:001:0351
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6472156, Y: 526453
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Pilliroo tee 13 (62401:001:0351), Pilliroo tee 13a (62401:001:0352). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Pilliroo tee 13 (62401:001:0351), Pilliroo tee 13a (62401:001:0352).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Pilliroo puiduplats
Kood  
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Pilliroo tee 13, Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond 62401:001:0351 X: 6472157, Y: 526456
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38111 - Tavajäätmete kogumine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Komplekstegevus K1 - Jäätmekäitluskeskus
Asukoha üldiseloomustus Käitluskoht asub Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, Papsaare külas, tegemist on tööstuspiirkonnaga, elamuid ümberringi on vähe (lähim eluhoone ca 80 m kaugusel). Kinnistu puhul on tegemist hoonestud objektiga, millisel on mitmed kasutuses olevad hooned. Jäätmekäitluseks arvestatud osal ei ole hoonestust. Käitlusala tsoonid on nähtavad lisadest ladustusjoonistest. Vastu võetud jäätmed ladustatakse üksteisest eraldi, vastavalt ladustusjoonistele.
Olemasolev keskkonnaseisund on hea, kinnistut läbib elektrimaakaabelliin ja sidetrass kuid need ei läbi käitlusala ega jää selle vahetuslähedusse. Kinnistul on puurkaev, kuid käitluslala ei jää puurkaevu sanitaarkaitsetsooni.
Kompleksile ligipääs veovahenditega läbi kaubasadama teed, mis on heas seiskorras asfalteeritud tee.
Materjale ladustatakse alal selliselt, et ei toimuks eri materjalide omavahelist segunemist (arvestatakse materjalide erikaalusid, ilmastikutundlikkust ning nende sobivusi ladustusalade järgi).
Tegevuse mõju ei põhjusta negatiivseid ilminguid, mis avaldaksid mõju ümbritsevale, kuna inimtegevus ei jää sellisesse lähedusse mille puhul oleks karta negatiivseid ilminguid, samuti käideldakse keskkonnaohutuid jäätmeid. Seadmed, millistega tegevusi tehakse on hooldatud ja ei tekita mürahäiringuid käitisest välja (vastavad tehnilistele tingimustele ja on kooskõlas parima võimaliku tehnikaga). Tolmuhäiringute ära hoidmiseks või minimeerimiseks arvestatakse klimaatilisi tingimusi - ladustades ja töödeldes jälgitakse ilmastikku, suure tuulega materjalide teisaldamist või hakkimist ei toimu.
Kinnistut kasutatkse kasutusteatise alusel, kinnisasja maaomandi kasutamisõigust kinnitav dokument on leitav lisadest.
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Asukoha plaan lisatud, Lisa 1 Pilliroo kinnistu asukoht. kinnistu asub Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, Papsaare külas, tegemist on tööstuspiirkonnaga, kuid läheduses on ka elamumaa sihtoststarbega kinnistuid. Lähim eluhoone ca 80 m kaugusel (kinnistu kirde piirinaaber) läheduses  ja kinnistul on hooneid millisel on erinevad tööstused (ladustus ja puuidtöökojad). Ca 500 m kaugusel on Pärnu laht, millisel on ranna või kalda piiranguvöönd, kuid mainitud piiranguvöönd ei ulatu kinnistu käitlusalani. Kinnistust lõuna suunas jäävad üksikud geodeesimaärgid. Kinnistul on puurkaev, kuid käitluslala ei jää puurkaevu sanitaarkaitsetsooni. Vastavalt Eesti Põhjavee kaitstuse kaardile asub piirkond suhteliselt kaitsutud põhjaveega asupaigas.

Kinnistule pääseb mööda asfaltkattega hea kandvusega teed, juurdepääs kinnistule on hea.

Tegevuse mõju ei põhjusta negatiivseid ilminguid, mis avaldaksid mõju ümbritsevale, kuna käideldakse keskkonnaohutuid jäätmeliike ja puuduvad vahetuslähdeuses olevad tundlikud osapooled. Seadmed, millistega tegevusi tehakse on hooldatud ja ei tekita mürahäiringuid (vastavad tehnilistele tingimustele ja on kooskõlas parima võimaliku tehnikaga). Tolmuhäiringute ära hoidmiseks või minimeerimiseks arvestatakse klimaatilisi tingimusi, ladustades ja töödeldes jälgitakse ilmastikku, suure tuulega materjalide teisaldamist või hakkimist ei toimu.

