Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-122531
Taotlus T-RÕV/1016212

1. Paikse heiteallika käitaja registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Aktsiaselts Põlva Soojus
Kontaktisik
Taimar Juks
Käitise andmed
Käitise nimetus
Vabriku tn katlamaja
Käitise aadress
Vabriku tn 24a, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond
Territoriaalkood
6536
Katastritunnus
62201:001:1566
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6440296, Y: 682332
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vabriku tn 24a (62201:001:1566). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vabriku tn 24a (62201:001:1566).
Käitise ja tootmisterritooriumi kirjeldus
Põlva linnas asuvat, Jaama-Savi tänavate piirkonna ja Vabriku-Lao tänavate piirkonna ühendatud kaugküttevõrku varustatakse soojusega Vabriku tänava katlamajast (Ehitusregistri kood 120745405).
Vabriku katlamaja soojusvõrgu maksimaalne soojuskoormus on ligikaudu 2,5 MW. 2021 a oli gaasikulu 504,8 tuhat m3 ning soojuse toodang 4406 MWh. Soojuse tootmine on 24 h päevas, aastaringselt.
Põhikatel on Foster Wheeler TF 16, nimisoojusvõimsusega 1,11 MW,
mis kasutab heiteallikana 12 m kõrgust korstnat (HEIT 0003244).
Lisakatel on Danstokker Global 2, nimisoojusvõimsus 1.39 MW, mis kasutab heiteallikana 12 m kõrgust korstnat (HEIT0009887).
Seoses heitliku olukorraga energiakandjate turul ja võimalike eesolevate maagaasi tarneraskutega paigaldati kateldele uued põletid, mis kasutavad kütusena põlevkiviõli. Põletite nimisoojusvõimsus on a' 0,99 MW.
Katlamaja põhjaküljele paigaldati 50 t teisaldatav mahuti (9,05 x 2,87m),
mis asub mahutivanni (3,5 x 10,5 x 1,52 m) sees ja mahuti õhutustoru on 5 m kõrgusel maapinnast, läbimõõduga 0,05 m.
Mahuti on ühendatud kateldega kütusetoru abil.
Katlamaja hoone vahetus läheduses (20 - 40 m) asub elamute piirkond põhjasuunast kuni kagu ilmakaareni.
Üksik eramaja jääb läände ca 30 m kaugusele, mis piirneb omakorda rohealaga kuni tootmishooneteni.
Katlamajast loodes, enne eramute piirkonda, on kohalike elanike aiamaad ja lõunas garaažide kompleksid, millele järgneb roheala.
Piirkonna kortermajad on maksimaalselt 3- korruselised.
Vabriku tänava piirkond paikneb tasasel maa-alal, kõrgus merepinnast u 66 m.
Koole ega lasteaedu ülalatoodud piirkonnas ei ole.
Lähim ühiskondlik hoone on 150 m kaugusele kirdes asuv kauplusehoone.
Katlamajast ca 640 m kaugusel kagus asub lähim III kategooria kaitsealune liik Platanthera chlorantha (rohekas käokeel) kr kood KLO9317670.


Tegevusala
Registreeringuga taotletav tegevus
Põletusseadme käitamine
Põhitegevusala Tegevusalade nimetused ja EMTAKi koodid, millele registreeringut soovitakse
Jah 35301 - Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kategooria
Põletusseade, mille nimisoojusvõimsus on 0,31 - 0,99 MWth
Jah
Põletusseadmed
Soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth Eeldatav töötundide arv aastas Kasutatav kütus või jäätmed
Kütuse liik Kütuseliigi aastakulu
Kogus Ühik
0.99 4 600 Põlevkiviõli (raske fraktsioon) 350 tonni
0.99 3 200 Põlevkiviõli (raske fraktsioon) 150 tonni
 
Põletusseade, mille nimisoojusvõimsus on 1 MWth või suurem, kuid mis töötab alla 500 töötunni aastas
Ei
 
Terminali või tankla naftasaaduste, mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete (alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 20 kohaselt) laadimine
Ei
 
Registreering
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav alustamise kuupäev
 
Registreeringu taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu

2. Heiteallikad

Heite­allikas Väljuvate gaaside parameetrid
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus Tegevusala, tehnoloogiaprotsess SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP L-EST97 Ava läbi­mõõt, m Väljumis­kõrgus, m Joon­kiirus, m/s Tempera­tuur, °C
HEIT0009887 SA-20 Vabriku tn katlamaja korsten 2) 010203b - Piirkondlikud katlamajad - põletusseade < 20 MW (katlad) X: 6440291, Y: 682329 0.35 12 6.621 155
HEIT0003244 SA-10 Vabriku tn katlamaja korsten 1 010203b - Piirkondlikud katlamajad - põletusseade < 20 MW (katlad) X: 6440292, Y: 682329 0.30 12 7.625 180

