Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121917
Taotlus T-RJÄ/1015181

1. Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Registrikood / Isikukood
77000335
Ärinimi / Nimi
Järva Vallavalitsus
Kontaktisik
Triin Tõnisson
Kontaktisiku telefon
53071790
Kontaktisiku e-post
Kavandatav tegevus
Taotletav tegevus
Jäätmete kogumine majandus- või kutsetegevuses
Kehtivus
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Tegevuse taotletav lõpetamise aeg
31.10.2027

2. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Aravete keskkonnajaam
Kood JKK5100056
Planeeritava käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Lasteaia tänav (25501:001:0143). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Lasteaia tänav (25501:001:0143).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Järva maakond, Järva vald, Aravete alevik, Lasteaia tänav 25501:001:0143 X: 6557638, Y: 600397
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 84114 - Valla- ja linnavalitsuste tegevus
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
U10 - Ohtlike jäätmete käitluskoht
U12 - Elektroonikaromude käitluskoht
U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Komplekstegevus K2 - Jäätmejaam
Asukoha üldiseloomustus 1) Aravete keskkonnajaam asub Järva vallas Aravete aleviku tiheasustusala keskpaigas.
2) Lähedal asuvad korterelamud.
3) Lasteaia tänava kinnistu on ümbritsetud kõikide kommunikatsioonitrassidega.
4) Keskkonnaseisund väga hea.
5) Ümbritsetud tiheasustusalaga. Teenindab ca 2914 inimest.
6) Nõrgalt kaitstud põhjaveega ala.
7) Nitraaditundlik ala
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse kehtivusaeg Tähtajatu
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõpemise aeg
 
Kasutusõigust tõendav dokument
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad)

3. Kogutavad jäätmeliigid

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Aravete keskkonnajaam
Jäätmeliik Kogumine
Kogus (t/a) Kogumisvahend
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid 0.174 Mahutid OJ konteineris
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 0.138 Mahutid OJ konteineris
16 01 07* - Õlifiltrid 0.012 Mahutid OJ konteineris
16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid 0.011 Mahutid OJ konteienris
16 02 16 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* 0.011 Konteiner
16 07 08* - Õli sisaldavad jäätmed 0.015 Mahutid OJ konteineris
18 01 03* - Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt 0.051 Mahutid OJ konteineris
18 01 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid 0.11 Mahutid OJ konteineris
20 01 13* - Lahustid 0.003 Mahutid OJ konteineris
20 01 14* - Happed 0.001 Mahutid OJ konteineris
20 01 17* - Fotokemikaalid 0.004 Mahutid OJ konteineris
20 01 19* - Pestitsiidid 0.028 Mahutid OJ konteineris
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 0.023 Mahutid OJ konteineris
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 0.804 Mahutud OJ konteineris
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 0.002 Mahutid OJ konteineris
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid 0.059 Mahutid OJ konteineris
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid 0.06 Mahutid OJ konteineris
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed 1.531 Elektroonika konteiner
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 4.249 Elektroonika konteiner
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 3.575 Elektroonika konteiner
Seotud failid
Juhtimissüsteemi kirjeldus, sealhulgas töökorraldusdokumendid, mis annavad ülevaate kõikide ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate tööülesannetest, pädevusest ja vastutusest
Krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastatuse likvideerimise kulude katmiseks
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku tööülesandeid ja vastutust kirjeldavad dokumendid
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku pädevust tõendavad dokumendid
Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitus ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavate meetmete kirjeldus
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta. Kinnitan

4. Kogumiskohas üheaegselt hoitavate tava- ja ohtlike jäätmete kogused

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Aravete keskkonnajaam
Kogumiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg Üheaegne hoidmise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne hoidmise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6557658, Y: 600363   täitumisel     13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Ei    
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid Ei    
16 01 07* - Õlifiltrid Ei    
16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid Ei    
16 02 16 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* Ei    
16 07 08* - Õli sisaldavad jäätmed Ei    
18 01 03* - Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt Ei    
18 01 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid Ei    
20 01 13* - Lahustid Ei    
20 01 14* - Happed Ei    
20 01 17* - Fotokemikaalid Ei    
20 01 19* - Pestitsiidid Ei    
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed Ei    
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud Ei    
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained Ei    
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid Ei    
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid Ei    
2 X: 6557652, Y: 600360; X: 6557652, Y: 600362; X: 6557647, Y: 600362; X: 6557647, Y: 600359; X: 6557652, Y: 600360   täitumisel     20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed Ei    
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid Ei    
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* Ei    
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei    
 
Seotud failid
Kinnitatud põlevmaterjali hoidmise plaan