Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-122502
Taotlus T-KL/1016181-2

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1016181
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Urmas Rehvid OÜ
Kontaktisik
Urmas Krantsiveer
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Vana rehvide käitlemine ja taastamine
Parandustaotluse selgitus
kinnistuomanikega sõlmitud kinnistu(te) kasutamisleping(ud).
jäätmekäitlustoimingu kirjeldust
jäätmekäitlustoimingu kirjeldust
lisati tunnistus protekteeritud vanarehvi tooteks tunnistamise kohta E-sertifikaat.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Vana rehvide käitlemine ja taastamine
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Kummipuru ja harva kummi kärsa lõhn.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Urmas Rehvid OÜ
Aadress
Vasara tn 46a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Territoriaalkood
8151
Katastritunnus(ed)
79511:002:0019, 79511:002:00
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6471179, Y: 659633
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vasara tn 46a (79511:002:0019). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vasara tn 46a (79511:002:0019).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Vasara rehviümbertöötluskeskus
Kood JKK7800140
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Vasara tn 46a 79511:002:0019 X: 6471190, Y: 659638
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 22111 - Kummirehvide ja sisekummide tootmine; kummirehvide protekteerimine ja taastamine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U14 - Vanarehvide käitluskoht
Asukoha üldiseloomustus Rehvide taastamine
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Asub Tartus Vasara 46a Ropka tööstuspiirkonnas
Territoorium on aiaga piiratud ja asfalteeritud
Linna vesi ja õuel sademevee äravoolu kaevud.
Joonisel kirjeldatud hoiustus
Avatud E-R 8.00-17.00

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Rehvide taastamine R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel 50 100

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Vasara rehviümbertöötluskeskus
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid 2 1 1 1    
15 01 02 - Plastpakendid 1 0.50 0.50 0.50    
16 01 03 03 - M2, M3, N2 ja N3 kategooria mootorsõidukite vanarehvid 75 55 20 55 40 R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel  
17 04 05 - Raud ja teras 0.40 0.20 0.20 0.20    
19 12 04 - Plastid ja kummi 30 30   30 30 R11 - koodinumbriga R1–R10 märgitud mis tahes toimingu tagajärjel tekkinud jäätmete kasutamine  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Rehvide taastamine R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel Teostame vanaehvide taastamist e. paigaldame vanarehvidele uued protektorid taaskasutamiseks. Rehvide taastamise liin
2. Kummipuru R11 - koodinumbriga R1–R10 märgitud mis tahes toimingu tagajärjel tekkinud jäätmete kasutamine Freesimisel tekkinud kummipuru pakendadakse ja saadetakse Hollandisse Tsüklon imeb tootmisliinil tekkinud kummipuru bigbagi.
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
 

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Vasara rehviümbertöötluskeskus
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
6471190,659660 X: 6471190, Y: 659660   1-12 kuud 30   16 01 03 03 - M2, M3, N2 ja N3 kategooria mootorsõidukite vanarehvid Jah    
Seotud failid
Failid
Lisa 4: IMG_0001.jpg

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Vorm ei ole asjakohane.

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Vorm ei ole asjakohane.

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Vorm ei ole asjakohane.

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Vorm ei ole asjakohane.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
 
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
 
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Õhusaaste aruannet ei pea esitama, sest tootmises kasutatav liimi kogus on
350-400 kg aastas
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
 
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
 

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Rehvide ladustamise kokkulepe