Menetlus M-124881 » Taotlus T-KL/1018382-2 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1018382-2
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Paged Eesti OÜ
Kontaktisik
Erik Jets
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Loa muudatus tuleneb kirjast 30.01.2023 nr 15/23/2015.
Ettevõttel on ka kehtiv vee-erikastus luba nr L.VV/325472, mille andmed on lisatud muudatustaotluse vee osasse. Veeosas on muutunud niipalju, et puurkaev katastri numbriga 16824 ei ole enam kasutusel ning on tellitud selle sulgemine.
Parandustaotluse selgitus
Parandused vastvalt kirjale 16.06.2023 nr DM-124881-3.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Andmed esiatud 5.4.1.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Ettevõttes toimub tootmine siseruumides.
Välisterritooriumil müra tekitavad transpordi masinad. Käitise vahetus läheduses puuduvad elamumaad.
Spooni tootmisel ei kasutata lahusteid sisaldavaid kemikaale, mistõttu puudub oluline lõhnaemissioon.
Tolmu põhjustab puiduhakke hoiustamine.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Paged Eesti OÜ spoonitehas
Aadress
Lagre tee 1, Lemmetsa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
4268
Katastritunnus(ed)
15904:001:0207;15904:001:0234
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6476575, Y: 525148
Käitise territoorium
Ruumikuju: 2 lahustükki. Puudutatud katastriüksused: Lagre tee 1 (15904:001:0207), Lagre tee 1a (15904:001:0234). kuva kaardil
Ruumikuju: 2 lahustükki. Puudutatud katastriüksused: Lagre tee 1 (15904:001:0207), Lagre tee 1a (15904:001:0234).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 
Puudutatud kohalikud omavalitsused
KOV nimetus KOV EHAK kood
Pärnu linn, Pärnu maakond 0624

1.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine

Ei ole asjakohane

2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)

Ei ole asjakohane

2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)

Ei ole asjakohane

2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed

Ei ole asjakohane

2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed

Ei ole asjakohane

2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud

Ei ole asjakohane

2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire

Ei ole asjakohane

2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed

Ei ole asjakohane

2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks

Ei ole asjakohane

2.11. Tegevushälbed

Ei ole asjakohane

2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed

Ei ole asjakohane

2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

Ei ole asjakohane

2.14. Lähteolukorra aruanne

Ei ole asjakohane

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Ei ole asjakohane

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Ei ole asjakohane

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Ei ole asjakohane

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Ei ole asjakohane

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Ei ole asjakohane

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Ei ole asjakohane

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Paged Eesti OÜ asub Pärnumaal, Lemmetsa külas, Pärnu linnas, Lagre tee 1 (katastritunnus 15904:001:0207) ja lagre tee 1a (katasritunnus 15904:001:0234) kinnistul. Kinnistute sihtotstarve on 100% tootmismaa.
Ettevõtte territoorium piirneb põhja, lääne ja lõuna suunas maatulundusmaadega, ida suunas paiknevad ärimaad ning 530 m kaugusel Sauga jõgi. Lähim elamumaa jääb ida suunas tootmisterritooriumist ja heiteallikast 450 meetri kaugusele.
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Puudub
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
Paged Eesti OÜ põhitegevusalaks on spooni tootmine. Peamised treispooni tootegrupid on 0,55-mm paksune mööblispoon, erineva paksusega vineerispoon ja kliendi tellitud mõõtudes ja paksustes formaatspoon. Toodetav spoon on naturaalne ja keskkonnasõbralik toode, mille valmistamisel ei kasutata kemikaale. Tootmiseks vajaminev soojusenergia saadakse tootmise käigus tekkivatest puidujäätmetest.
Spooni tootmise esimeseks etapiks on palkide leotamine ca kolm ööpäeva soojas vees, seejärel palk kooritakse ning lõigatakse vajalikku mõõtu. Edasi suunatakse mõõtu lõigatud palk spooni treipingile, kus toimub spoonilehe treimine. Treipingi lõpus sorteeritakse spoon kvaliteediklassidesse. Ebakvaliteetsed spoonitükid suunatakse purustisse ja hakitakse puiduhakkeks. Edasi liigub spoon kuivatisse, kus saavutatakse spooni sobiv niiskussisaldus.

