Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121808
Taotlus T-KL/1015069-4

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1002949-3
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Cronimet Nordic OÜ
Kontaktisik
Marita Viik
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Muudetud on tabelis 3.4:
Esimest ladustamisala (5,6,7,16,14,13)
Üheaegseid koguseid koodidel: 15 01 04 04, 16 01 18 04, 16 03 04 05, 17 04 07, 19 10 02 04, 20 01 40 05, 19 12 03 04, 19 12 02, 17 04 05.
Kokkuvõttes metallide üheagsed kogused ei muutunud.
Parandustaotluse selgitus
Vastavalt kirjale:
1.1 Taotlusele on lisatud joonis kus on ära märgitud ladustamisalad. Jäätmekoodide lõikes täpset kohta ei saa märkida, sest palju on dubleerivaid koode. Ja ühe koostisega jäätmetest tehakse vastava liigi segu. Nt Musta metalli jäätmed (see sisaldab erinevaid musta metalli jäätmete jäätmekoode)
1.2 Asendiplaanile on märgitud Eesti Vanapaber ja Reco Ringmajandus
1.3 Joonis lisatud.
2. Teave lisatud.
3. Arvutustabelisse ja taotluse tabelisse 3.2 ei ole neid jäätmeid lisatud, sest neid ei ladustata. Võetakse vastu kuid antakse üle teisele jäätmekäitlejale.
4. Taotlusele on lisatud ohtlike jäätmete eest vastutava isiku pädevustunnistus, kuid siiski see mis on väljastatud pärast 18.03.2020 kuupäeva, sest eelnev on kehtetu.

Lisaks on taotluses asendatud R5k R4k-ga. Teises taotluses tuli see tähelepanek, et see on metallijäätmetega õigem.

15.12.22
Uuendatud finantstabelit ja üheaegselt ladustatud koguste tabelit jäätmekoodi 16 01 08* osas.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Ettevõtte põhitegevusala on musta- ja värvilise vanametalli kokkuost, sorteerimine, töötlemine, müük ja vedu. Eesmärk on võimalikult palju metalli jäätmeid suunata taaskasutusse.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Lõhnahäiringu tekke võimalus on väga madal, võib tekkida kui keegi annab üle ohtlike jäätmetega saastunud pakendeid. Sellises olukorras saadetakse koorem tagasi. Müra teke kesmine, ei ületata piirnorme. Rajatud on sademevee kogusmisüsteem, mis läbib ettevõtte õlipüünise. Õlipüünis on varustatud automaatsüsteemiga, mis annab puhastuse vajadusest teda.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Jalaka 60B-D jäätmekäitluskoht
Aadress
Jalaka tn 60b, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Territoriaalkood
8151
Katastritunnus(ed)
79511:006:0050
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6470024, Y: 659753
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Jalaka tn 60b (79511:006:0050), Jalaka tn 60c (79511:006:0051), Jalaka tn 60d (79511:006:0052). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Jalaka tn 60b (79511:006:0050), Jalaka tn 60c (79511:006:0051), Jalaka tn 60d (79511:006:0052).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
02.01.2023
Kuni
 

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Jalaka 60B-D jäätmekäitluskoht
Kood JKK7800228
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Jalaka tn 60b 79511:006:0050 X: 6470031, Y: 659788
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38321 - Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U11 - Metallijäätmete käitluskoht
Asukoha üldiseloomustus Vanametalli plasti lahtiolekuaegadeks on planeeritud tööpäeviti 8.00-17.00 ning hooajal ka laupäeviti 9.00-16.00.
Tartus kuulub ettevõttele aiaga piiratud ja elektrooniliselt valvatud kinnistud Jalaka 60B,C,D. Tartus asub ka ettevõtte peakontor. Kogu territoorium on kõvakattega ja kogutakse ning vaheladustatakse töötlemiseks minevat musta ja värvilise vanametalli jäätmeid ning muid koos metalliga vastuvõetavaid ja metallist väljasorteeritud jäätmeid.. Jalaka tänava kinnistutel paiknevad ka kaks betoneeritud põrandaga suurt halli, kus nii metalli kui muid jäätmeid hoitakse.

Tartu osakonna käitluskohas on tagatud keskkonnaministri 16. juuni 2011 määruse nr 33 „Romusõidukite käitlusnõuded” kogumis – ja lammutuskoha nõuetega arvestamine, sest:
• Tartu osakonnas on olemas 2000 m2 suurune tootmishoone-ladu ja väiksem 350 m2 tootmishall, mis on kaitstud ilmastikuolude eest katuse ja seintega. Suuremast hoonest kasutatakse ca 300 m2 ohtlike jäätmete ladustamiseks. Väiksemasse hoonesse on kavandatud romusõidukite lammutamine ning kasutuskõlblike varuosade ladu. Hoonetes on raudbetoonist põrandad ning hooned ei ole ühendatud kanalisatsiooniga.
• Kogu territoorium on piiratud kinnise võrkaiaga. Territoorium on valvatud elektroonilise valvega ööpäevaringselt. Territoorium ja hoone on töövälisel ajal lukustatud.
• Kogu jäätmekäitluskoha territoorium on vedelikukindla pinnakattega (osaliselt betoneeritud ning osaliselt asfalteeritud). Tartu jäätmekäitluskohas on laoplatsi ümber paigaldatud sademevee kogumissüsteemi ja paigaldatd õlipüüdur. Tartu osakonda lammutamisele toodavad ohtlikke aineid sisaldavad romusõidukid ladustatakse 350 m2 tootmishallis. Lammutamise käigus eemaldatakse esimeses järjekorras vedelikud. Tootmishallis mahavalgunud vedelike kogutakse kokku absorbendi abil. Platsidel ladustatakse ainult lammutusprotsessi läbinud romusõidukeid või teistelt ettevõtetelt vastu võetud romusõidukeid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi. Tootmishoone ei ole ühendatud ühiskanalisatsiooniga.
• Ettevõtte eraldiseisvas hoones paiknevas kontoris ja olmeruumides tekkiv olmereovesi juhitakse Tartu linna ühiskanalisatsioonivõrku.
• Tartu osakonnas omab ettevõte elektroonilist 60 tonnist autokaalu ning väikseid elektroonilisi kaale väiksemate koguste kaalumiseks.
• Tartu osakonnas on olemas kinnised hoiuruumid tootmis-ja laohoones (ca 300 m2 ulatuses on suurem kinnine tootmishoone kasutusel ohtlike jäätmete vaheladustamiseks) ning kinnine ruum romusõidukite demonteerimiseks. Samuti on olemas erineva suurusega kinnised anumad ja konteinerid jäätmete kogumiseks.
• Eraldi on olemas mahutid romusõidukites eraldatud vedelike eraldi kogumiseks ja ladustamiseks.
• Gaasimahutid demonteeritakse sõidukitelt tervena ja antakse koos gaasiga üle vastavat tehnoloogiat ja luba omavale ettevõttele. Kõrvaldatud gaasiballoone/mahuteid ei hoita territooriumil suures koguses, vaid antakse üle esimesel võimalusel luba omavale ettevõttele.
• Kliimaseadmete demonteerimisel kogutakse gaas välja vastavaid seadmeid ja luba omava ettevõtte poolt.
• On eraldatud eraldiseisev ala rehvide ja muude tuleohtlike osade ladustamiseks platsil (betoonplokkidega eraldatud ala kõvakattega metallijäätmete laoplatsil).

