Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121782
Taotlus T-KL/1015040

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1005083
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS
Kontaktisik
Julia Nestor
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
taotletakse loa pikendust seoses KMH menetluse pikenemisega
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Põhjavee ammutamine;
Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa elanike joogiveega varustamine;
Kohtla-Järve linna Kukruse ja Sompa linnaosade elanike joogiveega varustamine;
Jõhvi linna ning Jõhvi valla elanike joogiveega varustamine;
Veevõtt ja veevarustus:
Ahtme linnaosa:
Ahtme veehaare:
veevõtt puurkaevust nr 50900; 50847; 50848; 50905; 50901; 50317 asukoht Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Ahtme mnt 75, 75a, 75b, 77, 77c, 75c;
Kurtna-Vasavere veehaare:
veevõtt puurkaevust nr 50902; 50862; 50906; 50904; 50903; 3235; 3234; 3233; 3242; 3261; 3262; 3243; 3244; 3245; asukoht Illuka vald, Vasavere
Kukruse linnaosa:
Kukruse veehaare:
veevõtt puurkaevust nr 2146; asukoht Kohtla Järve linn, Kukruse;
Sompa linnaosa:
Sompa veehaare:
veevõtt puurkaevust nr 2350; 51257
asukoht Kohtla Järve linn, Sompa;
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Tegevusega selliseid keskkonnahäiringuid, nagu lõhn, müra jne ei kaasne.

KeA poolt on 2017 aasta juunis algatatud vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine.

07.11.2018 aastal kirjas 6-3/18/11875-1 kinnitas ja kiitis heaks JBP poolt esitatud KMH programmi ning määras KMH aruande esitamise tähtajaks 07.11.2020.

JBP esitatud taotluse alusel peatas KeA kirjaga 13.05.2020 nr 6-3/20/4758-6 KMH menetluse kuni 31.03.2021. Seega nihkus KMH aruande esitamise tähtaeg kuni 01.04.2023. Lisaks on ilmnenud asjaolud, mis võivad KMH menetluse veelgi pikendada (JBP kiri 07.10.2022 nr 2-2/2955-8, KeA dokumendiregistris registreeritud 10.10.2022 nr 6-3/22/12729-3) Sellest lähtudest taotleme keskkonna (vee erikastuse) loa pikendada kuni 31.04.2024.


Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn
Aadress
Sompa tn 3, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Territoriaalkood
2270
Katastritunnus(ed)
25301:002:0068
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6584953, Y: 693696
Käitise territoorium
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
2 aastat
Alates
01.01.2023
Kuni
30.04.2024

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Ei ole asjakohane

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Ei ole asjakohane

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Ei ole asjakohane

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Ei ole asjakohane

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Ei ole asjakohane

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Ei ole asjakohane

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Veevõtt järgmistest veehaardest Kohtla-Järve linna ühisveevarustuse eesmärgil:
Ahtme linnaosa:
Ahtme veehaare:
veevõtt puurkaevust nr 50900; 50847; 50848; 50905; 50901; 50317 asukoht Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Ahtme mnt 75, 75a, 75b, 77, 77c, 75c;
Kurtna-Vasavere veehaare:
veevõtt puurkaevust nr 50902; 50862; 50906; 50904; 50903; 3235; 3234; 3233; 3242; 3261; 3262; 3243; 3244; 3245; asukoht Illuka vald, Vasavere
Kukruse linnaosa:
Kukruse veehaare:
veevõtt puurkaevust nr 2146; asukoht Kohtla Järve linn, Kukruse;
Sompa linnaosa:
Sompa veehaare:
veevõtt puurkaevust nr 2350; 51257
asukoht Kohtla Järve linn, Sompa;
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Põhjavee ammutamine vasavere, kukruse, Sompa ja Ahtme vaahaardest;
Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa elanike joogiveega varustamine;
Kohtla-Järve linna Kukruse ja Sompa linnaosade elanike joogiveega varustamine;
Jõhvi linna ning Jõhvi valla elanike joogiveega varustamine;
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimise projekti “Kohtla-Järve piirkonna veevarustussüsteemide renoveerimine” (2.1.0101.09-0036) raames lepingulised tööd „Veehaarete ja veetöötlusjaamade projekteerimine ning ehitus“ teostati 2010 aasta novembris kuni 2021 aasta detsembrini. Projekti täitja hankelepingu alusel oli AS Merko Ehitus (juhtivpartner). Lisaks juhtivpartnerile kuulusid töövõtja konsortsiumisse AS Merko Infra, AS Sweco Project ja OÜ Balrock. Projekti finantseeriti ca 67% ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (Cohesion Fund), ca 33% ulatuses Kohtla-Järve linna ja Jõhvi valla ning OÜ Järve Biopuhastuse poolt.

