Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-124650
Taotlus T-KL/1018371-2

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1018371-2
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
METRUNA OÜ
Kontaktisik
Meelis Kroonmäe
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Seoses tootmise ümberkorraldusega soovime muuta käideldavate ja ladustavate jäätmete hulka.
Parandustaotluse selgitus
Kõik tegevused jäävad endiseks, muudetakse ainult käideldavate jäätmete koguseid ja üheaegselt ladustatavate jäätmete koguseid.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Ohtlike- ja tavajäätmete vedu, vastuvõtt, sorteerimine/demonteerimine, vaheladustamine ning taaskasutusse, sh korduskasutusse ja kõrvaldamisele suunamine.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Ettevõtte jäätmekäitlusprotsessid on kontrollitud, teostatud pädevaid inimesi ja töökoras tehnikat kasutades ning seetõttu puuduvad ka olulised keskkonnahäiringud. Vähesel määral võib jäätmekäitlus tekitada müra- või tolmu, kuid see ei kandu kasutatavalt tootmisterritooriumilt väljapoole. Aastatepikkuse jäätmekäitlusalase tegevuse käigus ei ole lähiümbruse naabritega selleteemalisi probleeme tekkinud. Jäätmekäitlusest tuleneda võivate keskkonnahäiringute vältimiseks järgitakse ettevõttes rangelt Eestis kehtivaid keskkonnaalaseid õigusakte ning jäätmekäitluses rakendatavaid parimaid tehnoloogiaid, püüdes viimaseid juurutada võimaluste piires ka oma ettevõtte igapäevatöös.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Vitamiini 3 vanametallipunkt I
Aadress
Vitamiini tn 3, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Territoriaalkood
8151
Katastritunnus(ed)
79502:004:0002
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6473974, Y: 657756
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vitamiini tn 3 (79502:004:0002). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vitamiini tn 3 (79502:004:0002).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
22.05.2023
Kuni
 

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Vitamiini 3 vanametallipunkt I
Kood JKK7800160
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Vitamiini tn 3 79502:004:0002 X: 6473973, Y: 657756
Vitamiini tn 7a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond 79502:004:0004 X: 6474093, Y: 657671
Vaksali tn 46a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond 79502:004:0014 X: 6474045, Y: 657786
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38321 - Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
U10 - Ohtlike jäätmete käitluskoht
U11 - Metallijäätmete käitluskoht
U12 - Elektroonikaromude käitluskoht
U13 - Autolammutuskoda
U14 - Vanarehvide käitluskoht
U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Komplekstegevus K1 - Jäätmekäitluskeskus
Asukoha üldiseloomustus Ettevõtte jäätmekäitluskoht asub Tartu maakonnas, Tartu linnas, kinnistutel katastritunnustega 79502:004:0002 (Vitamiini tn 3), 79502:004:0004 (Vitamiini tn 7//7a) ja 79502:004:0014 (Vaksali tn 46A).
Jäätmekäitluseks kasutatava territooriumi kogupindala on 5330 m². Jäätmekäitluskohaks olevad kinnistud ei kuulu ettevõtte omandisse. Territooriumi kasutatakse mitteeluruumi üürilepingu nr 162-2014 alusel, mis on sõlmitud 03.03.2014 BLRT Grupp Aktsiaseltsiga kuni 31.12.2023.
Kinnistud asuvad Tartut läbiva raudtee ääres, vaid tööstus- ja tootmisettevõtete piirkonnas. Lähimad elamumaa kinnistud, mida eraldab jäätmekäitluskohast Tapa-Tartu raudtee, paiknevad ida suunas, ca 70 m kaugusel (Vaksali tn ääres).
Ettevõtte jäätmekäitluskoha territooriumil ei paikne märgalasid, pinnavorme ega metsi, mis saaksid kavandatava tegevuse tõttu mõjutatud.
Kinnistul ja selle lähinaabruses puuduvad keskkonnaregistri andmetel looduskaitseliste piirangutega alad, Natura 2000 kaitsealad, kaitsealuste liikide kasvupaigad, väärtuslikud kooslused ning teised nähtused, millega kaasneksid looduskaitselised kitsendused.
Vastavalt Maa-ameti Geoportaali geoloogia kaardirakendusele asub käitluskoht nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkonnas.
Lähim vooluveekogu on 1,65 km kaugusel ida suunas asuv Emajõgi.
Lähim puurkaev (PRK0001317) asub 290 meetri kaugusel lääne suunas.
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Jäätmekäitluskoht asub kinnistutel katastritunnustega 79502:004:0002, 79502:004:004 ja 79502:004:0014..

Jäätmekäitluseks kasutatakse territooriumi kogupindalaga 5330 m2, millel on raudbetoonplaatidest ja asfaltbetoonkattega platsid (varustatud sadevete kogumissüsteemi ja muda-õlipüüduriga) ja betoonpõrandatega tööstushoonet 187m2 (ohtlike vedeljäätmete, sh. akude, jm. hoiustamiseks).

Jäätmekäitluskoht on ümbritsetud taraga ning varustatud elektrooniliste valveseadmetega.

Kaalumis- jm. vastuvõtudokumendid (sh. elektroonilised ohtlike jäätmete saatekirjad) vormistatakse samas asuvas kontoris.

Raudbetoonplaatidest- ja asfaltbetoonkattega kattega väliplatsidel käideldakse (sorteeritakse, ladustatakse) erinevate must- ja värviliste metallide jäätmeid. Osasid peenema fraktsiooniga jäätmeid (näiteks räbud jms.) ladustatakse platsil konteinerites, teisi väliplatsil aunades/virnastatult.

Ohtlikke vedeljäätmeid, elektri- ja elektroonikaromusid, akude ja patareide jäätmeid ning enamikke värvilisi metalle käideldakse ilmastiku eest kaitstult betoonpõrandatega tööstushoones sees.

Ohtlikke metallijäätmeid, sh romusõidukeid, käideldakse raudbetoonplaatidest- ja asfaltbetoonkattega kattega väliplatsil, mis on varustatud muda-õlipüüduriga. Mehaaniliselt puhastatud sadeveed juhitakse tsentraalsesse sadevete kanalisatsioonivõrku.

Jäätmekäitluskoha tööaeg E-R 8.00-16.30 L-P -

 

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Jäätmete ladustamine ning taaskasutamisse suunamine R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas. 6 045 7 500
Jäätmete sorteerimine, sh metallijäätmete käitlus R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 24 436 30 000
Jäätmete sorteerimine, elektri- ja elektroonikaseadmete demonteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 2 139 3 000
Jäätmete korduskasutusse suunamine R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine 1 957 3 000
Jäätmete sorteerimine, romusõidukite demonteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 2 750 4 000
Jäätmete ladustamine ning kõrvaldamisele suunamine D15 - ladustamine koodinumbriga D1–D14 märgitud mis tahes toimingu eesmärgil, välja arvatud ajutine kogumiseelne hoidmine jäätmete tekkekohas 191 500

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Vitamiini 3 vanametallipunkt I
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
02 01 10 - Metallijäätmed 250   250 250 250 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 02 02 - Töötlemata räbu 250   250 250 250 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 02 10 - Valtsimistagi 250   250 250 250 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 03 09* - Musträbu sekundaarsulatusest 1   1 1    
10 05 01 - Primaar- ja sekundaarsulatusräbu 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 06 01 - Primaar- ja sekundaarsulatusräbu 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 09 03 - Ahjuräbu 125   125 125 125 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 09 12 - Muud peenosakesed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 11* 125   125 125 125 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 09 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 10 03 - Ahjuräbu 20   20 20 20 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 10 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
11 05 01 - Kõvatsink 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 01 - Mustmetalliviilmed ja -treilaastud 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 02 - Mustmetallitolm ja -kübemed 300   300 300 300 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 03 - Värvilise metalli viilmed ja treilaastud 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 04 - Värvilise metalli tolm ja kübemed 10   10 10 10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 4 4   4    
15 01 04 - Metallpakendid 1 250   1 250 1 250 1 250 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
125 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
15 01 10 01* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud mustmetallpakendid 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
5 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus 1 1   1    
16 01 03 - Vanarehvid 20 20   20    
16 01 04* - Romusõidukid 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 06 - Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi 1 475 475 1 000 1 475 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 07* - Õlifiltrid 1 1   1    
16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid 4 4   4    
16 01 17 - Mustmetallid 600 100 500 600 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 18 - Värvilised metallid 550 50 500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
50 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 19 - Plastid 50 50   50    
16 01 20 - Klaas 14 14   14    
16 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 50 50   50    
16 02 09* - PCB-sid sisaldavad trafod ja kondensaatorid 140   140 140    
16 02 10 01* - PCB-sid sisaldavad või nendega saastatud kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 09 1   1 1    
16 02 11 01* - Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed 80   80 80 80 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 12 01* - Vaba asbesti sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed 50   50 50    
16 02 13 01* - Ohtlikke osii sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09, 16 02 10 01, 16 02 11 01, 16 02 12 01 79   79 79 79 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 14 01 - Kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09, 16 02 10 01, 16 02 11 01, 16 02 12 01, 16 02 13 01 250   250 250 250 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
25 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 02 15* - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud ohtlikud osad 20   20 20 20 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 16 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
50 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 02 97 01* - Muud kasutuselt kõrvaldatud ohtlikke osi sisaldavad metallseadmed 30   30 30 30 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 98 01 - Muud kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed ja -aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97 01 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
50 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 03 04 01 - Mustmetallidest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 01 400   400 400 400 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 03 04 02 - Vasest ja vasesulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 02 300   300 300 300 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 03 04 03 - Alumiiniumist ja alumiiniumisulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 03 250   250 250 250 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 03 04 04 - Pliist ning pliisulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 04 250   250 250 250 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 03 04 05 - Muudest värvilistest metallidest ning nende sulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 05 250   250 250 250 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 03 04 06 - Segametallidest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 06 250   250 250 250 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 06 01* - Pliiakud 207 7 200 207 207 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 06 02* - Ni-Cd-patareid ja -akud 3   3 3    
16 06 03* - Elavhõbedat sisaldavad patareid 2   2 2    
17 04 01 - Vask, pronks, valgevask 1 500   1 500 1 500 1 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
150 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 02 - Alumiinium 1 500   1 500 1 500 1 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
50 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 03 - Plii 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 04 - Tsink 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
5 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 05 - Raud ja teras 50 000   50 000 50 000 50 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
1 000 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 05 01 - Raudteerööpad 2 000   2 000 2 000 2 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
200 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 06 - Tina 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
10 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 07 - Metallisegud 950   950 950 950 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
50 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 09* - Ohtlike ainetega saastatud metallijäätmed 1   1 1 1 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 10* - Õli, kivisöe- või põlevkivitõrva või muid ohtlikke aineid sisaldavad kaablid 5   5 5 5 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* 50 50   50    
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* 50 50   50    
19 01 02 - Koldetuhast eraldatud mustmetallid 250   250 250 250 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 10 01 - Raua- ja terasejäätmed 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 10 02 - Värviliste metallide jäätmed 300   300 300 300 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 02 - Mustmetallid 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 03 - Värvilised metallid 300   300 300 300 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed 180   180 180 180 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid 2.50   2.50 2.50    
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 400   400 400 400 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
40 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
20 01 40 - Metallid 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Jäätmete sorteerimine, sh metallijäätmete käitlus R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Ohtlikud jäätmed (jäätmekoodid 15011001*, 170409*, 170410*).
Jäätmed veetakse jäätmekäitluskohta (või võetakse vastu käitluskohas), kaalutakse ning vormistatakse vajalikud ohtlike jäätmete saatekirjad jm. vastuvõtudokumendid.
Jäätmed käideldakse raudbetoonplaatidest- ja asfaltbetoonkattega väliplatsil, milline on varustatud sadevete kogumissüsteemi ja muda-õlipüüduriga.
Jäätmed sorteeritakse väliplatsil või hoones (R12s): ohtlike jäätmete hulgas sisaldub mitteohtlikke metalliliike vm. tavajäätmeid, mis eraldatakse väliplatsil käsitsi lõikurit vm. käsitööriistu või mehhanisme kasutades. Edasti teostatakse eraldi sorteeritud jäätmeliikide ladustamine samasse väliplatsidele või konteineritesse edasi transportimiseks. Sorteerimisest tekkinud jäätmed ladustatakse väliplatsil aunades/virnastatult ja vabade konteinerite olemasolul ka konteineris (tavaliselt vahetult enne transpordi teostamist).
Edasti teostatakse sorteeritud jäätmete vedu ning taaskasutamiseks üleandmine (ümbertöötlemiseks) vastavaid keskkonnalubasid omavale isikule.
Töövõtted:
Ohtlike ainetega määrdunud pakendid puhastatakse puhastuskaltsudega, samuti eraldatakse (ketaslõikuriga) võimalusel puhtad metallosad (näiteks kinnitused, kaaned vm.) ning eraldatud jäätmeid käideldakse edaspidi tava- ja ohtlike jäätmetena. Puhastamisele kuuluvad vaid need pakendid, millel on visuaalselt tuvastatav sisu ja mis on kergelt puhastatavad (N. 200- liitrised pealmise kaanega metallist õlivaadid, IBC- konteinerid jne.).
Kui võimalik, eemaldatakse pakendilt ka saastumata osad (kaaned, kinnitused jms.). Kasutatud puhastuskaltsud ladustatakse konteineris või mahutis betoonpõrandatega tootmishoones selleks eraldatud tsoonis ja antakse hiljem üle teistele jäätmekäitlejatele.
Ohtlike ainetega saastunud metallide hulgast eraldatakse mitteohtlikud materjalid (metallijäätmetelt lõigatakse ketaslõikuriga või presskääridega puhtad tavametallosad jne.).
Ohtlike ainetega määrdunud või põlevkivitõrva sisaldava isolatsiooniga kaablid sorteeritakse vastavalt neis sisalduva metalli liigile. Kaablitelt isolatsioonikihi eemaldamist ei teostata. Seda tehakse vajadusel ettevõtte peamises jäätmekäitluskohas Tallinnas.

Tavajäätmed (jäätmekoodid 020110, 100202, 100210, 100501, 100601, 100903, 100912, 100999, 101003, 101099, 110501, 120101, 120102, 120103, 120104, 150104, 16030401...16030406, 170401...170407, 170411, 190102, 191001, 191002, 191202, 191203, 200140).
Jäätmed veetakse jäätmekäitluskohta (või võetakse vastu käitluskohas), kaalutakse, kontrollitakse metallijäätmete kiirgustaset ning vormistatakse vajalikud kaalumis- jm. vastuvõtudokumendid.
Kõrgema kiirgustasemega metallijäätmeid vastu ei võeta ning sellest informeeritakse Keskkonnaameti Kiirgusosakonda ning oodatakse juhiseid edasiseks tegutsemiseks. Vastuvõetud jäätmed käideldakse raudbetoonplaatidest- ja asfaltbetoonkattega väliplatsidel, millised on varustatud sadevete kogumissüsteemi ja muda-õlipüüduriga.
Vastu võetud metalli- jm. tavajäätmed sorteeritakse (R12s) väliplatsil ning ladustatakse tavaliselt sorteerimise järgselt vastavalt jäätmeliigile väliplatsidele (mustmetallid) ja betoonpõrandatega tootmishoonesse (värvilised metalliliigid).
Metallijäätmed sorteeritakse margilisuse järgi. Vajadusel teostatakse eelnevalt ka gabariiti lõikamine, eraldades samaaegselt ka mittemetalsed jäätmed, mis ladustatakse sarnaselt metallijäätmetega eraldi, vastavalt jäätmeliigile. Jäätmekäitlustehnoloogia (puhastamine, lõikamine jms.) toimub sarnaselt ohtlike jäätmete käitlusele.
Jäätmete vastuvõtmisel (näiteks vastuvõetud konteineri tühjakskallamisel võib konteineri põhjas olla eelmisest veost jäänud prahti, kive, mulda jm. jäätmeid) või sorteerimisel tekkivad jäätmed (pinnas, ehitussegapraht) ladustatakse väliplatsile eraldi, vastavalt jäätmeliigile ning antakse hiljem üle teistele jäätmekäitlejatele.
Peale sorteerimist ja ladustamist toimub kõikide jäätmete transport ja üleandmine teistele vastavaid keskkonnalubasid omavatele isikutele Eestis või eksporditakse jäätmed välisriikidesse. Transpordil kasutatakse nii omi kui ka teenusepakkujate veokeid.
Jäätmete transpordil ja ladustamisel kasutatakse metallist (nii väikeseid kui ka multilift-tüüpi) või plastist vastavalt jäätmeliigile sobivaid konteinereid.
Metallkonteinerid (10- 30 m3), 200-liitrised metallvaadid ja plast- konteinerid (erinevad)- ca 150 tk
Merekonteinerid (20 jalga ehk sisemine mõõt 5,9x2,2x2,3m) -18 tk
Pakkepress (pressimisjõud 250 tonni) - tuuakse vajadusel Kopli platsilt
Portatiivsed kiirgusmõõteseadmed
Autokaal (60 tonni)
Platvormkaal (3 tonni)
Jäätmekoguste teisaldamiseks ja sorteerimiseks on jäätmekäitluskohas greiferekskavaator ja kahveltõstuk.
Jäätmete sorteerimisel kasutatakse lisaks erinevaid käsitööriistu, lõikureid, press- kääre jm. asjakohaseid vahendeid.
Jäätmete transpordil kasutatakse autoveokeid (nii renditavad, tellitavad kui ka omavedu), koostööpartnerid on ELME Trans OÜ, Kapalaran OÜ.
2. Jäätmete sorteerimine, elektri- ja elektroonikaseadmete demonteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Elektri- ja elektroonikajäätmed (jäätmekoodid 16021101*, 16021301*, 160215*, 16029701*, 200123*, 200135*; 200136 ja 16021401, 160216, 16029801).
Jäätmed veetakse jäätmekäitluskohta (või võetakse vastu käitluskohas), kaalutakse ning vormistatakse vajalikud ohtlike jäätmete saatekirjad (ohtlike jäätmete korral) jm. vastuvõtudokumendid.
Vastuvõetud elektri- ja elektroonikajäätmeid ladustatakse metallist tava- ja merekonteineritesse ning hiljem sorteeritakse/demonteeritakse betoonplaatidest- ja asfaltbetoonkattega väliplatsil, mis on varustatud õli- ja mudapüüduriga.
Töövõtted:
Elektri- ja elektroonikajäätmete sorteerimine/demonteerimine teostatakse eelnimetatud väliplatsil (töö käigus teostatakse seadmetelt katete, kaante jm. mitteohtlike metallosade eraldamine lõikuriga vm. meetodeid kasutades; seadmetel nõrutatakse välja õlid, mis ladustatakse eraldi suletud vaatidesse või mahutitesse; gaasiliste ainete eraldamiseks kasutatakse vajadusel BLRT Grupp kontserni spetsialiseerunud ettevõtete teenuseid jne.). Ohutustatud elektri- ja elektroonikaseadmete (metall)jäätmed ladustatakse sarnaselt teiste (metalli)jäätmetega väliplatsil. Eraldatud ohtlikud vedelikud ladustatakse tootmishoones sees.
Lisaks teostatakse patareide jms. osade eemaldamine vastavalt Keskkonnaministri 09.02.2005a määruse nr. 9 “Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded” nõuetele, samuti korduskasutatavate osade eraldamine) ning ladustamine sobivasse konteinerisse samas hoones sees.
Kuna demonteerimisel kasutatakse "kuivtehnoloogiat", siis puudub reovee teke ning vajadus täiendavate puhastusseadmete rajamiseks. Vajadusel asetatakse demonteeritava, vedelikke sisaldada võiva elektroonikaromu alla kogumisnõu, vann vms. ning see vedelik kogutakse hiljem 200- liitrisesse metallvaati või 1 m3 plastmahutisse.
Edasti teostatakse sorteeritud/demonteeritud jäätmete vedu ning taaskasutamiseks üleandmine (ümbertöötlemiseks) vastavaid keskkonnalubasid omavale isikule Eestis või teostatakse eksport välisriikidesse.
Kõikidest probleemtoodete demonteerimisest tekkivad jäätmed kajastatakse hiljem aruandluses 8- kohaliste jäätmekoodidega.
Jäätmete transpordil ja ladustamisel kasutatakse metallist (nii väikeseid kui ka multilift-tüüpi) või plastist vastavalt jäätmeliigile sobivaid konteinereid.
Metallkonteinerid (10- 30 m3), 200-liitrised metallvaadid ja plast- konteinerid (erinevad)- ca 150 tk
Merekonteinerid (20 jalga ehk sisemine mõõt 5,9x2,2x2,3m) - (18 tk)
Pakkepress (pressimisjõud 250 tonni) - tuuakse vajadusel Kopli platsilt
Portatiivsed kiirgusmõõteseadmed
Autokaal (60 tonni) Platvormkaal (3 tonni)
Jäätmekoguste teisaldamiseks ja sorteerimiseks on jäätmekäitluskohas greiferekskavaator ja kahveltõstuk.
Jäätmete sorteerimisel/demonteerimisel kasutatakse lisaks erinevaid käsitööriistu, lõikureid, press- kääre, vedelike kogumisseadmeid jm. asjakohaseid vahendeid.
Jäätmete transpordil kasutatakse autoveokeid (nii renditavad, tellitavad kui ka omavedu), koostööpartnerid on ELME Trans OÜ, Kapalaran OÜ.
3. Jäätmete sorteerimine, romusõidukite demonteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Romusõidukite jäätmed (jäätmekood 160401*).
Kompleksseid romusõidukeid (sõiduautod, bussid jm.) demonteeritakse jäätmekäitluskohas kuni 1000 tonni aastas. Lisaks võetakse vastu ka sõidukite demonteeritud jäätmeid (jäätmekoodid 160106, 160117, 160118, mida tarnivad näiteks autolammutuskojad). Romusõidukite transpordiks kasutatakse ettevõtte renditavaid- või omaveokeid, millised kasutavad vedelikekindlate põhjadega metallist multilift-konteinereid. Samuti tellitakse vajadusel teenust vastavalt veoettevõttelt.
Romude veol kontrollitakse eelnevalt, et sellest ei lekiks õli vm. vedelikke.
Jäätmed võetakse vastu ja kaalutakse ettevõtte jäätmekäitluskohas asuval autokaalul.
Seejärel ladustatakse romusõiduk raudbetoonplaatidest- ja asfaltbetoonkattega väliplatsile, milline on varustatud sadevete kogumissüsteemi ja muda-õlipüüduriga.
Käitlustoimingud romusõidukiga:
1. Aku eemaldamine
Klemmid ühendatakse lahti ning aku paigaldatakse spetsiaalsesse kaanega happekindlasse konteinerisse, mis asub tootmishoones.
Müügikõlblikud akud suunatakse müüki, müügikõlbmatud antakse hiljem üle ohtlike jäätmete saatekirja alusel vastavat keskkonnaluba omavale ettevõttele.
2. Kütusepaagist kütuse eraldamine (kui on).
Kütusejäätmed hoiustatakse vastavalt markeeritud 200- liitristes vaatides või IBC- konteineris tootmishoones sees. Hiljem antakse jäätmed üle ohtlike jäätmete saatekirja alusel vastavat keskkonnaluba omavale ettevõttele.
3. Konditsioneerist (kui on) täiteaine ja gaasimahuti eraldamine
Konditsioneerist täiteaine või vedelgaasi eraldamine vastava seadmega (teenust ostetakse vajadusel New Fast Service OÜ- lt). Täiteaine- ja vedelgaasimahutid antakse hiljem üle vastavat keskkonnaluba omavale ettevõttele.
4. Mootoriõlide, jahutus-, piduri- jm. vedelike eraldamine
Vedelikujäätmed hoiustatakse vastavalt markeeritud 200- liitristes vaatides või IBC- konteinerites hoones sees selleks eraldatud alal. Hiljem antakse jäätmed üle ohtlike jäätmete saatekirja alusel vastavat keskkonnaluba omavale ettevõttele.
5. Õli- ja kütusefiltrite ning kondensaatorite eraldamine.
Õlifiltrijäätmed, kütusefiltrite jäätmed kogutakse vastavalt markeeritud kogumismahutites hoones sees selleks eraldatud alal. Hiljem antakse ohtlikud jäätmed üle ohtlike jäätmete saatekirja alusel vastavat keskkonnaluba omavale ettevõttele.
6. Plahvatusohtlike turvapatjade (juhul kui on) käivitusseadmete eraldamine
Tellitakse seadmete demonteerimine ning ladustatakse markeeritud konteinerisse hoones sees. Hiljem antakse jäätmed üle vastavat keskkonnaluba omavale ettevõttele.
Kui tekib sobiv ja majanduslikult tasuv turunõudlus, demonteeritakse romusõidukilt ka korduvkasutuseks kõlbulikud sõidukiosad, mis ladustatakse väliplatsile või hoonesse eraldi aladele ning realiseeritakse kaubana.
Püsivalt orgaaniliste saasteainete (POS-ide) sisaldus ei ole ettevõtte poolt käideldavatel väga tõenäoline. Siiski kontrollitakse demonteeritud detailide (näiteks armatuurlaua plastosad, jäätmekoodiga 160119) sellekohast võimalikku märgistust, et nimetatud mittemüügikõlblikud osad ei satuks ladestamisele suunatavate jäätmete hulka ning antaks üle koostööpartneritele, kes omavad luba nimetatud jäätmeliigi käitlemiseks.
Demonteeritud osad/detailid/materjalid ladustatakse raudbetoonplaatidest- ja asfaltbetoonkattega väliplatsile või sealsamas asuvatesse konteineritesse, samuti tootmishoonesse.
Sõidukikered, mis ei sisalda ohtlikke osi, ladustatakse territooriumil raudbetoonplaatidest- ja asfaltbetoonkattega platsile.
Hiljem antakse kõik jäätmed üle teistele jäätmekäitlejatele.
Romusõiduki lammutamise järgselt edastab ettevõte elektrooniliselt majandus- jakommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” lisas 2 nimetatud lammutustõendi Maanteeametile mootorsõiduki liiklusregistrist kustutamiseks.
Demonteeritud romusõidukite osade vastuvõtmisel teostatakse sorteerimist vaid vajadusel: näiteks on romusõidukite metalldetailidele külge jäänud mittemetalseid osi. Need eraldatakse väliplatsil lõikureid vm. asjakohaseid mehhanisme kasutades. Edasi käideldakse tekkivaid jäätmeid analoogselt teiste jäätmeliikidega.
Jäätmete transpordil ja ladustamisel kasutatakse metallist (nii väikeseid kui ka multilift-tüüpi) või plastist vastavalt jäätmeliigile sobivaid konteinereid.
Metallkonteinerid (10- 30 m3), 200-liitrised metallvaadid ja plast- konteinerid (erinevad)- ca 150 tk
Merekonteinerid (20 jalga ehk sisemine mõõt 5,9x2,2x2,3m) - (18 tk)
Pakkepress (pressimisjõud 250 tonni)- tuuakse vajadusel Kopli platsilt
Autokaal (60 tonni) Platvormkaal (3 tonni)
Jäätmekoguste teisaldamiseks ja sorteerimiseks/demonteerimiseks on jäätmekäitluskohas greiferekskavaator ja kahveltõstuk.
Jäätmete sorteerimisel/demonteerimisel kasutatakse lisaks erinevaid käsitööriistu, lõikureid, presskääre, vedelike kogumisseadmeid jm. asjakohaseid vahendeid.
Jäätmete transpordil kasutatakse autoveokeid (nii renditavad, tellitavad kui ka omavedu), koostööpartnerid on ELME Trans OÜ, Kapalaran OÜ.
4. Jäätmete korduskasutusse suunamine R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine Elektri- ja elektroonikaseadmed.
Sorteerimisel/demonteerimisel ladustatakse võimalusel eraldi korduskasutusse suunatavad seadmed (näiteks elektrimootorid, kui on majanduslikult otstarbekas neid töökorda seada). Korduskasutuseks ettevalmistava protsessi käigus teostatavad tegevused vastavalt keskkonnaministri 08.04.2014 a määrusele nr 28 “Elektroonikaromude korduskasutuseks üleandmise nõuded”: 1) töökorrasoleku kontroll 2) seadme osade ning kesta parandus, rooste eemaldus, mittekorras detailide asendamine vm. tegevused.