• Tartu osakonna töötajad on koolitatud, et lammutada romusõidukeid vastavalt seduses sätestatud korrale ja lammutusele esitatud nõuetele. On olemas vajalikud tööriistad romusõidukite lammutamiseks.

• Tartu osakonnas on vanametalli ja muude jäätmete vastuvõtmiseks olemas laadur Fuchs (greiferi ja magnetiga), kahveltõstuk ja mobiilne giljotiin (võimalik Tartusse transportida), millega musta vanametalli pressida ja tükeldada.

Jalaka 60B-D jäätmekäitluskoht asub tööstuspiirkonnas ning elamuid lähedal ei ole.
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

1) asukohaplaan üles laetud.
2) Kogu territoorium on piiratud kinnise võrkaiaga. Territoorium on valvatud elektroonilise valvega ööpäevaringselt. Territoorium ja hoone on töövälisel ajal lukustatud. Kogu jäätmekäitluskoha territoorium on vedelikukindla pinnakattega, osaliselt betoneeritud ning osaliselt asfalteeritud. Jäätmete segunemise vältimiseks paigaldatud betoonplokid. Tartu osakonnas on olemas 2000 m2 suurune tootmishoone-ladu ja väiksem 350 m2 tootmishall, mis on kaitstud ilmastikuolude eest katuse ja seintega. Suuremast hoonest kasutatakse ca 300 m2 ohtlike jäätmete ladustamiseks. Väiksemasse hoonesse on kavandatud romusõidukite lammutamine ning kasutuskõlblike varuosade ladu. Hoonetes on raudbetoonist põrandad ning hooned ei ole ühendatud kanalisatsiooniga.
3)Tartu jäätmekäitluskohas on laoplatsi ümber paigaldatud sademevee kogumissüsteemi ja paigaldatd õlipüüdur.
4) Ettevõtte eraldiseisvas hoones paiknevas kontoris ja olmeruumides tekkiv olmereovesi juhitakse Tartu linna ühiskanalisatsioonivõrku.
5) Hoones sees: ohtlikud jäätmed (akud, käitlemise tulemusel tekkinud vanaõlid), kasutuskõlblike auto varuosade ladu, sorteeritud vase jäätmed. Hoones väljas: must metallid, roostevaba, värvilised metallid, ohustatud autoromud, ohustatud trafod.
6) Vanametalli plasti lahtiolekuaegadeks on planeeritud tööpäeviti 8.00-17.00 ning hooajal ka laupäeviti 9.00-16.00.

 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Ohtlike romusõidukite demonteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 200 500
Vanametalli sorteerimine, tükeldamine, pressimine, segude koostamine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 16 000 30 000
Ohtlike jäätmete vastuvõtmine, vaheladustamine R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas. 600 1 000
Ohtlike jäätmetelt ohtlike osade eraldamine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 300 1 000
Elektroonika jäätmete käitlus R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 200 1 000
Materjalide korduskasutusse suunamine R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine 1 000 5 000