Vineerispooni tootmise esimeseks etapiks on palkide leotamine umbes kolm ööpäeva soojas vees (40 ±5 ºC). Palkide leotamine toimub viies 7x45x2 m basseinis. Liigse aurumise vältimiseks on basseinid osaliselt varikatusega kaetud. Leotamisele järgneb palkide koorimine ja saagimine vajalikku mõõtu kasutades ketassaagi. Palgiotsad, koor ja tootmiseks sobimatud palgiosad purustatakse purustis ja transporditakse konveieril vastavasse hoidlasse. Palkide töötlusest heitmeid välisõhku ei esine. Tegu on suure veesisaldusega (u 73 %) puiduga, mille töötlemisel tahkete osakeste heidet ei esine. Kooritud ja tootmiseks sobivad palgid suunatakse konveieril edasi spooni lõikamise liinile. Spooni lõikamine toimub liinil, kus palki keerutades lõikab vastav seade õhukese spoonikihi palgilt. Lõikamisel tekkinud saepuru, praakspoon ja palgisüdamikud kogutakse, vajadusel purustatakse, ning suunatakse konveieril hakkehoidlasse. Spooni lõikamisest heitmed välisõhku puuduvad kuna toorspoon on suure veesisaldusega (u 73%) ning tolmu heidet välisõhku ei toimu. Edasi toimub spooni kuivatus. Vineerispooni lõppniiskus on alla 5%
Mööblispooni tootmise esimeseks etapiks on palkide leotamine soojas vees. Mööblispooni leotuseks kasutatakse 8 sisebasseini mõõtudega 7,3x3,5x2,5. Basseinid on täielikult kaetud ning esialgu köetakse basseinivesi 80 ºC ja seejärel jahutatakse vesi 40 ±5 ºC. Palke leotatakse basseinides kuni 3 ööpäeva. Edasi suunatakse palgid koorimisse ja mõõtu lõikamisse. Seejärel spooni lõikamise liinile. Spooni lõikamine toimub liinil, kus palki keerutades lõikab vastav seade õhukese spoonikihi palgilt. Lõikamisel tekkinud saepuru, praakspoon ja palgisüdamikud kogutakse, vajadusel purustatakse, ning suunatakse konveieril hakkehoidlasse. Spooni lõikamisest heitmed välisõhku puuduvad kuna toorspoon on suure veesisaldusega (u 73%) ning tolmu heidet välisõhku ei toimu. Edasi toimub spooni kuivatus. Mööblispooni lõppniiskus on 13%
Reovee/heitvee suublasse juhtimise või suunamise viis
Ühiskanalisatsioon
Sademevee suublasse juhtimise või suunamise viis
Veekogusse juhtimine
Kas tegevuseks on vaja planeeringut?
Ei

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Vorm ei ole asjakohane.

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Veehaare jrk nr 1.
Veehaarde nimi Spoonitehase 1A (20360)
Veehaarde kood POH0002460
Puurkaevu katastrinumber 20360
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Jah
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6476689, Y: 525245
Põhjaveekiht Siluri-Ordoviitsiumi (S-O)
Põhjaveekogum Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum (S-O_Parnu)
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Ei
Joogivee kasutamine või tootmine Jah
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord Hea
Veevõtuseadmete iseloomustus  
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) Pump
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Ei
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2015 11 340 11 340 11 340 11 340 45 360 126  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 45 360
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Veehaare jrk nr 2.
Veehaarde nimi Spoonitehas 2 (20557)
Veehaarde kood POH0010270
Puurkaevu katastrinumber 20557
Kas puurkaevul on olemas kasutusluba Jah
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid X: 6476730, Y: 525204
Põhjaveekiht Kvaternaar (Q)
Põhjaveekogum
Kas veevõtt toimub kinnitatud varuga seotud põhjaveekihist ja piirkonnast? Ei
Joogivee kasutamine või tootmine Ei
Kas sanitaarkaitseala on vähendatud? Ei
Veehaarde tehniline ja sanitaarne seisukord Hea
Veevõtuseadmete iseloomustus  
Võetava vee koguse määramise viis Veearvesti
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) Pump
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Ei
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Sekundis
Veevõtt 2015 18 000 18 000 18 000 18 000 72 000 200  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 72 000
Põhjaveevaru uuringu aruanne
 
Kas soovite moodustada puurkaevude gruppi?
Ei
Puurkaevude grupi või gruppide kirjeldus
 

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Väljalaskme jrk nr 1.
Reoveepuhasti nimi Valmos OÜ sademevee settetiik
Reoveepuhasti kood PUH0000204
Väljalaskme nimi Valmos OÜ sademevesi
Väljalaskme kood PM076
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6476337, Y: 525305
Suublasse juhtimise liik Veekogusse juhtimine
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2015 22 800 22 800 22 800 22 800 91 200   Arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2015 Heljum 40 mg/l    
2015 Naftasaadused 5 mg/l    
2015 Keemiline hapnikutarve (KHT) 250 mg/l    
2015 Ühealuselised fenoolid 0.10 mg/l    
2015 Kahealuselised fenoolid 15 mg/l    
2015 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 mg/l    
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2015 22 800 22 800 22 800 22 800 91 200   arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6476337, Y: 525305 heljumkord kvartalis   kord kvartalis
 
Suubla
Suubla nimi Laagre kraav
Suubla kood VEE1148716
Pinnaveekogumi nimi Sauga Uru ojast suudmeni
Pinnaveekogumi kood 11487700_3
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6476337, Y: 525305 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Kahealuselised fenoolid
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Naftasaadused
Ühealuselised fenoolid
  üks kord kvartalis
 

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Vorm ei ole asjakohane.

