Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-123498
Taotlus T-KL/1015741-4

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1015741-4
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Tartu Autolammutus OÜ
Kontaktisik
Keil Kostin
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Tartu Autolammutus OÜ tegeleb sõidukite osade demonteerimise ja ohtlike jäätmete kõrvaldamise ja taaskasutamisega.
Parandustaotluse selgitus
Parandused sisse viidud
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Romusõidukite demonteerimisel tehes seda õigesti ja korrapäraselt säästame sellega keskkonda. Kõik selleks vajalikud inimesed on saanud väljaõppe ja kasutatavad seadmed kontrollitud ning korras.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Tartu Autolammutuse tegevus toimub sisetingimustes. Romusõidukite demonteerimine toimub sisruumides ja tõstuki vahel. Kõik kaasnevad keskkonnahäiringud nagu müra, tolm ja vibratsioon on seega väga väiksed.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Ringtee Autolammutus
Aadress
Ringtee tn 6b, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Territoriaalkood
8151
Katastritunnus(ed)
79511:004:0011
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6470395, Y: 659258
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Ringtee tn 6b (79511:004:0011). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Ringtee tn 6b (79511:004:0011).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 
Puudutatud kohalikud omavalitsused
KOV nimetus KOV EHAK kood
Tartu linn, Tartu maakond 0793

1.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Ringtee autolammutus
Kood JKK7800151
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ringtee tn 6b 79511:004:0011 X: 6470391, Y: 659257
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38311 - Vrakkide demonteerimine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U13 - Autolammutuskoda
Asukoha üldiseloomustus Tartu Autolammutus OÜ tegutseb aadressil Ringtee 6b (79511:004:0011), jäätmekäitluskoht asub Tartu linnas. Kinnistu on piiritletud kinnistutega Võru tn 240b, Ringtee tn 2, Ringtee 6 ja Ringtee tn 4.
Kinnistu omanik on OÜ Rispeto, kellelt Tartu Autolammutus OÜ rendib 350 m2 suurust pinda. Kinnistu pindala on 5 659 m², sealhulgas ehitise alune pind 1 826 m².
Vastavalt Tartu linna üldplaneeringule (http://info.raad.tartu.ee/planlisad.nsf/ba4b2104fd73685fc2256ced00345489/2f587963335f8108c22570930044c9c4?OpenDocument) on Ringtee 6b Väike –ja äriettevõtete maa.
Keskkonna vastupanuvõime hindamisel lähtuti Tartu linna üldplaneeringust, Maa-ameti looduskaitse kaardirakenduse- ja Keskkonnaministeeriumi Keskkonnateabe Keskuse keskkonnaregistri andmetest. Ringtee 6b kinnistul ei ole keskkonnaohtlikke objekte, kaitsevööndit nõudvaid rajatisi, Natura 2000 alasid või kavandatavaid alasid, kaitsealuseid üksikobjekte, kaitse-ega hoiualasid, veekaitselisi- ja keskkonnakaitselisi piiranguid, ega kaitsealuseid liike.
Ettevõtte läheduses on sellised firmad nagu Skycar Service OÜ, mis tegeleb sõidukite remondiga, Rantell AS -tegeleb elektritöödega ning Expressline OÜ erinevate kaupade ladustamisega.
Lähimad elanikud asuvad ligikaudu 100 m kaugusel. Kogu territoorium on aiaga piiratud ning valve all.
Plats on asfalteeritud ning kaitstud põhjavee reostuse eest.
Oleme avatud esmaspäevast reedeni kella 10.00st-17.00ni
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Autolammutusse toodud sõidukid hoitakse enne lammutamist vett mitteläbilaskval pinnasel ettevõtte valvataval territooriumil ning on ümbritsetud aiaga. Monteerimisplats on siseruumides, kus on betoonpõrand ja varustatud spetsiaalse kummimatiga mis võimaldab kokku koguda kõik maha valgunud vedelikud, mis kogutakse eraldi marekeeritud anumatesse. Maha monteeritud detailid markeeritakse ja ladustatakse kinnises vett ja õli mitteläbilaskvatepõrandatega laos. Lao territooriumil viibivad ainult ettevõtte töötajad, kliente sinna ei lubata. Autokered, kust on eraldatud kõik ohtlikud vedelikud ja muud komponendid, ladustatakse ettenähtud markeeritud anumatesse.Näiteks akukastid ja õlivaadid. Jäätmekäitluseks kasutataval hoonel ja väliterritooriumil on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendatus olemas.
Autokered hoitakse ettevõtte territooriumi platsil, mis piisava arvu olemasolul AS Kuusakoski transprdiga vanaraua taaskasutusse viiakse.
Plats on kaetud asfaldiga, mille all on spetsiaalne tanklates kasutatav kaitsekiht ja on vett mitteläbilaskev. Õliga saastunud vesi ja põhjasete antakse üle vastavat jäätmeluba omavale ettevõttele.

