Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-122484
Taotlus T-KL/1016048

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
 
Taotluse liik
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Jaagupi Sadama Arendus OÜ
Kontaktisik
Triin Nõmm
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Taotleme luba Jaagupi sadama suudmeala iga-aastaseks süvendamiseks (veekogust väljavõetava pinnase maht on kuni 9900 m3 5 aasta jooksul).
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Jaagupi sadama süvendamise eesmärk on sadama suudmeala iga-aastane puhastamine, et tagada veealustele (paadid) sadamast väljapääs merele. Süvendatud pinnas (kuni 9900 m3 5 aasta jooksul) ladustatakse maismaal, sama kinnistu piires. Tööde teostamiseks kasutatakse parimat võimalikku tehnikat lähtudes erinevatest keskkonnaaspektidest (sh loodus- ja sotsiaal-majanduslikust keskkonnast). Jaagupi sadamast on plaanis järgneva 7 aasta jooksul arendada välja mutlifunktsionaalne sadam, mis teenindaks nii kohalikke kalureid, merepäästet kui ka kohalikku kogukonda ja külastajaid (pakkudes erinevaid teenuseid ja ajaveetmisvõimalusi). Järgmisel aastal on plaanis siiski ainult süvendustööd (mille jaoks käesoleval hetkel luba taotleme) ja alustame ka vajalike eeltöödega (uuringud, projekteerimised jne) suurema visiooni elluviimiseks.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Süvendustöid ei tehta võimalusel lindude pesitsusajal (15. aprill kuni 1. juuli).
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Jaagupi sadama suudmeala süvendamine
Aadress
Jaagupi sadam, Penu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Territoriaalkood
6103
Katastritunnus(ed)
21303:001:0209
Objekti L-EST97 koordinaadid
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Jaagupi sadam (21303:001:0209). Puudutatud veekogud: Jaagupi jõgi (VEE1800029), Kabli - Jaagupi rand (VEE3449000), Läänemeri (Eesti mereala) (VEE3000000). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Jaagupi sadam (21303:001:0209). Puudutatud veekogud: Jaagupi jõgi (VEE1800029), Kabli - Jaagupi rand (VEE3449000), Läänemeri (Eesti mereala) (VEE3000000).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
5 aastat
Alates
15.03.2023
Kuni
31.10.2028

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Jaagupi sadam asub Pärnumaal, Häädemeeste vallas, Jaagupi ja Penu küla piiril 100% tootmismaa sihtotstarbega kinnistul (kinnistu katastritunnus: 21303:001:0209).

Meritsi sissesõiduks tuleb kasutada kanalit, mis külgedelt on kaitstud graniitkividest muulidega. Nendest ühe pikkuseks on 400 m ja teisel 250 m. Kordussüvendused on vajalikud igal aastal. Sadamas on olemas kaks kaid, kaks muuli ja sissesõiduks kasutatav maanteelõik. Sadamas puuduvad vajalikud rajatised ja põhiseadmed.

Kinnistul asub puurkaev, kinnistusisene veetrass ja EMHI mereseirejaam. Sadamaalale on rajatud ka välisvalgustus.

Jaagupi sadam on väikesadam, mis hetkel on kasutusel ainult kalasadamana ja kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid. Nii kohalikes kui ka riiklikes strateegilistes planeerimisdokumentides on Jaagupi sadam ette nähtud multifunktsionaalse sadamana, mis teenindaks nii kalureid, merepäästet kui ka kohalikku kogukonda ja külastajaid (pakkudes erinevaid teenuseid ja ajaveetmisvõimalusi).

Sadama vahetus läheduses asuvad mõned elamud ning vahetult sadama kõrval asub Jaagupi kalajahu tehas, kus toodetakse kalajahu kalast ja kala kõrvalsaadustest. Kagust piirneb kinnistu Kosmonautika puhkekeskusega.
Sadama piirkonnas vähemalt 1500 m raadiuses ei ole kaitstavaid loodusobjekte, sealhulgas Natura 2000 võrgustiku ala. Sadamas ja selle lähiümbruses vähemalt 2000 m raadiuses ei asu ajaloo-, kultuuri- või arheoloogilise väärtusega objekte.
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Pinnaveekogus ei ole meile teadaolevalt viimase kuue aasta jooksul seiret teostatud.
Vee erikasutuse asukoha skeem ja kaart
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Lisa 3: Lisa_1_8.pdf
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
Süvendustööde teostamiseks kasutatakse parimat võimalikku tehnikat lähtudes erinevatest keskkonnaaspektidest (sh loodus- ja sotsiaal-majanduslikust keskkonnast). Süvendatud pinnas ladustatakse maismaal, sama kinnistu piires.

