Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-125359
Taotlus T-KL/1018490

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1018490
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
osaühing A.VESKIMETS
Kontaktisik
Ain Veskimets
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
OÜ A.Veskimets on ettevõte, mis alustas tegevust 1996. aastal. Firma põhitegevusalaks on uute- ja
kasutatud autovaruosade müük Euroopa ja Jaapani päritolu sõiduautodele.
Ettevõttel on hetkel kehtiv keskkonnaluba (L.JÄ/331348), mis aegub 30.07.2023. Ettevõte taotleb tegevuse jätkamiseks uut luba.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
OÜ A.Veskimets on ettevõte, mis alustas tegevust 1996. aastal. Firma põhitegevusalaks on uute- ja
kasutatud autovaruosade müük Euroopa ja Jaapani päritolu sõiduautodele. Oma tegevuses nähakse
vajadust romusõidukite lammutamise järele. Selleks, et tegeleda autode demonteerimistegevusega, taotleb
ettevõte praegu kehtiva loa aegumise tõttu uut keskkonnaluba (jäätmete käitlemine). Ettevõtte tegevus, milleks
taotletakse keskkonnaluba oleks EMTAK-i alusel klassifitseeritud koodiga 38311- vrakkide demonteerimine.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Keskkonnahäiringud puuduvad
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Jaamamõisa autolammutus
Aadress
Jaamamõisa tn 28, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Territoriaalkood
8151
Katastritunnus(ed)
79515:001:0009
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6474922, Y: 660694
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Jaamamõisa tn 28 (79515:001:0009). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Jaamamõisa tn 28 (79515:001:0009).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 
Puudutatud kohalikud omavalitsused
KOV nimetus KOV EHAK kood
Tartu linn, Tartu maakond 0793

1.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine

Ei ole asjakohane

2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)

Ei ole asjakohane

2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)

Ei ole asjakohane

2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed

Ei ole asjakohane

2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed

Ei ole asjakohane

2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud

Ei ole asjakohane

2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire

Ei ole asjakohane

2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed

Ei ole asjakohane

2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks

Ei ole asjakohane

2.11. Tegevushälbed

Ei ole asjakohane

2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed

Ei ole asjakohane

2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

Ei ole asjakohane

2.14. Lähteolukorra aruanne

Ei ole asjakohane

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Jaamamõisa autolammutus
Kood JKK7800154
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Jaamamõisa tn 28 79515:001:0009 X: 6474924, Y: 660695
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38311 - Vrakkide demonteerimine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U13 - Autolammutuskoda
Asukoha üldiseloomustus Ettevõte asub Tartu linnas Jaamamõisa 28 kinnistul (katastritunnus 79515:001:0009 ) asuvas hoones. Lähimad hooned on Jaamamõisa tn 30 ning Jaamamõisa tn 26 (kõrval- või tootmishooned). Tegemist on pigem tööstusliku piirkonnaga.
Toetudes Keskkonnaametist saadud infole, asub kinnistu, kus paikneb ettevõte, kaitstud põhjaveega alal. See näitab, et antud piirkonna reostusoht on madal. Romusõidukite demonteerimine toimub hoones sees asuval betoneeritud põrandaga ruumis asuval lammutusalal. Tagatud on võimaliku reostuse mitteimbumine pinnasesse. Lähtuvalt sellest otsest ohtu pinnasele ega põhjaveele ei avaldata.
Kinnistust ca 800 m edela ja lõuna suunal jääb Emajõgi. Maa-ameti looduskaitse ja Natura kaardirakenduse andmete põhjal, pole kinnistu vahetusläheduses ühtegi kaitstavat loodusobjekti.
Kinnistu, kus asub ettevõte, piirneb kolmest küljest tootmismaaga ja lõunasuunal ühiskondlike ehitiste maaga (katastrid: 79515:001:015, Puiestee tn 26 C ja 79515:001:0014, Jaamamõisa tn 22). Ettevõtte kinnistust ca 83 m lõuna suunas jääb Tartu Maarja kool(kataster: 79515:001:0001). Lähim elamu asub ettevõttest ca 76 m kaugusel loode suunas, kui vaadelda katastripiirist katastripiirini, siis jääb elamumaa sihtotstarbega kinnistupiir ettevõtte kinnistust 48 m kaugusele (Jaamamõisa tn 8).
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Romusõidukite demonteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 140 140