Projekti “Kohtla-Järve piirkonna veevarustussüsteemide renoveerimine” (2.1.0101.09-0036) kohaselt lahendati Ahtme, Jõhvi ja Kohtla-Järve linnade veevarustus Kurtna-Vasavere ja Ahtme veehaarde baasil, rajati üks ühine veetöötlusjaam Ahtmesse (Ahme VTJ).
Töödeldud vesi pumbatakse magistraaltoru kaudu Ahtmest Kohtla-Järve linna Kukruse ja Järve linnaosadeni. Ahtme veehaare täiendab Kurtna-Vasavere veehaardest pumbatavat vett, kindlustamaks tootlikkust.

Lepingu raames teostati alljärgnevad projekteerimis- ja ehitustööd:

Kurtna-Vasavere veehaardes (Illuka vallas) viidi läbi olemasolevate 14 puurkaevu renoveerimise ja puurkaevpumpla taastamise.
Ehitatud puhta vee reservuaarid koos II astme pumpla (Q=8000 m3/d) rekonstrueerimise ja uute seadmete paigaldusega.
Rajatud Ahtme uue veehaare. Projekti ülesandeks oli kuue (6) uue Cm-V puurkaevu ning puurkaevpumpla projekteerimine, nende ehitus ning puurkaevpumplatest pumbatava vee ühendamine sama projekti raames rajatavate magistraaltorudega.
Rajatud ja 2012 aasta juulis antud käiku uus veetöötlusjaam Ahtmesse (Ahtme VTJ), mille tootlikkuseks on Q=11 300 m3/d. Uue veetöötlusjaama kaudu varustatakse veega Ahtme, Kukruse ning Järve linnaosad, ühtlasi ka Jõhvi linn. 2016 aasta novembrist Ahtme VTJ kaudu varustatakse veega ka Oru linnaosa.
Projekti realiseerimisel anti käiku juhtimiskeskus piirkonna veetöötlusjaamade, survetõstepumplate ja puurkaevpumplate elektri-, valve- jälgimis- ja automaatika (SCADA) juhtimiseks arvutisüsteemide kaudu.
Kogu veevarustussüsteem on juhitav ühtsest keskusest.
Pärast projekti elluviimist vastab veevarustuse tehnoloogia ja tehnika parimale võimalikule tehnikale (PVT-le).

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Vorm ei ole asjakohane.

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Veehaare jrk nr 1.
Veehaarde nimi Kurtna-Vasavere veehaare
Veehaarde kood POH0023752
Puurkaevu katastrinumber  
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Jah
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6575612, Y: 703256
Põhjaveekiht Kvaternaar (Q)
Põhjaveekogum Kvaternaari Vasavere põhjaveekogum (Q_Vasav)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Jah
Joogivee kasutamine või tootmine Jah
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord hea
Veevõtuseadmete iseloomustus puurkaevud 28, 29, 30, 31, 32 - pump SAER - SPC 151-A/3;
puurkaevud 50,51, 66 - pump SAER S-151 A/3;
puurkaev 49 - pump SAER NR-152 C/4
puurkaevud 52, 62 - pump SAER SC-151 A/3;
puurkaev 63 - pump SAER NP-F/10
puurkaev 66 - pump SAER S-151 A/3
puurkaev 67 - pump SAER NR- 152 D/4Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) pk 28 induktiiv mark ABB WaterMaster number 3K220000663870
pk 29 induktiiv mark ABB WaterMaster number 3K220000663852
pk 30 induktiiv mark ABB WaterMaster number 3K220000663853
pk 31 induktiiv mark ABB WaterMaster number 3K220000663864
pk 32 induktiiv mark ABB Process Master 300 number FEP311-080A1S1D4B0A1A0A01A1S1/049247
pk 49 induktiiv mark ABB WaterMastern number 3K220000663869
pk 50 induktiiv mark ABB WaterMaster number 3K220000663855
pk 51 induktiiv mark ABB WaterMaster number 3K220000663850
pk 52 induktiiv mark ABB WaterMaster number 3K220000663848
pk 53 induktiiv mark ABB WaterMaster number 3K220000663865
pk 62 induktiiv mark ABB WaterMaster number 3K220000663860
pk 63 induktiiv mark ABB WaterMaster number 3K220000663868
pk 66 induktiiv mark ABB WaterMaster number 3K220000663858
pk 67 induktiiv mark ABB WaterMaster number 3K220000663866
kõik mõõturid on taadeldud ajavahemikul 18.09 - 25.09.2019
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Jah
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimise projekti “Kohtla-Järve piirkonna veevarustussüsteemide renoveerimine” on rajatud ning 2012 aasta juulis antud käiku Ahtme veetöötlusjaam (Atme VTJ), mille tootlikkuseks on Q=11 300 m3/d.
Veetöötlus hõlmab järgnevaid etappe:
a) vee aereerimine, vees lahustunud gaaside eemaldamine(CO2, H2S jt.);
b) vee filtreerimine;
c) järeldesinfektsioon (NaOCl) enne puhta vee reservuaare, et torustikku pumbatavas vees ning magistraaltoudes säiliks bakteriaalselt puhas joogivesi. kasutatakse vajadusele korral