3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Olemasolevad heiteallikad jäävad kasutusse

4. Tehnoloogiaseadmed ja saasteainete püüdeseadmed

Ei ole asjakohane

4. Heiteallikate prognoositav tööajaline dünaamika kuude lõikes

Heiteallikas Vabriku tn katlamaja korsten 1 (SA-10)
Koormus
Tööajaline dünaamika kuude lõikes, % maksimaalsest hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 80
Märts 70
Aprill 50
Mai 40
Juuni 20
Juuli 10
August 10
September 30
Oktoober 40
November 70
Detsember 100
Päevade tööajaline dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 75 75 75
01 - 02 75 75 75
02 - 03 75 75 75
03 - 04 75 75 75
04 - 05 75 75 75
05 - 06 75 75 75
06 - 07 90 75 75
07 - 08 100 80 80
08 - 09 100 90 90
09 - 10 100 90 90
10 - 11 80 80 80
11 - 12 80 80 80
12 - 13 80 80 80
13 - 14 80 80 80
14 - 15 80 80 80
15 - 16 80 80 80
16 - 17 90 80 80
17 - 18 100 90 90
18 - 19 100 90 90
19 - 20 100 90 100
20 - 21 90 90 90
21 - 22 80 80 80
22 - 23 80 80 80
23 - 24 80 80 80
 
Heiteallikas Vabriku tn katlamaja korsten 2) (SA-20)
Koormus
Tööajaline dünaamika kuude lõikes, % maksimaalsest hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 80
Märts 70
Aprill 50
Mai 40
Juuni 20
Juuli 10
August 10
September 30
Oktoober 40
November 70
Detsember 100
Päevade tööajaline dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 75 75 75
01 - 02 75 75 75
02 - 03 75 75 75
03 - 04 75 75 75
04 - 05 75 75 75
05 - 06 75 75 75
06 - 07 90 80 80
07 - 08 100 80 80
08 - 09 100 90 90
09 - 10 100 90 90
10 - 11 80 80 80
11 - 12 80 80 80
12 - 13 80 80 80
13 - 14 80 80 80
14 - 15 80 80 80
15 - 16 80 95 95
16 - 17 90 80 80
17 - 18 100 90 90
18 - 19 100 90 90
19 - 20 100 90 100
20 - 21 90 90 90
21 - 22 80 80 80
22 - 23 80 80 80
23 - 24 80 80 80
 

6. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Põletusseade
Heite­allikas Vabriku tn katlamaja korsten 1 (SA-10)
Põletusseadmete arv 1
Soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth 0.99
Töö­tundide arv aastas 4 600
Käitamise alguskuupäev
 
Kasu­tegur 0.90
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? Jah
Kasutatavad kütused on alternatiivsed Ei
Püüdeseade
Püüde­seade
 
Kasutatav kütus ja jäätmed
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävlisisaldus, % Alumine kütte­väärtus Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heide väljuvate gaaside mahuühiku kohta, mg/Nm³ Heitkogus Heitkoguse määramis­meetod
Heite piir­väärtus Prog­noositav kontsent­ratsioon Hetkeline heitkogus Ühik Aastas Ühik
Põlevkiviõli (raske fraktsioon) 0.80 41 350 tonni PM-sum Tahked osakesed, summaarsed     0.0396 g/s 0.574 t Süsteemi poolt arvutatav
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5)     0.0059 g/s 0.0861 t Süsteemi poolt arvutatav
PM10 Peened osakesed (PM10)     0.0059 g/s 0.0861 t Süsteemi poolt arvutatav
10102-44-0 Lämmastikdioksiid     0.1099 g/s 1.59285 t Süsteemi poolt arvutatav
630-08-0 Süsinikmonooksiid     0.0416 g/s 0.6027 t Süsteemi poolt arvutatav
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid     0.005 g/s 0.07175 t Süsteemi poolt arvutatav
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks     0.0099 mg/s 0.1435 kg Süsteemi poolt arvutatav
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks     0.0001 mg/s 0.001435 kg Süsteemi poolt arvutatav
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks     0.0003 mg/s 0.004305 kg Süsteemi poolt arvutatav
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks     0.0441 mg/s 0.638575 kg Süsteemi poolt arvutatav
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks     0.0059 mg/s 0.0861 kg Süsteemi poolt arvutatav
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks     0.005 mg/s 0.07175 kg Süsteemi poolt arvutatav
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks     0.0198 mg/s 0.287 kg Süsteemi poolt arvutatav
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks     0.198 mg/s 2.87 kg Süsteemi poolt arvutatav
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid     0.0099 µg/s 0.1435 mg Süsteemi poolt arvutatav
50-32-8 Benso(a)püreen     0.001 mg/s 0.01435 kg Süsteemi poolt arvutatav
205-99-2 Benso(b)fluoranteen     0.001 mg/s 0.01435 kg Süsteemi poolt arvutatav
207-08-9 Benso(k)fluoranteen     0.001 mg/s 0.01435 kg Süsteemi poolt arvutatav
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen     0.001 mg/s 0.01435 kg Süsteemi poolt arvutatav
7446-09-5 Vääveldioksiid     0.3863 g/s 5.60 t Süsteemi poolt arvutatav
124-38-9 Süsinikdioksiid     0 g/s 1 109.40424 t Süsteemi poolt arvutatav
Põletusseade
Heite­allikas Vabriku tn katlamaja korsten 2) (SA-20)
Põletusseadmete arv 1
Soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth 0.99
Töö­tundide arv aastas 3 200
Käitamise alguskuupäev
 