Võõrastele ligipääs on tõkestatud läbi piiratud ala.

Kinnistul on põhiliselt põlevad jäätmed, põlevamaterjalide hulk on igal juhul alla 1000m3, sellest tulenevalt pole vajadust Päästeameti kooskõlastuse järele.

Käitluskohta vastu võetavate liikide üle arvestuse pidamise aluseks on mahuarvutus vastavate erikaaludega, jäätmed registreeritakse ja peetakse arvestust. Arvestuse pidamiseks on vajalikud vahendid olemas.

 

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Korduskasutuseks ettevalmistamine R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine 20 500
Jäätmete ladustamine R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas. 8 500 200 000
Puidujäätmete hakkimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 3 500 50 000
mineraaljäätmete ladustamine R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas. 5 000 500 000

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Pilliroo puiduplats
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
02 01 07 - Metsamajandusjäätmed (näiteks oksad, risu) 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 03 - Puitpakendid 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 02 01 - Puit 1 500   1 500 1 500 1 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* 5 000   5 000 5 000    
19 12 07 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06* 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Korduskasutuseks ettevalmistamine R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine Puitjäätmetest kasutuskõlblike aluste ja korduskasutuseks sobivate muude puitpakendite nt puitkastide eraldamine, mida kasutada korduskasutuse eesmärgil. Materjalide eraldamise eelduseks on, et tegemist on korralike, tervete ja kaubanduslikult korrektsete materjalidega. Kogumisvahendid kogumiseks, laadur materjalide eraldamiseks,.
2. Puidujäätmete hakkimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Puitjäätmed võetakse vastu vastavalt kvaliteedile, materjalid ladustatakse eraldi hunnikutesse - töötlemata puit ja töödeldud puit. Mõlemast materjalist toodetakse puitkütust nn puithakke, milline suunatakse taaskasutusse. Keemiliselt töödeldud puidust võetakse laborianalüüsid veenudmaks biomassi kriteeriumites või anatkse materjal üle koostööpartnerile, kes teostab analüüsid.
Seadmete säilimiseks ja kvaliteedi tagamiseks eraldatakse hakkimisel puidujäätmetest metall. Metallieraldi on hakkuri lisaseade.
Hakkimine läbi sisseostetud teenuse.
Materjalide teisaldamiseks kasutatakse teleskooplaadurit.
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
 

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Pilliroo puiduplats
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6472186, Y: 526463 pinnasala 1 aastat 50 200 02 01 07 - Metsamajandusjäätmed (näiteks oksad, risu) Jah 50 200
2 X: 6472178, Y: 526461 pinnasala 1 aastat 50 200 19 12 07 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06* Jah 50 200
4 X: 6472151, Y: 526453 pinnasala 1 aastat 110 400 15 01 03 - Puitpakendid Jah 30 150
17 02 01 - Puit Jah 80 250
5 X: 6472139, Y: 526444 pinnasala 2 aastat 150 150 17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* Ei 150 150
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
Ettevõtte tegevusega võib kaasneda tolmutamist, puidujäätmete hakkimisel võib kuivadel perioodil tolmu eralduda, samas on antud tegevuse mõju lokaalne kuna jälgitakse ilmastikku töötlemisel.
Ladustamisel jälgitakse tuulte suunda ja välditakse tööde tegemist suurte tuulte korral.
Ettevõtte tegevusega võib kaasneda vähesel määral müra (liikuvtehnika).
Tuleohu tagamiseks võetakse vastu vaid neid jäätmeliike, mis on taotluses esitatud, välditakse põlevjäätmete suurel hulgal ladustamist, hoitakse kinni ladustusplaanidest.
Lõhnahäiringuid ette ei ole näha näha kuna ei käidelda jäätmeliike, mis põhjustaksid nimetatud häiringuid.
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Keskkonnaohutus Keskkonnaohutus on tagatud läbi pädeva personali, kes on instrueeritud ning töö on korduva iseloomuga. Omatakse varasemat kogemust antud töödega seonduvalt. Teadvustatud on erinevate jäätmeliikide spetsiifikat ning nende ladustamiseks sobivatest asupaikadest.
Jäätmete teisaldust ja laadimisi teostatakse tehniliselt korras sõidukitega.
Personali koolitamine, tehniliselt korras ja ohutud seadmed vastavalt töö iseloomule ja materjalile.

