Menetlus M-122340 » Taotlus T-KL/1015939-2 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1015939-2
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
AS VALMAP GRUPP
Kontaktisik
Ants Kuld
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Kehtiva kaevandamise loa muutmise ja pikendamise taotlus.
Parandustaotluse selgitus
Taotlus korrigeeritud vastavalt KeA 16.12.2022 kirjale nr DM-122340-3.

Mäeeraldisega on osaliselt hõlmatud ka kaljukotka muudetud Holdre püsielupaiga piiridest välja jäävad plokid 7 ja 8.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Turba kaevandamine
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Tegevusega ei kaasne keskkonnahäiringuid
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Lagesoo turbamaardla
Aadress
Koorküla, Tõrva vald, Valga maakond
Territoriaalkood
3420
Katastritunnus(ed)
20301:002:0742
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6423253, Y: 610497
Käitise territoorium
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
30 aastat
Alates
 
Kuni
 
Puudutatud kohalikud omavalitsused
KOV nimetus KOV EHAK kood
Tõrva vald, Valga maakond 0824

1.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine

Ei ole asjakohane

2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)

Ei ole asjakohane

2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)

Ei ole asjakohane

2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed

Ei ole asjakohane

2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed

Ei ole asjakohane

2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud

Ei ole asjakohane

2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire

Ei ole asjakohane

2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed

Ei ole asjakohane

2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks

Ei ole asjakohane

2.11. Tegevushälbed

Ei ole asjakohane

2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed

Ei ole asjakohane

2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

Ei ole asjakohane

2.14. Lähteolukorra aruanne

Ei ole asjakohane

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Ei ole asjakohane

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Ei ole asjakohane

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Ei ole asjakohane

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Ei ole asjakohane

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Ei ole asjakohane

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Ei ole asjakohane

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Lagesoo turbatootmisala
Koorküla
Tõrva vald
Valga maakond
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Kuivendusvee juhtimine suublasse
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
Kasutatav tehnika:
roomikekskavaatorid 2 tk - kuivenduskraavide kaevamine ja süvendamine

Kuivenduskraavide kaudu juhitakse kuivendusveed suublasse. Väljalaskude nr 1 ja nr 2 suublaks on Lagesoojärve kraav (Sandioja). Väljalaskude nr 3 ja nr 4 suublaks on Lagesoo peakraav.
Kas tegevuseks on vaja planeeringut?
Ei

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Väljalaskme jrk nr 1.
Reoveepuhasti nimi  
Reoveepuhasti kood  
Väljalaskme nimi Lagesoo turbatootmisala nr 1
Väljalaskme kood VA114
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6424535, Y: 606584
Suublasse juhtimise liik Veekogusse juhtimine
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2023 86 419 86 419 86 419 86 419 345 676   Arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2023 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 mg/l    
2023 Heljum 40 mg/l    
2023 Naftasaadused 5 mg/l    
2023 Üldfosfor (Püld) 1 mg/l    
2023 Üldlämmastik (Nüld) 45 mg/l    
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
               
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6424535, Y: 606584 Heljium, Püld, Nüld, BHT7, KHT, naftasaadused, pH tootmisperioodil kaks korda aastas
 
Suubla
Suubla nimi Lagesoojärve kraav (Sandioja)
Suubla kood VEE1014300
Pinnaveekogumi nimi Lagesoojärve veekogum
Pinnaveekogumi kood 101430_1
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 
Väljalaskme jrk nr 2.
Reoveepuhasti nimi  
Reoveepuhasti kood  
Väljalaskme nimi Lagesoo turbatootmisala nr 2
Väljalaskme kood VA115
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6424916, Y: 606769
Suublasse juhtimise liik Veekogusse juhtimine
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2023 11 540 11 540 11 540 11 540 46 160   Arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2023 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 mg/l    
2023 Heljum 40 mg/l    
2023 Naftasaadused 5 mg/l    
2023 Üldfosfor (Püld) 1 mg/l    
2023 Üldlämmastik (Nüld) 45 mg/l    
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
               
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6424916, Y: 606769 Heljium, Püld, Nüld, BHT7, KHT, naftasaadused, pH tootmisperioodil kaks korda aastas
 