Veetöötlus sisaldab aeratsiooniseadmeid, filtreid ja desinfektsiooniseadmeid. Aeratsiooniks on esmane õhu inžekteerimine, millele järgneb ketasaeraatorite kolonn, mis paikneb vahetult filtrite peal. Filtriks on lahtine, rõhuvaba liivafilter. Filtrimaterjaliks on ettenähtud kvartsliiv. Pumpla sisaldab filtrite uhtevee- ja survetõstepumpasid. Töödeldud vett saab vajadusel desinfitseerida NaOCl baasil valmistatud klooriveega. Perioodiline torustike ja veereservuaaride desinfektsioon peab toimuma nende pesul. Desinfektsioon reservuaaridel üks kord aastas ja torustikud vastavalt vajadusele
Vee bakterioloogilise reostuse vältimiseks töötlemiseks projekteerida ja rajada 3 süsteemi:
- Aeratsiooniôhu puhastamise süsteem;
- Puhta vee reservuaaride ventileerimine ja õhu puhastamine toimub läbi eraldiseisvate õhufiltrite;
- Torustike ja reservuaaride profülaktiline desinfitseerimine teostatakse naatriumhüpo-kloritiga (NaOCl). Naatriumhüpokloritit doseeritakse vahetult pärast filtreid, reservuaaride desinfitseerimiseks ja ühtlasi ka võrgutorustike desinfektsiooniks. Kloori doseerimine on automaatne ja lähtub vastavalt vooluhulgale ja etteantud doosist. Kloori kogus kontrollitakse selleks otstarbeks ettenähtud seadmetega.
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2023-2024 730 000 730 000 730 000 730 000 2 920 000 8 000  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 2 920 000
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Veehaare jrk nr 2.
Veehaarde nimi Ahtme pk 1 (50900)
Veehaarde kood POH0023804
Puurkaevu katastrinumber 50900
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Jah
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6580503, Y: 695635
Põhjaveekiht Gdov (V2gd)
Põhjaveekogum Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogum (Cm-V₂gd)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Jah
Joogivee kasutamine või tootmine Jah
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord hea
Veevõtuseadmete iseloomustus pump SAER - S 151-E/13 Võimsus KW 18,5
Q m3/h max 25 '
H m max 155
uputus 102
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) induktiiv mõõtur ABB WaterMaster number 3K220000663851
taadeldud 24.09.2019
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Jah
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus veetöötlus Ahtme VTJ-s
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2023-2024 50 187.50 50 187.50 50 187.50 50 187.50 200 750 550  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 200 750
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Veehaare jrk nr 3.
Veehaarde nimi Ahtme pk 2 (50848)
Veehaarde kood POH0023805
Puurkaevu katastrinumber 50848
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Jah
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6580609, Y: 695550
Põhjaveekiht Gdov (V2gd)
Põhjaveekogum Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogum (Cm-V₂gd)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Jah
Joogivee kasutamine või tootmine Jah
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord hea
Veevõtuseadmete iseloomustus pump SAER - S 151-E/13 Võimsus KW 18,5
Q m3/h max 25 '
H m max 155
uputus 102
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) induktiiv mõõtur ABB WaterMaster number 3K220000663851
taadeldud 23.09.2019
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Jah
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus veetöötlus Ahtme VTJ-s
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2023-2024 50 187.50 50 187.50 50 187.50 50 187.50 200 750 550  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 200 750
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Veehaare jrk nr 4.
Veehaarde nimi Ahtme pk 3 (50847)
Veehaarde kood POH0023806
Puurkaevu katastrinumber 50847
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Jah
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6580702, Y: 695434
Põhjaveekiht Gdov (V2gd)
Põhjaveekogum Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogum (Cm-V₂gd)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Jah
Joogivee kasutamine või tootmine Jah
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord hea
Veevõtuseadmete iseloomustus pump SAER - S 151-E/13 Võimsus KW 18,5
Q m3/h max 25 '
H m max 155
uputus 102
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) induktiiv mõõtur ABB WaterMaster number 3K220000663851
taadeldud 24.09.2019
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Jah
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus veetöötlus Ahtme VTJ-s
