Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-125308
Taotlus T-KL/1019562

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1019562
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Osaühing Mööbliproff
Kontaktisik
Janek Uustamm
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Osaühing Mööbliproff taotleb keskkonnaluba mööbli tootmisel ja lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamisel tekkivate saasteainete paiksetest heiteallikatest välisõhku väljutamiseks.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Osaühing Mööbliproff toodab ning paigaldab eritellimusel mööblit. Peamiselt valmistatakse mööblit Skandinaavia hotellidele ja restoranidele. Ettevõtte põhitegevusala on mujal liigitamata mööbli tootmine (EMTAKi kood 31091).

Ettevõttes töötab 22 inimest. tööaeg on E-R kell 7.00-15.30.

Käitises on neli heiteallikat: 2 värvimisseina ventilatsiooniava, kogumispunkri vetilatsiooniava ning katlamaja korsten.

Puitmööbli viimistlemiseks kasutatakse erinevaid viimistlusmaterjale aastas kuni 4,445 tonni, millest lendub kuni 3,029 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid (LOÜ). Kemikaalide kasutus jaguneb värvimisseinte vahel u 50:50. Värvimisseinad on varustatud papp- ja klaaskiudfiltritega. Filtrid püüavad tahkeid värviosakesi, püüdeefektiivsus on 99,9%. Puhastatud õhk suunatakse ventilatsiooniavadest (heiteallikad V1 ja V2) välisõhku. Mõlema värvimisseina ventilatsiooni mahtkiirus on 9300 m3/h.

Puidu mehhaanilisel töötlemisel tekkiv saepuru suunatakse kogumispunkrisse. Kogumispunker on varustatud filtritega. Kogumispunkri filtrist väljub õhk mille osakeste kontsentartsioon on maksimaalselt 1 mg/m3. Vastavat väärtust on kasutatud ka kogumispunkrist eralduva osakeste heite arvutamisel. Talveperioodil suunatakse puhastatud õhk tagasi tsehhi, suvel ventilatsiooniava kaudu välisõhku (heiteallikas V3). Kogumispunkri ventilatsiooni mahtkiirus on 22000 m3/h.

Soojuse tootmiseks on käitises katlamaja, milles paikneb kaks põletusseadet. Üks katel on soojussisendile vastava nimisoojusvõimsusege on 0,5 MWth, kütusena kasutatakse aastas kuni 49,5 tonni halupuid. Teise katla soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 0,12 MWth, kütusena kasutatakse kuni 13 tonni pelleteid. Põletusseadmete suitusgaasid suunatakse välisõhku ühise korstna kaudu (heiteallikas K1).
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Tootmisseadmete töö puhul ei ole korrektse hoolduse korral oodata ülenormatiivseid müratasemeid, mis võiks kanduda hoonest väljapoole.
Samuti ei ole tegevusega kaasnevana oodata ülenormatiivset vibratsiooni teket või lõhnahäiringut. Kuna käitise tegevus toimub hoones sees ei ole oodata ka muude käitise tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute tekkimist.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
MÖÖBLIPROFF OÜ Silla küla
Aadress
Jõekalda tee 54, Silla küla, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
7591
Katastritunnus(ed)
62401:001:1509; 56801:004:0021
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6466990, Y: 536350
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Jõekalda tee 54 (62401:001:1509), Jõekalda tee 56 (56801:004:0021). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Jõekalda tee 54 (62401:001:1509), Jõekalda tee 56 (56801:004:0021).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 
Puudutatud kohalikud omavalitsused
KOV nimetus KOV EHAK kood
Pärnu linn, Pärnu maakond 0624

1.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Heite­allikas Väljuvate gaaside parameetrid Tegevusala, tehnoloogiaprotsess, seade
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus L-EST97 koordinaadid Ava läbi­mõõt, m Väljumis­kõrgus, m Joon­kiirus, m/s Tempera­tuur, °C SNAP kood Lisategevuse SNAP
  V1 Värvimissein 1 X: 6467034, Y: 536387 0.50 3 13.163 20 060107 - Värvi kasutamine - puit
  V2 Värvimissein 2 X: 6467107, Y: 536382 0.50 3 13.163 20 060107 - Värvi kasutamine - puit
  V3 Kogumispunker X: 6467101, Y: 536401 1 2 7.785 20 040617 - Töötlemine puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstuses - muud (k.a asbesttoodete tootmine) (puistematerjalide hoiustamine ja käitlemine)
  K1 Katlamaja korsten X: 6467013, Y: 536360 0.40 8 2.872 180 030103b - Põletamine töötlevas tööstuses - põletusseade < 20 MW (katlad)

5.2. Käitise kategooria

Nende tegevusalade EMTAK koodid, millele luba taotled
31091 - Mujal liigitamata mööbli tootmine
35301 - Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Põletusseade
Jah
Põletus­seadme summaarne soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth
0.62
Kütuse liik Kütuseliigi täpsustus Kütuseliigi aastakulu
Kogus Ühik
Küttepuud Halupuu 49.50 tonni
Puidugraanulid Pelletid 13 tonni

Keskmise võimsusega põletus­seade
Ei
 
Suure võimsusega põletus­seade
Ei
Orgaaniliste lahustite (kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite) kasutamine
Ei
Nafta­saaduste, muude mootori- või vedel­kütuste, kütuse­komponentide või kütuse­sarnaste toodete laadimine (terminal või tankla)
Ei
Seakasvatus
Ei
Veisekasvatus
Ei
Kodulinnukasvatus
Ei
E-PRTR registri kohustuslane
Ei
Kasvuhoone­gaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kohustuslane
Ei

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

LHK projekti koostaja
Nimi
LEMMA OÜ
Registrikood/isikukood
11453673
Postiaadress
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Värvi tn 5, 10621
Telefon
+372 5279790
E-posti aadress
Sissejuhatus
Viited õigusaktidele, juhendmaterjalidele ja kasutatud kirjandusele
LHK projekti koostamisel on lähtutud järgmistest õigusaktidest:

- Atmosfääriõhu kaitse seadus
- Keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“;
- Keskkonnaministri 23.10.2019 määrus nr 56 "Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis";
- Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid“;
- Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 84 „Õhukvaliteedi hindamise kord“.
- Keskkonnaministri 24.11.2016 määrus nr 59 „Põletusseadmetest ja põlevkivi termilisest töötlemisest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid“
- Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 86 „Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid“;

Kasutatud metoodikad:
- Keskkonnaagentuur. Metoodika lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse arvutamiseks kasutatavates kemikaalides ning väljuvates gaasides näidete ja kommentaaridega.
Tehnoloogilised kaardid
Lisa 1: Plokkskeem.pdf
Lähteandmed, mille alusel on esitatud tootmismaht, kütusekulu ja muud andmed
Lähteandmete aluseks on võetud eelnevate aastate tootmismahud ja tootmismahu prognoosid tulevikuks, tootmises kasutatavate abimaterjalide kogus ja tootmishoone kütteks vajalik kütuse kogus. Käitise andmeid on täpsustatud kohtülevaatuse käigus.
Käitise asukoha kirjeldus
Käitise asukoha kirjelduses esitatakse heiteallika(te) asukoha kirjeldus
Osaühingu Mööbliproff tootmine asub kahel kinnistul aadressidega Pärnu maakond, Pärnu linn, Silla küla, Jõekalda tee 54 (katastritunnus 62401:001:1509; sihtotstarve tootmismaa 100%) ja Jõekalda tee 56 (katastritunnus 56801:004:0021; sihtotstarve tootmismaa 100%).

Tootmisterritoorium on ümbritsetud tootmismaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistutega. Lähim vastuvõtjaga (elamuga) elamumaa piir on tootmisterritooriumi piirist u 14 m kaugusel (lähim elamu u 110 m kaugusel).

Ettevõtte tootmisterritooriumil kaitstavaid loodusobjekte ja Natura 2000 alasid ei paikne. Lähim looduskaitse objekt ning Natura 2000 ala on Reiu jõe hoiuala (EELIS kood KLO2000294; RAH0000616) , mis asub tootmisterritooriumist u 170 m kaugusel lääne suunas.
Käitise asukoha kaart sobivas, kui mitte väiksemas kui 1:20 000 mõõtkavas.
Heiteallikate asendiplaan või koordinaatidega skeem, kuid mitte väiksemas kui 1:5000 mõõtkavas
Lisa 3: Asendiplaan.pdf
Saasteainete hajumistingimusi mõjutavad olulised geograafilised ja tehnogeensed objektid
Hajumisarvutustes on võetud arvesse maapinna reljeefi vastavalt kõrgusmudelile (5 m täpsusega andmed) ning maapinna karedustegurit vastavalt piirkonna maakattele. Paiksete heiteallikate heite leviku modelleerimiseks kasutatavad hajumismudelid ei ole võimelised arvestama hoonete mõju hajumistingimustele ja seega nende
olemasolu või puudumine ei mõjuta hajumisarvutusi. Eelnevast lähtudes puuduvad piirkonnas hajumistingimusi oluliselt mõjutavad geograafilised ja tehnogeensed objektid.
Ilmastikutingimuste iseloomustus (tuulteroos)
Ilmastikutingimuste iseloomustus (tuulteroos), fail
Lisa 4: Tuulteroos.pdf
Saasteainete heitkoguste määramise kirjeldus
Saasteainete heitkoguste mõõtmistulemused, mis on aluseks heitkoguste määramisel ja mõõtepunktide kirjeldus

Saasteainete heitkoguseid ei ole mõõdetud. Heitkogused on leitud arvutuslikult.

Arvutusmetoodikad, mis on aluseks heitkoguste määramisel

Põletusseadmetest eralduvate saasteainete määramine

Põletusseadmetest eralduvate saasteainete heitkoguste määramisel kasutati infosüsteemi KOTKAS arvutusmoodulit, mis lähtub keskkonnaministri 24.11.2016 määrusest nr 59 "Põletusseadmetest ja põlevkivi termilisest töötlemisest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid" ning keskkonnaministri 27.12.2016 määrusest nr 86 „Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid“;

Lahustite kasutamisel eralduvate saasteainete heitkoguste määramine

Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamisest eralduvate saasteainete heitkoguste arvutamisel on lähtutud Keskkonnaagentuuri koostatud metoodikast "Metoodika lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse arvutamiseks kasutatavates kemikaalides ning väljuvates gaasides näidete ja kommentaaridega".

Arvutuskäik iga saasteaine kohta juhul, kui kasutatakse arvutusmetoodikat

Põletusseadmed

Põletusseadmete tööst tekkivate saasteainete heitkoguste leidmiseks on kasutatud infosüsteemi KOTKAS arvutusmoodulit, mis lähtub määrusest nr 59.
Määruse nr 59 arvutuskäik:
Kütusekulu arvutatakse B massiühikutest (t) ümber soojusühikutesse (GJ) järgmiselt:

B1 = B×Qri ,GJ, kus
B – kütusekulu vaadeldaval perioodil, t;
Qri – kütuse alumine kütteväärtus, MJ/kg;

Leitakse i-nda saasteaine eriheite qi väärtus määruse nr 59 lisast 3–7;

Arvutatakse kütusekulu B1 ja eriheite qi alusel saasteaine heide Mi, vääveldioksiid välja arvatud, kasutades järgmist valemit:
Mi = 10–6 × B1 × qi, t (raskmetallid kg), kus
B1 – kütusekulu vaadeldaval perioodil, GJ;
qi – i-nda saasteaine eriheide, g/GJ; (raskmetallid mg/GJ).

Saasteaine hetkeline heitkogus arvutatakse järgmiselt:
leitakse saasteaine eriheide qi määruse lisast 3–7;
arvutatakse heiteallikast väljutatava i-nda saasteaine hetkeline heitkogus Mpi, lähtudes põletusseadme nimisoojusvõimsusest, kasutades järgmist valemit:
Mpi = 10–3 × P × qi, g/s, (raskmetallide korral mg/s), kus
P – põletusseadme nimisoojusvõimsus sisseantava kütusekoguse põhjal, MWth;
qi – i-nda saasteaine eriheide, g/GJ (raskmetallide korral mg/GJ).

Süsinikdioksiidi heitkogused leitakse määruse nr 86 alusel:

Tegeliku süsinikuheite ja tekkiva süsinikdioksiidi heite arvutamine
(1) Korrutades põletatud kütuse tegeliku süsinikukoguse kütuse oksüdatsioonikoefitsiendiga,
arvutatakse tegelik süsinikuheide (Mc) gigagrammides (GgC), kasutades järgmist valemit:

Mc = 10–3 × B1 × qc × Kc, kus
B1 – kütusekulu (TJ);
qc – süsiniku eriheide (tC/TJ);
Kc – oksüdatsioonikoefitsient.

(2) Eri kütuseliigi põlemisel välisõhku väljutatav CO2-heide (MCO2) arvutatakse gigagrammides
(GgCO2), kasutades järgmist valemit:
MCO2 = Mc × 3,664, kus
Mc – süsinikuheide (GgC).

Taotluse vormis 5.4.7 arvutab KOTKAS süsteem CO2 väärtuse g/s, mis ei ole aga asjakohane (CO2 g/s puudub õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused). Tabelis on märgitud CO2 0 g/s.

Arvutuskäigud on leitavad taotlusele lisatud arvutusfaili tabelist Põletusseadmed.

Lahustite kasutamine

Lahustite kasutamisel eralduvate heitmete arvutamisel on kasutatud Keskkonnaagentuuri metoodikat.

Arvutuskäik lahusti denatureeritud tehniline piiritus näitel:
LOÜ-de kogus t/a = kemikaali kogus, t/a x LOÜüld, %
Lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus (LOÜüld) ehk lendumisprotsent leitakse kemikaali ohutuskaardilt.
LOÜ-de kogus, t/a = 0,006 t/a x 100% = 0,006 t/a.
Lahusti sisaldab LOÜ-sid (max sisaldused, andmed ohukaardilt):

64-17-5            NMVOC         93%
67-63-0            Propanoolid     5%
67-64-1            Atsetoon         3.5%
Kokku                                    101,5%                                                          

Seejärel leitakse üksikute LOÜ-de maksimaalsete sisalduste osatähtsused: 100% -s ning saadakse tulemuseks:

NMVOC                                                         93/101,5x100=91,626 %
Propanoolid                                                     5/101,5x100=4,926 %
Atsetoon                                                         3,5/101,5x100=3,589 %
Kokku                                                                                     100 %

Siis leitakse LOÜ-de aastased heitkogused:

NMVOC                                             0,006x91,626/100=0,005 tonni
Propanoolid                                         0,006x4,926/100=0,0003 tonni
Atseton                                               0,006x3,448/100=0,0002 tonni
Kokku                                                                                 0,006 tonni

Viimistuskemikaalide kasutamisel eralduvate hetkeliste heitkoguste osas on tööajad leitud vastavalt valmististe reaalsele tarbimisele. Lahusteid kasutatakse üle terve ettevõtte tööaja ehk 1920 h/a. Kõvendeid kasutatakse segatuna värvidega/lakkidega. Vastavalt tarbimisintensiivsusele on leitud igale kemikaalile töötundide arv. Iga saasteaine maksimaalne g/s heide on leitud arvestades kemikaalide võimalikku üheaegset kasutust. Üheaegselt on võimalik lahustite ja viimistlussegu kasutamine. Seega ei summeeru kõigi kemikaalide hetkelised heited, vaid leitud on võimalik halvim olukord ehk värvisegu, mille puhul vastava saasteaine hetkeline heide on suurim.

NMVOC                                             0,005x1000000/(1920x3600)=0,001 g/s
Propanoolid                                         0,0003x1000000/(1920x3600)=0,00004 g/s
Atsetoon                                             0,0,0002x1000000/(1920x3600)=0,00003g/s

Lahustite kasutamisel tekkivate saasteainete heitkoguste arvutuskäigud on leitavad taoltusele lisatud arvutusfaili tabelitest LOÜ ja lahustid.

Kogumispunker

Kogumispunkrist väljutatavte heitmete määramisel on lähtutud lihvimiskambri filtersüsteemi dokumentatsioonis esitatud andmetest.
Filtersüsteemi tootja poolt on tagatud, et makismaalne tolmu emissioon filtreeritud õhus on 1 mg/m3. Kogumispunkrist väljuvate gaaside mahtkiirus on 22000 m3/h ehk 6,111 m3/s. Seega on kogumispunkrist eralduvate osakeste hetkeline heitkogus leitav järgmiselt: 1 mg/m3 x 6,111 m3/s = 6,111 mg/s = 0,006 g/s. Aastase heitkoguse leidmisel on arvestatud, et kogumispunker võib töötada 560 tundi aastas. Aastane heitkogus on leitav: (0,006 g/s x 560 h x 3600s)/1000000 = 0,0121 t/a.

Käesolevas taotluses on arvestatud, et filtritest eralduvad peenosakesed.

Kogumispunkrist tekkivate saasteainete heitkoguste arvutuskäik on leitav taotlusele lisatud arvutufailis tabelist Punker.

Manused

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Heite­allikas Püüdeseade
Nimetus, tüüp Arv Püüdeseadme töökorras oleku kontroll ja sagedus Püütav saasteaine
CAS nr Nimetus Projekteeritud puhastusaste Puhastusastme ühik Muu ühik
Värvimissein 1 (V1) Pappfilter + klaaskiudfilter 1 Filtrite kontrolli ning vahetust teostatakse vastavalt vajadusele. PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 99,9 %  
Värvimissein 2 (V2) Pappfilter + klaaskiudfilter 1 Filtrite kontrolli ning vahetust teostatakse vastavalt vajadusele. PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 99,9 %  
Kogumispunker (V3) Filter 1 Filtrite kontrolli ning vahetust teostatakse vastavalt vajadusele. PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 1 mg/Nm³  
PM10 Peened osakesed (PM10) 1 mg/Nm³  
 
Muud heite vähendamise meetmed
 

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Heiteallikas Värvimissein 1 (V1)
Koormus Tööstus üks vahetus E-R
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 22
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 78
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 100 0 0
08 - 09 100 0 0
09 - 10 100 0 0
10 - 11 100 0 0
11 - 12 100 0 0
12 - 13 100 0 0
13 - 14 100 0 0
14 - 15 100 0 0
15 - 16 50 0 0
16 - 17 0 0 0
17 - 18 0 0 0
18 - 19 0 0 0
19 - 20 0 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Värvimissein 2 (V2)
Koormus Tööstus üks vahetus E-R
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 22
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 78
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 100 0 0
08 - 09 100 0 0
09 - 10 100 0 0
10 - 11 100 0 0
11 - 12 100 0 0
12 - 13 100 0 0
13 - 14 100 0 0
14 - 15 100 0 0
15 - 16 50 0 0
16 - 17 0 0 0
17 - 18 0 0 0
18 - 19 0 0 0
19 - 20 0 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Kogumispunker (V3)
Koormus Tööstus üks vahetus E-R
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 0
Veebruar 0
Märts 0
Aprill 0
Mai 50
Juuni 100
Juuli 100
August 100
September 50
Oktoober 0
November 0
Detsember 0
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 100 0 0
08 - 09 100 0 0
09 - 10 100 0 0
10 - 11 100 0 0
11 - 12 100 0 0
12 - 13 100 0 0
13 - 14 100 0 0
14 - 15 100 0 0
15 - 16 50 0 0
16 - 17 0 0 0
17 - 18 0 0 0
18 - 19 0 0 0
19 - 20 0 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Katlamaja korsten (K1)
Koormus Täiskoormus talv E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 50
Mai 40
Juuni 0
Juuli 0
August 0
September 40
Oktoober 50
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Põletusseade
Heite­allikas Katlamaja korsten (K1)
Põletusseadmete arv 1
Soojus­sisendile vastav nimi-­soojus-­võimsus, MWth 0.50
Töö­tundide arv aastas 5 800
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? Jah
Püüdeseade
Püüde­seade Püütav saasteaine
CAS nr Saasteaine nimetus Projekteeritud puhastusaste, %
       
Kasutatav kütus ja jäätmed
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävlisisaldus, % Alumine kütte­väärtus, MJ/kg; Gaas - MJ/Nm³ Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide Kanda vormile 5.5
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heitkogus
Hetkeline heitkogus Ühik Aastas Ühik
Küttepuud 0.05 10.20 49.50 tonni PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0575 g/s 0.0581 t Jah
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.059 g/s 0.0596 t Jah
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0725 g/s 0.0732 t Jah
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.105 g/s 0.106 t Jah
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.60 g/s 0.6059 t Jah
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0085 g/s 0.0086 t Jah
BC Must süsinik 0 g/s 0.009 t Jah
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.0135 mg/s 0.0136 kg Ei
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.0003 mg/s 0.0003 kg Ei
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.0065 mg/s 0.0066 kg Ei
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.0005 mg/s 0.0005 kg Ei
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.01 mg/s 0.0101 kg Ei
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.256 mg/s 0.2585 kg Ei
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.0115 mg/s 0.0116 kg Ei
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.01 mg/s 0.0101 kg Ei
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks 0.0003 mg/s 0.0003 kg Ei
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0.05 µg/s 0.05049 mg Ei
1336-36-3 Polüklooritud bifenüülid (PCB-d) 0 mg/s 0 kg Ei
50-32-8 Benso(a)püreen 0.005 mg/s 0.005 kg Ei
205-99-2 Benso(b)fluoranteen 0.008 mg/s 0.0081 kg Ei
207-08-9 Benso(k)fluoranteen 0.0025 mg/s 0.0025 kg Ei
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen 0.002 mg/s 0.002 kg Ei
118-74-1 Heksaklorobenseen (HCB) 0 mg/s 0 kg Ei
7664-41-7 Ammoniaak 0.0185 g/s 0.0187 t Jah
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0055 g/s 0.0056 t Jah
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 g/s 0 t Ei
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist 0.015 g/s 55.3136 t Jah
Põletusseade
Heite­allikas Katlamaja korsten (K1)
Põletusseadmete arv 1
Soojus­sisendile vastav nimi-­soojus-­võimsus, MWth 0.12
Töö­tundide arv aastas 5 800
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? Jah
Püüdeseade
Püüde­seade Püütav saasteaine
CAS nr Saasteaine nimetus Projekteeritud puhastusaste, %
       
Kasutatav kütus ja jäätmed
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävlisisaldus, % Alumine kütte­väärtus, MJ/kg; Gaas - MJ/Nm³ Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide Kanda vormile 5.5
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heitkogus
Hetkeline heitkogus Ühik Aastas Ühik
Puidugraanulid 0.05 16.60 13 tonni PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0138 g/s 0.0248 t Jah
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0142 g/s 0.0255 t Jah
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0174 g/s 0.0313 t Jah
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.0252 g/s 0.0453 t Jah
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.144 g/s 0.259 t Jah
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 g/s 0.0037 t Jah
BC Must süsinik 0 g/s 0.004 t Jah
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.0032 mg/s 0.0058 kg Ei
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.0001 mg/s 0.0001 kg Ei
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.0016 mg/s 0.0028 kg Ei
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.0001 mg/s 0.0002 kg Ei
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.0024 mg/s 0.0043 kg Ei
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.0614 mg/s 0.1105 kg Ei
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.0028 mg/s 0.005 kg Ei
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.0024 mg/s 0.0043 kg Ei
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks 0.0001 mg/s 0.0001 kg Ei
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0.012 µg/s 0.02158 mg Ei
1336-36-3 Polüklooritud bifenüülid (PCB-d) 0 mg/s 0 kg Ei
50-32-8 Benso(a)püreen 0.0012 mg/s 0.0022 kg Ei
205-99-2 Benso(b)fluoranteen 0.0019 mg/s 0.0035 kg Ei
207-08-9 Benso(k)fluoranteen 0.0006 mg/s 0.0011 kg Ei
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen 0.0005 mg/s 0.0009 kg Ei
118-74-1 Heksaklorobenseen (HCB) 0 mg/s 0 kg Ei
7664-41-7 Ammoniaak 0.0044 g/s 0.008 t Jah
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0013 g/s 0.0024 t Jah
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 g/s 0 t Ei
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist 0.0036 g/s 23.6417 t Jah
 
Põhjendus andmete edasi mittekandmise kohta tabelisse 5.5
Taotluse vormi 5.5 ei kanta saasteaineid, mille heitkogus summaarselt käitise peale kokku jääb alla 1 kg.
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

5.4.7.1. Keskmise võimsusega põletusseadme heite piirväärtused

Vorm ei ole asjakohane. Käitises ei ole keskmise võimsusega põletusseadmeid.

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Kas soovite kasutada salvestamisel automaatset heitkoguste arvutamist?
Ei
 
Heite­allikas Lahusteid sisaldav kemikaal Lahusteid sisaldava kemikaali kasutamine Välisõhku väljutatud LOÜ-de heitkogus saasteainete kaupa
Nimetus Tüüp Liik LOÜ-de sisaldus, massi % Tegevusala või tehnoloogiaprotsess Kemi­kaali kogus aastas, tonni Töö­tundide arv aastas Ohulaused (H) CAS nr Nimetus Heitkogus
SNAP kood Nimetus Hetkeline heitkogus, g/s (täpsus 0,001) Aastane heitkogus, tonni/a (täpsus vähemalt 0,0001)
Värvimissein 1 (V1) Denatureeritud tehniline piiritus Lahustipõhine Lahusti 100 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.003 1 920 Propanoolid Propanoolid 0 0.0001
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0 0.0001
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0024
Värvimissein 2 (V2) Denatureeritud tehniline piiritus Lahustipõhine Lahusti 100 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.003 1 920 Propanoolid Propanoolid 0 0.0001
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0 0.0001
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0024
Värvimissein 1 (V1) THINNER FOR PU DT0452 Lahustipõhine Lahusti 100 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.309 1 920 108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.014 0.0992
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.007 0.0496
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.003 0.0198
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.003 0.0198
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.001 0.0099
100-41-4 Etüülbenseen 0.001 0.006
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.007 0.0496
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.007 0.0496
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0058
Värvimissein 2 (V2) THINNER FOR PU DT0452 Lahustipõhine Lahusti 100 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.309 1 920 108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.014 0.0992
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.007 0.0496
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.003 0.0198
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.003 0.0198
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.001 0.0099
100-41-4 Etüülbenseen 0.001 0.006
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.007 0.0496
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.007 0.0496
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0058
Värvimissein 1 (V1) EFFECT GOLD-O-LUX - NAPLES GOLD IF0425 Lahustipõhine Värv 76.20 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.006 7 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.072 0.0019
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.036 0.0009
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.036 0.0009
100-41-4 Etüülbenseen 0.004 0.0001
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.007 0.0002
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.0001
Värvimissein 2 (V2) EFFECT GOLD-O-LUX - NAPLES GOLD IF0425 Lahustipõhine Värv 76.20 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.006 7 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.072 0.0019
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.036 0.0009
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.036 0.0009
100-41-4 Etüülbenseen 0.004 0.0001
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.007 0.0002
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.0001
Värvimissein 1 (V1) Nitrolahusti Lahustipõhine Lahusti 100 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.214 1 920 67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.012 0.0856
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.006 0.0428
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.006 0.0428
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.006 0.0428
Värvimissein 2 (V2) Nitrolahusti Lahustipõhine Lahusti 100 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.214 1 920 67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.012 0.0856
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.006 0.0428
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.006 0.0428
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.006 0.0428
Värvimissein 1 (V1) PU HARDENER FAST FOR HIGH GLOSS TH0735/00 Lahustipõhine Muu kemikaal 56.20 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.008 10 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.073 0.0027
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.036 0.0014
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.007 0.0003
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0
Värvimissein 2 (V2) PU HARDENER FAST FOR HIGH GLOSS TH0735/00 Lahustipõhine Muu kemikaal 56.20 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.008 10 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.073 0.0027
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.036 0.0014
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.007 0.0003
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0
Värvimissein 1 (V1) NON YELLOWING HARDENER FOR MATT TOPCOATS TH0759/00 Lahustipõhine Muu kemikaal 76 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.194 259 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.072 0.0671
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.072 0.0671
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.014 0.0134
Värvimissein 2 (V2) NON YELLOWING HARDENER FOR MATT TOPCOATS TH0759/00 Lahustipõhine Muu kemikaal 76 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.194 259 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.072 0.0671
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.072 0.0671
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.014 0.0134
Värvimissein 1 (V1) PU HARDENER TH0780/00 Lahustipõhine Muu kemikaal 72.10 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.203 270 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.06 0.0584
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.03 0.0292
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.03 0.0292
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.03 0.0292
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0003
Värvimissein 2 (V2) PU HARDENER TH0780/00 Lahustipõhine Muu kemikaal 72.10 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.203 270 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.06 0.0584
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.03 0.0292
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.03 0.0292
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.03 0.0292
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0003
Värvimissein 1 (V1) PU HARDENER NON YELLOWING TH0790/00 Lahustipõhine Muu kemikaal 64 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.005 6 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.016 0.0003
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.078 0.0017
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.039 0.0009
Värvimissein 2 (V2) PU HARDENER NON YELLOWING TH0790/00 Lahustipõhine Muu kemikaal 64 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.005 6 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.016 0.0003
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.078 0.0017
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.039 0.0009
Värvimissein 1 (V1) COLOR LUX HIGH GLOSS PU CONVERTER TL0099/BB Lahustipõhine Värv 26.30 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.006 8 Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.037 0.0011
100-41-4 Etüülbenseen 0.005 0.0002
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.005 0.0002
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.005 0.0002
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 0.0001
Värvimissein 2 (V2) COLOR LUX HIGH GLOSS PU CONVERTER TL0099/BB Lahustipõhine Värv 26.30 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.006 8 Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.037 0.0011
100-41-4 Etüülbenseen 0.005 0.0002
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.005 0.0002
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.005 0.0002
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 0.0001
Värvimissein 1 (V1) COLOR LUX HIGH GLOSS PU CONVERTER TL0099/NN Lahustipõhine Värv 39.10 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.001 1 Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.06 0.0002
100-41-4 Etüülbenseen 0.012 0
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.004 0
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.006 0
Värvimissein 2 (V2) COLOR LUX HIGH GLOSS PU CONVERTER TL0099/NN Lahustipõhine Värv 39.10 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.001 1 Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.06 0.0002
100-41-4 Etüülbenseen 0.012 0
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.004 0
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.006 0
Värvimissein 1 (V1) ACRYLIC TOPCOAT HIGH GLOSS TL0339/00 Lahustipõhine Lakk 51.60 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.006 8 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.07 0.0021
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.018 0.0006
100-41-4 Etüülbenseen 0.004 0.0001
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.009 0.0003
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.0001
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0
Värvimissein 2 (V2) ACRYLIC TOPCOAT HIGH GLOSS TL0339/00 Lahustipõhine Lakk 51.60 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.006 8 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.07 0.0021
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.018 0.0006
100-41-4 Etüülbenseen 0.004 0.0001
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.009 0.0003
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.0001
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0
Värvimissein 1 (V1) PU BASECOAT TU0141/00 Lahustipõhine Muu kemikaal 56.10 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.239 319 Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.035 0.0397
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.043 0.0496
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.017 0.0199
100-41-4 Etüülbenseen 0.009 0.0099
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.009 0.0099
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.005
Värvimissein 2 (V2) PU BASECOAT TU0141/00 Lahustipõhine Muu kemikaal 56.10 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.239 319 Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.035 0.0397
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.043 0.0496
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.017 0.0199
100-41-4 Etüülbenseen 0.009 0.0099
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.009 0.0099
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.005
Värvimissein 1 (V1) PU BASECOAT TU0148/13 Lahustipõhine Muu kemikaal 29 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.118 157 Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.045 0.0252
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.009 0.005
100-41-4 Etüülbenseen 0.004 0.0025
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 0.0013
Värvimissein 2 (V2) PU BASECOAT TU0148/13 Lahustipõhine Muu kemikaal 29 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.118 157 Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.045 0.0252
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.009 0.005
100-41-4 Etüülbenseen 0.004 0.0025
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 0.0013
Värvimissein 1 (V1) PU BASECOAT PIGMENTED GENERAL PURPOSE TU0213/22 Lahustipõhine Muu kemikaal 27.70 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.163 217 Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.037 0.029
100-41-4 Etüülbenseen 0.009 0.0073
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.006 0.0044
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.006 0.0044
Värvimissein 2 (V2) PU BASECOAT PIGMENTED GENERAL PURPOSE TU0213/22 Lahustipõhine Muu kemikaal 27.70 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.163 217 Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.037 0.029
100-41-4 Etüülbenseen 0.009 0.0073
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.006 0.0044
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.006 0.0044
Värvimissein 1 (V1) ACRYLIC PU SELF-SEALER TU7425/00 Lahustipõhine Lakk 75.40 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.019 25 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.043 0.0039
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.017 0.0015
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.043 0.0039
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.043 0.0039
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.009 0.0008
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0
Värvimissein 2 (V2) ACRYLIC PU SELF-SEALER TU7425/00 Lahustipõhine Lakk 75.40 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.019 25 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.043 0.0039
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.017 0.0015
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.043 0.0039
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.043 0.0039
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.009 0.0008
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0
Värvimissein 1 (V1) ACRYLIC PU SELF-SEALER Lahustipõhine Lakk 74.80 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.034 45 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.075 0.0121
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.007 0.0011
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.038 0.0061
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.03 0.0048
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.005 0.0008
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 0.0002
Värvimissein 2 (V2) ACRYLIC PU SELF-SEALER Lahustipõhine Lakk 74.80 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.034 45 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.075 0.0121
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.007 0.0011
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.038 0.0061
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.03 0.0048
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.005 0.0008
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 0.0002
Värvimissein 1 (V1) PU TOPCOAT FOR OPEN PORE TZ6210/00 Lahustipõhine Lakk 62.50 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.156 208 Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.065 0.0488
100-41-4 Etüülbenseen 0.013 0.0099
Propanoolid Propanoolid 0.004 0.003
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.033 0.0249
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.007 0.005
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.003
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.003
Värvimissein 2 (V2) PU TOPCOAT FOR OPEN PORE TZ6210/00 Lahustipõhine Lakk 62.50 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.156 208 Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.065 0.0488
100-41-4 Etüülbenseen 0.013 0.0099
Propanoolid Propanoolid 0.004 0.003
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.033 0.0249
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.007 0.005
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.003
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.003
Värvimissein 1 (V1) PU TOPCOAT FOR OPEN PORE TZ6220/00 Lahustipõhine Lakk 61.90 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.006 8 Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.068 0.0019
100-41-4 Etüülbenseen 0.007 0.0002
Propanoolid Propanoolid 0.004 0.0001
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.035 0.001
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.007 0.0002
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.0001
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.0001
Värvimissein 2 (V2) PU TOPCOAT FOR OPEN PORE TZ6220/00 Lahustipõhine Lakk 61.90 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.006 8 Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.068 0.0019
100-41-4 Etüülbenseen 0.007 0.0002
Propanoolid Propanoolid 0.004 0.0001
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.035 0.001
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.007 0.0002
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.0001
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.0001
Värvimissein 1 (V1) PU SELF-SEALER CLEAR TU6110/00 Lahustipõhine Lakk 56.90 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.177 236 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.041 0.0347
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.029 0.025
100-41-4 Etüülbenseen 0.005 0.0042
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.041 0.0347
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 0.0021
Värvimissein 2 (V2) PU SELF-SEALER CLEAR TU6110/00 Lahustipõhine Lakk 56.90 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.177 236 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.041 0.0347
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.029 0.025
100-41-4 Etüülbenseen 0.005 0.0042
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.041 0.0347
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 0.0021
Värvimissein 1 (V1) COLOR MAT PU CONVERTER TZ9925/BB Lahustipõhine Värv 35.10 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.044 59 Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.035 0.0074
100-41-4 Etüülbenseen 0.005 0.0011
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.03 0.0063
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.0008
Värvimissein 2 (V2) COLOR MAT PU CONVERTER TZ9925/BB Lahustipõhine Värv 35.10 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.044 59 Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.035 0.0074
100-41-4 Etüülbenseen 0.005 0.0011
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.03 0.0063
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 0.0008
Värvimissein 1 (V1) COLOR MAT PU CONVERTER TZ9925/NN Lahustipõhine Värv 53.50 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.118 157 Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.044 0.0249
100-41-4 Etüülbenseen 0.009 0.005
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.009 0.005
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.044 0.0249
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.005 0.003
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0002
Värvimissein 2 (V2) COLOR MAT PU CONVERTER TZ9925/NN Lahustipõhine Värv 53.50 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.118 157 Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.044 0.0249
100-41-4 Etüülbenseen 0.009 0.005
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.009 0.005
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.044 0.0249
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.005 0.003
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0002
Värvimissein 1 (V1) SOLVENT STAIN LIGHT FAST XM7100/13 Lahustipõhine Muu kemikaal 81 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.032 43 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.058 0.009
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.058 0.009
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.029 0.0045
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.023 0.0036
Värvimissein 2 (V2) SOLVENT STAIN LIGHT FAST XM7100/13 Lahustipõhine Muu kemikaal 81 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.032 43 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.058 0.009
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.058 0.009
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.029 0.0045
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.023 0.0036
Värvimissein 1 (V1) SOLVENT STAIN XM8000 Lahustipõhine Muu kemikaal 90 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.104 139 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.187 0.0935
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0003
Värvimissein 2 (V2) SOLVENT STAIN XM8000 Lahustipõhine Muu kemikaal 90 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.104 139 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.187 0.0935
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0003
Värvimissein 1 (V1) PU HARDENER FCM070 Lahustipõhine Muu kemikaal 63.96 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.007 9 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.079 0.0025
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.014 0.0004
100-41-4 Etüülbenseen 0.008 0.0002
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.032 0.001
Värvimissein 2 (V2) PU HARDENER FCM070 Lahustipõhine Muu kemikaal 63.96 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.007 9 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.079 0.0025
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.014 0.0004
100-41-4 Etüülbenseen 0.008 0.0002
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.032 0.001
Värvimissein 1 (V1) HIGH BUILD PU BASE COAT FL-M498 Lahustipõhine Muu kemikaal 27.09 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.018 24 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.032 0.0027
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.008 0.0007
100-41-4 Etüülbenseen 0.001 0.0001
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.016 0.0014
Värvimissein 2 (V2) HIGH BUILD PU BASE COAT FL-M498 Lahustipõhine Muu kemikaal 27.09 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.018 24 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.032 0.0027
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.008 0.0007
100-41-4 Etüülbenseen 0.001 0.0001
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.016 0.0014
Värvimissein 1 (V1) PU FASTENER FC-M042 Lahustipõhine Muu kemikaal 71.53 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.018 24 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.082 0.007
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.033 0.0028
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.033 0.0028
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0001
Värvimissein 2 (V2) PU FASTENER FC-M042 Lahustipõhine Muu kemikaal 71.53 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.018 24 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.082 0.007
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.033 0.0028
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.033 0.0028
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0001
Värvimissein 1 (V1) PU SELF-SEALER PIGMENTED FOR EXTERIORS TU0218/BB Lahustipõhine Värv 21.80 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.018 24 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.016 0.0013
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.008 0.0007
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.001 0.0001
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.008 0.0007
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.008 0.0007
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.005 0.0004
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0
Värvimissein 2 (V2) PU SELF-SEALER PIGMENTED FOR EXTERIORS TU0218/BB Lahustipõhine Värv 21.80 060107 - Värvi kasutamine - puit Puitpinna katmine 0.018 24 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.016 0.0014
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.008 0.0007
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.001 0.0001
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.008 0.0007
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.008 0.0007
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.005 0.0004
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0
 