Pidev
2. Valve Kõrvaliste isikute sissepääsu tõkestamine. Sissepääsu tõkestamiseks on käitlusala piiritletud. Ala ümbritsevad kraavitus mis väldib liikuvtehnikaga ligipääsu.
Pidev
3. Tolmu ja mõjude ohjamine Tolmu ja peenosakeste laialikandmise tõkestamine läbi valitud ladustuskohtade väliterritooriumil. Sõelumistehnika ja purustustehnika on paigaldatud nii, et need jäävad kuhjade vahele, tekitades tuule eest kaitstuse. Laaduriga tihendatakse materjalide välispindasid, mis aitavad tolmu laialikandumist (kividel) suurte tuulte puhul tööd seisatakse. Seadmed paigaldatakse tuulte varju. Võimalus kasutada vett materjalide niisutamiseks (puidud, kivid). Vastavalt vajadusele
4. Tuleohutus Tööde tegemisel juhindutakse Eestis kehtivatest tuleohutuse
normatiividest. Puidu hakkimisel on keelatud suitsetada ja kasutada lahtist
tuld. Liikuvtehnika on varustatud esmaste tulekustutusvahenditega.
Kinnistul on esmased tule- ja muude avarii likvideerimise vahendid (tulekustutid, vesi).
Pidev
 

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Pilliroo puiduplats
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Jäätmete käitlus ja õnnetuste ennetamine Ettevõte on varustatud toimivate ja hooldatud seadmetega ning töötajad vajalike töövahendite, töötingimuste ja väljaõppega. Kõikide tegevuste juures arvestatakse kehtivate tervise-, keskkonnakaitse normatiividega, järgitakse tuleohutusnõudeid. Pidev
Õnnetuste tagajärgede leevendamise meetmed Ettevõtja tagab kõik endast oleneva vältimaks õnnetust. Kui õnnetus siiski ilmneb, teeb kõik endast oleneva õnnetuse mõju vähendamiseks ja tagajärgede likvideerimiseks. Käitluskohas olev liikuvtehnika on varustatud esmaste tule- ja avariilikvideerimise vahenditega (tulekustuti, absorbent jm). Keskkonnareostuse korral likvideeritakse reostus iseseisvalt või kaasatakse Päästeamet. Igast õnnetusjuhtumist ja avariist, mis mõjutab keskkonda või inimese tervist, teavitatakse viivitamatult loa haldurit ja järelvalvet. Võimalusel võetakse tarvidusele abinõud, mis takistavad reostuse levikut. Õnnetuse ilmnemisel
Alustamisel Kasutatavad tehnika ja seadmed peavad olema tehniliselt korras ja kasutamiseks ohutud. Alustamisel
järelhoolduse kava Tegevus ei eelda järelhoolduse kava olemasolu Jäätmekäitluse lõpetamisel
Lõpetamisel Taastatakse algne olukord, jäätmed antakse enne lõpetamist üle vastavat keskkonnaluba omavale ettevõttele või taaskasutatakse Jäätmeseaduse alusel. Jäätmekäitluse lõpetamisel
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Jrk nr 1.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmete ladustamine (R13)
Tehniline varustatus Jäätmete ladustamiseks kasutatakse laadureid. Ladustamiseks paigaldatakse materjalid kuhjadesse või ettenähtud alaldele piisavate vahekauguste ja kõrgustega, tagamaks nende püsimine ja ohutus. Ladustamiseks on kasutusel piisavate suurustega tsoonid. Materjalidest eraldatud võõriste kogumiseks on tsoonides kogumisvahendid - big-bagid ja 660l plastist konteinerid.
Parim võimalik tehnika Tehnika on tehniliselt korras, hooldatatakse regulaarselt, rikete avastamisel need kõrvaldatakse. Töötatakse vaid tehniliselt korras seadmetega. Jäätmete eraldatuse tagamine; kokkusobivuse tagamine. JK PVT BAT 2,e, f.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Tehnika on vastav ette nähtud tööks ja vastab parimale võimalikule tehikale.
 
