Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-122019
Taotlus T-KL/1015314

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1015314
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Eesti Keskkonnateenused AS
Kontaktisik
Helen Sõmerik
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Jäätmeliikide ja toimingute loale lisamine.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Jäätmete kogumine, sorteerimine, ümberlaadimine ja ladustamine eesmärgiga need jäätmed taaskasutusse suunata. Kogutavatest jäätmetest enamus moodustavad mitteohtlikud tava- ja olmejäätmed.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
AS Eesti Keskkonnateenused on juurutanud ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 standarditele vastava kvaliteedi-, keskkonna-, töötevishoiu- ja tööohutusjuhtimisüsteemi.
Prügiveokitel töötavaid autojuhte ja laadijaid, instrueeritakse regulaarselt toimuvatest muudatustest ja nõudmistest jäätmete kogumisel ning uutest, nende tööd puudutavatest keskkonnanõuetest. Jäätmete laadijatele on läbi viidud koolitus töötamaks ohutult kogumisel kasutatavate eriseadmetega. Välja on töötatud ja töötajatele tutvustatud tegutsemise kavad ohtlike ainete lekke ja tulekahju korral transpordil ning territooirumil ja hoonetes, milles on märgitud täpsed juhised, kuidas käituda vastava avariiolukorra tekkides, et võimalusel vältida ja/või minimaliseerida tekkida võivat kahju ja reostust. Samuti toimuvad regulaarselt hädaolukorraks valmisoleku testimised ja õppused. Jäätmete kogumisega vahetult kokku puutuvad töölised on varustatud eririietusega, et vältida tervise kahjustusi.
Seadmete ja tehnikaga töötavatele töötajatele on läbi viidud koolitus töötamaks ohutult kasutatavate eriseadmetega. Jäätmete kogumisega vahetult kokku puutuvad töölised on varustatud eririietusega.
Õhu saastus - liigiti sorteeritud jäätmed mis kogutakse ei põhjusta ebameeldiva lõhna. Jäätmete lendumist otseselt vältida ei saa, kuid kogu lendpraht koristatakse jooksvalt ning vajadusel paigaldatakse lahtistele konteineritele koormakate jäätmete lendumise takistamiseks. Jäätmete lendumist kinnistult väljapoole piirab territooriumit ümbritsev aed.
Müra ja tolm - kavandatava tegevuse käigus võidakse tekitada müra peamiselt jäätmete maha kallamisel, ümberlaadimisel, sorteerimisel. Müra ja tolm jääb piirnormi piirisse ja ei tekita olulist mõju lähedalasuvatele elanikele.
Vibratsioon - kavandatava tegevuse käigus võib jäätmete käitlemisel vibratsioon tekkida. Eeldatavalt ei ole tegemist mõjuga, mis võiks põhjustada pöördumatuid muutusi antud piirkonnas ning häirida ümbruskonda.
Vesi ja pinnas - plats on rajatud vettpidavana, et välistada võimalus jäätmetest reoainete sattumiseks pinnasesse ja põhjavette.
Kiirgusohtu tekitavaid jäätmeid ei koguta.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Tähe 108 jäätmejaam
Aadress
Tähe tn 108, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Territoriaalkood
8151
Katastritunnus(ed)
79511:007:0012
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6470924, Y: 659947
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Tähe tn 108 (79511:007:0012). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Tähe tn 108 (79511:007:0012).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
01.12.2022
Kuni
 

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Tähe 108 jäätmejaam
Kood JKK7800145
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tähe tn 108 79511:007:0012 X: 6470963, Y: 659966
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38111 - Tavajäätmete kogumine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
U10 - Ohtlike jäätmete käitluskoht
U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Komplekstegevus K2 - Jäätmejaam
Asukoha üldiseloomustus Tähe 108, Tartu on ettevõtte omanduses olev kinnistu, mis asub linnakeskusest eemal ning kus ettevõte opereerib omal algatusel jäätmejaama ning taaskasutatavate pakendi- ja paberikäätmete käituskohta. Kinnistu vahetus läheduses asuvad erinevad tootmisettevõtted ning kontorihooned. Territooriumil on ka ettevõtte enda kontorihoone, remonditöökoda ning laod erinevate materjalide ja tehnika hoidmiseks.
Antud kinnistul puuduvad piiravad kaitsetsoonid (sh. veekogude kaldaalad, sanitaarkaitsealad, teatavad tehnorajatiste kaitsetsoonid). Jäätmete korrektsel ja nõuetekohasel ladustamisel, kus ohtlikud ained ei sattu keskkonda, oluline keskkonnamõju puudub.
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Tähe 108, Tartu on ettevõtte omanduses olev kinnistu, mis asub linnakeskusest eemal ning kus ettevõte opereerib omal algatusel jäätmejaama ning taaskasutatavate pakendi- ja paberikäätmete käituskohta. Kinnistu vahetus läheduses asuvad erinevad tootmisettevõtted ning kontorihooned. Territooriumil on ka ettevõtte enda kontorihoone, remonditöökoda ning laod erinevate materjalide ja tehnika hoidmiseks.