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
romusõidukite demonteerimine R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine 50 60
romusõidukite demonteerimine R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine 50 60
romusõidukite demonteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 50 60

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Ringtee autolammutus
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
16 01 04 01* - M1 ja N1 kategooria romusõidukid 50   50   50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 06 01 - M1 ja N1 kategooria romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi 10 10   5 5 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 07* - Õlifiltrid 0.04 0.04   0.04    
16 01 10* - Lõhkemisohtlikud osad (näiteks turvapadjad) 0.01 0.01   0.01    
16 01 08* - Elavhõbedat sisaldavad osad 0.001 0.001   0.001    
16 01 12 - Piduriklotsid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 11* 0.03 0.03   0.03    
16 01 13* - Pidurivedelikud 0.10 0.10   0.10    
16 01 15 - Antifriis, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 14* 0.20 0.20   0.20    
16 01 17 - Mustmetallid 30 30   10 20 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 18 - Värvilised metallid 0.50 0.50   0.20 0.30 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 19 - Plastid 3.049 3.049   2 1.049 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 20 - Klaas 1 1   0.10 0.90 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 21 01* - Kasutatud kütusefiltrid 0.02 0.02   0.02    
16 01 21 02* - Ohtlikke aineid sisaldavad mootorsõidukite katalüsaatorseadmed 0.01 0.01   0.01    
16 01 22 - Nimistus mujal nimetamata osad 3 3   1 2 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 06 01* - Pliiakud 0.50 0.50   0.50    
16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid 0.10 0.10   0.10    
16 01 03 01 - M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid 1 1   0.60 0.40 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 0.30 0.30   0.30    
13 07 01* - Kütteõli ja diislikütus 0.01 0.01   0.01    
13 07 02* - Bensiin 0.01 0.01   0.01    
13 02 06* - Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 0.02 0.02   0.02    
16 01 16 - Vedelgaasimahutid 0.10 0.10   0.10    

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. romusõidukite demonteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Tartu Autolammutus OÜ jäätmekäitlus koht asub aadressil Ringtee 6b, Tartu. Jäätmeid ehk siis romusõidukeid võetakse vastu aiaga piiratud alas asfaldkattega pinnasel. Jäätmekäitlustoimingud(demonteerimine) teostatakse hoones sees kus on samuti kõvakattega pinnas betoonpõrand.
Hoones hoiustatakse demonteeritud detailid ning eraldatud ohtlikud komponendid. Jäätmed sorteeritakse ja ladustatakse märgistatud anumatesse.
Riiulitesse on paigutatud erinevad detailid nagu näiteks ukse , stanged jne kus siis kliendil on võimalik toodetega tutvuda ning taaskasutada detaile.
Tartu Autolammutus OÜ-l on kasutada järgmised tehnilised varustused:
2-posttõstuk Rotary Lift
Pneumaatilised käsitööriistad
Kompressor
Pump erinevate vedelike mahutitest välja pumpamiseks
Kliimaseade külmaaine väljatõmbamiseks- ostame teenust sisse, kuna ei oma tase 4
Õli ja teiste vedelike kogumismahutid
Kaal
Kahvelkäru
2. romusõidukite demonteerimine R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine Näiteks demonteeritakse romusõiduki küljest plastdetailid ja asetatakse need riiulitele ettenähtud kohale.
Mootoriõli lastakse spetsiaalsesse kogumisnõusse
Demonteerimisel kasutatakse selleks ettenähtud tööriistu näiteks suruõhu tööriistu
3. romusõidukite demonteerimine R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine Näiteks metallid demonteeritakse ja ladustatakse riiulitele.
Suuremad ja raskemad detailid nagu näiteks mootorid hoiustatakse aluste peal ja asuvad riiulite all
Raskete detailide liigutamisel ja paigutamisel kasutatakse kahvelkäru
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
Ettevõtte eesmärk on suunata romusõidukite demonteerimise käigus tekkinud jäätmeid maksimaalselt taaskasutusse
(sh eelistatakse selliseid jäätmekäitlejaid, kes taaskasutavad jäätmeid rohkem) ja saavutada Vabariigi Valitsuse 17.06.2010 määrusega nr 79 „Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad“ kehtestatud sihtarvud. Oleme teadlikud, et aastati võivad jäätmekäitlusettevõtete (partnerite) taaskasutusmäärad erineda.

