Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-124260
Taotlus T-KL/1017525

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1017525
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
aktsiaselts Tartu Veevärk
Kontaktisik
Siim Välkmann
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Uue puurkaevu katastri nr 68841 lisamine keskkonnaloasse
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Uue puurkaevu katastri nr 68841 lisamine keskkonnaloasse ja veevõtt vee erikasutuseks
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Keskkonnahäiringuid ei järgne.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
AS Tartu Veevärk
Aadress
Tähe tn 118, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Territoriaalkood
8151
Katastritunnus(ed)
79511:011:0007
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6469952, Y: 660101
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Tähe tn 118 (79511:011:0007). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Tähe tn 118 (79511:011:0007).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine

Ei ole asjakohane

2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)

Ei ole asjakohane

2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)

Ei ole asjakohane

2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed

Ei ole asjakohane

2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed

Ei ole asjakohane

2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud

Ei ole asjakohane

2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire

Ei ole asjakohane

2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed

Ei ole asjakohane

2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks

Ei ole asjakohane

2.11. Tegevushälbed

Ei ole asjakohane

2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed

Ei ole asjakohane

2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

Ei ole asjakohane

2.14. Lähteolukorra aruanne

Ei ole asjakohane

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Ei ole asjakohane

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Ei ole asjakohane

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Ei ole asjakohane

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Ei ole asjakohane

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Ei ole asjakohane

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Ei ole asjakohane

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Tegevuskoha andmed: Tartumaa, Tartu linn - Ilmatsalu alevik, Märja alevik, Haage küla, Vorbuse küla, Tüki küla, Rahinge küla ja Rõhu küla.
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Keskkonnaseiret on teostanud alates 2014. aastast AS Emajõe Veevärk ja alates 2019. aastast AS Tartu Veevärk.
Seireandmed on esitatud Keskkonnaametile ja Keskkonnaagentuurile vastavalt olemasoleva keskkonnaloa/vee erikasutusloa nõuetele, viimati 2022.a.
Kasutatakse Kesk-Alam-Devoni - Siluri põhjaveekihti. Põhjaveekiht on
hästi kaitstud ja eraldatud ülallasuvatest põhjaveekihtidest Narva regionaalse veepidemega.
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
 

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Vorm ei ole asjakohane.

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Veehaare jrk nr 1.
Veehaarde nimi Rahinge (25685)
Veehaarde kood POH0022348
Puurkaevu katastrinumber 25685
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Jah
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6474397, Y: 653387
Põhjaveekiht Kesk-Alam-Devon (D₂₋₁)
Põhjaveekogum Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (D₂₋₁_I)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Ei
Joogivee kasutamine või tootmine Jah
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Jah
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord puurkaev on aastaringselt kasutatav
Veevõtuseadmete iseloomustus  
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) flowlQ 3100 Kamstrup
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Jah
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus aereerimisega raua-ja mangaaniärastus
NB! veepuhastusseadme tehasetüüp, projekteeritud jõudlus, puhasti rajamise andmed jne leiab iga-aastastes Statistikaaruannetes = MIKS ANDMEBAASID POLE ÜKSTEISEGA SEOTUD?
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2014 13 104 13 104 13 104 13 104 52 416 144  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 52 416
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Veehaare jrk nr 2.
Veehaarde nimi Vorbuse pk 2 (7194)
Veehaarde kood POH0000594
Puurkaevu katastrinumber 7194
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Jah
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6478920, Y: 655474
Põhjaveekiht Kesk-Alam-Devon- Silur (D₂₋₁-S)
Põhjaveekogum Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (D₂₋₁_I)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Ei
Joogivee kasutamine või tootmine Jah
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord puurkaev on aastaringselt kasutatav
Veevõtuseadmete iseloomustus  
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) flowlQ 3100 Kamstrup
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Jah
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus aereerimisega raua-ja mangaaniärastus, pöördosmoos, 2 astmeline joogiveepuhasti
NB! veepuhastusseadme tehasetüüp, projekteeritud jõudlus, puhasti rajamise andmed jne leiab iga-aastastes Statistikaaruannetes = MIKS ANDMEBAASID POLE ÜKSTEISEGA SEOTUD?
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2014 4 368 4 368 4 368 4 368 17 472 48  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 17 472
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Veehaare jrk nr 3.
Veehaarde nimi Ilmatsalu elamud pk 1 (7192)
Veehaarde kood POH0001517
Puurkaevu katastrinumber 7192
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Jah
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6474497, Y: 649592
Põhjaveekiht Kesk-Alam-Devon- Silur (D₂₋₁-S)
Põhjaveekogum Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Ida-Eesti vesikonnas (S-O_D-all, Ida-Eesti vesikond)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Ei
Joogivee kasutamine või tootmine Jah
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord puurkaev on aastaringselt kasutatav
Veevõtuseadmete iseloomustus  
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) flowlQ 3100 Kamstrup
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Jah
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus raua-ja mangaaniärastus, pöördosmoos
NB! veepuhastusseadme tehasetüüp, projekteeritud jõudlus, puhasti rajamise andmed jne leiab iga-aastastes Statistikaaruannetes = MIKS ANDMEBAASID POLE ÜKSTEISEGA SEOTUD?
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2014 14 000 14 000 14 000 14 000 56 000 154  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 56 000
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Veehaare jrk nr 4.
Veehaarde nimi Aiakaare tee 25
Veehaarde kood uus
Puurkaevu katastrinumber 68841
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Jah
Lisada põhjendus, kui kasutusluba puudub rauaeraldusseadmed, survefiltrid
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6470783, Y: 647220
Põhjaveekiht Kesk-Alam-Devon (D₂₋₁)
Põhjaveekogum Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (D₂₋₁_I)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Ei
Joogivee kasutamine või tootmine Jah
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Jah
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord puurkaev on aastaringselt kasutatav
Veevõtuseadmete iseloomustus  
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) flowlQ 3100 Kamstrup
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Jah
Vee töötlemistehnoloogia kirjeldus rauaeraldus, survefiltrid
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2023 13 050 13 050 13 050 13 050 52 200 145  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 52 200
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Kas soovite moodustada puurkaevude gruppi?
Ei
Puurkaevude grupi või gruppide kirjeldus
 

