Menetlus M-124999 » Taotlus T-KL/1019039-3 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1019039-3
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
OÜ AMESTOP
Kontaktisik
Jargo Jürgens
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Käesoleva loa muutmise taotlusega soovime suurendada aastast maksimaalset käitluskogust 300-lt tonnilt 600-le tonnile.

Algselt planeerisime paigaldada 2023. aastal neljandale ladestusalale esimese torustikukihi ning teised prognoositavalt 2025-2026.

Esimene kiht on tänaseks paigaldatud.

Kuna ladestatud jäätmekiht on piisavalt paks, siis soovime tuua teise kihi paigalduse prognoositust lähemale ning alustada töödega juba 2023. aastal. Sellega seoses ei suurene projekti maksimaalne rehvikogus (900 tonni).

Tegevuse eesmärgiks on tervikuna välja ehitada Torma prügila kõigi nelja ladestusala hõlmav prügilagaasi kogumissüsteem.

Prügilas väljaehitatav gaasikogumissüsteem koosneb kahest osast:
1. ladestatud jäätmete sees olevatest gaasitorudest;
2. ladestusala kattekihis olevatest torudest.

Käesoleva taotluse eesmärgiks on saada luba ladestatud jäätmete sisse paigaldatavate torude ümber purustatud rehvide kasutamiseks. Purustatud rehvid asendaksid torude kaitseks algselt ettenähtud loodulikku killustikku.

Kuna Torma prügila projekteerimine ja arendamine on toimunud alates 1997. aastast etappide kaupa ning olukorras, kus prügila edasine laiendamine oli täiendava maa puuduses pidevalt lahtine, on ka ladestusalade gaasikogumissüsteeme projekteeritud osade kaupa.

Gaasikogumissüsteemi arendamise etapid:
1/ seoses esimese ladestusala sulgemiskavaga projekteeriti 2008-2009.a. esimese ladestusala gaasitorustik. Kogumissüsteemi projekt-dokumentatsioon on ametile esitatud ladestusala korrastamiskava osana 2010 aastal (põhijoonis lisatud käesolevale taotlusele peatükis 3.3). Need torud on paigaldatud 2010. aastal.

2/ seoses kolmanda ladestusala ehituse ja ühtse ladestusalade kõrgusmudeli väljatöötamisega, projekteeriti 2010. aastal teise ja kolmanda ladestusala gaasitorustik. Võrreldes varasema lahendusega nähti torude ümber dreenikihti paigaldavaks materjaliks purustatud rehvi või klaasipuru Kogumissüsteemi projekt-dokumentatsioon on ametile esitatud 2010. aastal paberkandjal (põhijoonis lisatud käesolevale taotlusele peatükis 3.3);

3/ seoses gaasijaama põlengus hävimisega ning prügila ladestusalade sulgemiskava ja KMH läbiviimisega tehti ka gaasikogumisüsteemi olulised täiendused:
3.1/ uus gaasikogumisjaam projekteeriti teise ladestusala otsa;
3.2/ kattekonstruktsiooni ühe osana projekteeriti täiendav gaasikogumiskiht, koos seal asuvate täiendavate kogumistorude süsteemiga. Kogumissüsteemi projekt-dokumentatsioon on ametile esitatud 2017. aastal ladestusalade sulgemiskava osana (põhijoonis lisatud käesolevale taotlusele peatükis 3.3.).

4/ seoses neljanda ladestusala ehitamisega, töötati 2022 aastal välja uus, kõiki ladestusalasid hõlmav, kõrgusmudel ning neljanda ladestusala gaasikogumistorude lahendus. Koondplaanile kanti ka kõik varasemalt paigaldatud gaasitorud, et saada tervikpilt Torma prügila gaasikogumissüsteemist (koondplaan lisatud käesolevale taotlusele peatükis 3.3.).

Käesoleva taotlusega seotud tegevuseks on ladestatud jäätmete sisse gaasitorude paigaldamine ladestusaladele nr 3 ja nr 4. Taotluse peatükis 3.3. lisatud koondjoonisel on need torud märgitud G1 rohelise ja sinise joonena ning toru juurde on märgitud ka toru pikkus.