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Jalaka 60B-D jäätmekäitluskoht
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
02 01 04 - Plastijäätmed (välja arvatud pakendid) 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
02 01 10 01 - Raua- ja terasejäätmed 2 000   2 000 2 000 2 000 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
2 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
02 01 10 02 - Vase- ja vasesulamijäätmed 500   500 500 500 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
02 01 10 03 - Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamijäätmed 500   500 500 500 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
02 01 10 04 - Plii- ja pliisulamijäätmed 500   500 500 500 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
02 01 10 05 - Muude värviliste metallide ja nende sulamite jäätmed 500   500 500 500 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
02 01 10 06 - Segametallijäätmed 500   500 500 500 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 09 08 - Kasutatud valukärnid ja -vormid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 07* 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
11 05 01 - Kõvatsink 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 01 - Mustmetalliviilmed ja -treilaastud 5 000   5 000 5 000 5 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 03 - Värvilise metalli viilmed ja treilaastud 2 000   2 000 2 000 2 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
2 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 03 01 - Vase- ja vasesulamiviilmed ja -treilaastud 600   600 600 600 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
600 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 03 02 - Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamiviilmed ja -treilaastud 600   600 600 600 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
600 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 03 03 - Plii- ja pliisulamiviilmed ja -treilaastud 500   500 500 500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 03 04 - Muude värviliste metallide ja nende sulamite viilmed ja treilaastud 600   600 600 600 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
600 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 03 05 - Segametalliviilmed ja -treilaastud 500   500 500 500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
13 02 04* - Mineraalõlipõhised klooritud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 2 2   2    
13 02 05* - Mineraalõlipõhised kloorimata mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 2 2   2    
13 02 06* - Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 2 2   2    
13 02 07* - Täielikult biolagunevad mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 2 2   2    
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 2 2   2    
13 07 01* - Kütteõli ja diislikütus 2 2   2    
13 07 02* - Bensiin 2 2   2    
15 01 03 - Puitpakendid 500   500 500    
15 01 04 - Metallpakendid 3 000   3 000 3 000 3 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
3 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 04 02 - Mustmetallpakendid 2 500   2 500 2 500 2 500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
2 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 04 03 - Alumiiniumpakendid ja muust värvilisest metallist pakendid 500   500 500 500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 04 04 - Muust värvilisest metallist pakendid, välja arvatud alkoholi ja karastusjookide müügipakendid 500   500 500 500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 04 05 - Segametallpakendid 500   500 500 500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 06 - Segapakendid 100   100 100    
15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus 2 2   2    
16 01 03 01 - M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid 120 20 100 120    
16 01 03 02 - Muud vanarehvid, sealhulgas haagiste rehvid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 01 03 01, 16 01 03 03 ja 16 01 03 04 40 20 20 40    
16 01 03 03 - M2, M3, N2 ja N3 kategooria mootorsõidukite vanarehvid 40 20 20 40    
16 01 03 04 - Erisõidukite ja põllumajandusmasinate vanarehvid 40 20 20 40    
16 01 04* - Romusõidukid 400   400 400 400 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 04 01* - M1 ja N1 kategooria romusõidukid 400   400 400 400 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 04 02* - L2e kategooria romusõidukid 400   400 400 400 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 06 - Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi 1 400 400 1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 06 01 - M1 ja N1 kategooria romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi 1 400 400 1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 06 02 - L2e kategooria romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi 1 400 400 1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 07* - Õlifiltrid 3 3   3    
16 01 08* - Elavhõbedat sisaldavad osad 0.10 0.10   0.10    
16 01 09* - PCB-sid sisaldavad osad 1 1   1    
16 01 10* - Lõhkemisohtlikud osad (näiteks turvapadjad) 1 1   1    
16 01 12 - Piduriklotsid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 11* 51 1 50 51 51 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
51 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 13* - Pidurivedelikud 1 1   1    
16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid 3 3   3    
16 01 15 - Antifriis, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 14* 3 3   3    
16 01 17 - Mustmetallid 2 350 350 2 000 2 350 2 350 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
2 350 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 18 01 - Vask ja vasesulamid 550 50 500 550 550 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
550 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 18 02 - Alumiinium ja alumiiniumisulamid 550 50 500 550 550 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
550 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 18 03 - Plii ja pliisulamid 550 50 500 550 550 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
550 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 18 04 - Muud värvilised metallid ja nende sulamid 550 50 500 550 550 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
550 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 18 05 - Segametallid 550 50 500 550 550 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
550 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 19 - Plastid 575 75 500 575 575 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
575 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 20 - Klaas 120 20 100 120 120 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
120 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 21* - Ohtlikud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 01 07* kuni 16 01 11*, 16 01 13* ja 16 01 14* 1 1   1    
16 01 21 01* - Kasutatud kütusefiltrid 1 1   1    
16 01 21 02* - Ohtlikke aineid sisaldavad mootorsõidukite katalüsaatorseadmed 2 2   2 2 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 22 - Nimistus mujal nimetamata osad 10 10   10 10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 22 01 - Mootorsõidukite katalüsaatorseadmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 01 21 02* 15 15   15 15 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 5 5   5    
16 02 09* - PCB-sid sisaldavad trafod ja kondensaatorid 800   800 800    