Antud kinnistul puuduvad piiravad  kaitsetsoonid (sh. veekogude kaldaalad, sanitaarkaitsealad, teatavad tehnorajatiste kaitsetsoonid). Jäätmete korrektsel ja nõuetekohasel ladustamisel, kus ohtlikud ained ei sattu keskkonda, oluline keskkonnamõju puudub.

Jäätmekäitluskoht on varustatud jäätmete sorteerimiseks vajaliku tehnikaga. Käitlustoiminguid teostatakse siseruumides.
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Sorteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 9 000 9 000
Ümberlaadimine R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 9 000 9 000
Korduskasutamine R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine 9 000 9 000

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Tähe 108 jäätmejaam
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
07 02 13 - Plastijäätmed 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 50 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid 5 000   5 000 5 000 5 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 5 000 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 02 - Plastpakendid 5 000   5 000 5 000 5 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 5 000 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 03 - Puitpakendid 5 000   5 000 5 000 5 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 5 000 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
5 000 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
15 01 04 - Metallpakendid 5 000   5 000 5 000 5 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 5 000 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 05 - Komposiitpakendid 5 000   5 000 5 000 5 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 5 000 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 06 - Segapakendid 5 000   5 000 5 000 5 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 5 000 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 07 - Klaaspakendid 5 000   5 000 5 000 5 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 5 000 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 09 - Tekstiilpakendid 5 000   5 000 5 000 5 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 5 000 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid 500   500 500    
15 01 11* - Ohtlikust poorsest ainest (näiteks asbestist) koosnevat ruumvõret sisaldavad metallpakendid, sealhulgas tühjad survemahutid 500   500 500    
16 01 03 - Vanarehvid 500   500 500    
12 01 05 - Plasti höövli- ja treilaastud 500   500 500 500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 500 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
13 02 06* - Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 10   10 10 10 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 10 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 02 03 - Plastid 1 000   1 000 1 000 1 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 1 000 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 05 - Raud ja teras 50   50 50    
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* 5 000   5 000 5 000    
19 12 02 - Mustmetallid 50   50 50    
19 12 12 - Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sealhulgas materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11* 1 000   1 000 1 000    
20 01 01 - Paber ja kartong 5 000   5 000 5 000 5 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed 500   500 500 500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 500 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 25 - Toiduõli ja -rasv 50   50 50 50 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 50 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid 10   10 10    
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 50   50 50    
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 50   50 50    
20 01 39 - Plastid 500   500 500 500 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 500 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
08 04 10 - Liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 09* 50   50 50    
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 50   50 50    
16 01 07* - Õlifiltrid 50   50 50    
16 01 19 - Plastid 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* 500   500 500    
18 01 03* - Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt 1   1 1    
20 01 40 - Metallid 50   50 50    
20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) 500   500 500    
16 01 20 - Klaas 50   50 50    
03 01 05 - Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04* 50   50 50    
20 03 03 - Tänavapühkmed 600   600 600 600 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Sorteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Jäätmete sorteerimine sorteerimise liinide abil. Sorteerimise käigus eraldatakse erinevad jäätmete liigid ja materjalid paberi, papi või pakendite massist. Sorteerimisliinid, pressid, mahutid.
2. Ümberlaadimine R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine
D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
Jäätmete tihendamine ning pressimine. Jäätmepressid.
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
 