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Heite­allikas Väljuvate gaaside parameetrid Tegevusala, tehnoloogiaprotsess, seade
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus L-EST97 koordinaadid Ava läbi­mõõt, m Väljumis­kõrgus, m Joon­kiirus, m/s Tempera­tuur, °C SNAP kood Lisategevuse SNAP
HEIT0003145 1 Katla Laka PS korsten X: 6476508, Y: 525263 0.80 18 4.92 160 030103b - Põletamine töötlevas tööstuses - põletusseade < 20 MW (katlad)
HEIT0003146 2 Katla Sugimat SH 40/4000 korsten X: 6476502, Y: 525125 0.80 24 5.06 110 030103b - Põletamine töötlevas tööstuses - põletusseade < 20 MW (katlad)
HEIT0003147 3 Spoonikuivatid, koondallikas X: 6476469, Y: 525204 1.93 13 5.10 160 040620 - Töötlemine puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstuses - puidutöötlemine (saagimine, freesimine jms)
HEIT0003148 4 Saepuruhoidla X: 6476529, Y: 525179 1 5 5.50 20 040620 - Töötlemine puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstuses - puidutöötlemine (saagimine, freesimine jms)

5.2. Käitise kategooria

Nende tegevusalade EMTAK koodid, millele luba taotled
16211 - Spooni ja vineeri tootmine
35301 - Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Põletusseade
Jah
Põletus­seadme summaarne soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth
9.61
Kütuse liik Kütuseliigi täpsustus Kütuseliigi aastakulu
Kogus Ühik
Puiduhake   27 000 tonni

Keskmise võimsusega põletus­seade
Jah
Keskmise võimsusega põletusseadmed
Heiteallika kood Soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth Keskmise võimsusega põletusseadmete arv Eeldatav töötundide arv aastas Keskmine koormus, % Käitamise alguskuupäev Kasutatav kütus või jäätmed
Kütuse liik Kütuseliigi aastakulu
Kogus Ühik
Katla Laka PS korsten (1) - HEIT0003145 4.444 1 8 060 80
26.05.2014
Puiduhake 13 000 tonni
Katla Sugimat SH 40/4000 korsten (2) - HEIT0003146 5.168 1 8 060 80
26.05.2014
Puiduhake 14 000 tonni
 
Suure võimsusega põletus­seade
Ei
Orgaaniliste lahustite (kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite) kasutamine
Ei
Nafta­saaduste, muude mootori- või vedel­kütuste, kütuse­komponentide või kütuse­sarnaste toodete laadimine (terminal või tankla)
Ei
Seakasvatus
Ei
Veisekasvatus
Ei
Kodulinnukasvatus
Ei
E-PRTR registri kohustuslane
Ei
Kasvuhoone­gaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kohustuslane
Ei

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Lubatud heitkoguste projekti koostaja
Nimi
GeoKes OÜ
Registrikood/isikukood
10748403
Postiaadress
Timuti 20-1
Telefon
5118371
E-posti aadress
Sissejuhatus
Viited õigusaktidele, juhendmaterjalidele ja kasutatud kirjandusele
• Atmosfääriõhu kaitse seadus, 05.06.2016 a.
• Keskkonnaseadustiku üldosa seadus, 16.02.2011
• Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba. Keskkonnaministri määrus 14.12.2016.a. nr 67
• Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis. Keskkonnaministri määrus 23.10.2019 nr 56
• Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid, Keskkonnaministri määrus 27.12.2016 nr 75
• Õhukvaliteedi hindamise kord. Keskkonnaministri määrus 27.12.2016 nr 84
• Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid. Keskkonnaministri 27.12.2016. a määrus nr 86
• Põletusseadmetest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid. Keskkonnaministri 24.11.2016. a määrus nr 59

Hajumisarvutuste visualiseerimiseks ja heiteallikate koosmõju leidmiseks on kasutatud KOTKAS süsteemi liidest AIRVIRO.
Saasteaine hajumiskaart koostatakse iga saasteaine kohta, mille arvutuslik sisaldus on väljaspool käitise tootmisterritooriumi piiri suurem kui 30% piirväärtusest või sihtväärtusest, mis on kehtestatud atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 lõigete 1 ja 2 alusel.
Projekti lahutamatuks osaks on exeli tabel, kust nähtub kogu arvutuskäik ja tulemused.
Tehnoloogilised kaardid
Lähteandmed, mille alusel on esitatud tootmismaht, kütusekulu ja muud andmed
Paged Eesti OÜ põhitegevusalaks on spooni tootmine. Peamised treispooni tootegrupid on 0,55-mm paksune mööblispoon, erineva paksusega vineerispoon ja kliendi tellitud mõõtudes ja paksustes formaatspoon. Toodetav spoon on naturaalne ja keskkonnasõbralik toode, mille valmistamisel ei kasutata kemikaale. Tootmiseks vajaminev soojusenergia saadakse tootmise käigus tekkivatest puidujäätmetest.
Spooni tootmise esimeseks etapiks on palkide leotamine ca kolm ööpäeva soojas vees, seejärel palk kooritakse ning lõigatakse vajalikku mõõtu. Edasi suunatakse mõõtu lõigatud palk spooni treipingile, kus toimub spoonilehe treimine. Treipingi lõpus sorteeritakse spoon kvaliteediklassidesse. Ebakvaliteetsed spoonitükid suunatakse purustisse ja hakitakse puiduhakkeks. Edasi liigub spoon kuivatisse, kus saavutatakse spooni sobiv niiskussisaldus.

Vineerispooni tootmise esimeseks etapiks on palkide leotamine umbes kolm ööpäeva soojas vees (40 ±5 ºC). Palkide leotamine toimub viies 7x45x2 m basseinis. Liigse aurumise vältimiseks on basseinid osaliselt varikatusega kaetud. Leotamisele järgneb palkide koorimine ja saagimine vajalikku mõõtu kasutades ketassaagi. Palgiotsad, koor ja tootmiseks sobimatud palgiosad purustatakse purustis ja transporditakse konveieril vastavasse hoidlasse. Palkide töötlusest heitmeid välisõhku ei esine. Tegu on suure veesisaldusega (u 73 %) puiduga, mille töötlemisel tahkete osakeste heidet ei esine. Kooritud ja tootmiseks sobivad palgid suunatakse konveieril edasi spooni lõikamise liinile. Spooni lõikamine toimub liinil, kus palki keerutades lõikab vastav seade õhukese spoonikihi palgilt. Lõikamisel tekkinud saepuru, praakspoon ja palgisüdamikud kogutakse, vajadusel purustatakse, ning suunatakse konveieril hakkehoidlasse. Spooni lõikamisest heitmed välisõhku puuduvad kuna toorspoon on suure veesisaldusega (u 73%) ning tolmu heidet välisõhku ei toimu. Edasi toimub spooni kuivatus. Vineerispooni lõppniiskus on alla 5%
Mööblispooni tootmise esimeseks etapiks on palkide leotamine soojas vees. Mööblispooni leotuseks kasutatakse 8 sisebasseini mõõtudega 7,3x3,5x2,5. Basseinid on täielikult kaetud ning esialgu köetakse basseinivesi 80 ºC ja seejärel jahutatakse vesi 40 ±5 ºC. Palke leotatakse basseinides kuni 3 ööpäeva. Edasi suunatakse palgid koorimisse ja mõõtu lõikamisse. Seejärel spooni lõikamise liinile. Spooni lõikamine toimub liinil, kus palki keerutades lõikab vastav seade õhukese spoonikihi palgilt. Lõikamisel tekkinud saepuru, praakspoon ja palgisüdamikud kogutakse, vajadusel purustatakse, ning suunatakse konveieril hakkehoidlasse. Spooni lõikamisest heitmed välisõhku puuduvad kuna toorspoon on suure veesisaldusega (u 73%) ning tolmu heidet välisõhku ei toimu. Edasi toimub spooni kuivatus. Mööblispooni lõppniiskus on 13%

Ettevõte omab kahte vineerispooni ja kahte mööblispooni kuivatit. Spoon kuivatatakse kuuma õhuga 150-2000C juures. Kuivatid on varustatud ventilatsiooni väljatõmmetega (heiteallikas 3). Heiteallikatest eraldub puidust kõrgel temperatuuril LOÜ-d, CO ja veeaur. Kuivatamiseks vajaminev soojusenergia saadakse kahe puiduhakkel töötava katlaga (heiteallikas 1 ja 2). Peale kuivati läbimist sorteeritakse spoon vastavalt kvaliteedile ja toimub kuivatatud spooni ladustamine ja pakkimine.
Palgiotsad, koor, tootmiseks sobimatu palk ning tootmisjäägid suunatakse purustisse ning seejärel hakkehoidlasse (heiteallikas 4).
Käitise asukoha kirjeldus
Käitise asukoha kirjelduses esitatakse heiteallika(te) asukoha kirjeldus
Paged Eesti OÜ asub Pärnumaal, Lemmetsa külas, Pärnu linnas, Lagre tee 1 (katastritunnus 15904:001:0207) ja lagre tee 1a (katasritunnus 15904:001:0234) kinnistul. Kinnistute sihtotstarve on 100% tootmismaa.
Ettevõtte territoorium piirneb põhja, lääne ja lõuna suunas maatulundusmaadega, ida suunas paiknevad ärimaad ning 530 m kaugusel Sauga jõgi. Lähim elamumaa jääb ida suunas tootmisterritooriumist ja heiteallikast 450 meetri kaugusele
Käitise asukoha kaart sobivas, kuid mitte väiksemas kui 1:20 000 mõõtkavas
Heiteallikate asendiplaan või koordinaatidega skeem, kuid mitte väiksemas kui 1:5000 mõõtkavas
Saasteainete hajumistingimusi mõjutavad olulised geograafilised ja tehnogeensed objektid
Tootmisterritooriumil asuva kõrgema (24m) heiteallika 50-kordse kõrgusega võrdne kaugus on 1200 meetrit. Sellisel kaugusel ei esine hajuvusarvutust mõjutavaid tehnogeensed objekte. Kõrguste erinevus käitise ümbruses 1 km kohta ei ületa 50 meetrit, mistõttu ka geograafilised objektid ei mõjuta hajumistingimusi.
Ilmastikutingimuste iseloomustus
Saasteainete heitkoguste määramise kirjeldus
Saasteainete heitkoguste mõõtmistulemused, mis on aluseks heitkoguste määramisel ja mõõtepunktide kirjeldus

