Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-122209
Taotlus T-KL/1014971-3

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1014971
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
AS Scanola Baltic
Kontaktisik
Tanel Kupri
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
AS Scanola Baltic taotleb keskkonnaloa nr on L.ÕV/323129 muutmist, kuna soovib võtta Painküla tehases kasutusele ühe uue põletusseadme (nimi¬soojusvõimsusega 5,6 MWth) ning gaasivarustuse äkilise katkemise korral reservkütusena põlevkiviõli (kuni 400 t/a). Samuti soovib käitaja aurukatlas NUK-HP200 (nimi¬soojusvõimsusega 0,29 MWth) kasutusele võtta diiselkütuse 212 t/a. Käesolevas taotluses võrreldes kehtiva keskkonnaloaga võetakse kasutusele 2 uut heiteallikat: põlevkivi õli ja kerge kütteõli (diislikütus) mahuti (M1 ja M2).

Käitaja plaanib katlamajas põlevkiviõli kasutusele võtta vaid gaasivarustuse äkilise katkemise tõttu ning vastav taotlus saasteainete heite piirväärtuste järgimata jätmise erandi kohta esitatakse enne põlevkiviõli kasutusele võtmist keskkonnaministri 05.11.2017 määruse 44 § 28 ning Keskkonnaameti juhendi "Põletusseadmete käitajate esitatud saasteainete heite piirväärtuste järgimata jätmise erandi taotluste menetlemise juhend" kohaselt. Täpsem info on toodud taotluse tabeli 5.4.15. dokumendis "Arvutusmetoodikad, mis on aluseks heitkoguste määramisel"
Parandustaotluse selgitus
Seoses KeA kirjaga nr DM-122209-5 on tehtud nõutud muudatused.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
AS Scanola Baltic toodab Painküla tehases rapsiõli. Tehase projekteeritud võimsuseks on aastas kuni 140 000 tonni rapsi- ja rüpsiseemne töötlemist umbes 53 200 tonniks rapsitoorõliks, mille käigus tekib kõrvalproduktina 86 800 tonni õlikooki. Õlikook müüakse loomakasvatajatele loomasöödaks.
Rapsiõli tehases on kaks peamist tehnoloogilist tootmisliini: toorõli rafineerimise liin ja õliseemnete rafineerimise liin.
AS-i Scanola Baltic kasutatava rafineerimisliini võimsus on 120 tonni rafineeritud õli ööpäevas ning ööpäevas pressitakse Painküla tehases 430 tonni rapsiseemneid.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Käitise tegevusega kaasneb saasteainete väljutamine välisõhku ja vee erikasutuse mõistes põhjaveevõtt ning saasteainete juhtimine suublasse.
Käitise mürarohked tegevused ja seadmed asuvad hoone sees, käitis asub suhteliselt aktiivse liiklusega maantee läheduses ning piirkonnas paikneb ka teisi tööstusettevõtteid. Käitise territooriumil puuduvad seadmed või tegevused, mis tõenäoliselt võiks väljaspool tootmisterritooriumi kutsuda esile müra normtaseme ületamist. Samuti ei kaasne tegevusega vibratsiooni ning teadaolevalt ei ole käitise tegevusega seonduvalt registreeritud lõhnakaebuseid.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Painküla rapsiõli tehas
Aadress
Painküla tehas, Painküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Territoriaalkood
5870
Katastritunnus(ed)
24802:006:0670,24802:006:0940,24802:006:2300
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6511093, Y: 639525
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Painküla tehas (24802:006:0670), Painküla veepuhastusjaam (24802:006:2300), Tehasenurga (24802:006:0940). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Painküla tehas (24802:006:0670), Painküla veepuhastusjaam (24802:006:2300), Tehasenurga (24802:006:0940).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine

Ei ole asjakohane

2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)

Ei ole asjakohane

2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)

Ei ole asjakohane

2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed

Ei ole asjakohane

2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed

Ei ole asjakohane

2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud

Ei ole asjakohane

2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire

Ei ole asjakohane

2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed

Ei ole asjakohane

2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks

Ei ole asjakohane

2.11. Tegevushälbed

Ei ole asjakohane

2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed

Ei ole asjakohane

2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

Ei ole asjakohane

2.14. Lähteolukorra aruanne

Ei ole asjakohane

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Ei ole asjakohane

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Ei ole asjakohane

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Ei ole asjakohane

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Ei ole asjakohane

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Ei ole asjakohane

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Ei ole asjakohane

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Vett kasutatakse AS Scanola Baltic Painküla tehases toiduõli tootmisel, olmes, seadmete ja põrandate pesuks ning jahutusvee lisaveena auru tootmisel.
AS-i Scanola Baltic tootmine on korraldatud ööpäevaringselt ning vee tarbimine on ööpäeva lõikes suhteliselt ühtlane, suurenedes ainult päevasel ajal kui toimib administratiivne osa tehasest.
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
AS-ile Scanola Baltic kuulub Painkülas kaks puurkaevu, mis katavad kogu tehase veevajaduse. AS Scanola Baltic mõlemad puurkaevud avavad Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumi kihte. Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumi Ida-Eesti vesikonnas koondseisund hinnati 2020. a heaks.
Vee erikasutuse asukoha skeem ja kaart
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
Arvestuslikult väljub AS-i Scanola Baltic Painküla rapsiõlitehase tootmistsüklist reoveena ligikaudu 60% tarbitavast põhjaveest ning 40% toodete koosseisus või veeauruna kuivatus- või jahutusprotsessides. Arvestuslikult tekib tehase tootmisprotsess 3,2 m3 reovett ühe tonni rafineeritud rapsiõli kohta.
Rafineerimise reoveed läbivad kõik tootmiskanalisatsiooni õlipüünised. Jahutussüsteemi reovesi suunatakse otse tootmiskanalisatsiooni, kuna selles praktiliselt puuduvad setitusega eralduvad reoained.

Tehases on välja ehitatud isevoolne sadevete kanalisatsioon.

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Vorm ei ole asjakohane.