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2023-2024 50 187.50 50 187.50 50 187.50 50 187.50 200 750 550  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 200 750
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Veehaare jrk nr 5.
Veehaarde nimi Ahtme pk 4 (50905)
Veehaarde kood POH0023807
Puurkaevu katastrinumber 50905
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Jah
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6580783, Y: 695283
Põhjaveekiht Gdov (V2gd)
Põhjaveekogum Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogum (Cm-V₂gd)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Jah
Joogivee kasutamine või tootmine Jah
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord hea
Veevõtuseadmete iseloomustus pump SAER - S 151-E/13 Võimsus KW 18,5
Q m3/h max 25 '
H m max 155
uputus 102
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) induktiiv mõõtur ABB WaterMaster number 3K220000663851
taadeldud 24.09.2019
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Jah
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus veetöötlus Ahtme VTJ-s
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2023-2024 50 187.50 50 187.50 50 187.50 50 187.50 200 750 550  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 200 750
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Veehaare jrk nr 6.
Veehaarde nimi Ahtme pk 5 (50901)
Veehaarde kood POH0023808
Puurkaevu katastrinumber 50901
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Jah
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6580855, Y: 695158
Põhjaveekiht Gdov (V2gd)
Põhjaveekogum Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogum (Cm-V₂gd)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Jah
Joogivee kasutamine või tootmine Jah
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord hea
Veevõtuseadmete iseloomustus pump SAER - S 151-E/13 Võimsus KW 18,5
Q m3/h max 25 '
H m max 155
uputus 102
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) induktiiv mõõtur ABB WaterMaster number 3K220000663851
taadeldud 24.09.2019
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Jah
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus veetöötlus Ahtme VTJ-s
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2023-2024 50 187.50 50 187.50 50 187.50 50 187.50 200 750 550  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 200 750
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Veehaare jrk nr 7.
Veehaarde nimi Ahtme pk 6 (50317)
Veehaarde kood POH0023809
Puurkaevu katastrinumber 50317
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Jah
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6580973, Y: 695050
Põhjaveekiht Gdov (V2gd)
Põhjaveekogum Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogum (Cm-V₂gd)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Jah
Joogivee kasutamine või tootmine Jah
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord hea
Veevõtuseadmete iseloomustus pump SAER - S 151-E/13 Võimsus KW 18,5
Q m3/h max 25 '
H m max 155
uputus 102
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) induktiiv mõõtur ABB WaterMaster number 3K220000663851
taadeldud 24.09.2019
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Jah
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus veetöötlus Ahtme VTJ-s
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2023-2024 50 187.50 50 187.50 50 187.50 50 187.50 200 750 550  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 200 750
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Veehaare jrk nr 8.
Veehaarde nimi Kukruse pk 15 (2146)
Veehaarde kood POH0000515
Puurkaevu katastrinumber 2146
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Ei
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6588882, Y: 690068
Põhjaveekiht Gdov (V2gd)
Põhjaveekogum Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogum (Cm-V₂gd)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Jah
Joogivee kasutamine või tootmine Ei
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Sanitaarkaitseala vähendamise otsus
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord rahuldav, puurkaev on reservis
Veevõtuseadmete iseloomustus pump Lowara Z622 14-L6W
Võimsus KW 13
Q m3/h max 78
H m max 700
uputus 121,6
Võetava vee koguse määramise viis Arvestuslik
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) puurkaev on alates 2012 aastast reservis. Mõõteseade on demonteeritud
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Ei
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus puurkaev on reservis Kukruse linnaosa veevarustuse jaoks hädaolukorras (toimepidevuse eesmärgil). Veetöötlus puudub, kuna alates 2012 aastast toimub Kukruse linnaosa veevarustus Ahtme VTJ-st.