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Tähe 108 jäätmejaam
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
4 X: 6470942, Y: 659996 Vastab keskkonnanõuetele. Jäätmed mille ladustamiseks on vajalik ja mõistlik kasutada siseruume või varjualust ladustatakse siseruumis, varju all või kaetult. 3 a 790 790 20 01 39 - Plastid Jah 5 5
20 01 25 - Toiduõli ja -rasv Jah 535 535
20 01 01 - Paber ja kartong Jah 535 535
19 12 02 - Mustmetallid Ei 535 535
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* Jah 50 50
17 04 05 - Raud ja teras Ei 535 535
17 02 03 - Plastid Jah 5 5
12 01 05 - Plasti höövli- ja treilaastud Jah 535 535
16 01 03 - Vanarehvid Jah 30 30
15 01 09 - Tekstiilpakendid Ei 250 250
15 01 07 - Klaaspakendid Ei 535 535
15 01 06 - Segapakendid Ei 250 250
15 01 05 - Komposiitpakendid Ei 250 250
15 01 04 - Metallpakendid Ei 535 535
15 01 03 - Puitpakendid Ei 535 535
15 01 02 - Plastpakendid Ei 535 535
15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid Ei 535 535
07 02 13 - Plastijäätmed Jah 535 535
19 12 12 - Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sealhulgas materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11* Jah 250 250
16 01 19 - Plastid Ei 5 5
2 X: 6470943, Y: 659934 Ilmastiku eest kaitstud, hoone. 1 a 10 10 15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid Jah 10 10
15 01 11* - Ohtlikust poorsest ainest (näiteks asbestist) koosnevat ruumvõret sisaldavad metallpakendid, sealhulgas tühjad survemahutid Ei 10 10
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed Ei 10 10
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid Ei 10 10
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* Ei 10 10
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei 10 10
13 02 06* - Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 10 10
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 10 10
16 01 07* - Õlifiltrid Jah 10 10
08 04 10 - Liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 09* Jah 10 10
3 X: 6470986, Y: 659971 Konteiner 1 a 50 50 20 03 03 - Tänavapühkmed Ei 50 50
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
AS Eesti Keskkonnateenused on juurutanud ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 standarditele vastava kvaliteedi-, keskkonna-, töötevishoiu- ja tööohutusjuhtimisüsteemi.
Prügiveokitel töötavaid autojuhte ja laadijaid, instrueeritakse regulaarselt toimuvatest muudatustest ja nõudmistest jäätmete kogumisel ning uutest, nende tööd puudutavatest keskkonnanõuetest. Jäätmete laadijatele on läbi viidud koolitus töötamaks ohutult kogumisel kasutatavate eriseadmetega. Välja on töötatud ja töötajatele tutvustatud tegutsemise kavad ohtlike ainete lekke ja tulekahju korral transpordil ning territooirumil ja hoonetes, milles on märgitud täpsed juhised, kuidas käituda vastava avariiolukorra tekkides, et võimalusel vältida ja/või minimaliseerida tekkida võivat kahju ja reostust. Samuti toimuvad regulaarselt hädaolukorraks valmisoleku testimised ja õppused. Jäätmete kogumisega vahetult kokku puutuvad töölised on varustatud eririietusega, et vältida tervise kahjustusi.
Seadmete ja tehnikaga töötavatele töötajatele on läbi viidud koolitus töötamaks ohutult kasutatavate eriseadmetega. Jäätmete kogumisega vahetult kokku puutuvad töölised on varustatud eririietusega.
Õhu saastus - liigiti sorteeritud jäätmed mis kogutakse valdavalt konteineritesse ei põhjusta ebameeldiva lõhna. Jäätmete lendumist otseselt vältida ei saa, kuid kogu lendpraht koristatakse jooksvalt ning vajadusel paigaldatakse lahtistele konteineritele koormakate jäätmete lendumise takistamiseks. Jäätmete lendumist kinnistult väljapoole piirab territooriumit ümbritsev aed.
Müra ja tolm - kavandatava tegevuse käigus võidakse tekitada müra peamiselt jäätmete maha kallamisel, ümberlaadimisel, sorteerimisel. Müra ja tolm jääb piirnormi piirisse ja ei tekita olulist mõju lähedalasuvatele elanikele.
Vibratsioon - kavandatava tegevuse käigus võib jäätmete käitlemisel vibratsioon tekkida. Eeldatavalt ei ole tegemist mõjuga, mis võiks põhjustada pöördumatuid muutusi antud piirkonnas ning häirida ümbruskonda.
Vesi ja pinnas - jäätmejaama plats on rajatud vettpidavana, et välistada võimalus jäätmetest reoainete sattumiseks pinnasesse ja põhjavette.
Kiirgusohtu tekitavaid jäätmeid ei koguta.
Territoorium on varustatud vajalike tulekustutus- ja esmaabi vahenditega. Võimaliku õli vms mehhanismidest avarii korral lekkiva reostuse tekkimise puhuks platsil paigutatakse absorbendikonteinerid. Kõikidesse prügiveokitesse on pandud absorbendikotid õli- või kütusereostuse likvideerimiseks. Autojuhid ja laadijad on läbinud vastava koolituse, kuidas tegutseda hädaolukorras.
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Ülevaatus Visuaalne vaatlus, et kõik seadmed ja jäätmete hoiukohad ning mahutid oleks kasutamiseks valmis ja töökorras Mahutid, veokid, seadmed Pidev
2. Järelhooldus Koristatakse territoorium ja hooned jäätmetest ja muust prahist Mahutid, veokid, seadmed Tegevuse lõpetamisel
 