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Veehaare jrk nr 1.
Veehaarde nimi AS Scanola Baltic pk nr 1 (11940)
Veehaarde kood POH0002879
Puurkaevu katastrinumber 11940
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Ei
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6511494, Y: 639557
Põhjaveekiht Siluri-Ordoviitsiumi (S-O)
Põhjaveekogum Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (S-O_I)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Ei
Joogivee kasutamine või tootmine Jah
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord Puurkaev on aastaringselt ja igapäevaselt kasutuses
Veevõtuseadmete iseloomustus  
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) Zenner WPH-ZF #13006179. Taadeldud 2014. a
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Ei
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2022 25 515 25 515 25 515 25 515 102 060 279.60  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 102 060
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Veehaare jrk nr 2.
Veehaarde nimi AS Scanola Baltic pk nr 2 (11942)
Veehaarde kood POH0024022
Puurkaevu katastrinumber 11942
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Ei
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6511406, Y: 639554
Põhjaveekiht Siluri-Ordoviitsiumi (S-O)
Põhjaveekogum Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (S-O_I)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Ei
Joogivee kasutamine või tootmine Jah
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord Puurkaev on tehniliselt korras.
Veevõtuseadmete iseloomustus  
Võetava vee koguse määramise viis Arvestuslik
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) Zenner WPH-ZF #13031018
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Ei
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2022 5 103 5 103 5 103 5 103 20 412 55.92  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 20 412
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Kas soovite moodustada puurkaevude gruppi?
Ei
Puurkaevude grupi või gruppide kirjeldus
 

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Vorm ei ole asjakohane.

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Väljalaskme jrk nr 1.
Reoveepuhasti nimi Scanola Baltic Painküla
Reoveepuhasti kood PUH0490120
Väljalaskme nimi Scanola Baltic reoveepuhasti
Väljalaskme kood JO012
Väljalaskme tüüp Puhastiga seotud väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6511074, Y: 639734
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2022 16 290 16 290 16 290 16 290 65 160   Arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2022 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 mg/l    
2022 Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 mg/l    
2022 Üldfosfor (Püld) 1 mg/l    
2022 Üldlämmastik (Nüld) 45 mg/l    
2022 Heljum 25 mg/l    
2022 pH min (6) 6 pH ühik    
2022 pH maks (9) 9 pH ühik    
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
               
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Ajas keskmistatud X: 6511074, Y: 639734 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)   Üks kord kuus
Ajas keskmistatud X: 6511074, Y: 639734 Heljum   Üks kord kuus
Ajas keskmistatud X: 6511074, Y: 639734 Keemiline hapnikutarve (KHT)   Üks kord kuus
Ajas keskmistatud X: 6511074, Y: 639734 Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)   Üks kord kuus
Ajas keskmistatud X: 6511074, Y: 639734 Sulfaat (SO42-)   Üks kord kuus
Ajas keskmistatud X: 6511074, Y: 639734 Üldfosfor (Püld)   Üks kord kuus
Ajas keskmistatud X: 6511074, Y: 639734 Üldlämmastik (Nüld)   Üks kord kuus
 
Suubla
Suubla nimi Pedja jõgi
Suubla kood VEE1023700
Pinnaveekogumi nimi Pedja Karaski ojast Puurmani paisuni
Pinnaveekogumi kood 1023700_2
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund 2020. a seisuga oli pinnaveekogumi Pedja Karaski ojast Puurmani paisuni koondseisund halb.
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6510760, Y: 639666 Ammoonium (NH4+)
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Sulfaat (SO42-)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
  Üks kord aastas
Üksikproov X: 6511049, Y: 639828 Ammoonium (NH4+)
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Sulfaat (SO42-)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
  Üks kord aastas
 
Väljalaskme jrk nr 2.
Reoveepuhasti nimi  
Reoveepuhasti kood  
Väljalaskme nimi Scanola Baltic sadeveekanalisatsioon 1
Väljalaskme kood JO101
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6510927, Y: 639416
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
               
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2022 Heljum 40 mg/l    
2022 Naftasaadused 5 mg/l    
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6510927, Y: 639416 Heljum   Üks kord poolaastas
Üksikproov X: 6510927, Y: 639416 Naftasaadused   Üks kord poolaastas
 
Suubla
Suubla nimi Pedja jõgi
Suubla kood VEE1023700
Pinnaveekogumi nimi Pedja Karaski ojast Puurmani paisuni
Pinnaveekogumi kood 1023700_2
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund 2020. a seisuga oli pinnaveekogumi Pedja Karaski ojast Puurmani paisuni koondseisund halb.
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 
Väljalaskme jrk nr 3.
Reoveepuhasti nimi  
Reoveepuhasti kood  
Väljalaskme nimi Scanola Baltic sadeveekanalisatsioon 2
Väljalaskme kood JO110
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6510922, Y: 639433
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
               
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2022 Heljum 40 mg/l    
2022 Naftasaadused 5 mg/l    
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6510922, Y: 639433 Heljum   Üks kord poolaastas
Üksikproov X: 6510922, Y: 639433 Naftasaadused   Üks kord poolaastas
 
Suubla
Suubla nimi Pedja jõgi
Suubla kood VEE1023700
Pinnaveekogumi nimi Pedja Karaski ojast Puurmani paisuni
Pinnaveekogumi kood 1023700_2
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund 2020. a seisuga oli pinnaveekogumi Pedja Karaski ojast Puurmani paisuni koondseisund halb.
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Vorm ei ole asjakohane.

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Reoveepuhasti jrk nr 1.
Reoveepuhasti nimi Scanola Baltic Painküla
Reoveepuhasti kood PUH0490120
Kas reoveepuhastil on olemas kasutusluba? Jah
Kanalisatsiooni asukoha skeem
Reoveepuhasti reoveekogumisala
Puhastit teenindatavad reoveekogumisalad
Puhasti teenindatav reoveekogumisala nimetus Puhasti teenindatav reoveekogumisala kood Puhasti teenindatava reoveekogumisala reostuskoormus inimekvivalentides
     