Pakendijäätmed.
Ohtlike- või mitteohtlike ainetega määrdunud pakendid puhastatakse puhastuskaltsudega. Puhastamisele kuuluvad vaid need pakendid, millel on visuaalselt tuvastatav sisu ja mis on kergelt puhastatavad (N. 200- liitrised pealmise kaanega metallist õlivaadid, IBC- konteinerid jne.). Pakendite puhastusastet ning korduskasutuseks sobivust hinnatakse visuaalselt. Korduskasutatavad hoiuanumad müüakse tava- või juriidilistele isikutele, mida võib tavaliselt kasutada samalaadsete vedelike/kaupade hoiustamiseks/ladustamiseks.

Metallijäätmed (k.a. pliiakud).
Metallijäätmetest (ka romusõidukitest) sorteeritakse väliplatsil võimalusel ja vajadusel välja koheselt taasringlusesse sobivad metallijäätmed (näiteks I-talad, torud, metallosad, akud jms. kasutamiseks ehitusettevõtetes, metallitööstustes, tavakasutuses), milliseid on võimalik kasutada nende esialgsel otstarbel (korduskasutus) ja mida võib üldmassist olla kuni 10%. Korduskasutuseks ettevalmistava protsessi käigus teostatakse eelnev visuaalne kontroll ning vajadusel parandus/viimistlus (näiteks torudel ummistuse likvideerimine, värvimine, akudel pinge testimine vms.).
Need detailid/osad ladustatakse eraldi ning realiseeritakse/müüakse kaubana.
Jäätmete transpordil ja ladustamisel kasutatakse metallist (nii väikeseid kui ka multilift-tüüpi) või plastist vastavalt jäätmeliigile sobivaid konteinereid.
Pliiakudel happekindlad plastkonteinerid
Metallkonteinerid (10- 30 m3) ja plastkonteinerid (erinevad)- ca 150 tk
Merekonteinerid (20 jalga ehk sisemine mõõt 5,9x2,2x2,3m) -18 tk
Autokaal (60 tonni) Platvormkaal (3 tonni)
Jäätmekoguste teisaldamiseks ja sorteerimiseks on jäätmekäitluskohas greiferekskavaator ja kahveltõstuk.
Jäätmete transpordil kasutatakse autoveokeid (nii renditavad, tellitavad kui ka omavedu), koostööpartnerid on ELME Trans OÜ, Kapalaran OÜ.
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
Vabariigi Valitsuse määruse nr. 79 „Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad“ §8 määratud taaskasutusnõuded täidetakse koostöös teiste vastavaid keskkonnalubasid omavate ettevõtetega.
Vabariigi Valitsuse 20.04.2009 määruse nr 65 “Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” §-s 8 märgitud nõuded täidetakse järgnevalt: demonteerimisest tekkivate jäätmete üleandmine jäätmekäitlejatele, kes suunavad need taaskasutussse: ringlussevõtt – metallide, plastide, klaasosade purustamine ja ümbersulatamisele või -töötlemisele suunamine, taasväärtustamine jms..
Tõendusdokumendid taaskasutatud jäätmekoguste ja teostatud jäätmekäitlustoimingute kohta hangitakse jäätmete lõppkäitlejalt. Kõikidest probleemtoodete demonteerimisest tekkivad jäätmed kajastatakse hiljem aruandluses 8-kohaliste jäätmekoodidega.

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Vitamiini 3 vanametallipunkt I
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 Väliplats X: 6474037, Y: 657779; X: 6474059, Y: 657777; X: 6474039, Y: 657796; X: 6474017, Y: 657814; X: 6474006, Y: 657826; X: 6473971, Y: 657789; X: 6473979, Y: 657782; X: 6474004, Y: 657807 Väliplats - raudbetoonplaatidest- ja asfaltbetoonkattega, mis on varustatud sadevete kogumissüsteemi ja muda-õlipüüduriga
Vastavus keskkonnanormidele - vastab
Väliplatsil ladustatakse jäätmeid peamiselt aunades/virnastatult.
Metallist vedelikekindlate põhjadega metall- või merekonteinerites ladustatakse jäätmeliike koodidega 16 02 09* ... 16 02 98 ja 20 01 23* ning 20 01 36.
Transpordiks piisava koguse tekkimisel, kuid mitte kauem kui 2 aastat. 3 697.50 3 408.20 02 01 10 - Metallijäätmed Ei 50 50
10 02 02 - Töötlemata räbu Ei 2.50 2
10 02 10 - Valtsimistagi Ei 10 7
10 09 03 - Ahjuräbu Ei 1 1
10 09 12 - Muud peenosakesed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 11* Ei 1 1
10 09 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei 50 30
10 10 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei 50 25
12 01 01 - Mustmetalliviilmed ja -treilaastud Ei 100 70
12 01 02 - Mustmetallitolm ja -kübemed Ei 50 30
15 01 04 - Metallpakendid Ei 200 400
15 01 10 01* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud mustmetallpakendid Ei 25 50
16 01 17 - Mustmetallid Ei 100 70
16 02 09* - PCB-sid sisaldavad trafod ja kondensaatorid Ei 20 20
16 02 10 01* - PCB-sid sisaldavad või nendega saastatud kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 09 Ei 1 1
16 02 11 01* - Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed Ei 20 40
16 02 12 01* - Vaba asbesti sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed Ei 10 15
16 02 13 01* - Ohtlikke osii sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09, 16 02 10 01, 16 02 11 01, 16 02 12 01 Ei 10 10
16 02 14 01 - Kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09, 16 02 10 01, 16 02 11 01, 16 02 12 01, 16 02 13 01 Ei 50 50
16 02 15* - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud ohtlikud osad Ei 5 5
16 02 16 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* Ei 200 130
16 02 97 01* - Muud kasutuselt kõrvaldatud ohtlikke osi sisaldavad metallseadmed Ei 10 7
16 02 98 01 - Muud kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed ja -aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97 01 Ei 200 200
16 03 04 01 - Mustmetallidest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 01 Ei 70 50
16 03 04 06 - Segametallidest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 06 Ei 50 30
17 04 05 - Raud ja teras Ei 1 000 1 200
17 04 05 01 - Raudteerööpad Ei 500 200
17 04 07 - Metallisegud Ei 50 30
19 01 02 - Koldetuhast eraldatud mustmetallid Ei 50 30
19 10 01 - Raua- ja terasejäätmed Ei 200 130
19 12 02 - Mustmetallid Ei 300 200
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed Ei 0.50 1
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei 2 4
20 01 40 - Metallid Ei 200 200
17 04 09* - Ohtlike ainetega saastatud metallijäätmed Ei 1 0.70
17 04 10* - Õli, kivisöe- või põlevkivitõrva või muid ohtlikke aineid sisaldavad kaablid Ei 2 1.50
17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* Ei 80 100
2 Väliplats X: 6474035, Y: 657779
X: 6473999, Y: 657783
X: 6474000, Y: 657793
X: 6474023, Y: 657791
Väliplats - raudbetoonplaatidest- ja asfaltbetoonkattega, mis on varustatud sadevete kogumissüsteemi ja muda-õlipüüduriga
Vastavus keskkonnanormidele - vastab
Väliplatsil ladustatakse jäätmeid peamiselt aunades/virnastatult.
Transpordiks piisava koguse tekkimisel, kuid mitte kauem kui 2 aastat. 403 810 16 01 04* - Romusõidukid Ei 200 400
16 01 06 - Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi Ei 200 400
16 01 03 - Vanarehvid Jah 3 10
3 Tootmishoone X: 6473950, Y: 657729
X: 6473951, Y: 657739
X: 6473935, Y: 657741
X: 6473933, Y: 657732
Betoonpõrandatega tootmishoone.
Vastavus keskkonnanormidele - vastab