Lisatud

Manused
Arvutusmetoodikad, mis on aluseks heitkoguste määramisel

Õhuheite arvutamise metoodika: puidu töötlemine, Lemma OÜ 2022

Arvutuskäik iga saasteaine kohta juhul, kui kasutatakse arvutusmetoodikat

Lisatud

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Heite­allikas Püüdeseade
Nimetus, tüüp Arv Püüdeseadme töökorras oleku kontroll ja sagedus Püütav saasteaine
CAS nr Nimetus Projekteeritud puhastusaste Puhastusastme ühik Muu ühik
Katla Laka PS korsten Laka tsüklon 1 vajadusel PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 85 %  
Katla Sugimat SH 40/4000 korsten Sugimat tsüklon 1 vajadusel PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 85 %  
 
Muud heite vähendamise meetmed
 

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Heiteallikas Katla Laka PS korsten
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 0
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Katla Sugimat SH 40/4000 korsten
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 0
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Spoonikuivatid, koondallikas
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 0
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 
Heiteallikas Saepuruhoidla
Koormus Täiskoormus E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 0
Juuli 100
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Põletusseade
Heite­allikas Katla Laka PS korsten (1) - HEIT0003145
Põletusseadmete arv 1
Soojus­sisendile vastav nimi-­soojus-­võimsus, MWth 4.444
Töö­tundide arv aastas 8 060
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? Ei
Püüdeseade
Püüde­seade Püütav saasteaine
CAS nr Saasteaine nimetus Projekteeritud puhastusaste, %
Laka tsüklon, 1tk PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 85
Kasutatav kütus ja jäätmed
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävlisisaldus, % Alumine kütte­väärtus, MJ/kg; Gaas - MJ/Nm³ Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide Kanda vormile 5.5
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heitkogus
Hetkeline heitkogus Ühik Aastas Ühik
Puiduhake 0 9.44 13 000 tonni PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.6444 g/s 17.7944 t Jah
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.5111 g/s 14.1128 t Jah
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.5244 g/s 14.48096 t Jah
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.9332 g/s 25.7712 t Jah
630-08-0 Süsinikmonooksiid 5.3328 g/s 147.264 t Jah
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0755 g/s 2.08624 t Jah
BC Must süsinik 0 g/s 2.11692 t Jah
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.12 mg/s 3.31344 kg Jah
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.0025 mg/s 0.068723 kg Jah
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.0578 mg/s 1.59536 kg Jah
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.0044 mg/s 0.12272 kg Jah
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.0889 mg/s 2.4544 kg Jah
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 2.2753 mg/s 62.83264 kg Jah
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.1022 mg/s 2.82256 kg Jah
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.0889 mg/s 2.4544 kg Jah
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks 0.0022 mg/s 0.06136 kg Jah
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0.4444 µg/s 12.272 mg Jah
1336-36-3 Polüklooritud bifenüülid (PCB-d) 0 mg/s 0.000001 kg Jah
50-32-8 Benso(a)püreen 0.0444 mg/s 1.2272 kg Jah
205-99-2 Benso(b)fluoranteen 0.0711 mg/s 1.96352 kg Jah
207-08-9 Benso(k)fluoranteen 0.0222 mg/s 0.6136 kg Jah
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen 0.0178 mg/s 0.49088 kg Jah
118-74-1 Heksaklorobenseen (HCB) 0 mg/s 0.000614 kg Jah
7664-41-7 Ammoniaak 0.1644 g/s 4.54064 t Jah
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0489 g/s 1.34992 t Jah
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 g/s 0 t Jah
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist 0.1329 g/s 13 444.417792 t Jah
Põletusseade
Heite­allikas Katla Sugimat SH 40/4000 korsten (2) - HEIT0003146
Põletusseadmete arv 1
Soojus­sisendile vastav nimi-­soojus-­võimsus, MWth 5.168
Töö­tundide arv aastas 8 060
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? Ei
Püüdeseade
Püüde­seade Püütav saasteaine
CAS nr Saasteaine nimetus Projekteeritud puhastusaste, %
Sugimat tsüklon, 1tk PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 85
Kasutatav kütus ja jäätmed
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävlisisaldus, % Alumine kütte­väärtus, MJ/kg; Gaas - MJ/Nm³ Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide Kanda vormile 5.5
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heitkogus
Hetkeline heitkogus Ühik Aastas Ühik
Puiduhake 0 9.44 14 000 tonni PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.485 g/s 12.397 t Jah
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.351 g/s 8.967 t Jah
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.442 g/s 11.305 t Jah
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.513 g/s 13.121 t Jah
630-08-0 Süsinikmonooksiid 2.785 g/s 71.233 t Jah
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.016 g/s 0.396 t Jah
BC Must süsinik 0 g/s 2.27976 t Jah
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.1395 mg/s 3.56832 kg Jah
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.0029 mg/s 0.07401 kg Jah
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.0672 mg/s 1.71808 kg Jah
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.0052 mg/s 0.13216 kg Jah
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.1034 mg/s 2.6432 kg Jah
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 2.646 mg/s 67.66592 kg Jah
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.1189 mg/s 3.03968 kg Jah
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.1034 mg/s 2.6432 kg Jah
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks 0.0026 mg/s 0.06608 kg Jah
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0.5168 µg/s 13.216 mg Jah
1336-36-3 Polüklooritud bifenüülid (PCB-d) 0 mg/s 0.000001 kg Jah
50-32-8 Benso(a)püreen 0.0517 mg/s 1.3216 kg Jah
205-99-2 Benso(b)fluoranteen 0.0827 mg/s 2.11456 kg Jah
207-08-9 Benso(k)fluoranteen 0.0258 mg/s 0.6608 kg Jah
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen 0.0207 mg/s 0.52864 kg Jah
118-74-1 Heksaklorobenseen (HCB) 0 mg/s 0.000661 kg Jah
7664-41-7 Ammoniaak 0.1912 g/s 4.88992 t Jah
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.022 g/s 0.566 t Jah
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 g/s 0 t Jah
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist 0.1545 g/s 14 478.603776 t Jah
 