Prognoositav reovee vooluhulk (m³)
Periood I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV kvartalis Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2022 16 290 16 290 16 290 16 290 65 160 179 Arvestuslik
Reovee kogus ja koostise muutumine aasta, kuu või ööpäeva jooksul Reovee kogus on Painküla toiduõlitehase tootmisprotsessi töötamisel suhteliselt ühtlane, vähenedes mõnevõrra öötundidel. Reostuskoormus puhastile on kõikuv, millega arvestati puhasti rekonstrueerimise projekteeerimisel 2014. a. Kõrgemad koormused puhastile tekivad tehase seadmete ja mahutite pesul.
Vastuvõetava purgitava reovee kogus m³/kvartalis 0
Vastuvõetava purgitava reovee koguse mõõtmise viis -
Reostuskoormus
Reostuskoormuse inimekvivalentides määramise viis Puhasti mõõdetud keskmine reostuskoormus BHT7 järgi oli 2013. aastal 2715 ie. Puhasti rekonstrueerimisel 2014. a projekteeriti reostuskoormuseks 5200 ie.
Reostuskoormuse määramise mõõtmistulemused
Reoveesete
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus (m³/a) Kuni 3000 m3/a
Reoveesette käitlemise ja kasutamise viis Reoveesete antakse üle vastavaid lube omavale jäätmekäitlusettevõttele.
Setteproovide tulemused
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine sisaldus %  
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine kasutusviis  
 
Kogumiskaevude kirjeldus  
Reovee/sademevee puhastamise kirjeldus
Reovee/sademevee puhastamiseviis mehaaniline-bioloogiline
Reovee formeerumise ja kanalisatsiooni skeem
Seadme tüüp Annuspuhasti
Projektikohane hüdrauliline jõudlus m³/d 182.50
Tegelik hüdrauliline jõudlus m³/d 105
Projektikohane orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides 5 200
Tegelik orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides 4 500
Reovee järelpuhastus Biotiigid
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusaste % 99%,7 (BHT7 osas)
Puhastusprotsessi tegelik puhastusaste % 99,7% (BHT7 osas)
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l 15
Puhastusprotsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l 10
Puhastusprotsess
Saasteaine Puhastus­protsessi projektikohane puhastusaste % Puhastus­protsessi tegelik puhastusaste % Puhastus­protsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l Puhastus­protsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l
       
Seirepunktid
Seire allikas Seire tüüp Koordinaadid Teostatud omaseire analüüsiaktid
reoveepuhasti sissevool Üksikproov X: 6510905, Y: 639574
reoveepuhasti väljalask (suublasse) Üksikproov X: 6511074, Y: 639734

4.3.3. Äkkheide vette

Vorm ei ole asjakohane.

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Heite­allikas Väljuvate gaaside parameetrid Tegevusala, tehnoloogiaprotsess, seade
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus L-EST97 koordinaadid Ava läbi­mõõt, m Väljumis­kõrgus, m Joon­kiirus, m/s Tempera­tuur, °C SNAP kood Lisategevuse SNAP
HEIT0002752 1 Vana õlikoogijahuti X: 6511068, Y: 639434 0.40 13 12.49 55 040609z - Töötlemine puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstuses - muu tegevus toiduainete ja joogitööstuses
HEIT0002753 2 Vana seemnepuhasti X: 6511085, Y: 639417 0.40 9 11.05 20 040609z - Töötlemine puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstuses - muu tegevus toiduainete ja joogitööstuses
HEIT0002754 3 Vana seemneküpseti X: 6511063, Y: 639422 0.20 13 10.17 65 040609z - Töötlemine puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstuses - muu tegevus toiduainete ja joogitööstuses
HEIT0002755 6 Uus õlikoogijahuti X: 6511107, Y: 639462 0.70 14.50 8.33 70 040609z - Töötlemine puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstuses - muu tegevus toiduainete ja joogitööstuses
HEIT0002109 6-1 Katlamaja korsten X: 6510960, Y: 639495 0.63 27 10 190 030103b - Põletamine töötlevas tööstuses - põletusseade < 20 MW (katlad)
HEIT0002756 7 Uus seemneküpseti X: 6511124, Y: 639469 0.50 14.50 4.17 70 040609z - Töötlemine puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstuses - muu tegevus toiduainete ja joogitööstuses
HEIT0002757 8 Uus seemnepuhasti X: 6511142, Y: 639465 0.40 14.50 3.07 20 040609z - Töötlemine puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstuses - muu tegevus toiduainete ja joogitööstuses
HEIT0002758 9 Aurukatel NUK-HP200 X: 6511015, Y: 639400 0.30 27 1.93 110 030103b - Põletamine töötlevas tööstuses - põletusseade < 20 MW (katlad)
  M1 Põlevkiviõli mahuti X: 6510981, Y: 639509 0.05 3 5 20 050402 - Vedelkütuse jaotamine (v.a bensiin): muu laadungikäitlus (sh jaotustorustik) (tanklad: diislikütuse käitlemine)
  M2 Diislikütuse mahuti X: 6511017, Y: 639416 0.05 3 5 20 050402 - Vedelkütuse jaotamine (v.a bensiin): muu laadungikäitlus (sh jaotustorustik) (tanklad: diislikütuse käitlemine)

5.2. Käitise kategooria

Nende tegevusalade EMTAK koodid, millele luba taotled
10411 - Õli ja rasva tootmine
35301 - Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Põletusseade
Jah
Põletus­seadme summaarne soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth
12.39
Kütuse liik Kütuseliigi täpsustus Kütuseliigi aastakulu
Kogus Ühik
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul)   2 470 tuh. Nm³
Põlevkiviõli (kerge fraktsioon)   400 tonni
Diislikütus   212 tonni

Keskmise võimsusega põletus­seade
Jah
Keskmise võimsusega põletusseadmed
Heiteallika kood Soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth Keskmise võimsusega põletusseadmete arv Eeldatav töötundide arv aastas Keskmine koormus, % Käitamise alguskuupäev Kasutatav kütus või jäätmed
Kütuse liik Kütuseliigi aastakulu
Kogus Ühik
  6.50 1 8 600 60
01.01.1991
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 2 200 tuh. Nm³
  5.60 1 8 600 60
01.05.2022
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 2 200 tuh. Nm³
Põlevkiviõli (kerge fraktsioon) 400 tonni
 
Suure võimsusega põletus­seade
Ei
Orgaaniliste lahustite (kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite) kasutamine
Ei
Nafta­saaduste, muude mootori- või vedel­kütuste, kütuse­komponentide või kütuse­sarnaste toodete laadimine (terminal või tankla)
Ei
Seakasvatus
Ei
Veisekasvatus
Ei
Kodulinnukasvatus
Ei
E-PRTR registri kohustuslane
Ei
Kasvuhoone­gaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kohustuslane
Ei