Hoones sees on jäätmed ladustatud peamiselt virnades/aunastatult.
Konteineritesse on ladustatud 100501, 100601, 120103, 120104.
Transpordiks piisava koguse tekkimisel, kuid mitte kauem kui 2 aastat. 661.10 561.10 10 05 01 - Primaar- ja sekundaarsulatusräbu Ei 0.50 0.50
10 06 01 - Primaar- ja sekundaarsulatusräbu Ei 0.10 0.10
10 10 03 - Ahjuräbu Ei 0.50 0.50
11 05 01 - Kõvatsink Ei 10 5
12 01 03 - Värvilise metalli viilmed ja treilaastud Ei 40 35
12 01 04 - Värvilise metalli tolm ja kübemed Ei 10 5
16 01 18 - Värvilised metallid Ei 100 75
16 03 04 02 - Vasest ja vasesulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 02 Ei 30 20
16 03 04 03 - Alumiiniumist ja alumiiniumisulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 03 Ei 30 20
16 03 04 04 - Pliist ning pliisulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 04 Ei 20 10
16 03 04 05 - Muudest värvilistest metallidest ning nende sulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 05 Ei 30 20
17 04 01 - Vask, pronks, valgevask Ei 100 100
17 04 02 - Alumiinium Ei 100 150
17 04 03 - Plii Ei 30 20
17 04 04 - Tsink Ei 30 20
17 04 06 - Tina Ei 30 20
19 10 02 - Värviliste metallide jäätmed Ei 50 30
19 12 03 - Värvilised metallid Ei 50 30
4 Tootmishoone X: 6473958, Y: 657728
X: 6473959, Y: 657737
X: 6473951, Y: 657738
X: 6473950, Y: 657729
Betoonpõrandatega tootmishoone.
Vastavus keskkonnanormidele - vastab

Mahutites või vaatides ladustatakse jäätmeliike koodidega 130208*, 150202*, 160107* ja 160114*.
Konteinerites ladustatakse jäätmeliike koodidega 100309*, 160601*, 160602*, 160603*, 200133* ja 200135*.
Pliiakude jäätmetel on ladustamisel kasutusel happekindlad plastkonteinerid.
Transpordiks piisava koguse tekkimisel, kuid mitte kauem kui 2 aastat. 52.40 33.60 10 03 09* - Musträbu sekundaarsulatusest Ei 0.50 0.50
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 0.20 0.20
15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus Ei 0.10 0.20
16 01 07* - Õlifiltrid Ei 0.10 0.20
16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid Ei 0.20 0.20
16 06 01* - Pliiakud Ei 50 30
16 06 02* - Ni-Cd-patareid ja -akud Ei 0.10 0.10
16 06 03* - Elavhõbedat sisaldavad patareid Ei 0.10 0.10
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid Ei 0.10 0.10
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* Ei 1 2
5 Väliplats X: 6473997, Y: 657781
X: 6473999, Y: 657792
X: 6473990, Y: 657792
X: 6473988, Y: 657782
Väliplats - raudbetoonplaatidest- ja asfaltbetoonkattega, mis on varustatud sadevete kogumissüsteemi ja muda-õlipüüduriga
Vastavus keskkonnanormidele - vastab
Väliplatsil ladustatakse jäätmeid peamiselt aunades/virnastatult.
Transpordiks piisava koguse tekkimisel, kuid mitte kauem kui 2 aastat. 27.50 37.50 16 01 19 - Plastid Jah 1 5
16 01 20 - Klaas Ei 1 1.50
16 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei 0.50 1
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* Ei 20 20
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* Jah 5 10
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
Radioaktiivne kiirgus metallijäätmete vastuvõtmisel (oht inimese tervisele või keskkonda sattumisel pinnase- või veereostus).
Ohtlikest jäätmetest leke ja keskkonda sattumine (keskkonnareostusoht). Põlevmaterjale sisaldavate jäätmete süttimine (õhureostus, samuti oht inimese tervisele, majanduslik kahju).
Muud häiringud, nt müra, tolm (naabruses asuvate isikute häirimine).
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Tuleoht põlevmaterjalide käitlemisel Tulekahju territooriumi väliplatsidel või hoones (jäätmetekäitlusprotsesside ajal tulekahju teke võimaliku sädeme või lahtise tule kasutamise läbi)
Tegevuskava
- peatada jäätmekäitlustoimingud;
- kutsuda välja Päästeamet 112;
- kasutada teisaldatavat tulekustutit (väiksemate tulekollete korral);
- informeerida naabruses asuvaid ettevõtteid, milliseid tulekahju võiks mõjutada.
Töötajaid on eelnevalt teavitatud võimalikest ohtudest, nende põhjustest ja rakendatavatest abimeetmetest.
Avariiks või õnnetuseks on jäätmekäitluskoht varustatud kantavate pulbertulekustutitega. Jäätmete käitlemisel, mis sisaldavad põlevmaterjale.
2. Radioaktiivne kiirgus metallijäätmete vastuvõtmisel Radioaktiivsuse kontroll portatiivse mõõtjaga Portatiivne seade jäätmekäitluskohas Metallijäätmete vastuvõtmisel
3. Jäätmete käitlemisel ohtlike ainete sattumine keskkonda Ohtlike ainetega seotud jäätmekäitlustoimingud teostatakse vaid betoonpõrandatega hoones sees või raudbetoonplaatidest- ja asfaltbetoonkattega väliplatsil, milline on varustatud sadevete kogumissüsteemi ja muda-õlipüüduriga. Ohtlike ainete sattumine keskkonda (ohtlike jäätmetega seotud käitlusprotsesside ajal ohtlike ainete/vedelike mahatilkumine või leke ja selle pinnasele sattumine).
Tegevuskava
- peatada jäätmekäitlustoimingud;
- koguda jäätmekäitluseks kasutatava hoone põrandalt või raudbetoonplaatidest- ja asfaltbetoonkattega alalt reostus absorbenttooteid kasutades kokku, hiljem puhastada vajadusel õlipüüdur;
- lekke kandumisel teistele territooriumitele informeerida naaberettevõtteid, milliseid leke võiks mõjutada.
Reostunud absorbent kogutakse selleks ettenähtud konteinerisse või õlipüüdurist vaakum- paakautole ning antakse hiljem üle vastavaid keskkonnalubasid omavale ettevõttele.
Ohtlike jäätmete käitlemisel
 
Keskkonnaseire kava ja andmed keskkonnaseireks kasutatavate seadmete kohta
Jrk nr Seiratav näitaja Seire viis Seire sagedus Kasutatavad seadmed Seirepunkti number Seirepunkti koordinaadid L-EST97
1. Tuleoht, reostusoht ohtlike ainetega, müra, tolm Visuaalne vaatlus Jäätmekäitlustoimingute teostamise ajal vastavalt vajadusele Visuaalne vaatlus 1 X: 6474007, Y: 657803
2. Kiirgus Radioaktiivsuse mõõtmine Metallijäätmete vastuvõtmisel Portatiivne seade 2 X: 6473943, Y: 657757