Torud paigaldatakse ladestatud jäätmete sisse, kaevates ekskavaatoriga jäätmetesse süvend. Süvendi põhja pannakse purustatud rehvide kiht ning paigaldatakse kogumistoru. Toru kaetakse samuti purustatud rehvi kihiga ning pannakse turvalint. Seejärel kaetakse süvend eelnevalt väljakaevatud jäätmetega.

Kokku paigaldatakse 730 jm kogumistoru ning ca 300 jm transporditoru ning selleks kulub kokku 900 tonni purustatud rehvi.
Parandustaotluse selgitus
Parandustaotlusega täpsustati, tulenevalt menetlusega seotud kirjavahetusest, taotletava tegevuse kirjeldust,
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Tegevuse käigus paigaldatakse ladestatud jäätmete sisene torustik ladestusaladele nr 3 ja nr 4 (ladestusaladele nr 1 ja nr 2 on jäätmelademe sisene torustik eelnevalt paigaldatud).

Gaasikogumistorustikuks on perforeeritud plasttorustik Ø110 PE80 RSK 2414999 – pilud 10 mm ja minimaalselt 100 cm2/jm kohta. Transporditorustikuks gaasikogumistorustiku ja kogumisreguleerjaama vahel on plasttorustik Ø63x5,8 PE100.

Ladestatud jäätmete sees olev torustik paigaldatakse ladestusalal ca 5,0 m sügavusele planeeritud prügilakehandi pinnalt, minimaalselt 5% kaldega vältimaks vesilukkude teket ja ümbritsetakse killustik padjaga ~500 kg/jm.

Ladestusala sees asuv kogumistorustik vooderdatakse purustatud rehvidest koosneva dreenikihiga.

Tegevuse eesmärgiks on kokku koguda tekkiv prügilagaas ja suunata see teise ladestusala otsas asuvasse gaasikogumisjaama, kus asub kompressor ja gaasipõleti.

Nimetatud tegevusega täidetakse prügila käitamisele ja prügilagaasi kogumisele seatud parima võimaliku tehnika ja õigusaktide nõudeid.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Väljatöötatud gaasikogumise süsteemi on hinnatud kahel korral läbi keskkonnamõju hindamise:

1/ "Torma prügila keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine", RealEnviron OÜ, 2008-2009.a. Aruanne heaks kiidetud Keskkonnaameti poolt 14.07.2009.a. otsusega nr JT 6-7/23013-4.

2/ "Torma prügila ladestusalade sulgemise keskkonnamõjude hindamine", Paadilaenutus OÜ, 2013-2016. Aruanne heaks kiidetud Keskkonnaameti poolt 22.11.2016.a. otsusega nr 6-3/16/9522-4.

Eeltoodud hinnangute kohaselt tegevusega negatiivseid keskkonnamõjusid ei kaasne ning tegevus on vajalik prügila keskkonnamõjude vähendamiseks ja õigusaktide nõuete täitmiseks.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Torma prügila
Aadress
Võtikvere küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Territoriaalkood
9596
Katastritunnus(ed)
48601:001:0039
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6527222, Y: 666070
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Prügila (48601:001:0039), Raua (48601:001:0040), Torma prügila (81003:003:0038). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Prügila (48601:001:0039), Raua (48601:001:0040), Torma prügila (81003:003:0038).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
5 aastat
Alates
 
Kuni
31.12.2024
Puudutatud kohalikud omavalitsused
KOV nimetus KOV EHAK kood
Mustvee vald, Jõgeva maakond 0486

1.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Vorm ei ole asjakohane.

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine

Ei ole asjakohane

2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)

Ei ole asjakohane

2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)