Kasu­tegur 0.90
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? Jah
Kasutatavad kütused on alternatiivsed Ei
Püüdeseade
Püüde­seade
 
Kasutatav kütus ja jäätmed
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävlisisaldus, % Alumine kütte­väärtus Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heide väljuvate gaaside mahuühiku kohta, mg/Nm³ Heitkogus Heitkoguse määramis­meetod
Heite piir­väärtus Prog­noositav kontsent­ratsioon Hetkeline heitkogus Ühik Aastas Ühik
Põlevkiviõli (raske fraktsioon) 0.80 41 150 tonni PM-sum Tahked osakesed, summaarsed     0.0396 g/s 0.246 t Süsteemi poolt arvutatav
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5)     0.0059 g/s 0.0369 t Süsteemi poolt arvutatav
PM10 Peened osakesed (PM10)     0.0059 g/s 0.0369 t Süsteemi poolt arvutatav
10102-44-0 Lämmastikdioksiid     0.1099 g/s 0.68265 t Süsteemi poolt arvutatav
630-08-0 Süsinikmonooksiid     0.0416 g/s 0.2583 t Süsteemi poolt arvutatav
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid     0.005 g/s 0.03075 t Süsteemi poolt arvutatav
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks     0.0099 mg/s 0.0615 kg Süsteemi poolt arvutatav
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks     0.0001 mg/s 0.000615 kg Süsteemi poolt arvutatav
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks     0.0003 mg/s 0.001845 kg Süsteemi poolt arvutatav
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks     0.0441 mg/s 0.273675 kg Süsteemi poolt arvutatav
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks     0.0059 mg/s 0.0369 kg Süsteemi poolt arvutatav
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks     0.005 mg/s 0.03075 kg Süsteemi poolt arvutatav
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks     0.0198 mg/s 0.123 kg Süsteemi poolt arvutatav
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks     0.198 mg/s 1.23 kg Süsteemi poolt arvutatav
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid     0.0099 µg/s 0.0615 mg Süsteemi poolt arvutatav
50-32-8 Benso(a)püreen     0.001 mg/s 0.00615 kg Süsteemi poolt arvutatav
205-99-2 Benso(b)fluoranteen     0.001 mg/s 0.00615 kg Süsteemi poolt arvutatav
207-08-9 Benso(k)fluoranteen     0.001 mg/s 0.00615 kg Süsteemi poolt arvutatav
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen     0.001 mg/s 0.00615 kg Süsteemi poolt arvutatav
7446-09-5 Vääveldioksiid     0.3863 g/s 2.40 t Süsteemi poolt arvutatav
124-38-9 Süsinikdioksiid     0 g/s 475.45896 t Süsteemi poolt arvutatav
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

7. Mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete laadimiskäive terminalides ja tanklates ning laadimisel ja lossimisel välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

8. Heiteallikad ning saasteainete hetkelised ja aastased heitkogused heiteallikate kaupa

Jrk nr Heite­allikas SNAP kood Saasteained
CAS nr Nimetus Heitkogused
Hetkeline heitkogus Ühik Aastane Ühik
1. Vabriku tn katlamaja korsten 2) (SA-20) 010203b PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.04 g/s 0.246 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.006 g/s 0.037 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.006 g/s 0.037 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.11 g/s 0.683 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.042 g/s 0.258 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.005 g/s 0.031 t
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.198 mg/s 1.23 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.386 g/s 2.40 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 g/s 475.459 t
2. Vabriku tn katlamaja korsten 1 (SA-10) 010203b PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.04 g/s 0.574 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.006 g/s 0.086 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.006 g/s 0.086 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.11 g/s 1.593 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.042 g/s 0.603 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.005 g/s 0.072 t
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.198 mg/s 2.87 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.386 g/s 5.60 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 g/s 1 109.404 t

9. Välisõhku väljutatavate saasteainete nimetused ja heitkogused aastas

CAS nr Nimetus Heitkogus aastas
Kogus Mõõtühik
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 2.276 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 1 584.863 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.861 t
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 4.10 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 8 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.103 t
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.82 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.123 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.123 t

10. Lisad

Käitise territooriumi joonis