16 02 13* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12* 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 13 01* - Ohtlikke osii sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09, 16 02 10 01, 16 02 11 01, 16 02 12 01 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 13 12* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud soojusvahetusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 09* kuni 16 02 12* 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 14 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13* 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 14 01 - Kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09, 16 02 10 01, 16 02 11 01, 16 02 12 01, 16 02 13 01 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 14 12 - Kasutuselt kõrvaldatud soojusvahetusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 09* kuni 16 02 13* 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 15* - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud ohtlikud osad 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 15 01* - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud mustmetallist ohtlikud osad 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 15 02* - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud vasest ning vasesulamitest ohtlikud osad 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 15 03* - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud alumiiniumist ning alumiiniumisulamitest ohtlikud osad 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 15 04* - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud pliist ning pliisulamitest ohtlikud osad 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 15 05* - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud muudest värvilistest metallidest ning nende sulamitest ohtlikud osad 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 15 06* - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud segametallidest ohtlikud osad 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 16 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 16 01 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud mustmetallosad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 01 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 16 02 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud vask- ning vasesulamosad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 02 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 16 03 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud alumiinium- ning alumiiniumisulamosad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 03 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 16 04 - Kasutuselt kõrvaldatud alumiiniumliiklusmärgid ja -teeviidad 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 16 05 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud plii- ning pliisulamosad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 04 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 16 06 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud muudest värvilistest metallidest ning nende sulamitest osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 05 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 16 07 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud segametallidest osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 06 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 16 08 - Põlemist takistavaid broomitud aineid sisaldavad plastosad 20 10 10 10    
16 02 16 09 - Muud plastosad, mida ei ole nimetatud jäätmekoodidega 16 02 15 07* ja 16 02 16 08 10   10 10    
16 02 16 10 - Klaasosad, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 08* 10   10 10    
16 02 16 11 - Elektri- ja elektroonikaseadmete välised juhtmed ja kaablid, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 10* 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 97* - Muud ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed 300   300 300    
16 02 97 01* - Muud kasutuselt kõrvaldatud ohtlikke osi sisaldavad metallseadmed 300   300 300 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 98 - Muud kasutuselt kõrvaldatud seadmed ja aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97* 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 98 01 - Muud kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed ja -aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97 01 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 03 04 01 - Mustmetallidest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 01 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 03 04 02 - Vasest ja vasesulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 02 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 03 04 03 - Alumiiniumist ja alumiiniumisulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 03 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 03 04 04 - Pliist ning pliisulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 04 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 03 04 05 - Muudest värvilistest metallidest ning nende sulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 05 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 03 04 06 - Segametallidest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 06 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 06 01* - Pliiakud 725 25 700 700    
16 06 02* - Ni-Cd-patareid ja -akud 200   200 200    
16 06 05 - Muud patareid ja akud 100   100 100    
16 08 01 - Kulda, hõbedat, reeniumi, roodiumi, pallaadiumi, iriidiumi või plaatinat sisaldavad kasutatud katalüsaatorid (välja arvatud koodinumbriga 16 08 07* nimetatud katalüsaatorid) 20   20 20 20 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 01 - Vask, pronks, valgevask 1 500   1 500 1 500 1 500 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
1 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 02 - Alumiinium 2 000   2 000 2 000 2 000 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
2 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 03 - Plii 300   300 300 300 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
300 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 04 - Tsink 200   200 200 200 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 05 - Raud ja teras 15 000   15 000 15 000 5 000 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
15 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 05 01 - Raudteerööpad 2 000   2 000 2 000 2 000 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
2 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 06 - Tina 200   200 200 200 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 07 - Metallisegud 1 500   1 500 1 500 1 500 R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
1 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 11 01 - Polümeersest või muust materjalist isolatsioonikihiga kaetud vaskkaablid või elektrijuhtmed 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 11 02 - Polümeersest või muust materjalist isolatsioonikihiga kaetud alumiiniumkaablid või elektrijuhtmed 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 11 03 - Isolatsioonita vaskkaablid või elektrijuhtmed 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 11 04 - Isolatsioonita alumiiniumkaablid või elektrijuhtmed 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* 50   50 50    