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Ringtee autolammutus
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6470394, Y: 659265 Siseruumides on vastavad mahutid ja kastid mis on ära märgistatud 2 korda aastas 1.494 1.621 16 01 07* - Õlifiltrid Jah 0.10 0.20
16 01 08* - Elavhõbedat sisaldavad osad Ei 0.003 0.001
16 01 13* - Pidurivedelikud Ei 0.10 0.01
16 01 15 - Antifriis, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 14* Ei 0.10 0.02
16 01 21 01* - Kasutatud kütusefiltrid Jah 0.02 0.01
16 01 21 02* - Ohtlikke aineid sisaldavad mootorsõidukite katalüsaatorseadmed Ei 0.20 1
16 06 01* - Pliiakud Ei 0.70 0.01
16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid Ei 0.001 0
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 0.20 0.30
13 07 01* - Kütteõli ja diislikütus Jah 0.02 0.03
13 07 02* - Bensiin Jah 0.02 0.03
13 02 06* - Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 0.03 0.01
2 X: 6470394, Y: 659265 Hoiustatakse siseruumides betoonkattega pinnasel. Romusõiduk, millelt on eemaldatud kõk ohtlikud jäätmed transporditakse 1-2 kaupa Kuusakoski transpordiga nende platsile.
Romusõidukeid, millelt on eemaldatud kõik ohtlikud jäätmed ja vajaminevad detalid väljas ei hoiusta.
Vastavalt nõudlusele 10 80 16 01 06 01 - M1 ja N1 kategooria romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi Ei 10 80
3 X: 6470394, Y: 659265 Demonteeritud rehvid hoiustatakse riiulites Keskmiselt 1 kord aastas 0.50 3 16 01 03 01 - M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid Jah 0.50 3
4 X: 6470394, Y: 659265 Hoiustatakse siseruumides betoonkattega pinnasel. Vastavalt märgistatud mahutites, konteinerites. Tööajal 10,00-17,00 20.811 151.425 16 01 04 01* - M1 ja N1 kategooria romusõidukid Jah 3 20
16 01 10* - Lõhkemisohtlikud osad (näiteks turvapadjad) Jah 0.001 0.005
16 01 16 - Vedelgaasimahutid Ei 0.01 0.02
16 01 17 - Mustmetallid Ei 15 120
16 01 18 - Värvilised metallid Ei 0.20 2
16 01 19 - Plastid Jah 0.60 2.40
16 01 20 - Klaas Ei 0.50 2.50
16 01 22 - Nimistus mujal nimetamata osad Ei 1.50 4.50
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
Keskkonnariski suurust mõjutab ebapädev sõidukite käitlemine. Seda tuleb teha koolituse läbinud isik õigete töövahendite ja oskustega
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Vedelike korjamine Romusõidukitelt võetakse vastava nõu või imuriga vedelikud välja ja kallatakse vastavasse nõusse imurid, anumad iga päev
2. Kiimaaine eraldamine Kliimaaine eraldmine sõidukitest kliimaaparaat kord nädalas
 
Keskkonnaseire kava ja andmed keskkonnaseireks kasutatavate seadmete kohta
Jrk nr Seiratav näitaja Seire viis Seire sagedus Kasutatavad seadmed Seirepunkti number Seirepunkti koordinaadid L-EST97
1. Müra kuulamise teel pidevalt inimene vaatleb 1 X: 6470395, Y: 659259
2. tuleoht vaatlemise teel pidevalt inimene vaatleb 2 X: 6470395, Y: 659259