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Jaamamõisa autolammutus
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
16 01 06 01 - M1 ja N1 kategooria romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi 70 70   70    
16 01 03 01 - M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid 4 4   1 3 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
13 02 06* - Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 0.30 0.30   0.30    
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 0.30 0.30   0.30    
15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus 0.20 0.20   0.20    
16 01 07* - Õlifiltrid 0.03 0.03   0.03    
16 01 08* - Elavhõbedat sisaldavad osad 0.001 0.001   0.001    
16 01 09* - PCB-sid sisaldavad osad 0.008 0.008   0.008    
16 01 10* - Lõhkemisohtlikud osad (näiteks turvapadjad) 0.35 0.35   0.35    
16 01 11* - Asbesti sisaldavad piduriklotsid 0.01 0.01   0.01    
16 01 12 - Piduriklotsid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 11* 0.30 0.30   0.15 0.15 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 13* - Pidurivedelikud 0.04 0.04   0.04    
16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid 0.20 0.20   0.20    
16 01 15 - Antifriis, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 14* 0.02 0.02   0.02    
16 01 16 - Vedelgaasimahutid 1 1   0.50 0.50 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 17 - Mustmetallid 7 7   7    
16 01 18 - Värvilised metallid 6 6   6    
16 01 19 - Plastid 5 5   2.40 2.60 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 20 - Klaas 2.80 2.80   0.40 2.40 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 21 01* - Kasutatud kütusefiltrid 0.015 0.015   0.015    
16 01 21 02* - Ohtlikke aineid sisaldavad mootorsõidukite katalüsaatorseadmed 0.10 0.10   0.01 0.09 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 22 - Nimistus mujal nimetamata osad 40.606 40.606     40.606 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 22 01 - Mootorsõidukite katalüsaatorseadmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 01 21 02* 0.12 0.12   0.05 0.07 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 06 01* - Pliiakud 1.60 1.60   0.20 1.40 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 04 01* - M1 ja N1 kategooria romusõidukid 280 140 140   140 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Romusõidukite demonteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Demonteerimisele suunatakse korraga üks romusõiduk.
Demonteerimisprotsessil eraldatakse auto pealt aku, järgnevalt eraldatakse kütusepaagist diiselküte/bensiin, jahutusradiaatorist ja mootoriplokist jahutusvedelik, aknapesuvedeliku paak, piduri ja siduri hüdraulilise süsteemi vedelik. Amortisaatorid demonteeritakse koos amortisaatori õliga. Seejärel eemaldatakse mootor, peaülekanne ja käigukast, monteeritakse maha summuti. Sõltuvalt summuti tehnilisest seisukorrast läheb see kas korduvkasutusse või eemaldatakse sellelt katalüsaator ja ladustatakse vanametalli hulka. Viimaks eraldatakse rattad ning
velgede pealt demonteeritakse rehvid. Suurem osa teisaldatud rehvidest suunatakse korduvkasutusse.
Demonteerimine toimub ainult selleks ettenähtud lammutuskojas, millel on betoneeritud põrand. Jäätmete kogumisel, käitlemisel ja veol toetutakse kohaliku omavalitsuse
poolt kehtestatud jäätmehoolduseeskirjal nõuetele ja seadusandlusele. Tegevusel välditakse jäätmete sattumist keskkonda ning müra, tolmu ja
haisu teket. Tekkivad jäätmed antakse üle vastavat luba omavale
jäätmekäitlejale.
1. Betoneeritud põrandaga ruumis asuv lammutusplats, millel puudub ühendus
kanalisatsioonisüsteemiga
2. autotõstuk
3. mehhaaniku tööks vajalikud väiksemad elekti- ja käsitööriistad(näit: mootoritõstuk, el. mutrikeeraja, el. trell, ketaslõikur jne)
4. kaal
5. vanaõlikoguja.
2. Demonteeritud osade korduskasutuseks ettevalmistamine R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine
R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine
Romusõidukite demonteerimisel eraldatakse sõidukitest
korduvkasutatavad osad, akud, PCB-sid ja PCT-sid sisaldavad
kondensaatorid, vedelgaasimahutid, kütused, õlid, jahutusvedelikud,
klaasipuhastusvedelikud jm vedelikud, õli- ja kütusefiltrid,
plahvatusohtlikud osad, elavhõbedat sisaldavad seadmed. Demonteerimine toimub ainult selleks ettenähtud lammutuskojas, millel on betoneeritud põrand. Taaskasutatavad ning muud ohtlikud osad demonteeritakse nii, et need ei tekitaks keskkonna saastumist. Demonteerimisel ja ladustamisel tagatakse demonteeritud osade vastavus ringlusesse võtuks. Jäätmete kogumisel, käitlemisel ja veol toetutakse kohaliku omavalitsuse
poolt kehtestatud jäätmehoolduseeskirjal nõuetele ja seadusandlusele. Tegevusel välditakse jäätmete sattumist keskkonda ning müra, tolmu ja
haisu teket. Tekkivad jäätmed antakse üle vastavat luba omavale
jäätmekäitlejale.
1. Betoneeritud põrandaga ruumis asuv lammutusplats, millel puudub ühendus
kanalisatsioonisüsteemiga
2. autotõstuk
3. mehhaaniku tööks vajalikud väiksemad elekti- ja käsitööriistad(näit: mootoritõstuk, el. mutrikeeraja, el. trell, ketaslõikur jne)
4. kaal
5. vanaõlikoguja.
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
 