Ei ole asjakohane

2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed

Ei ole asjakohane

2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed

Ei ole asjakohane

2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud

Ei ole asjakohane

2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire

Ei ole asjakohane

2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed

Ei ole asjakohane

2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks

Ei ole asjakohane

2.11. Tegevushälbed

Ei ole asjakohane

2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed

Ei ole asjakohane

2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

Ei ole asjakohane

2.14. Lähteolukorra aruanne

Ei ole asjakohane

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Torma prügila
Kood JKK4900001
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Võtikvere küla, Torma prügila 81003:003:0038 X: 6527287, Y: 665761
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38211 - Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U1 - Tavajäätmeprügila
Komplekstegevus K1 - Jäätmekäitluskeskus
Asukoha üldiseloomustus Torma prügila territoorium asub Võtikvere külas, Mustvee vallas, Jõgevamaal. Lähimateks suuremateks asumiteks on Mustvee linn, mis prügilast 3 km kaugusel idapool ning 2,5 km kaugusel loodesuunas asuv Võtikvere küla. Torma alevik asub prügilast 9 km kaugusel ning Tartu linn ca 60 km kaugusel. Lähimad üksikud elumajad asuvad prügilast 600 meetri kaugusel. Prügila ise piirneb valdavalt RMK haldusalas oleva riigimetsaga. Pinnaveekogudest asuvad lähialal Võtikvere peakraav ja metsa kuivenduskraavide võrgustik ning Mustvee jõgi. Peipsi järv asub ca 4,2 km kaugusel. Prügila ümber on ca 900 meetrine tsoon, kus puuduvad olulised objektid, v.a. kõrgepinge õhuliin.

Kultuurimälestisi prügila lähiümbruses (3,5 km) ei ole. Pärandkultuuri objekte ei ole prügila ümbruses määratletud, kuna erinevalt näiteks Järva maakonnast ei ole Jõgevamaal vastavat inventuuri teostatud.

Iseloomulikemateks pärandkultuuri objektideks on vanad hooned, mälestusmärgid, taliteed, turbavõtukohad jne. Torma prügila lähiümbruses (900 meetri raadiuses) ei ole pärandkultuurile iseloomulikke objekte täheldatud.

Torma prügilale lähimaks looduskaitsealuseks objektiks on Tellise looduskaitseala, mis asub prügilast 850 m kaugusel lõunas, teisel pool Jõgeva-Mustvee maanteed. Tellise looduskaitseala võetakse kaitse alla EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - lamminiitude (6450), rohunditerikaste kuusikute (9050), vanade laialehiste salumetsade (9020*) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitseks.
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Torma prügila asukoha valikuga alustati juba 1991. aastal (Kommunaalprojekt, 1991.a.) ning väljavalitud asukohtade sobivuse hindamiseks viidi 1997.aastal läbi

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Gaasikogumissüsteemi väljaehitamine R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine 300 300

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Torma prügila
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
19 12 04 01 - Purustatud või tükeldatud vanarehvid 600   600   600 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Gaasikogumissüsteemi väljaehitamine R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine Jäätmekäitlustegevuse käigus paigaldatakse prügila ladestusaladele nr 3 ja nr 4 ladestatud jäätmekihi sisesed gaasikogumise torud tekkiva prügilagaasi kogumiseks, juhtimiseks kompressorjaama ning edasiseks põletamiseks.

Vastavalt koostatud gaasikogumissüsteemi väljaehitamise projektidele on Torma prügilas ettenähtud ladestusaladele paigaldada kokku 25 gaasikogumistoru:

*/ LADESTUSALA nr 1,
4 toru ladestatud jäätmekihis (paigaldatud 2010.a.)
1 toru gaasikogumiskihis (paigaldatud 2017.a.).

*/ LADESTUSALA nr 2,
2 toru ladestatud jäätmekihis (paigaldatud 2010.a.)
4 toru gaasikogumiskihis (3 toru on paigaldatud 2017.a.ja 1 toru paigaldati 2022.a.).

*/ LADESTUSALA nr 3,
3 toru ladestatud jäätmekihis (paigaldati 2022.a.)
2 toru gaasikogumiskihis (paigaldati 2022.a.).

*/ LADESTUSALA nr 4,
6 toru ladestatud jäätmekihis (paigaldatakse piisavalt paksu jäätmekihi olemasolul, esimene kiht paigaldati 2023.a. esimesel poolel ning teine kiht planeeritakse paigaldada ajavahemikul 2023-2024.a.
2 toru gaasikogumiskihis (paigaldatakse neljanda ladestusala sulgemistööde käigus peale ladestusala täitumist).

Kogu Torma prügila erinevatel etappidel projekteeritud gaasitorude paiknemine on kokku koondatud taotluse käesolevale punktile lisatud joonisel "Torma prügila gaasitorustiku koondplaan (2022)".

Käesoleva taotlusega seotud tegevuseks on ladestatud jäätmete sisse gaasitorude paigaldamine ladestusaladele nr 3 ja nr 4. Taotlusele lisatud koondjoonisel on need torud märgitud G1 rohelise ja sinise joonena ning toru juurde on märgitud ka toru pikkus.