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Veekogu
Veekogu nimi Läänemeri (Eesti mereala)
Veekogu kood VEE3000000
Tegevuse tüüp Veekogu süvendamine
Kaadamisala nimi  
Süvendamise maht m³ 9 900
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadamise maht m³  
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadatavate ainete omaduste kirjeldus  
Saasteainete sisaldus veekogusse paigutatavas materjalis  
Planeeritava tegevuse põhjendus Veekogu süvendamise eesmärk on Jaagupi sadama suudmeala iga-aastane puhastamine, et tagada veealustele sadamast väljapääs merele. Süvendatud pinnas ladustatakse maismaal, sama kinnistu piires.
Vee erikasutuse koordinaadid
Vee erikasutuse piirkonna koordinaadid
X: 6432910, Y: 526920
Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus Jaagupi sadama suudmealalt setete eemaldamine ei oma eeldatavalt negatiivset mõju Liivi lahe rannikumere ökoloogilisele seisundile. Setetest puhastatav ala jääb olemasolevate sadamarajatiste (muulide) piiresse ja eeldatavalt ei kahjusta puhastustööd elupaiku ega oma olulist häirivat mõju ümbruskonnale.
Veekogusse tahkete ainete paigutamise sh kaadamise koha valiku põhjendus  
Vee füüsikalised ja keemilised omadused  
Veekogu bioloogilised omadused ja veerežiim  
Kavandatavad seirepunktid
Nimetus Koordinaadid Analüüsitav näitaja Seire aeg Seire sagedus
       

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Vorm ei ole asjakohane.

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Veekogu süvendamise eesmärk on Jaagupi sadama suudmeala iga-aastane puhastamine, et tagada veealustele sadamast väljapääs merele. Süvendatud pinnas ladustatakse maismaal, sama kinnistu piires. Tööde teostamiseks kasutatakse parimat võimalikku tehnikat lähtudes erinevatest keskkonnaaspektidest (sh loodus- ja sotsiaal-majanduslikust keskkonnast). Jaagupi sadamast on plaanis järgneva 7 aasta jooksul arendada välja mutlifunktsionaalne sadam (olemasolev kai ja slipp korrastatakse ning võimalusel rajatakse uus külaliskai, sadamahoone ja elling ehk sadama teenindushoone). Järgmistel aastatel on plaanis siiski ainult süvendustööd (mille jaoks käesoleval hetkel luba taotleme) ja alustame ka vajalike eeltöödega (uuringud, projekteerimised jne) suurema visiooni elluviimiseks.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Jaagupi sadam asub Pärnumaal, Häädemeeste vallas, Jaagupi ja Penu küla piiril 100% tootmismaa sihtotstarbega kinnistul (kinnistu katastritunnus: 21303:001:0209).

Jaagupi sadam on väikesadam, kus hetkel ei osutata tasulisi sadamateenuseid. Nii kohalikes kui ka riiklikes strateegilistes planeerimisdokumentides on Jaagupi sadam ette nähtud multifunktsionaalse sadamana, mis teenindaks nii kalureid, merepäästet kui ka kohalikku kogukonda ja külastajaid (pakkudes erinevaid teenuseid ja ajaveetmisvõimalusi).

Sadama vahetus läheduses asuvad mõned elamud ning vahetult sadama kõrval asub Jaagupi kalajahu tehas, kus toodetakse kalajahu kalast ja kala kõrvalsaadustest. Põhilised tegevused piirkonnas on kalatööstus, metsandus, põllumajandus. Sadama piirkonnas vähemalt 1500 m raadiuses ei ole kaitstavaid loodusobjekte, sealhulgas Natura 2000 võrgustiku ala. Sadamas ja selle lähiümbruses vähemalt 2000 m raadiuses ei asu ajaloo-, kultuuri- või arheoloogilise väärtusega objekte.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Jaagupi sadama suudmealalt setete eemaldamine ei oma eeldatavalt negatiivset mõju Liivi lahe rannikumere ökoloogilisele seisundile. Setetest puhastatav ala jääb olemasolevate sadamarajatiste (muulide) piiresse ja eeldatavalt ei kahjusta puhastustööd elupaiku ega oma olulist häirivat mõju ümbruskonnale.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Kavandatava tegevusega ei kaasne ümbritsevale olulist keskkonnamõju. Taotlusele on lisatud ka seda kinnitav Keskkonnaameti poolt varasemalt väljastatud "Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsus Jaagupi sadama süvendamiseks" ning Keskkonnaameti korraldus vee erikasutusloa andmise osas.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Süvendustöid ei tehta võimalusel lindude pesitsusajal (15. aprill kuni 1. juuli).

8. Taotluse lisad

Vorm ei ole asjakohane.