Suubla
Suubla nimi Lagesoojärve kraav (Sandioja)
Suubla kood VEE1014300
Pinnaveekogumi nimi Lagesoojärve veekogum
Pinnaveekogumi kood 101430_1
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 
Väljalaskme jrk nr 3.
Reoveepuhasti nimi  
Reoveepuhasti kood  
Väljalaskme nimi Lagesoo turbatootmisala nr 3
Väljalaskme kood VA116
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6425516, Y: 607669
Suublasse juhtimise liik Veekogusse juhtimine
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2023 9 293 9 293 9 293 9 293 37 172   Arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2023 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 mg/l    
2023 Heljum 40 mg/l    
2023 Naftasaadused 5 mg/l    
2023 Üldfosfor (Püld) 1 mg/l    
2023 Üldlämmastik (Nüld) 45 mg/l    
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
               
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6425516, Y: 607669 Heljium, Püld, Nüld, BHT7, KHT, naftasaadused, pH tootmisperioodil kaks korda aastas
 
Suubla
Suubla nimi Lagesoo peakraav (Lakesuu kraav)
Suubla kood VEE1014500
Pinnaveekogumi nimi  
Pinnaveekogumi kood  
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 
Väljalaskme jrk nr 4.
Reoveepuhasti nimi  
Reoveepuhasti kood  
Väljalaskme nimi Lagesoo turbatootmisala nr 4
Väljalaskme kood VA117
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6425803, Y: 607597
Suublasse juhtimise liik Veekogusse juhtimine
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2023 25 477 25 477 25 477 25 477 101 908   Arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2023 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 mg/l    
2023 Heljum 40 mg/l    
2023 Naftasaadused 5 mg/l    
2023 Üldfosfor (Püld) 1 mg/l    
2023 Üldlämmastik (Nüld) 45 mg/l    
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
               
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6425803, Y: 607597 Heljium, Püld, Nüld, BHT7, KHT, naftasaadused, pH tootmisperioodil kaks korda aastas
 
Suubla
Suubla nimi Lagesoo peakraav (Lakesuu kraav)
Suubla kood VEE1014500
Pinnaveekogumi nimi  
Pinnaveekogumi kood  
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Reoveepuhasti jrk nr 1.
Reoveepuhasti nimi UUS
Reoveepuhasti kood UUS
Kanalisatsiooni asukoha skeem
Reoveepuhasti reoveekogumisala
Puhastit teenindatavad reoveekogumisalad
Puhasti teenindatav reoveekogumisala nimetus Puhasti teenindatav reoveekogumisala kood Puhasti teenindatava reoveekogumisala reostuskoormus inimekvivalentides
- - -
Prognoositav reovee vooluhulk (m³)
Periood I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV kvartalis Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
             
Reovee kogus ja koostise muutumine aasta, kuu või ööpäeva jooksul  
Vastuvõetava purgitava reovee kogus m³/kvartalis  
Vastuvõetava purgitava reovee koguse mõõtmise viis  
Reostuskoormus
Reostuskoormuse määramise mõõtmistulemused
Reoveesete
Reoveesette käitlemine Reoveesette käitlemine
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus (m³/a) -
Reoveesette käitlemise ja kasutamise viis Vee puhastamisega seotud küsimused lahendatakse koostatavas Lagesoo turbatootmisala kaevandamise projektis.
Setteproovide tulemused
Lisa 2: vorm__19_.pdf
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine sisaldus % 1
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine kasutusviis 0
 
Kogumiskaevude kirjeldus Vee puhastamisega seotud küsimused lahendatakse koostatavas Lagesoo turbatootmisala kaevandamise projektis.
Reovee/sademevee puhastamise kirjeldus
Reovee/sademevee puhastamiseviis mehaaniline
Reovee formeerumise ja kanalisatsiooni skeem
Seadme tüüp Heljumi setitamiseks tuleb Lagesoo turbatootmisalale rajada settebasseinid enne kuivendusvee väljalaskusid. Settebasseinid tuleb rajada selliselt, et keskmine voolukiirus settebasseinides on alla 1 cm/s, mis tagab heljumi settimise settebasseinide põhja.

