Menetlus M-122298 » Taotlus T-RVV/1015887 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus

Registreeringu taotleja
Ärinimi / Nimi
Viljandi Linnavalitsus
Registreeringu kättetoimetamise viis
Digitaalselt e-posti aadressile
Kavandatav tegevus
Tegevuse kirjeldus
Veekogu süvendamine ja/või süvenduspinnase või tahke aine paigutamine veekogusse või sette eemaldamine veekogust korrashoiu eesmärgil
Tegevuse eesmärk ja põhjendus
Liiv transporditakse järvejääle ajal, kui selleks on olemas Päästeamet luba. Vältida tuleb inimestele tekkivat kui ka keskkonnale tekkivat ohtu. Töid teostatakse väikse ja kerge traktoriga Schäffer 4250 CAB või Avant 760i , millega veetakse liiv märgitud alale jääl ning silutakse ühtlaseks. Olenevalt ilmas ei tohiks tööde kestvus olla pikem kui üks tööpäev.
Pinnavee või põhjavee omadustele, vee elustikule või veega seotud elustikule avalduva võimaliku ebasoodsa mõju kirjeldus
Loodusliku liiva koefitsiendiga D60/D10<3 toomisega piiritletud ujumiskohtadesse Viljandi ja Paala järvel ei teki ebasoodsaid mõjusid keskkonnale.
Tegevusega kaasneva ebasoodsa mõju leevendusmeetmed
Saastumise oht ning mõju põhjaveele või pinnavee puudub, kuna kasutatakse töökorras tehnikat.
Kas tegemist on korduva tegevusega?
Ei
Kas koos kavandatava tegevusega toimub raie veekaitsevööndis?
Ei
Tegevuskoht
Tegevuspiirkond
Ruumikuju: 4 lahustükki. Puudutatud veekogud: Paala järv (VEE2089710), Viljandi järv (VEE2082800). kuva kaardil
Ruumikuju: 4 lahustükki. Puudutatud veekogud: Paala järv (VEE2089710), Viljandi järv (VEE2082800).
Tegevuskoha aadress
Viljandi järv, Viljandi linn, Viljandi maakond
Territoriaalkood
 
Katastritunnus
89721:001:0001
Kinnistu registriosanumber
4076650
Tegevuskoha lisainfo
Tegevus toimub kaitstaval alal.
NATURA2000 alad: Viljandi loodusala (RAH0000494).

Looduskaitsealad: Viljandi maastikukaitseala (KLO1000279).

III kaitsekategooria loomaliikide elupaigad: Misgurnus fossilis (vingerjas) (KLO9102532).
Registreering
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Registreeringu taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Tegevuse elluviimise kavandatav lõpp
29.12.2023

2. Veekogu sh mere süvendamine ja/või süvenduspinnase või tahke aine paigutamine veekogusse

Veekogu
Veekogu nimetus Viljandi järv
Veekogu kood VEE2082800
Veekogu tüüp Seisuveekogu
Toimub sadama või sadamarajatise rajamine või laiendamine Ei
Toimub ranna või kalda kindlustusrajatise rajamine või laiendamine Ei
Toimub hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla rajamine või rekonstrueerimine pinnaveekogumil Ei
Toimub veekogu põhja elektriülekandeliini või -sidekaabli rajamine Ei
Toimub kalade koelmuala rajamine/parendamine Ei
Tegevuse sisuandmed
Tegevuse tüüp Aine nimetus Muu aine Kuidas on leitud aine maht Muu meetodi kirjeldus Projekti fail Paksus (m) Laius (m) Pikkus (m) Ainete maht (m³)
Veekogu põhja tahkete ainete, sh pinnase paigutamine Liiv    
      82
Veekogumid
Veekogumi nimetus Veekogumi kood
Viljandi järv 2082800_1
Veekogu nimetus Paala järv
Veekogu kood VEE2089710
Veekogu tüüp Seisuveekogu
Toimub sadama või sadamarajatise rajamine või laiendamine Ei
Toimub ranna või kalda kindlustusrajatise rajamine või laiendamine Ei
Toimub hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla rajamine või rekonstrueerimine pinnaveekogumil Ei
Toimub veekogu põhja elektriülekandeliini või -sidekaabli rajamine Ei
Toimub kalade koelmuala rajamine/parendamine Ei
Tegevuse sisuandmed
Tegevuse tüüp Aine nimetus Muu aine Kuidas on leitud aine maht Muu meetodi kirjeldus Projekti fail Paksus (m) Laius (m) Pikkus (m) Ainete maht (m³)
Veekogu põhja tahkete ainete, sh pinnase paigutamine Liiv    
      17.10
Veekogumid
Veekogumi nimetus Veekogumi kood
   

3. Tee või raudtee koosseisu kuuluva silla või truubi ehitamine

Ei ole asjakohane

4. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

5. Maasoojussüsteemi paigaldamine veekogusse

Ei ole asjakohane

6. Avatud maasoojussüsteemi läbinud põhjavee juhtimine otse põhjavette

Ei ole asjakohane

7. Paisutuse likvideerimine ja veetaseme alandamine

Ei ole asjakohane

8. Teaduslikul eesmärgil ainete otse põhjavette juhtimine

Ei ole asjakohane

9. Keemilise taimekaitsevahendi veekaitsevööndis kasutamine

Ei ole asjakohane

10. Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamine

Ei ole asjakohane

11. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
 
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
 
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
 
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
 
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed