Menetlus M-125053 » Taotlus T-KL/1019165-2 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1019165-2
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Kadarbiku Talu OÜ
Kontaktisik
Ville Pak
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Kadarbiku Talu OÜ vee erikasutusloa taotlus
Parandustaotluse selgitus
Taotluse T-KL/1019165-2 täiendamine ja parandamine
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Kadarbiku Talu OÜ tegeleb köögivilja kasvatamisega. Kokku on ettevõttel kasutusel 725 ha maad , millest omandis on 250 ha. Köögivilja kasvatame kokku 212 ha. Kasvatame 115 ha porgandit, 16 ha peeti, 55 ha kapsast, 20 ha brokoli ja lillkapsast, 6 ha nuikapsast. Köögivilja kasvatamine on otseselt seotud ilmastikuga ja see mõjutab saagikust. Köögivili vajab kasvuks vett ja seetõttu kasutame jõevett põllukultuuride kastmiseks.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
keskkonnahäiringut ei põhjusta
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Kadarbiku Talu OÜ
Aadress
Kadarbiku/1, Tuula küla, Saue vald, Harju maakond
Territoriaalkood
8450
Katastritunnus(ed)
72704:001:0080
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6568887, Y: 525880
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kadarbiku (72704:001:0080). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kadarbiku (72704:001:0080).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 
Puudutatud kohalikud omavalitsused
KOV nimetus KOV EHAK kood
Saue vald, Harju maakond 0725

1.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Saue vald, Maidla küla
Saue vald, Ääsmäe küla
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Maidla jõe koondseisund 2019. a kesine, keemiline seisund hea, ökoloogiline seisund kesine.
Vee erikasutuse asukoha skeem ja kaart
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
 

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Veehaare jrk nr 1.
Veehaarde nimi uus
Veehaarde kood uus
Veehaarde L-EST97 koordinaadid X: 6567999, Y: 529824
Veekogu nimi Maidla jõgi
Veekogu kood VEE1098300
Vee kasutamine joogiveena või inimesele tarbimiseks mõeldud toodete tootmiseks Jah
Veevõtuseadmete iseloomustus Pump traktori jõuvõtuvõllilt

TNO 120SP, 58hj mootori 3000 p/min korral 1600 L/min ehk 96 m³/h 10 bar juures
Võetava vee koguse määramise viis Arvestuslik
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) vee mõõduk
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Ei
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kv. II kv. III kv. IV kv. Aastas Ööpäevas Sekundis
Põllumajandusmaa niisutamine 2023 0 2 000 2 000 0 4 000 22  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 4 000
 
Veehaare jrk nr 2.
Veehaarde nimi uus
Veehaarde kood uus
Veehaarde L-EST97 koordinaadid X: 6567430, Y: 530423
Veekogu nimi Maidla jõgi
Veekogu kood VEE1098300
Vee kasutamine joogiveena või inimesele tarbimiseks mõeldud toodete tootmiseks Jah
Veevõtuseadmete iseloomustus Pump traktori jõuvõtuvõllilt

TNO 120SP, 58hj mootori 3000 p/min korral 1600 L/min ehk 96 m³/h 10 bar juures
Võetava vee koguse määramise viis Arvestuslik
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) vee mõõduk
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Ei
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kv. II kv. III kv. IV kv. Aastas Ööpäevas Sekundis
Põllumajandusmaa niisutamine 2023 0 2 000 2 000 0 4 000 22  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 4 000
 
Veehaare jrk nr 3.
Veehaarde nimi uus
Veehaarde kood uus
Veehaarde L-EST97 koordinaadid X: 6568438, Y: 529517
Veekogu nimi Maidla jõgi
Veekogu kood VEE1098300
Vee kasutamine joogiveena või inimesele tarbimiseks mõeldud toodete tootmiseks Jah
Veevõtuseadmete iseloomustus Pump traktori jõuvõtuvõllilt

TNO 120SP, 58hj mootori 3000 p/min korral 1600 L/min ehk 96 m³/h 10 bar juures
Võetava vee koguse määramise viis Arvestuslik
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) vee mõõduk
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Ei
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kv. II kv. III kv. IV kv. Aastas Ööpäevas Sekundis
Põllumajandusmaa niisutamine 2023 0 2 000 2 000 0 4 000 22  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 4 000
 
Veehaare jrk nr 4.
Veehaarde nimi uus
Veehaarde kood uus
Veehaarde L-EST97 koordinaadid X: 6568905, Y: 529101
Veekogu nimi Maidla jõgi
Veekogu kood VEE1098300
Vee kasutamine joogiveena või inimesele tarbimiseks mõeldud toodete tootmiseks Jah
Veevõtuseadmete iseloomustus Pump traktori jõuvõtuvõllilt

TNO 120SP, 58hj mootori 3000 p/min korral 1600 L/min ehk 96 m³/h 10 bar juures
Võetava vee koguse määramise viis Arvestuslik
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) vee mõõduk
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Ei
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kv. II kv. III kv. IV kv. Aastas Ööpäevas Sekundis
Põllumajandusmaa niisutamine 2023 0 2 000 2 000 0 4 000 22  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 4 000
 
Veehaare jrk nr 5.
Veehaarde nimi uus
Veehaarde kood uus
Veehaarde L-EST97 koordinaadid X: 6567697, Y: 529912
Veekogu nimi Maidla jõgi
Veekogu kood VEE1098300
Vee kasutamine joogiveena või inimesele tarbimiseks mõeldud toodete tootmiseks Jah
Veevõtuseadmete iseloomustus Pump traktori jõuvõtuvõllilt

TNO 120SP, 58hj mootori 3000 p/min korral 1600 L/min ehk 96 m³/h 10 bar juures
Võetava vee koguse määramise viis Arvestuslik
Võetava vee koguse mõõtmisvahend(id) vee mõõduk
Võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused
Toimub võetava vee töötlemine Ei
Taotletav veevõtt (m³)
Vee kasutusala Periood I kv. II kv. III kv. IV kv. Aastas Ööpäevas Sekundis
Põllumajandusmaa niisutamine 2023 0 2 000 2 000 0 4 000 22  
Taotletav veevõtt antud veehaardes kokku aastas m³ 4 000
 

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Vorm ei ole asjakohane.

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Reovee/heitvee käitlemise viis
Pinnasesse immutamine
Heitvee kogus aastas (m³)
 
Ettevõtte nimi, kelle kanalisatsiooni reovesi juhitakse
 
Sademevee käitlemise kirjeldus
immutatakse pinnasesse
Vee võtmisega kaasneva keskkonnamõju vähendamise meetmete kirjeldus
Vesi ei voola otse merre. Vett kasutatakse taimede kastmiseks, et toota rahvale toiduaineid.
Põhjaveevaru uuring
 

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Vorm ei ole asjakohane.

8. Taotluse lisad

Vorm ei ole asjakohane.