Kuivendusvesi moodustub sademete ja lume sulamise veest, mis juhitakse enne eesvoolu juhtimist settebasseinidesse. Settebasseine tuleb puhastada regulaarselt ja vähemalt üks kord aastas. Settebasseinide põhja settinud heljum nõrutatakse ja realiseeritakse pärast kuivamist toodanguna.

Vee puhastamisega seotud küsimused lahendatakse koostatavas Lagesoo turbatootmisala kaevandamise projektis.
Projektikohane hüdrauliline jõudlus m³/d 0
Tegelik hüdrauliline jõudlus m³/d 0
Projektikohane orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides  
Tegelik orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides 0
Reovee järelpuhastus  
Puhastusprotsess
Saasteaine Puhastus­protsessi projektikohane puhastusaste % Puhastus­protsessi tegelik puhastusaste % Puhastus­protsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l Puhastus­protsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l
Heljum 0 0 0 0
Seirepunktid
Seire allikas Seire tüüp Koordinaadid Teostatud omaseire analüüsiaktid

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Välisõhk

5.1. Heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.2. Käitise kategooria

Ei ole asjakohane

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Ei ole asjakohane

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Ei ole asjakohane

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Ei ole asjakohane

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.7.1. Keskmise võimsusega põletusseadme heite piirväärtused

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.10. Muudest tegevustest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.11. Tehnoloogilised äkkheited

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.12. Välisõhus leviv müra

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Ei ole asjakohane

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Ei ole asjakohane

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Ei ole asjakohane

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Ei ole asjakohane

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Ei ole asjakohane

5.4.18. Lisad

Ei ole asjakohane

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Ei ole asjakohane

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Jrk nr 1.
Mäeeraldise liik olemasoleva muutmine
Registrikaardi nr 220
Maardla nimetus Lagesoo
Maardla osa nimetus  
Maardla põhimaavara turvas
Mäeeraldise nimetus Lagesoo turbatootmisala
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldise pindala (ha) 196.21
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 277.43
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 0
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 0
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve Aiandus- ja kütteturvas
Minimaalne tootmismaht aastas  
Keskmine tootmismaht aastas  
Plokid
Nimetus Kasutusala Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
1 plokk 0202 - vähelagunenud turvas aT - aktiivne tarbevaru 371.021 tuh t
30.06.2023
2 plokk 0201 - hästilagunenud turvas aT - aktiivne tarbevaru 522 tuh t
30.06.2023
7 plokk 0202 - vähelagunenud turvas pT - passiivne tarbevaru 20 tuh t
30.06.2023
8 plokk 0201 - hästilagunenud turvas pT - passiivne tarbevaru 19 tuh t
30.06.2023
9 plokk 0201 - hästilagunenud turvas aR - aktiivne reservvaru 85 tuh t
30.06.2023
10 plokk 0202 - vähelagunenud turvas aR - aktiivne reservvaru 73 tuh t
30.06.2023
 
Tegevusala andmed
Jrk nr Kasutusala Maksimaalne aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Kogus Ühik Kogus Ühik
1. 0202 - vähelagunenud turvas 20 tuh t 403 tuh t
2. 0202 - vähelagunenud turvas 20 tuh t 475 tuh t
Geoloogilised uuringud
Jrk nr 1.
Geoloogilise uuringu loa omaja Ei kehti
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number ei kehti
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg
30.12.1900
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Lagesoo turbamaardla Lagesoo turbatootmisala jääkvaru uuringu aruanne (varu seisuga 30.06.2017)
Geoloogiafondi number 8908
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number 1-1/15/1202
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
14.06.2018
 
Kaevandatud maa korrastamine
Kaevandatud maa kasutamise otstarve
Taastuv soo

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Graafilised lisad
Keskkonnaloa mäeeraldise plaan
Keskkonnaloa geoloogilised läbilõiked
Keskkonnaloa korrastatud maa plaan
Lisadokumendid
Taotluse juurde käiv seletuskiri
Lisa 7: Seletuskiri.pdf
GIS ja CAD failid

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Tehtud keskkonnamõju hindamine. Heaks kiidetud: 18.11.2022 nr 6-3/22/7459-19
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
 
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
 
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
 
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
 

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Keskkonnaloa taotlus