Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-123806
Taotlus T-RJÄ/1017079

1. Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Registrikood / Isikukood
10306958
Ärinimi / Nimi
RAGN-SELLS AS
Kontaktisik
Marve Virunurm
Kontaktisiku telefon
53400117
Kontaktisiku e-post
Kavandatav tegevus
Taotletav tegevus
Jäätmete kogumine majandus- või kutsetegevuses
Kehtivus
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Tegevuse taotletav lõpetamise aeg
31.12.2026

2. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Riisipere jäätmejaam
Kood JKK3700955
Planeeritava käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Allikaoti tee 4 (51701:001:0007). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Allikaoti tee 4 (51701:001:0007).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Harju maakond, Saue vald, Riisipere alevik, Allikaoti tee 4 51701:001:0007 X: 6551420, Y: 518724
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38111 - Tavajäätmete kogumine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
Komplekstegevus K2 - Jäätmejaam
Asukoha üldiseloomustus Riisipere jäätmejaam asub Saue vallas, Riisipere alevikus, Allikaoti tee 4 kinnistul, katastriüksuse nr 51701:001:0007. Katastriüksuse pindala on 8499 m² , sellest ~1000 m² on jäätmejaama suurus. Allikaoti kinnistu on 100% tootmismaa. Lähim hoone asub ~30 m kaugusel, see asub tootmismaal. Lähiümbruses on tootmismaad, maatulundusmaad ja transpordimaad.
Jäätmejaama territoorium on asfalteeritud ning ümbritsetud aiaga. Jäätmejaamas asuvad konteinerid jäätmete kogumiseks. Jäätmejaam asub nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. Jäätmejaam asub Riisipere alevikus hoonestatud piirkonnas, seega on see inimtegevusest mõjutatud ala.
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse kehtivusaeg Tähtajaline
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõpemise aeg
31.12.2026
Kasutusõigust tõendav dokument
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad)

3. Kogutavad jäätmeliigid

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Riisipere jäätmejaam
Jäätmeliik Kogumine
Kogus (t/a) Kogumisvahend
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 10 metallvaat
15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid 50 metallkonteiner
15 01 02 - Plastpakendid 50 plastikkonteiner
15 01 03 - Puitpakendid 50 plastikkonteiner
15 01 04 - Metallpakendid 50 plastikkonteiner
15 01 05 - Komposiitpakendid 50 plastikkonteiner
15 01 06 - Segapakendid 50 plastikkonteiner
15 01 07 - Klaaspakendid 50 plastikkonteiner
15 01 09 - Tekstiilpakendid 50 plastikkonteiner
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid 50 plastikkonteiner
16 01 03 - Vanarehvid 40 metallkonteiner
16 01 07* - Õlifiltrid 10 metallvaat
16 02 97* - Muud ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed 50 60m3 merekonteiner
16 02 98 - Muud kasutuselt kõrvaldatud seadmed ja aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97* 50 60m3 merekonteiner
16 06 01* - Pliiakud 5 plastikkonteiner
16 06 05 - Muud patareid ja akud 5 plastikkonteiner
17 02 02 - Klaas 10 metallkonteiner
18 01 98* - Sortimata ravimikogumid 1 plastikkonteiner
20 01 01 - Paber ja kartong 15 metallkonteiner
20 01 11 - Tekstiilid 15 plastikkonteiner
20 01 13* - Lahustid 15 plastikkonteiner
20 01 14* - Happed 15 plastikkonteiner
20 01 15* - Leelised 15 plastikkonteiner
20 01 17* - Fotokemikaalid 15 plastikkonteiner
20 01 19* - Pestitsiidid 15 plastikkonteiner
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 15 plastikkonteiner
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed 15 plastikkonteiner
20 01 26* - Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 10 metallvaat
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 10 plastikkonteiner
20 01 28 - Värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 27* 10 plastikkonteiner
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 10 plastikkonteiner
20 01 31* - Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid 1 plastikkonteiner
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid 1 plastikkonteiner
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 50 60m3 merekonteiner
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 10 60m3 merekonteiner
20 01 39 - Plastid 20 metallkonteiner
20 01 95* - Antibiootikumid 1 plastikkonteiner
20 01 96* - Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid 1 plastikkonteiner
20 01 97* - Muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimid 1 plastikkonteiner
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid 1 plastikkonteiner
Seotud failid
Juhtimissüsteemi kirjeldus, sealhulgas töökorraldusdokumendid, mis annavad ülevaate kõikide ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate tööülesannetest, pädevusest ja vastutusest
Krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastatuse likvideerimise kulude katmiseks
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku tööülesandeid ja vastutust kirjeldavad dokumendid
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku pädevust tõendavad dokumendid
Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitus ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavate meetmete kirjeldus
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta. Kinnitan

4. Kogumiskohas üheaegselt hoitavate tava- ja ohtlike jäätmete kogused

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Riisipere jäätmejaam
Kogumiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg Üheaegne hoidmise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne hoidmise kogus
Tonni Tonni
1; 4 X: 6551400, Y: 518681 Asfalteeritud plats, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal     15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid Jah 0.30 4.50
15 01 02 - Plastpakendid Jah 0.30 4.50
15 01 03 - Puitpakendid Jah 0.50 4.50
15 01 04 - Metallpakendid Ei 0.30 4.50
15 01 05 - Komposiitpakendid Jah 0.05 0.60
15 01 06 - Segapakendid Jah 0.07 1.10
15 01 07 - Klaaspakendid Ei 0.07 0.024
15 01 09 - Tekstiilpakendid Jah 0.05 1.10
16 01 03 - Vanarehvid Jah 3 30
16 06 05 - Muud patareid ja akud Ei 0.03 0.02
17 02 02 - Klaas Ei 2 7
20 01 01 - Paber ja kartong Jah 0.30 4.50
20 01 11 - Tekstiilid Jah 0.03 1.10
20 01 28 - Värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 27* Jah 0.06 0.66
20 01 39 - Plastid Jah 1 7
2 X: 6551408, Y: 518690 Asfalteeritud plats, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal     13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 0.02 0.02
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid Jah 0.06 0.66
16 01 07* - Õlifiltrid Jah 0.02 0.02
16 06 01* - Pliiakud Jah 0.40 0.66
18 01 98* - Sortimata ravimikogumid Ei 0.06 0.24
20 01 13* - Lahustid Jah 0.05 0.20
20 01 14* - Happed Jah 0.05 0.20
20 01 15* - Leelised Jah 0.05 0.20
20 01 17* - Fotokemikaalid Jah 0.05 0.20
20 01 19* - Pestitsiidid Jah 0.05 0.20
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed Ei 0.05 0.24
20 01 26* - Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 Jah 0.20 0.20
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud Jah 0.10 0.66
20 01 28 - Värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 27* Jah 0.10 0.66
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained Jah 0.05 0.20
20 01 31* - Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid Ei 0.06 0.24
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid Jah 0.06 0.24
20 01 95* - Antibiootikumid Ei 0.06 0.24
20 01 96* - Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid Ei 0.06 0.24
20 01 97* - Muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimid Ei 0.06 0.24
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid Ei 0.06 0.24
3 X: 6551412, Y: 518694 Asfalteeritud plats, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal     16 02 97* - Muud ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed Ei 10 60
16 02 98 - Muud kasutuselt kõrvaldatud seadmed ja aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97* Ei 10 60
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* Ei 10 60
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei 10 60
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed Ei 10 60
 
Seotud failid
Kinnitatud põlevmaterjali hoidmise plaan