19 10 01 - Raua- ja terasejäätmed 1 500   1 500 1 500 1 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 10 02 - Värviliste metallide jäätmed 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 10 02 01 - Vase- ja vasesulamijäätmed 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 10 02 02 - Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamijäätmed 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 10 02 03 - Plii- ja pliisulamijäätmed 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 10 02 04 - Muude värviliste metallide ja nende sulamite jäätmed 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 10 02 05 - Segametallijäätmed 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 02 - Mustmetallid 5 000   5 000 5 000 5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 03 - Värvilised metallid 1 500   1 500 1 500 1 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 03 01 - Vask ja vasesulamid 3 000   3 000 3 000 3 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 03 02 - Alumiinium ja alumiiniumisulamid 2 000   2 000 2 000 2 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 03 03 - Plii ja pliisulamid 1 500   1 500 1 500 1 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 03 04 - Muud värvilised metallid ja nende sulamid 2 000   2 000 2 000 2 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 03 05 - Segametallid 1 500   1 500 1 500 1 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 300   300 300 300 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 35 11* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud soojusvahetusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21* ja 20 01 23* 300   300 300 300 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 35 14* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured seadmed (mille mis tahes väline mõõde on üle 50 cm), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21* ja 20 01 23*, 20 01 35 11* kuni 20 01 35 13* 300   300 300 300 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 5 000   5 000 5 000 5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 40 - Metallid 5 000   5 000 5 000 5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 40 01 - Mustmetall 3 000   3 000 3 000 3 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 40 02 - Vask ja vasesulamid 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 40 03 - Alumiinium ja alumiiniumisulamid 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 40 04 - Plii ja pliisulamid 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 40 05 - Muud värvilised metallid ja nende sulamid 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 40 06 - Segametallid 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 36 11 - Kasutuselt kõrvaldatud soojusvahetusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 36 14 - Kasutuselt kõrvaldatud suured seadmed (mille mis tahes väline mõõde on üle 50 cm), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*, 20 01 36 11 kuni 20 01 36 13 3 000   3 000 3 000 3 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 36 15 - Kasutuselt kõrvaldatud väikesed seadmed (mille ükski väline mõõde ei ületa 50 cm), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*, 20 01 36 11 kuni 20 01 36 13 ja 20 01 36 16 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 36 16 - Kasutuselt kõrvaldatud väikesed infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed (mille ükski väline mõõde ei ületa 50 cm), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Ohtlike romusõidukite demonteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Tartu osakonnas toimub romusõidukite vastuvõtt alljärgnevalt: Tartu osakonnas jäätmed kaalutakse, registreerimine ostu-müügi akti või vastuvõtuakti alusel paberkujul või digitaalselt. Seejärel ladustatakse ohtlike osi ja vedelikke sisaldavad romusõidukid eelpool nimetatud tootmishalli lammutusprotsessiks. Romusõidukid, mis ei sisalda ohtlikke osi ja vedelikke, ladustatakse kõvakattega laoplatsil.
Romusõidukitelt demonteeritavad kasutuskõlblikud varuosad on kavas ladustada ja müüa korduskasutamiseks erinevatele klientidele (eeskätt auto-remondiettevõtetele), et võimalikult palju Romusõidukite massist korduvkasutusena ringlusesse suunata. Romusõidukite kasutuskõlbmatud osad ja demonteerimise käigus tekkivad ohtlikud jäätmed kogutakse kokku ja antakse käitlemiseks üle teistele vastava tegevuse jaoks jäätmeluba või ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavatele ettevõtetele. Metallijäätmed turustatakse ise oma lepingupartneritele. Romusõidukeid demonteeritakse kinnises töökojaruumis, mis on betoonkattega ja mis ei ole ühendatud kanalisatsiooniga. Seega kogutakse voolanud vedelikud hoones sees selleks sobivatesse mahutitesse ning juhul, kui peaks esinema vedelike mahavoolamist, siis kogutakse mahavoolanud vedelikud kokku absorbenti kasutades. Romusõidukite demonteerimiseks luuakse võimalus vedelike romusõidukitest väljaimemiseks vedeliku(õli)pumba abil.
Demonteerimise käigus tekkivad ohtlikud jäätmed kogutakse kokku ja antakse lõppkäitluseks üle vastava tegevuse jaoks ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavatele ettevõtetele (on olemas leping AS-iga Epler & Lorenz ohtlike jäätmete üleandmiseks).
Liigiti ladustamisel kasutatakse jäätmeliikidele sobivaid kogumismahuteid, mis arvestavad jäätmete omadusi ja keskkonnaohtlikkust. Kogumisvahend peab välistama ohtlikest jäätmetest lekked, lenduvate ühendite ja tolmu heitmete tekke, samas peab mahuti olema piisavalt tugev ja märgistatud. Võimalikuks avariiolukorraks on hoones olemas tulekustutid, lisaks tagatakse absorbentide ja vajadusel imuri olemasolu võimalike lekkivate vedelike leviku tõkestamiseks ja vedelike kokku-kogumiseks. Hoone on lukustatud ja asub valvega territooriumil, seega puudub kõrvalistel isikutel juurdepääs jäätmete ladustamiskohale.
Gaasimahutid demonteeritakse sõidukitelt tervena ja antakse koos gaasiga üle vastavat tehnoloogiat ja luba omavale ettevõttele.
Kliimaseadmete demonteerimisel kogutakse gaas välja vastavaid seadmeid ja luba omava ettevõtte poolt.
On eraldatud eraldiseisev ala rehvide ja muude tuleohtlike osade ladustamiseks platsil (betoon-plokkidega eraldatud ala kõvakattega metallijäätmete laoplatsil).
Lammutusprotsess näeb välja järgmine:
1) Esmalt eemaldatakse romusõiduki pealt aku.
2) Järgnevalt eraldatakse kütusepaagist kütus (diislikütus, bensiin), mootorist mootoriõli, jahutusradiaatorist ja mootoriplokist jahutusvedelik, aknapesuvedeliku paak, piduri ja siduri hüdraulilise süsteemi vedelik ja käigukasti ning transmissiooni õli. Amortisaatorid demonteeritakse koos amortisaatoriõliga.
3) Gaasimahutid demonteeritakse tervena ja antakse koos gaasiga üle vastavat käitlustehnoloogiat omavale ettevõttele.
4) Kliimaseadmetest eemaldatakse enne demonteerimist gaas vastavaid seadmeid ja väljaõpet omava koostööpartneri poolt.
5) Seejärel demonteeritakse mootor, peaülekanne ja käigukast ning veermiku osad (sillad jm), mis ladustatakse laoruumis. Kasutuskõlblikud varuosad mootorist, ülekandest, veermikust ja käigukastist on kavas ladustada ja müüa korduskasutamiseks erinevatele klientidele, et suunata need uuesti ringlusesse. Selleks kontrollitakse iga demonteeritud detaili seisukorda ja korrasolekut.
6) Varuosad ladustatakse automargi, väljalaske aasta ja detailitüübi järgi.
7) Monteeritakse maha summuti ja sõltuvalt tema tehnilisest seisukorrast läheb see korduvkasutusse või eraldatakse katalüsaator ning summuti ladustatakse vanametalli hulka ja katalüsaatorseadmed ladustatakse eraldiseisvalt laoruumis ning antakse edasiseks käitluseks üle teistele vastavat luba omavatele ettevõtetele.
8) Demonteeritakse romusõiduki korduvkasutatavad kere plastdetailid ja istmed. Kasutuskõlblikud varuosad ladustatakse ja turustatakse, et need korduskasutada.
9) Korduskasutuseks mittesobivad plastdetailid antakse käitluseks üle teistele vastavat jäätmeluba omavatele ettevõtetele.
10) Eraldatakse rattad ning velgede pealt demonteeritakse rehvid, mis ladustatakse territooriumil eraldi alale tuleohu vältimiseks. Kasutuskõlbmatud rehvid antakse käitluseks üle teistele vastavat luba omavatele ettevõtetele. Kasutuskõlblikud rehvid turustatakse.