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

LHK projekti koostaja
Nimi
OÜ Hendrikson & KO
Registrikood/isikukood
10269950
Postiaadress
Raekoja plats 8, 51004 Tartu
Telefon
7409 800
E-posti aadress
Sissejuhatus
Viited õigusaktidele, juhendmaterjalidele ja kasutatud kirjandusele
1.Atmosfääriõhu kaitse seadus.
2.Keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 67 "Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba";
3.Keskkonnaministri 23.10.2019 määrus nr 56 " Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis";
4.Keskkonnaministri 24.11.2016 määrus nr 59 „Põletusseadmetest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid".
5.Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 86 „Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid".
6.Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 75 "Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid";
7.Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 84 "Õhukvaliteedi hindamise kord";
8.Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 81 "Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed";
9.Keskkonnaministri 16.12.2016. a määrus nr 71 "Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodi".
10.Keskkonnaministri 05.06.2020 määrus nr 31 "Naftasaaduste ja põlevkiviõli laadimisel ning hoiustamisel välisõhku väljutavate saasteainete heitkoguste määramise meetodid"
11.ELERING AS võrgugaasi kvaliteedi tunnistused (link seisuga 31.10.2022: https://elering.ee/vorgugaasi-kvaliteet)
12.AS Scanola Baltic Painküla rapsiõlitehase välisõhu saasteloa taotlus ja LHK projekt. OÜ KB Environ. Tartu 2012.
13.AS Scanola Baltic keskkonnaluba nr L.ÕV/323129
14.AS Scanola Baltic keskkonnaluba nr L.ÕV/320860
Lähteandmed, mille alusel on esitatud tootmismaht, kütusekulu ja muud andmed
Esitatud lähteandmed, sh tootmismahud, seadmete töötunnid jms, pärinevad kehtivast keskkonnaloa lähtematerjalidest, mõõtmise aruannetest ning ettevõtte poolt peetavatest arvestuslikest andmetest.
Käitise asukoha kirjeldus
Käitise asukoha kirjelduses esitatakse heiteallika(te) asukoha kirjeldus
AS Scanola Baltic rapsiseemne töötlemistehas asub Painkülas Jõgeva vallas Tartu-Jõgeva-Aravete maantee ääres. Valdavalt on käitise tootmisterritooriumiga piirnevate alade maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa. Lõuna-edela piiril on maakasutuse sihtotstarveteks märgitud ärimaa, elamumaa, tootmismaa ja transpordimaa. Idapiiril ka veekogude maa. Lähim elamu paikneb 100m kaugusel lõuna suunas ning käitisest loode suunas asuva elamu on ca 200 m.
Käitise asukoha kaart sobivas, kui mitte väiksemas kui 1:20 000 mõõtkavas.
Heiteallikate asendiplaan või koordinaatidega skeem, kuid mitte väiksemas kui 1:5000 mõõtkavas
Saasteainete hajumistingimusi mõjutavad olulised geograafilised ja tehnogeensed objektid
Käitise mõjupiirkonnaks on kuni 1,35 km raadiusega ala (kõrgeima heiteallika 50-kordne kõrgus) tootmisterritooriumi piirist. Reljeef maa-alal, mis hõlmab eelpool kirjeldatud piirkonda, on suhteliselt tasane, maapinna absoluutne kõrgus jääb vahemikku 62…80 m. Heiteallikatega seotud ala asub absoluutkõrgusel ~65 m merepinnast. Heiteallikast lähtuvate saasteainete hajumistingimusi takistavad objektid piirkonnas puuduvad.
Ilmastikutingimuste iseloomustus (tuulteroos)
Saasteainete heitkoguste määramise kirjeldus
Saasteainete heitkoguste mõõtmistulemused, mis on aluseks heitkoguste määramisel ja mõõtepunktide kirjeldus
Arvutusmetoodikad, mis on aluseks heitkoguste määramisel

Ülevaade saasteainete heitkoguste arvutamise metoodikatest on esitatud loataotlusele lisatud failis "scanola_heitkoguste_arvutamise_kirjeldus_14122022.pdf"

Arvutuskäik iga saasteaine kohta juhul, kui kasutatakse arvutusmetoodikat

Andmed saasteainete arvutuste kohta koos arvutuste näidistega on esitatud loataotlusele lisatud failis "scanola__heitkoguste_arvutus_09122022.xlsx"

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Heite­allikas Püüdeseade
Nimetus, tüüp Arv Püüdeseadme töökorras oleku kontroll ja sagedus Püütav saasteaine
CAS nr Nimetus Projekteeritud puhastusaste Puhastusastme ühik Muu ühik
Vana õlikoogijahuti Tsüklon CA-050-H 1 vastavalt vajadusele PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 90 %  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 90 %  
Vana seemnepuhasti Tsüklon 1 vastavalt vajadusele PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 90 %  
Uus seemneküpseti Märgpuh. tsüklon 1 vastavalt vajadusele PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 98 %  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 98 %  
Uus seemnepuhasti Filter 1 vastavalt vajadusele PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 98 %  
Uus õlikoogijahuti Tsüklon ja filter 1 vastavalt vajadusele PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 98 %  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 98 %  
 
Muud heite vähendamise meetmed
 

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Heiteallikas Vana õlikoogijahuti
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Vana seemnepuhasti
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Vana seemneküpseti
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Uus õlikoogijahuti
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Katlamaja korsten
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 25
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Uus seemneküpseti
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Uus seemnepuhasti
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Aurukatel NUK-HP200
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 25
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Põlevkiviõli mahuti
Koormus
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 1
Märts 1
Aprill 1
Mai 1
Juuni 1
Juuli 1
August 1
September 1
Oktoober 1
November 1
Detsember 1
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 0 0 0
08 - 09 100 0 0
09 - 10 0 0 0
10 - 11 0 0 0
11 - 12 0 0 0
12 - 13 0 0 0
13 - 14 0 0 0
14 - 15 0 0 0
15 - 16 0 0 0
16 - 17 0 0 0
17 - 18 0 0 0
18 - 19 0 0 0
19 - 20 0 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Diislikütuse mahuti
Koormus Tööstus üks vahetus E-R
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 1
Märts 1
Aprill 1
Mai 1
Juuni 1
Juuli 1
August 1
September 1
Oktoober 1
November 1
Detsember 1
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 0 0 0
08 - 09 100 0 0
09 - 10 0 0 0
10 - 11 0 0 0
11 - 12 0 0 0
12 - 13 0 0 0
13 - 14 0 0 0
14 - 15 0 0 0
15 - 16 0 0 0
16 - 17 0 0 0
17 - 18 0 0 0
18 - 19 0 0 0
19 - 20 0 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Põletusseade
Heite­allikas Katlamaja korsten
Põletusseadmete arv 1
Soojus­sisendile vastav nimi-­soojus-­võimsus, MWth 6.50
Töö­tundide arv aastas 8 600
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? Ei
Püüdeseade
Püüde­seade Püütav saasteaine
CAS nr Saasteaine nimetus Projekteeritud puhastusaste, %
       