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Vorm ei ole asjakohane.

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Reoveepuhasti jrk nr 1.
Reoveepuhasti nimi Rõhu biopuhasti
Reoveepuhasti kood PUH0788030
Kas reoveepuhastil on olemas kasutusluba? Jah
Kanalisatsiooni asukoha skeem
Reoveepuhasti reoveekogumisala
Puhastit teenindatavad reoveekogumisalad
Puhasti teenindatav reoveekogumisala nimetus Puhasti teenindatav reoveekogumisala kood Puhasti teenindatava reoveekogumisala reostuskoormus inimekvivalentides
     
Prognoositav reovee vooluhulk (m³)
Periood I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV kvartalis Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2021-2022 3 000 2 000 1 500 2 000 8 500 25 Automaatne vooluhulga mõõtur
Reovee kogus ja koostise muutumine aasta, kuu või ööpäeva jooksul  
Vastuvõetava purgitava reovee kogus m³/kvartalis 0
Vastuvõetava purgitava reovee koguse mõõtmise viis  
Reostuskoormus
Reostuskoormuse inimekvivalentides määramise viis Reostuskoormus määratakse siseneva reovee BHT7 alusel (vaata eelmine luba väljastatud 01.10.2020 nr. L.VV/324171).
Reostuskoormuse määramise meetod Reostuskoormus määratakse üks kord seitsme aasta jooksul või siis, kui toimub oluline muudatus reoveepuhasti töös (vaata eelmine luba väljastatud 01.10.2020 nr. L.VV/324171).
Reostuskoormuse määramise mõõtmistulemused
Reoveesete
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus (m³/a)  
Reoveesette käitlemise ja kasutamise viis  
Setteproovide tulemused
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine sisaldus %  
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine kasutusviis  
 
Kogumiskaevude kirjeldus  
Reovee/sademevee puhastamise kirjeldus
Reovee/sademevee puhastamiseviis bioloogiline
Reovee formeerumise ja kanalisatsiooni skeem
Seadme tüüp Läbivoolne aktiivmudapuhasti
Projektikohane hüdrauliline jõudlus m³/d 25
Tegelik hüdrauliline jõudlus m³/d 31
Projektikohane orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides  
Tegelik orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides 150
Reovee järelpuhastus Biotiigid
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusaste % 93,60
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l 9
Puhastusprotsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l 4
Puhastusprotsess
Saasteaine Puhastus­protsessi projektikohane puhastusaste % Puhastus­protsessi tegelik puhastusaste % Puhastus­protsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l Puhastus­protsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l
       
Seirepunktid
Seire allikas Seire tüüp Koordinaadid Teostatud omaseire analüüsiaktid
reoveepuhasti väljalask (suublasse) Üksikproov X: 6470946, Y: 646791
 
Reoveepuhasti jrk nr 2.
Reoveepuhasti nimi Vorbuse reoveepuhasti
Reoveepuhasti kood PUH0788020
Kas reoveepuhastil on olemas kasutusluba? Jah
Kanalisatsiooni asukoha skeem
Reoveepuhasti reoveekogumisala
Puhastit teenindatavad reoveekogumisalad
Puhasti teenindatav reoveekogumisala nimetus Puhasti teenindatav reoveekogumisala kood Puhasti teenindatava reoveekogumisala reostuskoormus inimekvivalentides
     
Prognoositav reovee vooluhulk (m³)
Periood I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV kvartalis Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2021-2022 3 000 3 000 2 500 3 000 11 500 30 Automaatne vooluhulga mõõtur
Reovee kogus ja koostise muutumine aasta, kuu või ööpäeva jooksul  
Vastuvõetava purgitava reovee kogus m³/kvartalis 0
Vastuvõetava purgitava reovee koguse mõõtmise viis  
Reostuskoormus
Reostuskoormuse inimekvivalentides määramise viis Reostuskoormus määratakse siseneva reovee BHT7 alusel (vaata eelmine luba väljastatud 01.10.2020 nr. L.VV/324171).
Reostuskoormuse määramise meetod Reostuskoormus määratakse üks kord seitsme aasta jooksul või siis, kui toimub oluline muudatus reoveepuhasti töös (vaata eelmine luba väljastatud 01.10.2020 nr. L.VV/324171).
Reostuskoormuse määramise mõõtmistulemused
Reoveesete
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus (m³/a)  
Reoveesette käitlemise ja kasutamise viis  
Setteproovide tulemused
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine sisaldus %  
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine kasutusviis  
 
Kogumiskaevude kirjeldus  
Reovee/sademevee puhastamise kirjeldus
Reovee/sademevee puhastamiseviis bioloogiline
Reovee formeerumise ja kanalisatsiooni skeem
Seadme tüüp aktiivmudapuhasti
Projektikohane hüdrauliline jõudlus m³/d 30
Tegelik hüdrauliline jõudlus m³/d 25
Projektikohane orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides 200
Tegelik orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides 90
Reovee järelpuhastus Biotiik
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusaste % 97,5
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l 12
Puhastusprotsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l 8
Puhastusprotsess
Saasteaine Puhastus­protsessi projektikohane puhastusaste % Puhastus­protsessi tegelik puhastusaste % Puhastus­protsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l Puhastus­protsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l
       
Seirepunktid
Seire allikas Seire tüüp Koordinaadid Teostatud omaseire analüüsiaktid
reoveepuhasti väljalask (suublasse) Üksikproov X: 6478985, Y: 655715
 
Reoveepuhasti jrk nr 3.
Reoveepuhasti nimi Ilmatsalu aleviku puhasti
Reoveepuhasti kood PUH0788000
Kas reoveepuhastil on olemas kasutusluba? Jah
Kanalisatsiooni asukoha skeem
Reoveepuhasti reoveekogumisala
Puhastit teenindatavad reoveekogumisalad
Puhasti teenindatav reoveekogumisala nimetus Puhasti teenindatav reoveekogumisala kood Puhasti teenindatava reoveekogumisala reostuskoormus inimekvivalentides
     
Prognoositav reovee vooluhulk (m³)
Periood I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV kvartalis Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2021-2022 18 000 15 000 15 000 15 000 63 000 200 Automaatne vooluhulga mõõtur
Reovee kogus ja koostise muutumine aasta, kuu või ööpäeva jooksul  
Vastuvõetava purgitava reovee kogus m³/kvartalis 0
Vastuvõetava purgitava reovee koguse mõõtmise viis  
Reostuskoormus
Reostuskoormuse inimekvivalentides määramise viis Reostuskoormus määratakse siseneva reovee BHT7 alusel (vaata eelmine luba väljastatud 01.10.2020 nr. L.VV/324171).
Reostuskoormuse määramise meetod Reostuskoormus määratakse üks kord seitsme aasta jooksul või siis, kui toimub oluline muudatus reoveepuhasti töös (vaata eelmine luba väljastatud 01.10.2020 nr. L.VV/324171).
Reostuskoormuse määramise mõõtmistulemused
Reoveesete
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus (m³/a)  
Reoveesette käitlemise ja kasutamise viis  
Setteproovide tulemused
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine sisaldus %  
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine kasutusviis  
 
Kogumiskaevude kirjeldus  
Reovee/sademevee puhastamise kirjeldus
Reovee/sademevee puhastamiseviis bioloogiline
Reovee formeerumise ja kanalisatsiooni skeem
Seadme tüüp OXYD 180
Projektikohane hüdrauliline jõudlus m³/d 200
Tegelik hüdrauliline jõudlus m³/d 217
Projektikohane orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides 1 800
Tegelik orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides 770
Reovee järelpuhastus Biotiigid
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusaste % 99,5
Puhastusprotsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l 120
Puhastusprotsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l 120
Puhastusprotsess
Saasteaine Puhastus­protsessi projektikohane puhastusaste % Puhastus­protsessi tegelik puhastusaste % Puhastus­protsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l Puhastus­protsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l
       
Seirepunktid
Seire allikas Seire tüüp Koordinaadid Teostatud omaseire analüüsiaktid
reoveepuhasti väljalask (suublasse) Üksikproov X: 6475229, Y: 648826

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.2. Käitise kategooria

Ei ole asjakohane

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Ei ole asjakohane

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Ei ole asjakohane

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Ei ole asjakohane

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Ei ole asjakohane

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Ei ole asjakohane

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Ei ole asjakohane

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Ei ole asjakohane

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Ei ole asjakohane

5.4.18. Lisad

Ei ole asjakohane

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Ei ole asjakohane

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Ei ole asjakohane

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Vorm ei ole asjakohane.

8. Taotluse lisad

Vorm ei ole asjakohane.