Kirjeldatud lammutusprotsessis kasutatakse järgmisi tööriistu ja seadmeid:
1. Statsionaarne garaažitõstuk (soetamisel).
2. Kahveltõstuk
3. Kompressor
4. Vedelike (õli) pump ehk vaakumkoguja romudest vedelike väljaimemiseks.
5. Rehvimontaaži pink
6. Elektriline metallisaag
7. Nurklihvija
8. Akutrell
9. Elektritrell
10. Pneumaatilised võtmed
11. Muud lukksepa käsitööriistad (nt vasar, kruvikeerajad, mutrivõtmed)

Metallkered, millest on eraldatud kõik korduvkasutuseks kõlbulikud osad (arvestades turu vajadust ja ohutust) ja ohtlikud ained või neid sisaldavad osad (akud, PCB-sid ja PCT-sid sisaldavad kondensaatorid, kütused ja õlid ning muud ohtlikud vedelikud, plahvatusohtlikud osad, elavhõbedat sisaldavad seadmed), ladustatakse Tartu territooriumil laoplatsil kõrvuti, vajadusel ka üksteise peal. Kuid mitte enam kui 3 üksteise peale paigutatud romu. Tartust transporditakse romusõidukite lammutamisel alles jäänud romusõidukite kered kas Paldiskisse giljotiiniga tükeldamiseks või transporditakse Tartu osakonda mobiilne giljotiin, et kered tükeldada või antakse üle teisele luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.
Kuna õueplatsil ladustatakse vaid autovrakke, millelt on eemaldatud kõik eelpool nimetatud
ohtlikke aineid sisaldavad osad ja vedelikud ning ladustamisplats on kaetud kõva kattega, on
täielikult maandatud pinnase- ja/või põhjaveereostuse risk.
Tartu osakonna töötajad on koolitatud, et lammutada romusõidukeid vastavalt seduses sätestatud korrale ja lammutusele esitatud nõuetele. On olemas vajalikud tööriistad romusõidukite lammutamiseks.
Demonteerimine toimub käsitsi.
1. Statsionaarne pukk.
2. Kahveltõstuk
3. Kompressor
4. Vedelike (õli) pump ehk vaakumkoguja romudest vedelike väljaimemiseks.
5. Rehvimontaaži pink
6. Elektriline metallisaag
7. Nurklihvija
8. Akutrell
9. Elektritrell
10. Pneumaatilised võtmed
11. Muud lukksepa käsitööriistad (nt vasar, kruvikeerajad, mutrivõtmed)
2. Vanametalli sorteerimine, tükeldamine, pressimine, segude koostamine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Vastuvõetav vanametall ja muud jäätmed kaalutakse. Erinevad metallid kogutakse eraldi ja/või peale vastuvõtmist sorteeritakse ning vaheladustatakse liikide kaupa. Metalli jäätmed suunatakse taaskasutusse Soome, Lätti, Poola, Türki. CRONIMET Nordic OÜ valmistab ise taaskasutamiseks valmis musta ja värvilise metalli, milleks kasutame tänapäeval toodetud lõike- ja pressimisseadmeid. Vastuvõtukaal 3000kg, autokaal 40t, tõstuk, materjalikäitlusmasin Fuchs, giljotiin.
3. Ohtlike jäätmetelt ohtlike osade eraldamine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Õlisid sisaldavatest trafodest eraldatakse kõigepealt õli, järgnevalt jäetakse trafod nõrguma, et eralduks maksimaalselt palju õli. Edasi lõigatakse trafo lahti, et boolid välja tõsta.
Seejärel tükeldatakse trafo nii, et on võimalik eraldada erinevad metallide liigid (teras, vask, alumiinium).
Kogutud ohtlikud jäätmed (õlid, õline paber) antakse üle AS-le Epler & Lorenz, kellega on sõlmitud vastav leping. Autojuhid omavad ADR tunnistusi.
Nõrgumisvannid, ohtlike jäätmete mahutid, lõikamiseks vajalikud seadmed.
4. Elektroonika jäätmete käitlus R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Elektri- ja elektroonikaseadmed vastuvõtmisel, ladustamisel ja käitlemisel jälgitakse elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded. Elektri-ja elektroonikaseadmed sorteeritakse ja ladustatakse kinnises konteineris eraldi seaduses ettenähtud kategooriate alusel. Elektroonikaromude käitlemisel arvestatakse püsivate orgaaniliste saasteainetega, mis antakse üle luba omavale ettevõttele. Püsivaid orgaanilisi aineid sisaldavad materjalid on markeeritud vastava märgisega ning selle järgi on võimalus neid eristada. Elektroonika jäätmetest eraldatakse metallijäätmed ja muud materjali osad. Materjalide puhul jälgitakse, et kui nt mõni plastosa sisaldab püsivaid orgaanilisi saasteaineid, siis need paigutakse eraldi ning antakse üle vastavat luba omavale ettevõttele. 1. Töölaud
2. Kahveltõstuk
3. Kompressor
4. Vedelike (õli) pump ehk vaakumkoguja romudest vedelike väljaimemiseks.
5. Elektriline metallisaag
6. Akutrell
7. Pneumaatilised võtmed
8. Materjali analüsaator
5. Materjalide korduskasutusse suunamine R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine Kui isik, leiab endale kokkuostuplatsilt sobivast materjalist, sobiva kuju ja mõõtmetega metallist esme, siis on tal võimalik kokkuleppel osakonnajuhatajaga saada see materjal kokkulepitud tingimustel.
Näiteks: "Klient" tuleb platsile, et üle anda vanad metall torud, kuid leiab et musta metalli hunnikus on üks mururull, milda "klient" näeks et ta saaks korduskasutada. Koos osakonnajuhatajaga vaadatakse ese üle ja veendutakse kas selle eseme seisukord on piisav "kliendile".
kaal, mõõdulint
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
Probleemtoodetest tekkivate jäätmete lahti monteerimine materjali põhiselt ning sorteerimine materjali liigi põhiselt, et oleks võimalik suunata taaskasutusse. Taaskasutuse ja ringlussevõtu sihtarvide täitmist tõendab ettevõte üle antud jäätmete kaalulehtedega, arvetega. Vastavad andmed kajastuvad ka jäätmearuandes.