Kasutatav kütus ja jäätmed
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävlisisaldus, % Alumine kütte­väärtus, MJ/kg; Gaas - MJ/Nm³ Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide Kanda vormile 5.5
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heitkogus
Hetkeline heitkogus Ühik Aastas Ühik
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 0 34 2 200 tuh. Nm³ PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.003 g/s 0.034 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.003 g/s 0.034 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.003 g/s 0.034 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.278 g/s 3.201 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.195 g/s 2.244 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.013 g/s 0.15 t
BC Must süsinik 0 g/s 0.002 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0 mg/s 0.0001 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.001 mg/s 0.007 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0 mg/s 0.00002 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.001 mg/s 0.009 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0 mg/s 0.0001 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.0001 mg/s 0.001 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0 mg/s 0.0001 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0 mg/s 0.00004 kg
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks 0.0001 mg/s 0.001 kg
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0 µg/s 0.037 mg
50-32-8 Benso(a)püreen 0 mg/s 0.00004 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen 0 mg/s 0.0001 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen 0 mg/s 0.0001 kg
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen 0 mg/s 0.0001 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.003 g/s 0.038 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 g/s 4 193.228 t
Põletusseade
Heite­allikas Aurukatel NUK-HP200
Põletusseadmete arv 1
Soojus­sisendile vastav nimi-­soojus-­võimsus, MWth 0.29
Töö­tundide arv aastas 8 600
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? Ei
Püüdeseade
Püüde­seade Püütav saasteaine
CAS nr Saasteaine nimetus Projekteeritud puhastusaste, %
       
Kasutatav kütus ja jäätmed
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävlisisaldus, % Alumine kütte­väärtus, MJ/kg; Gaas - MJ/Nm³ Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide Kanda vormile 5.5
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heitkogus
Hetkeline heitkogus Ühik Aastas Ühik
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 0 34 270 tuh. Nm³ PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0001 g/s 0.004 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0001 g/s 0.004 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0001 g/s 0.004 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.012 g/s 0.393 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.009 g/s 0.275 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.018 t
BC Must süsinik 0 g/s 0.0002 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0 mg/s 0.00001 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0 mg/s 0.001 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0 mg/s 0.000002 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0 mg/s 0.001 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0 mg/s 0.00001 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0 mg/s 0.0001 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0 mg/s 0.00001 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0 mg/s 0.000005 kg
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks 0 mg/s 0.0001 kg
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0 µg/s 0.005 mg
50-32-8 Benso(a)püreen 0 mg/s 0.00001 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen 0 mg/s 0.00001 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen 0 mg/s 0.00001 kg
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen 0 mg/s 0.00001 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0001 g/s 0.005 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 g/s 514.623 t
Diislikütus 0.10 42 212 tonni PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.012 g/s 0.356 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.002 g/s 0.053 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.002 g/s 0.053 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.032 g/s 0.988 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.012 g/s 0.374 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.045 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.0029 mg/s 0.089 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0 mg/s 0.001 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.0001 mg/s 0.003 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.01 mg/s 0.396 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.002 mg/s 0.053 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.001 mg/s 0.045 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.0058 mg/s 0.178 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.10 mg/s 1.781 kg
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0 µg/s 0.089 mg
50-32-8 Benso(a)püreen 0 mg/s 0.009 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen 0 mg/s 0.009 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen 0 mg/s 0.009 kg
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen 0 mg/s 0.009 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.014 g/s 0.424 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 g/s 639.435 t
Põletusseade
Heite­allikas Katlamaja korsten
Põletusseadmete arv 1
Soojus­sisendile vastav nimi-­soojus-­võimsus, MWth 5.60
Töö­tundide arv aastas 8 600
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? Ei
Püüdeseade
Püüde­seade Püütav saasteaine
CAS nr Saasteaine nimetus Projekteeritud puhastusaste, %
       
Kasutatav kütus ja jäätmed
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävlisisaldus, % Alumine kütte­väärtus, MJ/kg; Gaas - MJ/Nm³ Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide Kanda vormile 5.5
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heitkogus
Hetkeline heitkogus Ühik Aastas Ühik
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 0 34 2 200 tuh. Nm³ PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.003 g/s 0.034 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.003 g/s 0.034 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.003 g/s 0.034 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.164 g/s 2.192 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.168 g/s 2.244 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.011 g/s 0.15 t
BC Must süsinik 0 g/s 0.002 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0 mg/s 0.0001 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.001 mg/s 0.007 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0 mg/s 0.00002 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.001 mg/s 0.009 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0 mg/s 0.0001 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.0001 mg/s 0.001 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0 mg/s 0.0001 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0 mg/s 0.00004 kg
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks 0.0001 mg/s 0.001 kg
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0 µg/s 0.037 mg
50-32-8 Benso(a)püreen 0 mg/s 0.00004 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen 0 mg/s 0.0001 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen 0 mg/s 0.0001 kg
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen 0 mg/s 0.0001 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.003 g/s 0.038 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 g/s 4 193.228 t
Põlevkiviõli (kerge fraktsioon) 1 41 400 tonni PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.224 g/s 0.656 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.034 g/s 0.098 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.034 g/s 0.098 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.622 g/s 1.82 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.235 g/s 0.689 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.028 g/s 0.082 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.10 mg/s 0.164 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.001 mg/s 0.002 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.002 mg/s 0.005 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.20 mg/s 0.73 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.03 mg/s 0.098 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.03 mg/s 0.082 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.10 mg/s 0.328 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 1 mg/s 3.28 kg
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0 µg/s 0.164 mg
50-32-8 Benso(a)püreen 0 mg/s 0.016 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen 0 mg/s 0.016 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen 0 mg/s 0.016 kg
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen 0 mg/s 0.016 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 2.732 g/s 8 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 g/s 1 267.891 t
 