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Vitamiini 3 vanametallipunkt I
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Jäätmekäitluse alustamine Väliplatsid ja tootmishoone on ette valmistatud ning sobivad jäätmekäitluseks.
Töötajad on juhendatud ning varustatud vajaliku tööriietuse ja töövahenditega
Enne jäätmekäitlustöödega alustamist
Jäätmekäitluse lõpetamine Väliplatsid ja hoone on korrastatud: kõik kasutatavad pinnad puhastatud jäätmetest viisil, mis tagab nende piisava puhtuse kasutamaks neid uuel otstarbel või teiste isikute poolt. Koheselt peale otsust lõpetada jäätmekäitlus
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Jrk nr 1.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Ettevõtte juhtimine ja jäätmekäitlus
Tehniline varustatus Ettevõttel on struktuur, määratud on töötajate kohustused ja vastutused. Tööprotsessid on kontrollitavad.
Töötajad oskavad käituda ohuolukordades (tulekahju, keskkonnareostus). Õnnetuste korral viiakse läbi juhtkonnapoolne uurimine ning rakendatakse tegevusi analoogsete juhtumiste vältimiseks. Jäätmete liikumine dokumenteeritakse.
Parim võimalik tehnika Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment (08.2018) 6.1. Üldised PVT järeldused.
6.1.1 Üldine keskkonnatoime
BAT 1
I – juhtkonna pühendumus
IV – a) - i) korra rakendamine (struktuur, protsessijuhtimine, dokumentatsioon, valmisolek hädaolukordadeks, vastavus keskkonnaalastele õigusaktidele)
V – a) – c) tulemuslikkuse kontrollimine ja parandusmeetmete võtmine (seire, parandus- ja ennetusmeetmed, dokumenteerimine)
X – jäätmevoogude haldamine
XII – õnnetusjuhtumistega tegelemise kava
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 2.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete kogumine ja ladustamine
Tehniline varustatus Kõik töödeldavad või ladustatavad ohtlikud jäätmed on hoones, vedelikekindlate põhjadega metallkonteinerites või raudbetoonplaatidest- ja asfaltbetoonkattega väliplatsil, vältimaks reostust. Jäätmekäitluskoht on varustatud absorbeerivate toodetega, millega on võimalik mahasattunud vedelikud kokku koguda. Raudbetoonplaatidest- ja asfaltbetoonkattega väliplats, kus käideldakse ohtlikke jäätmeid, on varustatud ka muda-õlipüüduriga.
Parim võimalik tehnika Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment (08.2018) 6.1. Üldised PVT järeldused.
6.1.1 Üldine keskkonnatoime
BAT 4 Keskkonnariskide vähendamine.
c) ja d) – ohutud ladustamistingimused ja eraldatud koht pakendatud ohtlike jäätmete ladustamiseks.
Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment (08.2018) 6.1. Üldised PVT järeldused.
6.1.5 Vetteheide
BAT 19
c) – läbilaskmatud pinnad (jäätmekäitlusalad ei lase asjaomaseid vedelikke läbi) e) kaetud kohad jäätmete ladustamiseks ja töötlemiseks (vältida ohtlike jäätmete kokkupuutumist vihmaveega)
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 3.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmete käitluskoguste arvestus
Tehniline varustatus Ettevõttes peetakse regulaarset arvestust jäätmete liikumiste (sisse-välja, käitluskohas ladustamine jm) üle, milliste kohta esitatakse nõuetekohast iga-aastast aruandlust.
Parim võimalik tehnika Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment (08.2018) 6.1. Üldised PVT järeldused.
6.1.1 Üldine keskkonnatoime
BAT 2 Käitise keskkonnatoime parandamine.
c – jäätmete jälgimise süsteemi ja inventuuri kasutuselevõtt ja rakendamine.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 4.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Pädeva personali kasutamine jäätmekäitlusprotsessides, toimingute dokumenteerimine
Tehniline varustatus Ettevõtte jäätmekäitlusega seotud töötajad omavad tehnilist haridust ja vastavaid töökogemusi ning teadmisi.
Jäätmete käitlemise (sissetulnud-, sorteeritud-demonteeritud-, ladustatud-, väljaläinud kogused jne) üle peetakse jooksvalt arvestust.
Parim võimalik tehnika Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment (08.2018) 6.1. Üldised PVT järeldused.
6.1.1 Üldine keskkonnatoime
BAT 5 Keskkonnariskide vähendamine jäätmete käitlemisel ja teisaldamisel. Pädevate töötajate kasutamine.
Jäätmete käitlemine ja teisaldamine on nõuetekohaselt dokumenteeritud.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 5.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmekäitluskoha vastavus keskkonnanõuetele
Tehniline varustatus Jäätmekäitluskoha kinnistu territoorium on ümbritsetud taraga ja varustatud elektrooniliste valveseadmetega.
Romusid töödeldakse raudbetoonplaatidest- ja asfaltbetoonkattega väliplatsil, mis on varustatud sadevete kogumissüsteemi ja muda-õlipüüduriga.
Gaaside kogumisel tellitakse vajadusel teenus vastavalt ettevõttelt.
Jäätmete (k.a. vedelikud) kogumiseks ja ajutiseks ladustamiseks on kasutusel konteinerid või vaadid ning eraldatud vastavad hoiualad.
Rehve ja demonteeritud sõidukikeresid ladustatakse samal raudbetoonplaatidest- ja asfaltbetoonkattega väliplatsil selleks eraldatud tsoonides.
Ettevõttel on olemas nii auto- kui ka põrandakaalud.
Parim võimalik tehnika Keskkonnaministri 16.06.2011 määruse nr. 33 „Romusõidukite käitlusnõuded“ §4. Romusõidukite kogumiskohale ja lammutuskojale esitatavad nõuded
(1) Romusõidukite kogumiskoht peab olema:
1) ümbritsetud taraga;
2) varustatud valveseadmetega või ööpäevaringse valvega;
3) vedelikukindla pinnakattega;
4) varustatud sademevee kogumisseadmete ja õlipüüduritega.
(2) Lammutuskojal peavad olema lisaks lõikes 1 sätestatud nõuetele:
1) hoiuruumid või rajatised § 3 lõikes 1 nimetatud osade ja ohtlike jäätmete ladustamiseks;
2) konteinerid akude, filtrite, PCB-sid ja PCT-sid sisaldavate kondensaatorite ladustamiseks; 3) mahutid romusõidukitest eraldatud vedelike ja gaaside eraldi kogumiseks ja ladustamiseks; 4) eraldatud alad kasutatud rehvide ja muude tuleohtlike osade ladustamiseks; 5) kaal romusõidukist eraldatud osade ja vedelike kaalumiseks.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 6.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmekäitluskoha vastavus keskkonnanõuetele
Tehniline varustatus Kõiki elektri- ja elektroonikaromusid käideldakse (demonteerimine, ladustamine) ainult metallist konteinerites raudbetoonplaatidest- ja asfaltbetoonkattega väliplatsil, mis on varustatud sadevete kogumissüsteemi ja muda-õlipüüduriga.
Jäätmekäitluskohas on kaal.
Jäätmekäitluskohas on sobivad konteinerid ja ladustuskohad erinevate lahtimonteeritud osade ja ohtlike jäätmeliikide ladustamiseks: ohtlike vedeljäätmete ladustamiseks kasutatakse hoones sees erinevaid mahuteid või vaate, tahketele metall- või plastkonteinereid, millistes on jäätmed ladustatud eraldi vastavalt jäätmeliigile.
Parim võimalik tehnika Keskkonnaministri 09.02.2005 määruse nr. 9 „Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded“
§ 3. Elektroonikaromude kogumis- ja käitluskohtadele esitatavad nõuded
(1) Elektroonikaromude kogumiskoht peab olema:
1) kaetud ilmastikukindla kattega;
2) vedelikukindla pinnakattega;
3) varustatud vedelike kogumisseadmega ning vajadusel dekanterite ja õlipüüduritega. (2) Elektroonikaromude käitlemiskohtades peavad olema lisaks lõike 1 punktides 1–3 sätestatud nõuetele:
1) kaal;
2) ladustamiskoht(ad) lahtimonteeritud osade ja ohtlike jäätmete ladustamiseks;
3) mahutid patareide ja akude, PCB-sid ja PCT-sid sisaldavate kondensaatorite ja muude ohtlike jäätmete ja radioaktiivsete jäätmete ladustamiseks;
4) seadmed reovee puhastamiseks.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 7.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Jäätmekäitluskoha vastavus keskkonnanõuetele
Tehniline varustatus Kõiki akujäätmeid käideldakse hoones sees. Lisaks on akude jäätmed ladustatud happekindlates plastkonteinerites.
Parim võimalik tehnika Keskkonnaministri 10.01.2008 määruse nr. 5 „Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded“
§ 3. Patarei- ja akujäätmete käitlus- ja ladustamiskohtadele esitatavad nõuded
(1) Patarei- ja akujäätmete käitlus- ja ladustamiskoht, sealhulgas ajutine ladustamiskoht, peab lisaks «Jäätmeseaduses» sätestatud tingimustele olema:
1) vedelikukindla pinnakattega; 2) ilmastikukindla pealiskattega.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Jrk nr Võimalik hädaolukord Hädaolukorra tekkimise võimaluse selgitus Rakendatavad meetmed
1. Tulekahju või keskkonnareostus ohtlike jäätmete käitlemisel Võimalik tulekahju tekkimine jäätmekäitluskohas või pinnasereostus ohtlike jäätmete käitlemisel (vastuvõtmisel, vaheladustaminel, sorteerimisel/demonteerimisel).
Väliste tegurite (näit. vandalism) põhjustatud tulekahju, sabotaazh vm. materiaalse kahju tekitamine jäätmekäitlukohas.
Vedude ajal avarii toimumine ja ohtlike ainete lekkimine pinnasesse.
Ohtlike jäätmete käitlemisel, vaheladustamisel ja transpordil järgitakse nende spetsiifikast tingituna alljärgnevaid ohutusabinõusid:
- võimaliku pinnasereostuse vältimiseks teostatakse kõik ohtlike jäätmete käitlustoimingud (vastuvõtt, töötlemine, vaheladustamine) hoones sees või raudbetoonplaatidest- ja asfaltbetoonkattega väliplatsil, mis on varustatud sadevete kanalisatsioonisüsteemi ja muda-õlipüüduriga;
- väliste tegurite (näit. vandalism) mõju vähendamiseks on ettevõtte territoorium ümbritsetud taraga, valgustatud ning varustatud elektroonilise valvesüsteemiga;
- kõikide ohtlike jäätmete vedusid teostavad kogemustega autojuhid ning veo ajal on jäätmed pakendatud asjakohasel viisil (akudel happekindlad konteinerid jne.).
Kõiki ettevõttes jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajaid on juhendatud ohutu ja keskkonnasõbraliku jäätmekäitluse-, samuti ohutustehnika alaselt.
Avariide ja õnnetuste vältimiseks järgivad töötajad jäätmekäitlusprotsesside läbiviimisel rangelt kõiki keskkonna- ja ohutusnõudeid ja kasutavad individuaalseid isikukaitsevahendeid (tööriietus, -jalanõud, - kindad).