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Jalaka 60B-D jäätmekäitluskoht
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
5,6,7,16,14,13 X: 6470005, Y: 659709; X: 6470007, Y: 659749; X: 6470007, Y: 659749; X: 6469938, Y: 659752; X: 6469937, Y: 659712; X: 6469962, Y: 659711; X: 6469962, Y: 659724; X: 6469987, Y: 659723; X: 6469987, Y: 659710; X: 6470005, Y: 659709 metalli jäätmed, ohtu keskkonnale pole, vastab keskkonnanormidele. 4 kuud 3 440 3 670 02 01 10 01 - Raua- ja terasejäätmed Ei 15 25
12 01 01 - Mustmetalliviilmed ja -treilaastud Ei 49 59
15 01 04 - Metallpakendid Ei 50 60
15 01 04 02 - Mustmetallpakendid Ei 25 35
15 01 04 05 - Segametallpakendid Ei 25 35
16 01 17 - Mustmetallid Ei 300 310
16 02 14 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13* Ei 25 35
16 02 14 01 - Kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09, 16 02 10 01, 16 02 11 01, 16 02 12 01, 16 02 13 01 Ei 25 35
16 02 14 12 - Kasutuselt kõrvaldatud soojusvahetusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 09* kuni 16 02 13* Ei 25 35
16 02 16 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* Ei 25 35
16 02 16 01 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud mustmetallosad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 01 Ei 25 35
16 02 98 - Muud kasutuselt kõrvaldatud seadmed ja aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97* Ei 25 35
16 02 98 01 - Muud kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed ja -aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97 01 Ei 25 35
16 03 04 01 - Mustmetallidest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 01 Ei 25 35
17 04 05 - Raud ja teras Ei 1 500 1 520
17 04 05 01 - Raudteerööpad Ei 50 60
19 10 01 - Raua- ja terasejäätmed Ei 100 110
19 12 02 - Mustmetallid Ei 1 000 1 010
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei 50 60
20 01 40 01 - Mustmetall Ei 500 510
20 01 40 06 - Segametallid Ei 25 35
20 01 36 14 - Kasutuselt kõrvaldatud suured seadmed (mille mis tahes väline mõõde on üle 50 cm), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*, 20 01 36 11 kuni 20 01 36 13 Ei 50 60
10 09 08 - Kasutatud valukärnid ja -vormid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 07* Ei 1 1
9 X: 6470041, Y: 659736
X: 6470052, Y: 659748
Ohtlikud romud, ladustatakse asfalt kattega ja õlipüünisega varustatud platsil. Vastab keskkonnanormidele. 4 kuud 10 30 16 01 04* - Romusõidukid Jah 8 24
8 X: 6470033, Y: 659712
X: 6470047, Y: 659734
Ohtlikud jäätmed, ladustatakse kinnises hoones, keskkonnaoht viidud miinimumi. Vastab keskkonnanormidele 4 kuud 41.701 52.701 13 02 04* - Mineraalõlipõhised klooritud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 0.10 0.10
13 02 05* - Mineraalõlipõhised kloorimata mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 0.10 0.10
13 02 06* - Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 0.10 0.10
13 02 07* - Täielikult biolagunevad mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 0.10 0.10
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 0.10 0.10
13 07 01* - Kütteõli ja diislikütus Jah 0.10 0.10
13 07 02* - Bensiin Jah 0.10 0.10
15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus Jah 0.10 0.10
16 01 07* - Õlifiltrid Jah 0.10 0.10
16 01 08* - Elavhõbedat sisaldavad osad Jah 0.001 0.001
16 01 10* - Lõhkemisohtlikud osad (näiteks turvapadjad) Jah 0.10 0.10
16 01 13* - Pidurivedelikud Jah 0.10 0.10
16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid Jah 0.10 0.10
16 01 21* - Ohtlikud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 01 07* kuni 16 01 11*, 16 01 13* ja 16 01 14* Jah 0.10 0.10
16 02 13* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12* Jah 19 25
16 02 15 01* - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud mustmetallist ohtlikud osad Jah 0.10 0.10
16 02 15 02* - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud vasest ning vasesulamitest ohtlikud osad Jah 0.10 0.10
16 02 15 03* - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud alumiiniumist ning alumiiniumisulamitest ohtlikud osad Jah 0.10 0.10
16 06 01* - Pliiakud Jah 21 26
20 01 35 14* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured seadmed (mille mis tahes väline mõõde on üle 50 cm), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21* ja 20 01 23*, 20 01 35 11* kuni 20 01 35 13* Jah 0.10 0.10
8, 10, 11, 15,18 X: 6470059, Y: 659742
X: 6470069, Y: 659835
Värviline metall, ohtu keskkonnale pole, vastab keskkonnanormidele 4 kuud 1 618 2 091 02 01 10 02 - Vase- ja vasesulamijäätmed Ei 10 20
02 01 10 03 - Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamijäätmed Ei 10 20
02 01 10 04 - Plii- ja pliisulamijäätmed Ei 5 15
02 01 10 06 - Segametallijäätmed Ei 5 15
11 05 01 - Kõvatsink Ei 5 15
12 01 03 - Värvilise metalli viilmed ja treilaastud Ei 50 60
12 01 03 01 - Vase- ja vasesulamiviilmed ja -treilaastud Ei 100 110
12 01 03 02 - Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamiviilmed ja -treilaastud Ei 100 110
12 01 03 03 - Plii- ja pliisulamiviilmed ja -treilaastud Ei 10 20
12 01 03 04 - Muude värviliste metallide ja nende sulamite viilmed ja treilaastud Ei 20 30
12 01 03 05 - Segametalliviilmed ja -treilaastud Ei 20 30
15 01 04 03 - Alumiiniumpakendid ja muust värvilisest metallist pakendid Ei 20 30
16 01 18 01 - Vask ja vasesulamid Ei 20 30
16 01 18 02 - Alumiinium ja alumiiniumisulamid Ei 20 30
16 01 18 03 - Plii ja pliisulamid Ei 5 15
16 01 18 05 - Segametallid Ei 5 15
16 03 04 02 - Vasest ja vasesulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 02 Ei 5 15
16 03 04 03 - Alumiiniumist ja alumiiniumisulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 03 Ei 5 15
16 03 04 04 - Pliist ning pliisulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 04 Ei 5 15
16 03 04 06 - Segametallidest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 06 Ei 5 15
16 08 01 - Kulda, hõbedat, reeniumi, roodiumi, pallaadiumi, iriidiumi või plaatinat sisaldavad kasutatud katalüsaatorid (välja arvatud koodinumbriga 16 08 07* nimetatud katalüsaatorid) Ei 5 15
17 04 01 - Vask, pronks, valgevask Ei 50 60
17 04 02 - Alumiinium Ei 50 60
17 04 03 - Plii Ei 5 15
17 04 04 - Tsink Ei 10 20
17 04 06 - Tina Ei 10 20
17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* Ei 50 60
17 04 11 01 - Polümeersest või muust materjalist isolatsioonikihiga kaetud vaskkaablid või elektrijuhtmed Ei 50 60
17 04 11 02 - Polümeersest või muust materjalist isolatsioonikihiga kaetud alumiiniumkaablid või elektrijuhtmed Ei 50 60
17 04 11 03 - Isolatsioonita vaskkaablid või elektrijuhtmed Ei 50 60
17 04 11 04 - Isolatsioonita alumiiniumkaablid või elektrijuhtmed Ei 50 60
19 10 02 - Värviliste metallide jäätmed Ei 50 60
19 10 02 01 - Vase- ja vasesulamijäätmed Ei 50 60
19 10 02 02 - Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamijäätmed Ei 50 60
19 10 02 03 - Plii- ja pliisulamijäätmed Ei 20 30
19 10 02 05 - Segametallijäätmed Ei 20 30
19 12 03 - Värvilised metallid Ei 100 110
19 12 03 01 - Vask ja vasesulamid Ei 100 110
19 12 03 02 - Alumiinium ja alumiiniumisulamid Ei 100 110
19 12 03 03 - Plii ja pliisulamid Ei 50 60
19 12 03 05 - Segametallid Ei 50 60
20 01 40 02 - Vask ja vasesulamid Ei 50 60
20 01 40 03 - Alumiinium ja alumiiniumisulamid Ei 50 60
20 01 40 04 - Plii ja pliisulamid Ei 50 60
20 01 40 06 - Segametallid Ei 50 60
15 01 03 - Puitpakendid Jah 15 30
16 01 19 - Plastid Jah 5 10
16 01 20 - Klaas Ei 3 6
17 X: 6469994, Y: 659741
X: 6470000, Y: 659749
Ohutu romu puhul ohtu keskkonnale pole, vastab keskkonnanormidele. 4 kuud 70 130 16 01 06 - Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi Ei 50 80
16 01 03 01 - M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid Jah 20 50
13 X: 6469988, Y: 659710
X: 6469992, Y: 659720
Metalli jäätmed, ohtu keskkonnale pole, vastab keskkonnanormidele. 4 kuud 630 710 02 01 10 05 - Muude värviliste metallide ja nende sulamite jäätmed Ei 10 20
15 01 04 04 - Muust värvilisest metallist pakendid, välja arvatud alkoholi ja karastusjookide müügipakendid Ei 1 2
16 01 18 04 - Muud värvilised metallid ja nende sulamid Ei 1 2
16 03 04 05 - Muudest värvilistest metallidest ning nende sulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 05 Ei 1 2
17 04 07 - Metallisegud Ei 37 77
19 10 02 04 - Muude värviliste metallide ja nende sulamite jäätmed Ei 1 2
19 12 03 04 - Muud värvilised metallid ja nende sulamid Ei 578 606
20 01 40 05 - Muud värvilised metallid ja nende sulamid Ei 1 2
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
Metallijäätmete maha laadimisel, peale laadimisel, purustamisel tekkiv tolm, kui on olnud pikalt kuiv periood.
Kergemate metallijäätmete lendumine tuulega nt alumiinium leht
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Kastimine/niisutamine Platside, teede niisutamine pikalt vihmavaba perioodil. vihumutiga varustatud auto. vajadusel pikalt vihmavaba perioodil
2. Lahtrites/konteinerites ladustamine Kergelt lenduvat materjali ladustatakse lahtrites, kinnistes konteinerites. Betoon lahtrid, kaanega konteinerid, koormavõrk vajadusel tugeva tuulega
 