Jrk nr 2.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Puidujäätmete hakkimine
Tehniline varustatus Puidujäätmed eraldatakse materjalide liikide (alused, ehituspuit, oksad) kaupa ning töödeldud ja töötlemata puit. Teisaldamiseks kasutatakse laadureid ja ekskavaatorit. Hakkimine toimub perioodiliselt, hakkimise teenust tellitakse koostööpartneritelt.
Parim võimalik tehnika Liikuvtehnika on tehniliselt korras, hooldatatakse regulaarselt , rikete avastamisel need kõrvaldatakse. Töötatakse vaid tehniliselt korras seadmetega. Tahkete sisendjäätmete sorteerimine. JK PVT BAT 2 g Sorteerimismeetodid; JK PVT ptk 6. Meetodite kirjeldus, p 6.4
Sorteerimismeetodid (käsitsi eraldamine, suurusel põhinev eraldamine)
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Tehnika on vastav ette nähtud tööks ja vastab parimale võimalikule tehikale. On olemas tehnikaga protsesside teostamiseks. Eraldatud jäätmed ladustatakse ette nähtud tsoonidesse.
 
Jrk nr 3.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia mineraaljäätmete ladustamine
Tehniline varustatus Pinnase ja mineraaljäätmete ladustamiseks kasutatakse ekskavaatorit ja laadurit. Ladustamiseks paigaldatakse materjalid kuhjadesse või ettenähtud alaldele piisavate vahekauguste ja kõrgustega, tagamaks nende püsimine ja ohutus.
Parim võimalik tehnika Tehnika on tehniliselt korras, hooldatatakse regulaarselt, rikete avastamisel need kõrvaldatakse. Töötatakse vaid tehniliselt korras seadmetega. JK PVT BAT 2 c Jäätmete jälgimise süsteem; JK PVT BAT 2 e Jäätmete eraldatuse tagamine
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Tehnika on vastav ette nähtud tööks ja vastab parimale võimalikule tehikale.
 
Jrk nr 4.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Korduskasutuseks ettevalmistamine
Tehniline varustatus Teleskooplaadur ja käsitöö, käsitsi ja tehnikaga tervete toodete eraldamine.
Parim võimalik tehnika Liikuvtehnika on tehniliselt korras, hooldatatakse regulaarselt , rikete avastamisel need kõrvaldatakse. Töötatakse vaid tehniliselt korras seadmetega. Tahkete sisendjäätmete sorteerimine. JK PVT BAT 2 g Sorteerimismeetodid; JK PVT ptk 6. Meetodite kirjeldus, p 6.4
Sorteerimismeetodid (käsitsi eraldamine, suurusel põhinev eraldamine)
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Tehnika on vastav ette nähtud tööks ja vastab parimale võimalikule tehikale.
 