Põhjendus andmete edasi mittekandmise kohta tabelisse 5.5
 
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

5.4.7.1. Keskmise võimsusega põletusseadme heite piirväärtused

Seotud heite­allikas Katla Laka PS korsten (1) - HEIT0003145
Vanus Olemasolev seade
Seadme liik Muu põletusseade
Identsete põletusseadmete arv ühel heiteallikal 1
Soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth 4.444
Kütuse liik koos selle osakaaluga (%) Saasteained
Saasteaine nimetus Heite piirväärtus, mg/Nm3 Prognoositav heite kontsentratsioon, mg/Nm3 Piirväärtuse rakendamise algus Piirväärtuse rakendamise lõpp
Puiduhake - 100 NOₓ 650 377
 
 
SO₂ 200 66
 
 
Osakesed 50 260
 
 
 
Seotud heite­allikas Katla Sugimat SH 40/4000 korsten (2) - HEIT0003146
Vanus Olemasolev seade
Seadme liik Muu põletusseade
Identsete põletusseadmete arv ühel heiteallikal 1
Soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth 5.168
Kütuse liik koos selle osakaaluga (%) Saasteained
Saasteaine nimetus Heite piirväärtus, mg/Nm3 Prognoositav heite kontsentratsioon, mg/Nm3 Piirväärtuse rakendamise algus Piirväärtuse rakendamise lõpp
Puiduhake - 100 NOₓ 650 123
 
 
SO₂ 200 45
 
 
Osakesed 50 116
 
 
 

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.12. Välisõhus leviv müra

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Heite­allikate numbrid plaanil või kaardil Saasteaine Õhu­kvaliteedi tase
CAS nr Nimetus Summaarne hetkeline heitkogus M Ühik Keskmistamisaeg Õhu­kvaliteedi piir- või siht­väärtus Ühik Maksimaalne arvutuslik õhukvaliteedi tase väljaspool tootmisterritooriumi, ∑Cm Suhe Cm / Keskmistamisaeg
2, 1, 3, AQ Lasertool OÜ 630-08-0 Süsinikmonooksiid 8.22 g/s 8 tundi 10 mg/m³ 0.30 0.03
2, 1, AQ Lasertool OÜ 7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.307 mg/s 1 aasta 0.50 µg/m³ 0.001 0.002
2, 1, AQ Lasertool OÜ 7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.199 mg/s 1 aasta 20 ng/m³ 0.30 0.015
2, 1, AQ Lasertool OÜ 7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.125 mg/s 1 aasta 5 ng/m³ 0.20 0.04
2, 1, AQ Lasertool OÜ 7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.224 mg/s 24 tundi 0.10 µg/m³ 0.004 0.04
1 aasta 0.01 µg/m³ 0 0
2, 1, AQ Lasertool OÜ 7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.207 mg/s 24 tundi 2 µg/m³ 0.004 0.002
2, 1, AQ Lasertool OÜ 7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 5.191 mg/s 24 tundi 50 µg/m³ 0.10 0.002
2, 1,AQ Lasertool OÜ 7446-09-5 Vääveldioksiid 0.433 g/s 1 tund 350 µg/m³ 92.60 0.265
24 tundi 125 µg/m³ 57.70 0.462
2, 1, AQ Lasertool OÜ 10102-44-0 Lämmastikdioksiid 1.446 g/s 1 tund 200 µg/m³ 46.60 0.233
1 aasta 40 µg/m³ 4.60 0.115
2, 1, 3 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 1.04 g/s 1 tund 5 000 µg/m³ 42.40 0.008
24 tundi 2 000 µg/m³ 33.50 0.017
2, 1 PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.862 g/s 1 aasta 25 µg/m³ 1.50 0.06
2, 1, 4 PM10 Peened osakesed (PM10) 0.967 g/s 24 tundi 50 µg/m³ 5.30 0.106
1 aasta 40 µg/m³ 1.70 0.042
1,2 PAH Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud 0.096 mg/s 1 aasta 1 ng/m³ 0.158 0.158
 
Koosmõju kirjeldus
Koosmõjusl piirväärtusi ei ületata.