Keskkonnaseire kava ja andmed keskkonnaseireks kasutatavate seadmete kohta
Jrk nr Seiratav näitaja Seire viis Seire sagedus Kasutatavad seadmed Seirepunkti number Seirepunkti koordinaadid L-EST97
1. Lendprahi teke visuaalne pidev nobedad töötajad S1 X: 6470013, Y: 659724

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Jalaka 60B-D jäätmekäitluskoht
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Ettevõtte põhitegevusala on musta- ja värvilise vanametalli kokkuost, sorteerimine, töötlemine, müük ja vedu. Ettevõttel on koostatud riskianalüüs ja muud tööohutust reguleerivad protseduurid. Töötajad koolitatakse ja väljastatakse ajakohased isikukaitsevahendid. Platsil on tagatud vähemalt ühel töötajal esmaabi koolituse tunnistus.
Keskkonna aspektide jälgimiseks on koostatud territooriumil toimimise juhendid. Samuti on koostatud tööprotsesside teostamise juhendid.
Territooriumil hooldustöid teostavatele partneritele viiakse läbi tööohutuse ja keskkonnaalane juhendamine
Koheselt
Koristamine Jäätmekäitluse lõpetamisel koristatakse territoorium võimalikest jäätmetest ja tekkinud prahist Jäätmekäitluse lõpetamisel
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Jrk nr 1.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Vastu võetud ja üle antud jäätmete üle arvestuse pidamine.
Tehniline varustatus Täpne ja pidev arvestus jäätmete üle (kogused, jäätmekoodid, päritolu fikseerimine elektroonilises andmebaasis).
Jäätmete vastuvõtukohtades on olemas autokaalud ning väikseid elektroonilised kaalud
väiksemate koguste kaalumiseks.
Vastuvõetavate ohtlike jäätmete nõuetele vastav märgistamine. Ohtlike jäätmete kogumiskohtad ja konteinerid on märgistatud.
Parim võimalik tehnika Vastuvõetavate ja väljastatavate jäätmete üle täpse kontrolli omamine ja andmete jälgitavus. Elektroonilise jäätmete arvestuse (andmebaasi) omamine. Vastuvõetavate jäätmete kaalumine, kui ei ole muud usaldusväärset jäätmete mahu arvestamise alternatiivi. Konteinerites hoitavate jäätmete selge märgistamine, et tagada jäätmete liikumise jälgitavus.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 2.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Ohtlike jäätmete vastuvõtt-Ainult kontrollitud jäätmete vastuvõtt.
Tehniline varustatus Jäätmete vastuvõtmisel viiakse läbi visuaalne vaatlus.
Parim võimalik tehnika Vastuvõetavate jäätmete visuaalne kontrollimine, et kontrollida vastavust käitlemiseks vastuvõetatvate jäätmetega.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 3.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Romusõidukite vastuvõtt
Tehniline varustatus Romusõidukite vastuvõtul koostatakse vajadusel sõiduki ostumüügi leping, mis sisaldab täpseid andmeid vastuvõetava sõiduki ja selle müüja kohta.
Parim võimalik tehnika Vastuvõetavate ja väljastatavate jäätmete üle täpse kontrolli omamine ja andmete jälgitavus. Elektroonilise jäätmete arvestuse (andmebaasi) omamine.

Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 4.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Romusõidukite demonteerimine
Tehniline varustatus Romusõiduki demonteerimist teostab selleks koolitatud ning kaitsekiivriga, kaitseprillidega ning kinnastega varustatud tööline.

Autoromude demonteerimise koht on varustatud kõigi vajalike autoremondi lukksepa tööriistadega.

Vedelikud kogutakse vastavalt vedeliku tüübile vastavalt markeeritud kinnistesse mahutitesse, mis täitumise korral antakse üle vastavate jäätmete käitlemiseks litsentsi omavatele ettevõtetele.

Demonteeritud romusõiduki osad ladustatakse hoones asuvatel riiulitel ja nagides ning
hoonest väljastpoolt konteinerites.
Parim võimalik tehnika Töötajad on teavitatud tegevusega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja valdavad õigeid töömeetodeid. Välditud on omavahel sobimatute jäätmete segunemine.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 5.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Seadmete hooldus
Tehniline varustatus Seadmete hooldus ja kontroll vastavalt hooldusjuhenditele.
Parim võimalik tehnika Kõikide seadmete korrashoiu tagamiseks tuleb regulaarselt läbi viia hooldust, kontrolli ja ennetavad meetmed.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 6.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Tuleohtlikkuse vältimine
Tehniline varustatus Ettevõte lähtub oma tegevuse korraldamisel kehtestatud korrast, mh välja on töötatud ettevõttesisesed tuleohutusnõuded.

Töötsoonis on rangelt keelatud suitsetamine ja muu lahtise tule kasutamine.

Käitises on paigaldatud automaatne tuletõrjealarm. Kustutamiseks on paigutatud hoonesse tulekustutusvahendid
(pulberkustutid ja absorbendikotid), mille asupaik ning arv on kooskõlastatud Päästeametiga.
Parim võimalik tehnika Tuletõrjealarmide rakendamine. Tulekustutusvahendi te olemasolu.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 7.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Territooriumi kontrollitavus
Tehniline varustatus Jäätmekäitluskoht on töövälisel ajal lukustatud. On olemas elektroonilised valvesüsteemid.
Parim võimalik tehnika Jäätmekäitlejal on ülevaade tema valduses olevatest jäätmetest, liigist, kogusest, päritolust.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Jrk nr Võimalik hädaolukord Hädaolukorra tekkimise võimaluse selgitus Rakendatavad meetmed
1. Tulekahju Ohtlike jäätmete laos Lahtine tuli keelatud tsoonis Tulekahju korral kasutatakse esmaseid tulekustutusvahendeid ja helistatakse 112.
2. Kemikaali (õli, akuhape) leke Katkised konteinerid, konteinerite vigastamine tõstukiga, muu mehhaaniline vigastus. Platsid varustatud isikukaitsevahendite ja absorbentidega. Leke katta absorbendiga, korjata kokku ning eemaldada lekkiv mahuti ning pakendada ringi.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Ohtlike jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta.
Kinnitan
Jäätmete tekitamine maavara kaevandamisel ja rikastamisel
Prügila käitamine
Prügila või jäätmehoidla järelhooldus
Jäätmehoidla käitamine
Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase käitamine

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Ei ole asjakohane

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.2. Käitise kategooria

Ei ole asjakohane

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Ei ole asjakohane

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Ei ole asjakohane

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Ei ole asjakohane

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Ei ole asjakohane

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Ei ole asjakohane

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Ei ole asjakohane

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Ei ole asjakohane

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Ei ole asjakohane

5.4.18. Lisad

Ei ole asjakohane

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Ei ole asjakohane

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Ei ole asjakohane

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Kavandatav tegevus hõlmab peamiselt metallijäätmete kogumist, ettevalmistamist taaskasutamist. Tegevus hõlmab koostööd Eesti Vanapaberi ja Reco Ringmajandusega. Kasutatakse ühist tehnikat, müra, õhusaastet ei lisandu. Ettevõtte pöörab tähelepanu keskkonnamõju vähendamisele. Õhusaaste, müra vähendamiseks on Tartus kasutusel elektritõstuk.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Käitlusplatsi asukoht on tööstuspiirkonnas, lähedal elamuid ei ole. Tegevuse koosmõju Eesti Vanapaberi ja Reco Ringmajandusega ei suurenda negatiivset keskkonnamõju.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Olulised keskkonnaelemendid puuduvad. Eesti Vanapaberi ja Reco Ringmajandusega koostööna ei lisandu olulisi keskkonnaelemente.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Kavandatava tegevusega puudub suur mõju välisõhule, kuna tegevusega ei kaasne olulist saasteainete heidet õhku.Tegevuse koosmõju Eesti Vanapaberi ja Reco Ringmajandusega ei suurenda negatiivset keskkonnamõju, sest kasutataks ühist tehnikaparki.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Parim võimalik tehnika on rakendatud, seadmeid hooldadakse kindla hooldusgraafiku järgi.

8. Taotluse lisad