Põhjendus andmete edasi mittekandmise kohta tabelisse 5.5
 
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Heite­allikate numbrid plaanil või kaardil Saasteaine Õhu­kvaliteedi tase
CAS nr Nimetus Summaarne hetkeline heitkogus M Ühik Keskmistamisaeg Õhu­kvaliteedi piir- või siht­väärtus Ühik Maksimaalne arvutuslik õhukvaliteedi tase väljaspool tootmisterritooriumi, ∑Cm µg/m³ Suhe Cm / Keskmistamisaeg
6-1, 9 630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.442 g/s 8 tundi 10 mg/m³ 0.015 0.002
6-1, 9 7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 1.10 mg/s 1 aasta 20 ng/m³ 1.30 0.065
6-1, 9 7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.21 mg/s 1 aasta 6 ng/m³ 0.24 0.04
6-1, 9 7446-09-5 Vääveldioksiid 2.749 g/s 1 tund 350 µg/m³ 87.957 0.251
24 tundi 125 µg/m³ 86.249 0.69
6-1, 9 10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.932 g/s 1 tund 200 µg/m³ 28.898 0.144
1 aasta 40 µg/m³ 1.053 0.026
M1, M2 Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.489 g/s 1 tund 600 µg/m³ 5.253 0.009
24 tundi 200 µg/m³ 48.465 0.242
1 aasta 5 µg/m³ 0.135 0.027
6-1, 9, 1, 3, 6, 7, M1, M2 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 16.437 g/s 1 tund 5 000 µg/m³ 170.934 0.034
24 tundi 2 000 µg/m³ 1 612.84 0.806
6-1, 9 PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.039 g/s 1 aasta 25 µg/m³ 0.045 0.002
6-1, 9 PM10 Peened osakesed (PM10) 0.039 g/s 24 tundi 50 µg/m³ 1.169 0.023
1 aasta 40 µg/m³ 0.045 0.001
 
Koosmõju kirjeldus
Käitise arvestusliku mõjupiirkonda (1350 m kaugusel käitise territooriumi piirist, kõrgeima heiteallika 50-kordne kõrgus, kõrgeim heiteallikas on katlamaja korsten 27 m) ei jää keskkonnaotsuste infosüsteemi
KOTKAS andmetel ühtegi keskkonnaluba omavat ettevõtet.

Saasteainete hajumisarvutuste teostamisel (st käitise summaarse hetkelise heitkoguse leidmisel) on samuti arvestatud, et põletusseametes ei ole tehniliselt võimalik samaaegselt põletada nii gaaskütust kui ka vedelkütust (uues põletusseadmed seega samaaegselt maagaasi ja põlevkiviõli, aurukatlas NUK-HP200 maagaasi ja diislikütust). Kuna saasteaine saastetase ümbritsevas keskkonnas sõltub lisaks saasteaine hetkelisele heitkogusele ka heiteallika parameetritest (kõrgus, suudme läbimõõt, suitsugaaside kiirus ja temperatuur), siis on katelde korral leitud saastetaseme modelleerimise teel heiteallikate kombinatsioon, mis kirjeldaks tõenäoliselt halvimat saasteainet hajumist.
Vastavate heiteallikate hetkelised heitkogused on toodud KOTKAS süsteemi Airviro rakenduse lehel.

Heiteallikate koosmõjus esinevad arvutuslikult suhteliselt kõrgemad saastetasemed aromaatsete süsivesinike korral 0,242 ÕPV24, NMVOC korral 0,806 ÕPV24, SO2 korral 0.251 ÕPV1 ja 0.69 ÕPV24, NO2 korral 0,144 ÕPV1.

Teiste saasteainete osas jäävad saastetasemed tunduvalt madalamateks võrreldes piirväärtustega.
Saasteainetele kehtestatud piirväärtuseid käitisega seonduvalt seega ei ületata.

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Arvestades heiteallikast väljuvate saasteainete hajumiskontsentratsioonide väärtusi ning asjaolu, et heiteallika korral on tegemist teadlikult teoreetiliselt arvestusliku maksimaalse heitkoguse hindamisega, samuti asjaolu, et heiteallika läheduses ei paikne hajumist takistavaid rajatisi ega pinnavorme, mis võiksid oluliselt mõjutada saasteainete taset käitise lähiümbruses, ei ole käitise heiteallikale täiendava seireprogrammi rakendamine saasteainete heitkoguste ja välisõhku saastetasemete määramiseks ega heitkoguste seire korraldamiseks pidevmõõtmistega tegelike heitkoguste väljaselgitamiseks põhjendatud (sellega seotud kulutused on oluliselt suuremad, kui täiendavalt makstav saastetasu). Samuti puudub vajadus müra seirele, kuna käitises kasutatavad mürarohked allikad asuvad tootmishoone sees, tootmishoone paikneb suhteliselt intensiivse liiklusega maantee lähedal.

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang
Lõhnaainete esinemist reguleerib keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 81 “Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed”. Lõhnaainetele on kehtestatud häiringutase, mis on seotud lõhnaainete ajalise esinemisprotsendiga aasta lõikes, milleks on 15% aasta lõhnatundidest. See tähendab, et lõhnaainete kontsentratsiooni loetakse häirivaks, kui lõhnaaine kontsentratsioonil 0,25 OU/m3 ületatakse 15% aasta lõhnatundidest.
Arvestades käitise tegevuse iseloomu ei saa välistada tajutava lõhna esinemist käitise lähedal, kuid käitise tegevusega seonduvalt ei ole teadaolevalt registreeritud viimase paari aasta jooksul lõhnakaebuseid.
Kuna käitises kavandatakse põlevkiviõli käitlemist (tegevus, mida varasemalt ei ole olnud), siis esitatakse nimetatud tegevusele eraldi lõhnaaine esinemise hinnang. Käitise põlevkiviõli käitlemisel (heiteallikast M1) tekkiva lõhnaaine heitkoguse leidmisel on tuginetud Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt 2014. aasta sügisel läbi viidud uuringus "Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ja saasteainete heitkoguste hindamine Ida-Virumaal Sillamäe linnas ja Vaivara piirkonnas" esitatud mõõtmistele. Nimetatud kirjanduse andmetel oli põlevkiviõli laadimisel tekkiv keskmine lõhnaaine kontsentratsioon heitgaasides 332464 OU/m3. Kui põlevkiviõli käideldakse kiirusega 36 m3/h, siis lõhnaaine heitkogus oleks 3325 OU/s. Samas tuleb hinnangu andmisel arvestada, et käideldava põlevkiviõli maksimaalne kogus käitises on kuni 421 m3/a ning seega laadimine toimuks kuni 12 tundi jooksul aastas. Modelleerimise tulemusena leiti, et põlevkiviõli maksimaalse käitlemismahu juures ei teki lõhnahäiringu esinemise sagedust 15% aasta lõhnatundidest ületavat häiringutaset väljaspool käitise territooriumi.