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Ringtee autolammutus
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Piirdeaia olemasolu Piirkond on piirdeaiaga ümbritsetud rakentatud
Kõvakattega pinnas Esialgu hoitavad romusõidukid on kõvakattega pinnasel et mitte reostada maapinda. Demonteerimine toimub juba sisetingimustes kus on tagatud täielik vedelike mittesattumine põhjavette rakendatud
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Jrk nr 1.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Romusõidukite vastuvõtmine
Tehniline varustatus Romusõidukite vastuvõtmine, vormistamine, ostu-müügilepingute tegemine
(Kontor, arvuti jne)
Parim võimalik tehnika Protsess kiire ja lihtne kasutades mnt isteenindust.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga -
 
Jrk nr 2.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Romusõiduki demonteerimine
Tehniline varustatus Romusõiduki lahtivõtmine, ohtlike jäätmete eraldamine . Selleks olemas tõstuk, vedelike eradlamiseks mahutid, kliimaaparaat
Parim võimalik tehnika Kasutame parimat võimalikku tehnikat
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga -
 
Jrk nr 3.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmete ladustamine
Tehniline varustatus Jäätmete ladustamine ettenähtud kohtadele.. Laoriiulid
Parim võimalik tehnika Parima võimaliku tehnika kasutamine laoriiulite näol.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga -
 
Jrk nr 4.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmekäitluskoha koristamine
Tehniline varustatus Peale romusõiduki demonteerimist ja jäätmete eraldamist koristatakse plats ära kasutades selleks tolmuimejat
Parim võimalik tehnika Parima võimaliku tehnika kasutamine
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga -
 

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Jrk nr Võimalik hädaolukord Hädaolukorra tekkimise võimaluse selgitus Rakendatavad meetmed
1. Vedelike sattumine põrandale Kogemata satub mootoriõli, käigukastiõli või jahutusvedelik põrandale Antud olukorras kõik mahavalgunud vedelikud koristatakse koheselt ja paigutatakse vastavasse anumasse
2. Tulekahju Jäätmed süttivad põlema Ruum varustatud tulekustutitega
3. Jäätmed jäävad seisma Tegevuse lõpetamine Kindlustus

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Ohtlike jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta.
Kinnitan
Jäätmete tekitamine maavara kaevandamisel ja rikastamisel
Prügila käitamine
Prügila või jäätmehoidla järelhooldus
Jäätmehoidla käitamine
Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase käitamine

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Romusõiduki sissesõit territooriumile, identifitseerimine, dokumentide vormistamine (saaterkirjad ja muud dokumendid) Romusõiduki vastuvõtt hoones, demonteerimine, sorteerimine, dokumentide lõppvormistamine. Metalli ladustamine ettenähtud kohta, ohtlike jäätmete ladustamine hoones.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Tartu Autolammutus OÜ tegutseb aadressil Ringtee 6b (79511:004:0011), jäätmekäitluskoht asub Tartu linnas. Vastavalt Tartu linna üldplaneeringule (http://info.raad.tartu.ee/planlisad.nsf/ba4b2104fd73685fc2256ced00345489/2f587963335f8108c22570930044c9c4?OpenDocument) on Ringtee 6b Väike –ja äriettevõtete maa.


Keskkonna vastupanuvõime hindamisel lähtuti Tartu linna üldplaneeringust, Maa-ameti looduskaitse kaardirakenduse- ja Keskkonnaministeeriumi Keskkonnateabe Keskuse keskkonnaregistri andmetest. Ringtee 6b kinnistul ei ole keskkonnaohtlikke objekte, kaitsevööndit nõudvaid rajatisi, Natura 2000 alasid või kavandatavaid alasid, kaitsealuseid üksikobjekte, kaitse-ega hoiualasid, veekaitselisi- ja keskkonnakaitselisi piiranguid, ega kaitsealuseid liike.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Antud piirkonnas tegutsemine mõjutab keskkonda vähesel määral. Kuna suurem osa töödest toimub sisetingimustes siis keskkonna mõju on väga väike.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Saasteainete sattumine õhku selle tegevusega ei kaasne. Kuna näiteks külmaaine eraldatakse romusõidukist spetsiaalse aparaadiga. Samuti erinevad vedelikud korjatakse suletud anumatesse, mis hiljem transporditakse ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavasse ettevõtesse.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Puuduvad

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Üürileping
Lisa 2: Uurileping.pdf
Kinnistu omaniku nõusolek
Kindlustuspoliis
Õlipüüduri asukoha joonis
Üldvastutuskindlustus leping