Keskkonnaseire kava ja andmed keskkonnaseireks kasutatavate seadmete kohta
Jrk nr Seiratav näitaja Seire viis Seire sagedus Kasutatavad seadmed Seirepunkti number Seirepunkti koordinaadid L-EST97
1. Lendpraht, hais, müra, tolm Visuaalne Pidev Pole asjakohane 1 X: 6470974, Y: 659967

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Tähe 108 jäätmejaam
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Ülevaatus Visuaalne vaatlus, et kõik seadmed ja jäätmete hoiukohad ning mahutid oleks kasutamiseks valmis ja töökorras Jäätmekäitluse alustamisel ning jooksvalt
Järelhooldus Koristatakse territoorium ja hooned jäätmetest ja muust prahist Jäätmekäitluse lõpetamisel ning iga tööpäeva lõpus
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Jrk nr 1.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmete vastuvõtmine
Tehniline varustatus Käitluskeskustes vms
asukohas võetakse jäätmeid
vastu üksnes lepinguliselt
partnerilt ning seega üksnes
varasemalt kokkulepitud
jäätmeid. Enne jäätmete
mahalaadimist,
kontrollitakse jäätmete sisu,
päritolu ja kogus
veendumaks, et toodud
jäätmed vastavad
kehestatud nõuetele.
Parim võimalik tehnika Integrated Pollution
Prevention and
Control. Reference
Document on Best
Available Techniques
(BAT) Reference
Document Waste
Trearment, October
2018 (WT)
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 2.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Ladustamine
Tehniline varustatus Ladustamisaladele ei võeta
vastu jäätmeid, mis
kujutavad ohtu pinnasele ja
põhjaveele.
Jäätmete maksimaalne
ladustamise aeg ei ületa 1
aastat.
Parim võimalik tehnika Integrated Pollution
Prevention and
Control. Reference
Document on Best
Available Techniques
(BAT) Reference
Document Waste
Trearment, October
2018 (WT)
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 3.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Arvestus jadokumentatsioon
Tehniline varustatus Kogutud jäätmete liigid,
kogused ja tekke andmed,
samuti andmed jäätmete
päritolu, jäätmete koguja
ning vastvõtja kohta
dokumenteeritakse.
Jäätmearvestus toimub kõik
elektrooniliselt
Parim võimalik tehnika Integrated Pollution
Prevention and
Control. Reference
Document on Best
Available Techniques
(BAT) Reference
Document Waste
Trearment, October
2018 (WT)
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 4.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Sorteerimine
Tehniline varustatus Jäätmete vastuvõtmisel
veendutakse, et jäätmed on
käideldavad. Hoitakse ära
sorteerimata jäätmete
jõudmist järgnevatesse
jäätmekäitluskohtadesse.
Parim võimalik tehnika Integrated Pollution
Prevention and
Control. Reference
Document on Best
Available Techniques
(BAT) Reference
Document Waste
Trearment, October
2018 (WT)
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Jrk nr Võimalik hädaolukord Hädaolukorra tekkimise võimaluse selgitus Rakendatavad meetmed
1. Lekked Jäätmekonteinerite purunemisel võivad jäätmed keskkonda lekkida Jäätmete ladustamiseks ja transpordiks kasutatavaid konteinerid kontrollitakse pidevalt visuaalselt.
2. Tulekahju Jäätmed võivad süttida Isesüttivaid või plahvatusohtlikke jäätmeid ei koguta. Võimaliku tulekahju korral on olemas tulekustutusvahendid. Töötajaid on juhendatud.
3. Vargus Alale võidakse sisse murda Ala on piiratud aiaga ning on lukustatav.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Vorm ei ole asjakohane.

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Vorm ei ole asjakohane.

3.11. Lisad

Ohtlike jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku pädevust tõendavad dokumendid
Lisa 1: Lisa_98.jpg
Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitus ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavate meetmete kirjeldus
Lisa 2: Lisa_96.pdf
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta.
Kinnitan
Jäätmete tekitamine maavara kaevandamisel ja rikastamisel
Prügila käitamine
Prügila või jäätmehoidla järelhooldus
Jäätmehoidla käitamine
Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase käitamine

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Ei ole asjakohane

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.2. Käitise kategooria

Ei ole asjakohane

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Ei ole asjakohane

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Ei ole asjakohane

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Ei ole asjakohane

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Ei ole asjakohane

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Ei ole asjakohane

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Ei ole asjakohane

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Ei ole asjakohane

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Ei ole asjakohane

5.4.18. Lisad

Ei ole asjakohane

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Ei ole asjakohane

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Ei ole asjakohane

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Ei ole asjakohane