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.10. Muudest tegevustest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Heite­allikas Välisõhku väljutatud saasteaine
CAS nr Nimetus Heitkogus Kanda vormile 5.5
Hetkeline Aastas
Kogus Ühik Kogus Ühik
Kogumispunker (V3) PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.006 g/s 0.0121 t Jah
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.006 g/s 0.0121 t Jah
 
Põhjendus andmete edasi mittekandmise kohta tabelisse 5.5
 

5.4.11. Tehnoloogilised äkkheited

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.12. Välisõhus leviv müra

Vorm ei ole asjakohane. Toomistegevus toimub hoonetes sees, millest lähtuvalt ei ole oodata ülenormatiivse müra teket vastuvõtjate juures.

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Heite­allikate numbrid plaanil või kaardil Saasteaine Õhu­kvaliteedi tase
CAS nr Nimetus Summaarne hetkeline heitkogus M Ühik Keskmistamisaeg Õhu­kvaliteedi piir- või siht­väärtus Ühik Maksimaalne arvutuslik õhukvaliteedi tase väljaspool tootmisterritooriumi, ∑Cm µg/m³ Suhe Cm / Keskmistamisaeg
V1, V2 67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.025 g/s 1 tund 1 050 µg/m³ 20.811 0.02
24 tundi 350 µg/m³ 4.689 0.013
V1, V2 100-41-4 Etüülbenseen 0.044 g/s 1 tund 600 µg/m³ 37.091 0.062
24 tundi 200 µg/m³ 8.358 0.042
V1, V2 108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.063 g/s 1 tund 600 µg/m³ 53.203 0.089
24 tundi 200 µg/m³ 11.988 0.06
V1, V2 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.336 g/s 1 tund 1 950 µg/m³ 281.625 0.144
24 tundi 650 µg/m³ 63.459 0.098
V1, V2 141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.084 g/s 1 tund 3 000 µg/m³ 70.322 0.023
24 tundi 1 000 µg/m³ 15.846 0.016
K1 630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.744 g/s 8 tundi 10 000 µg/m³ 132.033 0.013
K1 7446-09-5 Vääveldioksiid 0.007 g/s 1 tund 350 µg/m³