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2023-2024 30 112.50 30 112.50 30 112.50 30 112.50 120 450 330  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 120 450
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Veehaare jrk nr 9.
Veehaarde nimi Sompa veehaare (51257)
Veehaarde kood POH0023888
Puurkaevu katastrinumber 51257
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Jah
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6582212, Y: 687791
Põhjaveekiht Voronka (V2vr)
Põhjaveekogum Kambriumi-Vendi Voronka põhjaveekogum (Cm-V₂vr)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Jah
Joogivee kasutamine või tootmine Jah
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord hea
Veevõtuseadmete iseloomustus pump SAER NR - 151E/11 6"
Võimsus KW 15
Q m3/h max 45,6
H m max 153
153
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) induktiiv mõõtur Arcon MAG X2 number 22201515
paigaldatud 01.07.2012
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Jah
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus veetöötlus toimub Sompa veetöötlusjaamas (Sompa VTJ)
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2023-2024 35 587.50 35 587.50 35 587.50 35 587.50 142 350 390  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 142 350
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Veehaare jrk nr 10.
Veehaarde nimi Sompa pk 33 (2350)
Veehaarde kood POH0000540
Puurkaevu katastrinumber 2350
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Ei
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6582191, Y: 687604
Põhjaveekiht Voronka (V2vr)
Põhjaveekogum Kambriumi-Vendi Voronka põhjaveekogum (Cm-V₂vr)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Jah
Joogivee kasutamine või tootmine Ei
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord rahuldav
Veevõtuseadmete iseloomustus pump SAER NR - 151E/11 6"
Võimsus KW 15
Q m3/h max 45,6
H m max 153
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) induktiiv mõõtur Arcon MAG X2 number 22201515
paigaldatud 01.03.2011
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Ei
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus puurkaev on reservis Sompa linnaosa veevarustuse jaoks hädaolukorras (toimepidevuse eesmärgil). Veetöötlus puudub, kuna alates 2012 aastast toimub Sompa linnaosa veevarustus Sompa VTJ-st.
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2023-2024 10 037.50 10 037.50 10 037.50 10 037.50 40 150 110  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 40 150
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Kas soovite moodustada puurkaevude gruppi?
Jah
Puurkaevude grupi või gruppide kirjeldus
Kurtna-Vasavere veehaare koosneb 14 puurkaevudest:
Kurtna- Vasavere veehaare 28 50902
Kurtna- Vasavere veehaare 29 50862
Kurtna- Vasavere veehaare 30 50906
Kurtna- Vasavere veehaare 31 50904
Kurtna- Vasavere veehaare 32 50903
Kurtna- Vasavere veehaare 49 3235
Kurtna- Vasavere veehaare 50 3234
Kurtna- Vasavere veehaare 51 3233
Kurtna- Vasavere veehaare 52 3261
Kurtna- Vasavere veehaare 53 3262
Kurtna- Vasavere veehaare 62 3243
Kurtna- Vasavere veehaare 63 3242
Kurtna- Vasavere veehaare 66 3244
Kurtna- Vasavere veehaare 67 3245

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Reovee/heitvee käitlemise viis
ÜVK
Heitvee kogus aastas (m³)
 
Ettevõtte nimi, kelle kanalisatsiooni reovesi juhitakse
OÜ Järve Biopuhastus
Sademevee käitlemise kirjeldus
 
Vee võtmisega kaasneva keskkonnamõju vähendamise meetmete kirjeldus
 
Põhjaveevaru uuring
lisatud

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Vorm ei ole asjakohane.

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.2. Käitise kategooria

Ei ole asjakohane

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Ei ole asjakohane

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Ei ole asjakohane

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Ei ole asjakohane

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Ei ole asjakohane

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Ei ole asjakohane

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Ei ole asjakohane

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Ei ole asjakohane

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Ei ole asjakohane

5.4.18. Lisad

Ei ole asjakohane

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Ei ole asjakohane

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Ei ole asjakohane

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Vorm ei ole asjakohane.

8. Taotluse lisad

Vorm ei ole asjakohane.