Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-122266
Taotlus T-RJÄ/1015512

1. Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Registrikood / Isikukood
10306958
Ärinimi / Nimi
RAGN-SELLS AS
Kontaktisik
Marve Virunurm
Kontaktisiku telefon
53400117
Kontaktisiku e-post
marve.vrunurm@ragnsells.com
Kavandatav tegevus
Taotletav tegevus
Jäätmete kogumine majandus- või kutsetegevuses
Kehtivus
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Kindlal kuupäeval
Tegevuse taotletav alustamise kuupäev
01.01.2023
Tegevuse taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Tegevuse taotletav lõpetamise aeg
30.04.2026

2. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Simuna jäätmejaam
Kood  
Planeeritava käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Pargi tn 1 (16101:002:0098). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Pargi tn 1 (16101:002:0098).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Simuna alevik, Pargi tn 1 16101:002:0098 X: 6547569, Y: 637739
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 3811 - Tavajäätmete kogumine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
Komplekstegevus K2 - Jäätmejaam
Komplekstegevuse selgitus muu korral  
Asukoha üldiseloomustus Simuna jäätmejaam asub Väike-Maarja vallas, Simuna alevikus, Pargi tn 1 kinnistul, katastriüksuse nr 16101:002:0098. Territooriumi pindala on 700 m2 ja see on 100% tootmismaa.
Lähim hoone asub ~8 m kaugusel. Lähiümbruses on ärimaa, üldkasutatavad maad ja transpordimaad.
Jäätmejaama territoorium on asfalteeritud ning ümbritsetud aiaga. Jäätmejaamas asub vastuvõtja ruum, hoone jäätmete hoidmiseks ja konteinerid jäätmete jaoks. Jäätmejaam asub kaitsmata põhjaveega alal. Jäätmejaam asub Simuna alevis hoonestatud piirkonnas, seega on see inimtegevusest mõjutatud ala.
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse kehtivusaeg Tähtajaline
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõpemise aeg
30.04.2026
Kasutusõigust tõendav dokument
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad)

3. Kogutavad jäätmeliigid

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Simuna jäätmejaam
Jäätmeliik Kogumine
Kogus (t/a) Kogumisvahend
06 04 04* - Elavhõbedat sisaldavad jäätmed 0.002 plastikkonteiner
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 0.50 metallvaat
15 01 06 - Segapakendid 10 metallkonteiner
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid 1 plastikkonteiner
16 01 03 - Vanarehvid 12 metallkonteiner
16 01 07* - Õlifiltrid 0.50 metallvaat
16 02 15 11* - Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid 0.01 plastikkonteiner
16 05 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalid, sealhulgas laborikemikaalisegud 0.25 plastikkonteiner
16 07 08* - Õli sisaldavad jäätmed 1 metallkonteiner
17 02 04* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid 5 metallkonteiner
18 01 98* - Sortimata ravimikogumid 0.05 plastikkonteiner
20 01 01 - Paber ja kartong 10 metallkonteiner
20 01 02 - Klaas 5 metallkonteiner
20 01 10 - Rõivad 10 plastikkonteiner
20 01 13* - Lahustid 0.25 plastikkonteiner
20 01 14* - Happed 0.25 plastikkonteiner
20 01 15* - Leelised 0.25 plastikkonteiner
20 01 17* - Fotokemikaalid 0.25 plastikkonteiner
20 01 19* - Pestitsiidid 0.25 plastikkonteiner
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 0.05 plastikkonteiner
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 1 plastikkonteiner
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid 0.05 plastikkonteiner
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 15 60m3 merekonteiner
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 15 60m3 merekonteiner
20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37* 10 metallkonteiner
20 01 39 - Plastid 3 plastikkonteiner
20 01 40 - Metallid 3 metallkonteiner
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid 0.10 plastikkonteiner
20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) 6 plastikkonteiner
20 03 07 - Suurjäätmed 15 metallkonteiner
Seotud failid
Juhtimissüsteemi kirjeldus, sealhulgas töökorraldusdokumendid, mis annavad ülevaate kõikide ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate tööülesannetest, pädevusest ja vastutusest
Krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastatuse likvideerimise kulude katmiseks
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku tööülesandeid ja vastutust kirjeldavad dokumendid
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku pädevust tõendavad dokumendid
Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitus ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavate meetmete kirjeldus
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta. Kinnitan

4. Kogumiskohas üheaegselt hoitavate tava- ja ohtlike jäätmete kogused

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Simuna jäätmejaam
Kogumiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg Üheaegne hoidmise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne hoidmise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6547566, Y: 637751 Kinnine hoone, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal 3.135 2.60 06 04 04* - Elavhõbedat sisaldavad jäätmed Ei 0.001 0.02
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 0.20 0.20
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid Jah 0.60 0.60
16 01 07* - Õlifiltrid Jah 0.20 0.20
16 02 15 11* - Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid Ei 0.004 0.004
16 05 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalid, sealhulgas laborikemikaalisegud Jah 0.02 0.02
16 07 08* - Õli sisaldavad jäätmed Jah 0.50 0.61
18 01 98* - Sortimata ravimikogumid Ei 0.05 0.02
20 01 13* - Lahustid Jah 0.05 0.02
20 01 14* - Happed Jah 0.05 0.02
20 01 15* - Leelised Jah 0.05 0.02
20 01 17* - Fotokemikaalid Jah 0.05 0.02
20 01 19* - Pestitsiidid Jah 0.05 0.02
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed Ei 0.50 0.05
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud Jah 0.50 0.50
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid Jah 0.20 0.02
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid Ei 0.06 0.06
20 03 07 - Suurjäätmed Jah    
4 ja 5 X: 6547557, Y: 637744 Asfalteeritud plats, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal 9.80 24.20 15 01 06 - Segapakendid Jah 0.50 2.50
20 01 01 - Paber ja kartong Jah 0.50 2.50
20 01 02 - Klaas Ei 2 2
20 01 10 - Rõivad Jah 0.50 0.80
20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37* Jah 5 14
20 01 39 - Plastid Jah 0.50 0.80
20 01 40 - Metallid Ei 0.50 0.80
20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) Jah 0.30 0.80
4 X: 6547570, Y: 637723 Asfalteeritud plats, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal 5 40 16 01 03 - Vanarehvid Jah 5 40
6 X: 6547587, Y: 637744 Asfalteeritud plats, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal 5 20 17 02 04* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid Jah 5 20
3 X: 6547556, Y: 637735 Asfalteeritud plats, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal 10 60 20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* Jah 5 30
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Jah 5 30
 
Seotud failid
Kinnitatud põlevmaterjali hoidmise plaan