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Õhukvaliteedi taseme määramise kohtade loetelu mõõtmiste korral ja mõõtetulemused
Välisõhu kvaliteedi taseme määramise hajumisarvutusprogrammid

Hajumisarvutused olid teostatud kasutades keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS olevat programmi Airviro rakendust.

Arvutamiseks valitud meteoaasta
Vastavalt Airviro programmi poolt valitud meteoaastale.
Kasutatud meteoroloogiliste parameetrite loetelu

Vastavalt Airviro programmi poolt valitud andmetele (süsteem andmeid ei väljasta).

Meteoroloogiliste parameetrite mõõtepunktide asukohad

Vastavalt Airviro programmi poolt valitud mõõtepunkti asukohale (süsteem andmeid ei väljasta).

Viide meteroloogilise mudeli andmetele
Viide kasutatud topograafiliste sisendandmete kohta
Fooniandmete kirjeldus (koosmõjusse kaasatavad käitised, seireandmed)

Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seaduse § 94 lg 3 alusel nõuab õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa andja vajaduse korral heiteallikate käitajatelt õhukvaliteedi taseme arvutuslikul hindamisel väljaspool käitise tootmisterritooriumi pideva õhuseire tulemuste või samalaadsete heiteallikate koosmõju hindamisel saadud saasteaine taustsisalduse arvestamist. Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seaduse § 43 lg 1 alusel kehtestatud keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 84 § 16 lg 5 kohaselt lähtutakse heiteallikate koosmõju hindamisel väljaspool käitise tootmisterritooriumi asetsevate, kuid käitise hajumisarvutuste piirkonda jäävate õhusaasteluba, keskkonnakompleksluba või registreeringut omavate käitiste andmetest ja vajaduse korral välisõhu seirejaama andmetest. Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 106 lg 2 kohaselt määratakse saasteaine lubatud heitkogus selliselt, et paiksest heiteallikast või kõikidest käitise ühel tootmisterritooriumil paiknevatest heiteallikatest kokku
välisõhku väljutatud saasteaine kogus ei põhjustaks saasteaine kohta kehtestatud õhukvaliteedi piir- või sihtväärtuse ületamist väljaspool käitise tootmisterritooriumi.
Käitise arvestusliku mõjupiirkonda (1350 m kaugusel käitise territooriumi piirist, kõrgeima heiteallika 50-kordne kõrgus, kõrgeim heiteallikas on katlamaja korsten 27 m) ei jää keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS andmetel ühtegi keskkonnaluba, keskkonnakompleksluba või registreeringut omavat ettevõtet.

Ümbritseva piirkonna välisõhu kvaliteedi taseme muutumine pärast heiteallika töölerakendamist

Piirkonna välisõhu kvaliteedi tase võib muutuda eelkõige vääveldioksiidi heitkoguse osas seoses vedelkütuste kasutusele võtmisega, kuid muude saasteainete osas jääb piirkonna välisõhu kvaliteet tõenäoliselt ligilähedaselt samale tasemele.

Mudeldatud hajumisarvutuse kaardid

Keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 84 "Õhukvaliteedi hindamise kord" § 181 lg 1 kohaselt saasteaine hajumiskaart koostatakse iga saasteaine kohta, mille arvutuslik sisaldus on väljaspool käitise tootmisterritooriumi piiri suurem kui 30% piirväärtusest või sihtväärtusest, mis on kehtestatud atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 lõigete 1 ja 2 alusel, ning vajaduse korral rakendatakse keskmistamisaegade kohta protsentiile.

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Välisõhku väljutatavate saasteainete otsesel mõõtmisel või arvutuslikult saadud õhukvaliteedi taseme maksimaalväärtuste vastavus atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 alusel kehtestatud saasteainete õhukvaliteedi piirväärtustele väljaspool tootmisterritooriumi ja käitist ümbritsevas piirkonnas olevate elumajade juures.
Käitise heiteallikatest pärinevate saasteainete kontsentratsioonide maksimumid ei ületa kehtestatud saastetaseme piirväärtuseid, seega on keskkonnaministri 27.12.2016 määrusega nr 75 kehtestatud piirväärtuste nõue täidetud.
Koosmõjus kõikide heiteallikatega tekib saasteainetest kõrgeim 1 tunni keskmine saastetase NO2 puhul 0,144 ÕPV1. Kõrgeim ööpäeva keskmine saastetase tekib NMVOC (0,806 ÕPV24) ja SO2 (0,690 ÕPV24) puhul. Raskmetallidest tekib kõrgeim saastetase tekib nikli korral (0,065 ÕPVa).
Maksimaalsed saasteainete kontsentratsioonid tekivad tootmisalade läheduses või tootmisalade sees.