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Vorm ei ole asjakohane.

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Vorm ei ole asjakohane.

3.11. Lisad

Ohtlike jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta.
Kinnitan
Jäätmete tekitamine maavara kaevandamisel ja rikastamisel
Prügila käitamine
Prügila või jäätmehoidla järelhooldus
Jäätmehoidla käitamine
Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase käitamine

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Ei ole asjakohane

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.2. Käitise kategooria

Ei ole asjakohane

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Ei ole asjakohane

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Ei ole asjakohane

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Ei ole asjakohane

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Ei ole asjakohane

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Ei ole asjakohane

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Ei ole asjakohane

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Ei ole asjakohane

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Ei ole asjakohane

5.4.18. Lisad

Ei ole asjakohane

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Ei ole asjakohane

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Ei ole asjakohane

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
OÜ BLRT Refonda Baltic planeerib jätkata jäätmekäitlust märgitud jäätmekäitluskohas, kuid vähendatud mahtudes.
Jäätmekäitlustehnoloogiad ei muutu.

Keskkonnaamet on ettevõtte kehtiva jäätmeloa korralduses 08. jaanuar 2019 nr 1-3/19/45 märkinud järgmist:
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 3 lg 1 p 1 kohaselt keskkonnamõju hinnatakse, kui taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju. KeHJS § 11 lg 3 kohaselt KeHJS § 6 lg-s 1 nimetatud tegevuse korral algatatakse kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine (edaspidi KMH) selle vajadust põhjendamata. KeHJS § 61 lg 3, § 11 lg-te 2 ja 4 kohaselt tuleb KeHJS § 6 lg-s 2 nimetatud valdkondade tegevuse ja KeHJS § 6 lg-s 21 viidatud tegevuse korral anda eelhinnang ja otsustada KMH algatamise või algatamata jätmise üle. KeHJS § 6 lg 2 loetelu on KeHJS § 6 lg 4 alusel täpsustatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määrusega nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ (edaspidi määrus nr 224).
Ettevõtte poolt taotletav tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lg-s 1 nimetatud tegevuste nimistusse. Ettevõtte poolt taotletav tegevus kuulub KeHJS § 6 lg 2 p-s 11 nimetatud valdkonda, kuid ei ole nimetatud määruses nr 224. Samuti ei ole tegemist KeHJS § 6 lg-s 21 nimetatud tegevusega.
Määruse nr 224 § 1 lg 1 ning § 10 p-de 1 ja 2 kohaselt tuleb anda eelhinnang jäätmekäitluskoha rajamisel, laiendamisel või rekonstrueerimisel, välja arvatud KeJHS § 6 lg 1 p-s 23 nimetatud juhul ning ööpäevas kuni 100 tonni tavajäätmete põletamisel või keemilisel töötlemisel. Ettevõte ei raja, laienda ega rekonstrueeri jäätmekäitluskohta, samuti ei põleta ettevõte üle 100 tonni tavajäätmeid ega tegele jäätmete keemilise töötlemisega. Ettevõte tegeleb metalli-, ohtlike, tava- ja olmejäätmete kogumisega Tartu Vitamiini tn 3 metallijäätmete käitluskohas ja veoga Tartu maakonnas. Ettevõte jätkab käitluskohas varasema jäätmeloaga lubatud tegevust. Lähtudes eelnevast ei ole ettevõtte poolt kavandatava tegevuse korral KMH kohustuslik, samuti ei ole vaja anda eelhinnangut vastavalt KeHJS § 6 lg-le 23 ega kaaluda KMH vajalikkust. KeHJS § 61 lg 4 kohaselt ettevõte ei pidanud Keskkonnaametile esitama KeHJS § 61 lg-s 1 nimetatud teavet, kuna eelhinnangut ei anta vastavalt KeHJS § 6 lg-le 23.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
 
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
 
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
 
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
 

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Üürileping