Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121892
Taotlus T-KL/1015269-4

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1015269
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Eesti Kalapüügiühistu
Kontaktisik
Mart Undrest
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Puurkaev rajatakse Pärnu linna Lemmetsa küla Lagre tee 3 kalatootmistehase veevarustuse tagamiseks.
Parandustaotluse selgitus
Eesti Kalapüügiühistu keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine 08.11.2022 nr DM-121892-2

Esitasime puuduolevad materjalid ning selgitused.
Võtsime kirjas olnud info teadmiseks.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Projekteeritakse uus täiendav puurkaev kinnistule kuna olemasoleva puurkaevu nr. 50056 tootlikkus ei ole kalatehase vajaduste katmiseks piisav. Olemasolev puurkaev jäetakse reservi.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Antud tegevusega midagi ei kaasne keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne)
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Lagre 3 puurkaev
Aadress
Lagre tee 3, Lemmetsa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
4268
Katastritunnus(ed)
15904:001:0132
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6476369, Y: 525025
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Lagre tee 3 (15904:001:0132). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Lagre tee 3 (15904:001:0132).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Projekteeritud puurkaev asub Pärnumaal Pärnu linnas Lemmetsa külas Lagre tee 3 maaüksuse (15904:001:0132) territooriumil. Puurkaevu asukoht on näidatud puurkaevude kaardil M 1:8 000 ja täpsemalt joonisel VK-4-01 (M 1:1000). Puurkaev on projekteeritud 60 m sügavune. Puurkaevu asukoht on valitud arvestades sanitaarkaitseala ulatust ja olemasolevaid tehnovõrke. Puurkaevule on tagatud 30 m raadiusega sanitaarkaitseala.
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Puurkaev rajatakse Pärnu linna Lemmetsa küla Lagre tee 3 kalatootmistehase veevarustuse tagamiseks. Projekteeritakse uus täiendav puurkaev kinnistule kuna olemasoleva puurkaevu nr. 50056 tootlikkus ei ole kalatehase vajaduste katmiseks piisav. Olemasolev puurkaev jäetakse reservi. Pärnu linna Lemmetsa küla piirkonnas Devoni-Siluri põhjaveekihist põhjaveevaru kinnitatud ei ole.
Vee erikasutuse asukoha skeem ja kaart
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
 
Muud taotluse vee eriosaga seonduvad lisadokumendid

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Vorm ei ole asjakohane. Meie veeerikasutusluba puudutab puurkaevu.

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Veehaare jrk nr 1.
Veehaarde nimi UUS
Veehaarde kood PRK0050056
Puurkaevu katastrinumber 15904:001:0132
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Ei
Lisada põhjendus, kui kasutusluba puudub Kasutuluba hetkel taotletakse
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6476374, Y: 525022
Põhjaveekiht Siluri-Ordoviitsiumi (S-O)
Põhjaveekogum Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum (S-O_Parnu)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Ei
Joogivee kasutamine või tootmine Jah
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord Kui põhjaveehaarde projektikohane veevõtt on 10–500 kuupmeetrit ööpäevas, on sanitaarkaitseala
ulatus 30 meetrit, kui veehaardega avatud põhjaveekiht on suhteliselt kaitstud.
Kuna puurkaevuga avatav veekiht on hästi kaitstud ca 16 m paksuse savikihi poolt, siis vastavalt
Veeseadusele on projekteeritava puurkaevu sanitaarkaitseala raadius 30 m.
200 m raadiuses rajatavast puurkaevust paiknevad potentsiaalsed reostusallikad on Eesti Kalapüügiühistu
TÜ tootmishooned.
Veevõtuseadmete iseloomustus 1) Puurkaev on varustatud tasapinnaanduriga
2) Veesammast anduri peal kuvatakse ka sagedusmuunduri displeil
3) Tasapinnandur on paigaldatud 25m sügavusele (mõõdetuna kaevukaanest)
4) Nimetatud proovivõtukraan on paigaldatud
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) 1) Puurkaev on varustatud tasapinnaanduriga
2) Veesammast anduri peal kuvatakse ka sagedusmuunduri displeil
3) Tasapinnandur on paigaldatud 25m sügavusele (mõõdetuna kaevukaanest)
4) Nimetatud proovivõtukraan on paigaldatud
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Jah
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus 15.6m3/h tootlikkusega WATEX FA900X3 rauaeraldusfiltri paigaldamine
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2022 6 000 6 000 4 000 6 000 22 000 100  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 22 000
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Veehaare jrk nr 2.
Veehaarde nimi UUS
Veehaarde kood PRK0067491
Puurkaevu katastrinumber 15904:001:0132
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Jah
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6476406, Y: 525023
Põhjaveekiht Silur (S)
Põhjaveekogum Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum (S-O_Parnu)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Ei
Joogivee kasutamine või tootmine Jah
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord Puurkaev kasutusel Eesti Kalapüügiühistu külmhoone tarbeks
Veevõtuseadmete iseloomustus  
Võetava vee koguse määramise viis Arvestuslik
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) Veemõõtja
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Ei
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 3600 900 900 900 900 3 600 10  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 3 600
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Kas soovite moodustada puurkaevude gruppi?
Jah
Puurkaevude grupi või gruppide kirjeldus
Puurkaevud PRK0050056 ja PRK0067491 võtavad põhjavee samast põhjaveekompleksist ja moodustavad ühise veehaarde
Vana puurkaevu koordinaadid: x 6476406 y 525023

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Reovee/heitvee käitlemise viis
ÜVK
Heitvee kogus aastas (m³)
14000
Ettevõtte nimi, kelle kanalisatsiooni reovesi juhitakse
OÜ Valmos
Sademevee käitlemise kirjeldus
tuletõrjetiik, kraavid
Vee võtmisega kaasneva keskkonnamõju vähendamise meetmete kirjeldus
 
Põhjaveevaru uuring
 

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Me ei lammuta puurkaevu loomisel midagi. Tehas ja kogu vee ning kanalisüsteem on samas asukohas olnud juba rohkem kui 12 aastat.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Vana puurkaevu analüüsid
Maksekorraldus keskkonnaloa taotluse läbivaatamise riigilõiv
Lisa 11: mk_nr._851.pdf
Katseprotokoll KL2022/V120474K
Olemasoleva puurkaevu väljavõte keskkonnaregistrist