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Saasteainete heitkoguste ja müra seire
Heiteallikas Seiratav näitaja Seire sagedus Saasteaine
CAS nr Nimetus Selgitused (vajaduse korral)
HA1, LAKA PS Saasteaine 1x kolme aast atagant 7446-09-5 Vääveldioksiid
10102-44-0 Lämmastikdioksiid
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed
630-08-0 Süsinikmonooksiid
HA2, Sugimat SH40/4000 Saasteaine 1x kolme aasta tagant 7446-09-5 Vääveldioksiid
10102-44-0 Lämmastikdioksiid
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed
630-08-0 Süsinikmonooksiid
 
 
Proovivõtu- ja mõõtepunktide loend
Nimetus Proovivõtu- ja mõõtepunkti asukoht kaardil või plaanil Proovivõtu- ja mõõtepunkti koordinaadid või kirjeldus
Katel Sugimat, HA2 6476502, 525125
Katel Laka, HA1
6476508, 525263

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang
Spooni tootmisel ei kasutata lahusteid sisaldavaid kemikaale, mistõttu puudub oluline lõhnaemissioon.

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Õhukvaliteedi taseme määramise kohtade loetelu mõõtmiste korral ja mõõtetulemused

Heiteallikas HA2, asukoht X = 6476502, Y =525125

Välisõhu kvaliteedi taseme määramise hajumisarvutusprogrammid

AIRVIRO

Arvutamiseks valitud meteoaasta
AIRVIRO
Kasutatud meteoroloogiliste parameetrite loetelu

AIRVIRO

Meteoroloogiliste parameetrite mõõtepunktide asukohad
Viide meteroloogilise mudeli andmetele

AIRVIRO

Viide kasutatud topograafiliste sisendandmete kohta

AIRVIRO

Fooniandmete kirjeldus (koosmõjusse kaasatavad käitised, seireandmed)

Koosmõjusse on kaasatud AQ Lasertool OÜheiteallikad.

Ümbritseva piirkonna välisõhu kvaliteedi taseme muutumine pärast heiteallika töölerakendamist

Töötav käitis

Mudeldatud hajumisarvutuse kaardid

Lisatud

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Välisõhku väljutatavate saasteainete otsesel mõõtmisel või arvutuslikult saadud õhukvaliteedi taseme maksimaalväärtuste vastavus atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 alusel kehtestatud saasteainete õhukvaliteedi piirväärtustele väljaspool tootmisterritooriumi ja käitist ümbritsevas piirkonnas olevate elumajade juures.
Saasateinetele kehtestatud piirväärtusi ei ületata.
Müra esinemisel hinnang atmosfääriõhu kaitse seaduse § 56 lõike 4 alusel kehtestatud välisõhus leviva müra normtasemetele vastavuse kohta
Välisõhus leviva müra normtasemeid ei ületata.
Heiteallikad ja saasteained, mille osakaal on välisõhu saastatuse tekitamises suurim
Suurima osakaaluga on heiteallikad HA1 ja HA2 ja nende saasteained.
Ettepanekud õhusaasteloaga kehtestatavate saasteainete heitkoguste kohta ning rakendatavate saasteainete heite, müra ning lõhnaaine esinemise vähendamise meetmete kohta
Puuduvad.
Ettepanekud välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi omaseireks ning seirejaama asukohaks
Vastavalt kehtivale seadusandlusele.
Ettepanekud saasteainete heitkoguste vähendamiseks ebasoodsate ilmastikutingimuste esinemise korral
Puuduvad.
Informatsioon tegevusega kaasneda võiva muu keskkonnahäiringu kohta keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 3 tähenduses. St et ehk lisaks sellele, et tegevusega võib avalduda ebasoodne mõju eelkõige välisõhule, tuleb LHK projektis märkida (kui asjakohane) muud keskkonnahäiringud, mis võivad konkreetse tegevuse tagajärjel tekkida. Näiteks ebasoodne mõju inimese varale või kultuuripärandile.
Puuduvad.
Muud heite vähendamise meetmed
Puuduvad.
Kontrollimatu heite kirjeldus heiteallikate kaupa
Puuduvad.

5.4.18. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Vorm ei ole asjakohane.