Torud paigaldatakse ladestatud jäätmete sisse, kaevates ekskavaatoriga jäätmetesse süvend. Süvendi põhja pannakse purustatud rehvide kiht ning paigaldatakse kogumistoru. Toru kaetakse samuti purustatud rehvi kihiga ning pannakse turvalint. Seejärel kaetakse süvend eelnevalt väljakaevatud jäätmetega.

Dreenivaks kihis ettenähtud materjali kuluarvutus:
1/ Kokku paigaldatakse 730 jm kogumistoru ning ca 300 jm transporditoru;
2/ Torukanali ristlõikepindala on 1,6 m2;
3/ Torude paigaldamisel kuluva purustatud rehvide kogus on ca 1,6 m3/jm torustiku kohta;
4/ Dreenikihiks kulub kokku 1648 m3 purustatud rehve;
5/ Purustatud rehvide erikaal on 550 kg/m3;
6/ Rehvikogus kokku ca 900 tonni.

Arvestades taotluse peatükkis 3.3. toodud torude paigaldamise ajagraafikut, paigaldatakse torud järgmistes etappides:
*/ 2022. aastal 246 jm kogumistoru ja ca 50 jm transporditoru
*/ 2023. aasta 244 jm kogumistoru ja ca 125 jm transporditoru
*/ prognoositavalt 2023-2024 aastal 240 jm kogumistoru ja ca 125 jm transporditoru

Eeltoodust tulenevalt on tööd jaotatud 3 ossa ning aastas kasutatavaks rehvipuru kuluks on 300 t/a ning projekti kogumahus 900 tonni.
Tööde teostamiseks on prügilas kaks ekskavaatorit, frontaallaadur, materjali veoks dumperveok. Tagamaks torude paigaldust vastavalt projektile on üks ekskavaator varustatud 3D GPS seadmetega, mis võimaldavad jälgida nii toru õiget asukohta, kõrgust ja kallet.
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
 

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Vorm ei ole asjakohane. Jäätmete ladustamist eraldiseisvalt tegevuse käigus ei toimu. Prügila käitamiseks on väljastatud keskkonnakompleksluba.

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Vorm ei ole asjakohane. Prügila käitamiseks on väljastatud keskkonnakompleksluba.

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Vorm ei ole asjakohane. Prügila käitamiseks on väljastatud keskkonnakompleksluba.

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Vorm ei ole asjakohane. Prügila käitamiseks on väljastatud keskkonnakompleksluba.

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Vorm ei ole asjakohane. Luba ei taotleta ohtlike jäätmete käitlemiseks.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Vorm ei ole asjakohane. Prügila käitamiseks on väljastatud keskkonnakompleksluba.

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Vorm ei ole asjakohane. Prügila käitamiseks on väljastatud keskkonnakompleksluba.

3.11. Lisad

Vorm ei ole asjakohane. Prügila käitamiseks on väljastatud keskkonnakompleksluba.

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vorm ei ole asjakohane.

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Vorm ei ole asjakohane.

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Vorm ei ole asjakohane.

4.3.3. Äkkheide vette

Vorm ei ole asjakohane.

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Vorm ei ole asjakohane.

5.2. Käitise kategooria

Vorm ei ole asjakohane.

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.18. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Vorm ei ole asjakohane.

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Vorm ei ole asjakohane.

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

Vorm ei ole asjakohane.

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Ei ole asjakohane

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Vorm ei ole asjakohane. Prügila gaasikogumissüsteemi väljaehitamine on õigusaktide kohaselt kohustuslik ning kogumissüsteemi väljatööattud lahendust on eelnevalt hinnatud kahel korral läbi täismahulise keskkonnamõju hindamiste. Hindamiste tulemusel on leitud, et gaasisüsteem on prügila seisukohalt oluline negatiivset keskkonnamõju leevendav tähtsus.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Torma prügila ladestusalade korrastamiskava
Torma prügila biogaasi eraldussüsteem
Torm prügila gaasikogumissüsteem
Torma prügila ladestusalade sulgemise KMH
Prügila katastriüksuse registriandmed
Torma prügila katastriüksuse registriandmed
Raua katastriüksuse registriandmed
2023.a paigaldatud gaasitorude teostusmõõdistus