Heitallikatest pärinevate saasteainete kontsentratsiooni maksimumid ei ulatu elamualadeni.
Käitisele lähima elamu (kat. nr 24802:006:0043) juures on NMVOC korral 0,361 ÕPV24 ja SO2 korral 0,265 ÕPV24. Teiste saasteainete osas jäävad saastetasemed tunduvalt madalamateks võrreldes piirväärtustega.
Saasteainetele kehtestatud piirväärtuseid käitisega seonduvalt seega ei ületata.
Müra esinemisel hinnang atmosfääriõhu kaitse seaduse § 56 lõike 4 alusel kehtestatud välisõhus leviva müra normtasemetele vastavuse kohta
Välisõhu müra normtasemed on kehtestatud keskkonnaministri 16.12.2016 määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“. Käitise tegevus ei põhjusta ümbruskonnas keskkonnamüra normtasemete ületamist. Olulisemad müra tekitavad tegevused ja seadmed asuvad hoone sees, tootmishoone paikneb suhteliselt intensiivse liiklusega maantee lähedal ning tootmishoone läheduses paiknevad ka teised tootmisettevõtted.
Heiteallikad ja saasteained, mille osakaal on välisõhu saastatuse tekitamises suurim
Käitise heiteallikatest on suurima saastetaseme osakaaluga aromaatsete süsivesinike ning NMVOC osas on suurima osakaaluga heiteallikas M1. Ülejäänud saasteainete osas heiteallikas 6-1.
Heiteallikate maksimaalsed saastetasemed tekivad territooriumi sees või territooriumist väljaspool.
Ettepanekud õhusaasteloaga kehtestatavate saasteainete heitkoguste kohta ning rakendatavate saasteainete heite, müra ning lõhnaaine esinemise vähendamise meetmete kohta
Käitise heiteallikatest välisõhku suunatavate saasteainete summaarsed heitkogused on esitatud taotluse tabelis 5.6.
Heiteallika 6-1 summaarsete heitkoguste arvutuskäik on toodud taotluse tabelis 5.4.15 esitatud failis "scanola__heitkoguste_arvutus_09122022.xlsx" (arvestatud on võimaliku reservkütuse põlevkiviõli kasutamisega).

Täiendavaid meetmeid saasteainete heite, müra ning lõhnaaine esinemise vähendamiseks ei ole vaja rakendada.
Ettepanekud välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi omaseireks ning seirejaama asukohaks
Vajadus eraldi seireprogrammi rakendamiseks heiteallikast eralduvate saasteinete instrumentaalseks määramiseks puudub.
Samuti puudub vajadus müra seirele, kuna käitise tegevus ei põhjusta hinnanguliselt ümbruskonnas keskkonnamüra normtasemete ületamist. Kaebuste ilmnemise korral ning juhul, kui kaebuste alusel teostatud müra kontrollmõõtmised näitavad täiendavate meetmete rakendamise vajadust, on ettevõtte (käitise omanik) valmis vajadusel kavandama täiendavad meetmed müra vähendamiseks.
Ettepanekud saasteainete heitkoguste vähendamiseks ebasoodsate ilmastikutingimuste esinemise korral
Kui tuvastatakse ebasoodsad ilmastikutingimused ja tekib oht koosmõjus teiste käitistega saastetasemete ületamiseks, siis võimalusel vähendatakse tootmistegevust või rakendatakse muid asjakohaseid piiranguid.
Informatsioon tegevusega kaasneda võiva muu keskkonnahäiringu kohta keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 3 tähenduses. St et ehk lisaks sellele, et tegevusega võib avalduda ebasoodne mõju eelkõige välisõhule, tuleb LHK projektis märkida (kui asjakohane) muud keskkonnahäiringud, mis võivad konkreetse tegevuse tagajärjel tekkida. Näiteks ebasoodne mõju inimese varale või kultuuripärandile.
Loa taotluse koostamisel kogutud andmetele tuginevalt ei ole teada muid andmeid käitise võimalike keskkonnahäiringute kohta, mis võiks olla olulised käitise loataotluse seisukohast lähtuvalt.
Muud heite vähendamise meetmed
 

5.4.18. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Vorm ei ole asjakohane.Käitise tegevusega võib kaasneda müra, kuid peamised müratekitavad statsionaarsed seadmed on paigutatud hoonetesse (siseruumidesse). Lisaks võivad teatud määral müra tekitada ka hoonevälised allikad, nt ventilatsiooniseadmed. Kaebuste ilmnemise korral ning juhul, kui kaebuste alusel teostatud müra kontrollmõõtmised näitavad täiendavate meetmete rakendamise vajadust, on ettevõtte (käitise omanik) valmis vajadusel kavandama täiendavad meetmed müra vähendamiseks.

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Heiteallikas Välisõhku väljutatud saasteaine
CAS nr Nimetus Heite liik Heitkogus Äkkheite keskmine prognoositav kontsentratsioon, mg/Nm³ Kanda vormile 5.6
Hetkeline Aastas
Kogus Mõõtühik Kogus Mõõtühik
Katlamaja korsten PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.227 g/s 0.682 t  
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) Tavaheide 0.037 g/s 0.124 t  
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.037 g/s 0.124 t  
10102-44-0 Lämmastikdioksiid Tavaheide 0.90 g/s 4.32 t  
630-08-0 Süsinikmonooksiid Tavaheide 0.43 g/s 2.441 t  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.041 g/s 0.199 t  
BC Must süsinik Tavaheide 0 g/s 0.001 t  
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks Tavaheide 0.20 mg/s 0.737 kg  
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks Tavaheide 1 mg/s 3.28003 kg  
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 2.735 g/s 8.03 t  
124-38-9 Süsinikdioksiid Tavaheide 0 g/s 4 541.748 t  
Aurukatel NUK-HP200 PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.012 g/s 0.356 t  
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) Tavaheide 0.002 g/s 0.053 t  
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.002 g/s 0.053 t  
10102-44-0 Lämmastikdioksiid Tavaheide 0.032 g/s 0.988 t  
630-08-0 Süsinikmonooksiid Tavaheide 0.012 g/s 0.374 t  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.001 g/s 0.045 t  
BC Must süsinik Tavaheide 0 g/s 0.0002 t  
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks Tavaheide 0.01 mg/s 0.396 kg  
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks Tavaheide 0.10 mg/s 1.781 kg  
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 0.014 g/s 0.424 t  
124-38-9 Süsinikdioksiid Tavaheide 0 g/s 639.435 t  
Vana õlikoogijahuti NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.017 g/s 0.492 t  
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.0273 g/s 0.79 t  
Vana seemnepuhasti PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.0021 g/s 0.061 t  
Vana seemneküpseti NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.0253 g/s 0.733 t  
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.0261 g/s 0.755 t  
Uus õlikoogijahuti NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.0351