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Heiteallikas Välisõhku väljutatud saasteaine
CAS nr Nimetus Heite liik Heitkogus Äkkheite keskmine prognoositav kontsentratsioon, mg/Nm³ Kanda vormile 5.6
Hetkeline Aastas
Kogus Mõõtühik Kogus Mõõtühik
Katla Sugimat SH 40/4000 korsten (2) - HEIT0003146 PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.485 g/s 12.397 t   Jah
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) Tavaheide 0.351 g/s 8.967 t   Jah
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.442 g/s 11.305 t   Jah
10102-44-0 Lämmastikdioksiid Tavaheide 0.513 g/s 13.121 t   Jah
630-08-0 Süsinikmonooksiid Tavaheide 2.785 g/s 71.233 t   Jah
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.016 g/s 0.396 t   Jah
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks Tavaheide 0.14 mg/s 3.568 kg   Jah
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks Tavaheide 0.003 mg/s 0.074 kg   Jah
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks Tavaheide 0.067 mg/s 1.718 kg   Jah
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks Tavaheide 0.005 mg/s 0.132 kg   Jah
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks Tavaheide 0.103 mg/s 2.643 kg   Jah
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks Tavaheide 2.646 mg/s 67.666 kg   Jah
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks Tavaheide 0.119 mg/s 3.04 kg   Jah
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks Tavaheide 0.103 mg/s 2.643 kg   Jah
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks Tavaheide 0.003 mg/s 0.066 kg   Jah
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid Tavaheide 0.517 µg/s 13.216 mg   Jah
50-32-8 Benso(a)püreen Tavaheide 0.052 mg/s 1.322 kg   Jah
205-99-2 Benso(b)fluoranteen Tavaheide 0.083 mg/s 2.115 kg   Jah
207-08-9 Benso(k)fluoranteen Tavaheide 0.026 mg/s 0.661 kg   Jah
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen Tavaheide 0.021 mg/s 0.529 kg   Jah
118-74-1 Heksaklorobenseen (HCB) Tavaheide 0 mg/s 0.001 kg   Jah
7664-41-7 Ammoniaak Tavaheide 0.191 g/s 4.89 t   Jah
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 0.022 g/s 0.566 t   Jah
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist Tavaheide 0.155 g/s 14 478.604 t   Jah
PAH Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud Tavaheide 0.052 mg/s 1.322 kg   Jah
Katla Laka PS korsten (1) - HEIT0003145 PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.644 g/s 17.794 t   Jah
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) Tavaheide 0.511 g/s 14.113 t   Jah
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.524 g/s 14.481 t   Jah
10102-44-0 Lämmastikdioksiid Tavaheide 0.933 g/s 25.771 t   Jah
630-08-0 Süsinikmonooksiid Tavaheide 5.333 g/s 147.264 t   Jah
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.076 g/s 2.086 t   Jah
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks Tavaheide 0.12 mg/s 3.313 kg   Jah
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks Tavaheide 0.003 mg/s 0.069 kg   Jah
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks Tavaheide 0.058 mg/s 1.595 kg   Jah
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks Tavaheide 0.004 mg/s 0.123 kg   Jah
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks Tavaheide 0.089 mg/s 2.454 kg   Jah
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks Tavaheide 2.275 mg/s 62.833 kg   Jah
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks Tavaheide 0.102 mg/s 2.823 kg   Jah
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks Tavaheide 0.089 mg/s 2.454 kg   Jah
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks Tavaheide 0.002 mg/s 0.061 kg   Jah
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid Tavaheide 0.444 µg/s 12.272 mg   Jah
50-32-8 Benso(a)püreen Tavaheide 0.044 mg/s 1.227 kg   Jah
205-99-2 Benso(b)fluoranteen Tavaheide 0.071 mg/s 1.964 kg   Jah
207-08-9 Benso(k)fluoranteen Tavaheide 0.022 mg/s 0.614 kg   Jah
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen Tavaheide 0.018 mg/s 0.491 kg   Jah
118-74-1 Heksaklorobenseen (HCB) Tavaheide 0 mg/s 0.001 kg   Jah
7664-41-7 Ammoniaak Tavaheide 0.164 g/s 4.541 t   Jah
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 0.049 g/s 1.35 t   Jah
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist Tavaheide 0.133 g/s 13 444.418 t   Jah
PAH Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud Tavaheide 0.044 mg/s 1.227 kg   Jah
Spoonikuivatid, koondallikas (3) - HEIT0003147 630-08-0 Süsinikmonooksiid Tavaheide 0.102 g/s 2.965 t   Jah
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.948 g/s 27.50 t   Jah
Saepuruhoidla (4) - HEIT0003148 PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.014 g/s 0.40 t   Jah
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.001 g/s 0.02 t   Jah
 
 
Põhjendus andmete edasi mittekandmise kohta tabelisse 5.6
 
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

CAS nr Nimetus Heitkogus aastas
Kogus Mõõtühik
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 38.892 t
118-74-1 Heksaklorobenseen (HCB) 0.002 kg
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist 27 923.022 t
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen 1.02 kg
205-99-2 Benso(b)fluoranteen 4.079 kg
207-08-9 Benso(k)fluoranteen 1.275 kg
50-32-8 Benso(a)püreen 2.549 kg
630-08-0 Süsinikmonooksiid 221.462 t
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 6.881 kg
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.143 kg
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 5.097 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.255 kg
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 3.313 kg
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 5.863 kg
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 5.097 kg
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 130.499 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 1.916 t
7664-41-7 Ammoniaak 9.431 t
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks 0.127 kg
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 29.982 t
PAH Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud 2.549 kg
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 25.488 mg
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 30.591 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 25.806 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 23.08 t

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Ei ole asjakohane

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Vorm ei ole asjakohane.

8. Taotluse lisad

Vorm ei ole asjakohane.