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Jrk nr Võimalik hädaolukord Hädaolukorra tekkimise võimaluse selgitus Rakendatavad meetmed
1. Tulekahju Tehnika (ekskavaatorid ja laadurid) ekspluateerimise käigus tekkiv süttimise oht läbi tehnilise rikke. Jäätmete süttimine Koolitatud personal, läheduses olevad esmased tulekustutusseadmed ja vajadusel Päästeameti kaasamine.
Nõuetekohaste jäätmete vastuvõtt ja käitlemine.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
R Tooted OÜ poolt kavandatava tegevuse eesmärgiks on peamiselt puidujäätmete vastuvõtt, töötlemine, ladustamine ning nende taaskasutusse suunamine või üle andmine vastavat õigust omavale isikule, käideldakse ka mineraaljäätmeid, mida üksnes võetakse vastu ja vaheladustatakse enne üle andmist vastavat luba omavatele ettevõtetele. Selleks on ettevõte hankinud sobiva kinnistu, sobivate rajatistega.
Käitis, millisele taotletakse luba on pinnasalaga. Vastuvõetud materjalid on keskkonnaohutud seeläbi on minimeeritud kahjulike elementide avaldumine keskkonnale.
Tehniline varustus – laadurite ja ekskavaatorite olemasolu.
Sisendmaterjali, mineraaljäätmed ja puidud, aastane maksimaalne töötlusmaht kõikide koodide lõikes kokku on ca 8500 tonni. Töötluse tulemusena saadakse väärindatakse puitjäätmed kütteks, väike osas suunatakse korduskasutusse (nt terved puitalused).
Materjal transporditakse sihtkohta veokitega, ettevõte ise veoteenust ei paku, materjal tarnitakse koostööpartnerite poolt. Materjal laetakse maha vastavalt liigile õigesse tsooni järgides ladustusjooniseid. Maha laetud materjal teisaldatakse hunnikutesse teleskooplaaduriga või ekskavaatoriga. Aunade kõrgused ei ületa 5 meetrit, auna pikkused varieeruvad vastavalt töötlustsoonide suurustele.
Protsessi teostamiseks kulub töötluseks tehnikat ja seadmeid, diiselkütust ning inimtööjõudu. Materjalide kaalude fikseerimiseks kasutatakse mahuarvutust, arvestades materjalide erikaalusid. Töötluse joonised on nähtavad lisadest.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Käitluskoht asub Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, Papsaare külas, tegemist on tööstuspiirkonnaga, elamuid ümberringi on vähe (lähim eluhoone ca 80 m kaugusel). Kinnistu puhul on tegemist hoonestud objektiga, millisel on mitmed kasutuses olevad hooned. Jäätmekäitluseks arvestatud osal ei ole hoonestust. Käitlusala tsoonid on nähtavad lisadest ladustusjoonistest. Vastu võetud jäätmed ladustatakse üksteisest eraldi, vastavalt ladustusjoonistele.
Olemasolev keskkonnaseisund on hea, kinnistut läbib elektrimaakaabelliin ja sidetrass kuid need ei läbi käitlusala ega jää selle vahetuslähedusse. Kinnistul on puurkaev, kuid käitluslala ei jää puurkaevu sanitaarkaitsetsooni.
Kompleksile ligipääs veovahenditega läbi kaubasadama teed, mis on heas seiskorras asfalteeritud tee.
Materjale ladustatakse alal selliselt, et ei toimuks eri materjalide omavahelist segunemist (arvestatakse materjalide erikaalusid, ilmastikutundlikkust ning nende sobivusi ladustusalade järgi).
Tegevuse mõju ei põhjusta negatiivseid ilminguid, mis avaldaksid mõju ümbritsevale, kuna inimtegevus ei jää sellisesse lähedusse mille puhul oleks karta negatiivseid ilminguid, samuti käideldakse keskkonnaohutuid jäätmeid. Seadmed, millistega tegevusi tehakse on hooldatud ja ei tekita mürahäiringuid käitisest välja (vastavad tehnilistele tingimustele ja on kooskõlas parima võimaliku tehnikaga). Tolmuhäiringute ära hoidmiseks või minimeerimiseks arvestatakse klimaatilisi tingimusi - ladustades ja töödeldes jälgitakse ilmastikku, suure tuulega materjalide teisaldamist või hakkimist ei toimu.
Kinnistut kasutatkse kasutusteatise alusel, kinnisasja maaomandi kasutamisõigust kinnitav dokument on leitav lisadest.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Ettevõtte tegevus ei põhjusta pöördumatuid muutusi piirkonnas. Põhjavee seisukohalt on tegemist suhteliselt kaitstud põhjavee asupaigaga (vastavalt Eesti põhjavee kaitstuse kaardile). Ettevõte peab oluliseks negatiivsete keskkonnamõjude tekkimise vältimist. Selle tagamiseks ei võeta vastu vedelaid jäätmeid, olmejäätmeid, ega materjale mis sisaldavad ohtlikke aineid. Ettevõte ei vaheladusta ega töötle jäätmeid, milliste päritolus ega ohutuses jäätmeid üle andev klient teadmist ei oma. Kinnistul on puurkaev, millise veehaarde sanitaarkaitseala ei ulatu jäätmekäitlusaldeni samuti on välditud tegevuse mõju põhjaveele.
Kinnistut läbib elektrimaakaabelliin ja sidetrass kuid need ei läbi käitlusala ega jää selle vahetuslähedusse.
Ca 500 m kaugusel on Pärnu laht, millisel on ranna või kalda piiranguvöönd, kuid mainitud piiranguvöönd ei ulatu kinnistu käitlusalani. Kinnistust lõuna suunas jäävad üksikud geodeesimaärgid.
Vastavalt Eesti Põhjavee kaitstuse kaardile asub piirkond suhteliselt kaitsutud põhjaveega asupaigas.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Tegevus ei avalda mõju veekeskkonnale, kuna käideldakse vastavaid jäätmeliike. Välisõhu heide jääb alla välisõhu saasteloa künnisvõimsusi.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
-

8. Taotluse lisad