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Jaamamõisa autolammutus
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
Joonis 1 X: 6474916, Y: 660692 Betoonpõrandaga ilmastikukindel, lukustatav angaar 1 nädal 3 8 16 01 04 01* - M1 ja N1 kategooria romusõidukid Jah 3 8
Joonis 2 X: 6474910, Y: 660684 Betoonpõrandaga ilmastikukindel, lukustatav angaar. 6 kuud 3.10 14 13 02 06* - Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 0.30 1
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 0.30 1
15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus Jah 0.20 1
16 01 07* - Õlifiltrid Jah 0.03 1
16 01 13* - Pidurivedelikud Jah 0.04 1
16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid Ei 0.20 1
16 01 15 - Antifriis, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 14* Ei 0.02 1
16 01 16 - Vedelgaasimahutid Ei 0.50 1
16 01 21 01* - Kasutatud kütusefiltrid Jah 0.015 1
16 06 01* - Pliiakud Ei 1.40 1
16 01 08* - Elavhõbedat sisaldavad osad Jah 0.001 1
16 01 09* - PCB-sid sisaldavad osad Ei 0.008 1
16 01 11* - Asbesti sisaldavad piduriklotsid Jah 0.01 1
16 01 21 02* - Ohtlikke aineid sisaldavad mootorsõidukite katalüsaatorseadmed Jah 0.09 1
Joonis 3 X: 6474938, Y: 660697 Betoonpõrandaga ilmastikukindel, lukustatav angaar. 1 aasta 62.20 655 16 01 03 01 - M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid Jah 3 7
16 01 12 - Piduriklotsid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 11* Ei 0.15 1
16 01 17 - Mustmetallid Ei 7 100
16 01 18 - Värvilised metallid Ei 6 10
16 01 19 - Plastid Jah 2.60 30
16 01 20 - Klaas Ei 2.40 5
16 01 10* - Lõhkemisohtlikud osad (näiteks turvapadjad) Ei 0.35 1
16 01 22 - Nimistus mujal nimetamata osad Ei 40.606 500
16 01 22 01 - Mootorsõidukite katalüsaatorseadmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 01 21 02* Ei 0.07 1
Joonis 4 X: 6474892, Y: 660696 Freesasfaltiga plats. 1 aasta 70 1 000 16 01 06 01 - M1 ja N1 kategooria romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi Ei 70 1 000
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Vorm ei ole asjakohane.

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Jaamamõisa autolammutus
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Jäätmekäitluse alustamine Ettevõte peab järgima ettenähtuid ohutusnõudeid, ettevõtte töötaja(-d) peavad olema läbinud vastava juhendamise ning kasutatavad seadmed peavad vastama selleks tööks kehtestatud tehnilistele nõuetele. Enne jäätmekäitluse alustamist
Jäätmekäitluse lõpetamine Enne tegevuse lõpetamist tuleb kõik käitluskohas olevad jäätmed üle anda vastavat õigust omavatele isikutele Enne jäätmekäitluse lõpetamist
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Vorm ei ole asjakohane.

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Jrk nr Võimalik hädaolukord Hädaolukorra tekkimise võimaluse selgitus Rakendatavad meetmed
1. Pinnase- või põhjaveereostus Romude mahalaadimisel vedelike nõrgumine pinnasesse. Kogutud romudest vedelike nõrgumine. Romude lammutamine toimub betoneeritud põrandaga lammutuskojas, millest lähtuvalt ei satu võimalikud romudest väljavalguvad vedelikud pinnasele ja seetõttu ei ole ka reostusoht tõenäoline. Ettevõte on varustatud absorbendiga. Kasutusel on ameti- ja ohutusjuhend ning ettevõtte töötaja(-d) on vastavalt koolitatud ning oskavad kiiresti reageerida ja ohtliku olukorra likvideerida.
2. Õhureostus Jahutusseadmete purunemisel õhku paiskuvad freoonid Romude paigutamise eeskirjadest kinnipidamine ja pädeva personali kasutamine tagabvastavate seadmete nõuetekohase ladustamise ning välistab ohtlike aineid sisaldavate seadmete purunemise. Jahutusseadmete võimalikul purunemisel õhku paiskuvate freoonide kogumine tellitakse vastavat pädevust ja litsentse omavalt ettevõttelt. Kliimaseadmete tühjendamisvajaduse katteks on täna ettevõtte koostööpartner OÜ Estpresto.
3. Tulekahju Ohtlike aineid sisaldavate seadmete purunemine. Hoones on nõuetele vastavad tulekustutid ning kasutusel on ameti- ja ohutusjuhend, mille põhiselt on koolitatud kõik ettevõtte töötajad.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Ohtlike jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine
Juhtimissüsteemi kirjeldus, sealhulgas töökorraldusdokumendid, mis annavad ülevaate kõikide ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate tööülesannetest, pädevusest ja vastutusest
Krediidi-või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastatuse likvideerimise kulude katmiseks
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku tööülesandeid ja vastutust kirjeldavad dokumendid
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku pädevust tõendavad dokumendid
Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitus ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavate meetmete kirjeldus
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta.
Kinnitan
Jäätmete tekitamine maavara kaevandamisel ja rikastamisel
Prügila käitamine
Prügila või jäätmehoidla järelhooldus
Jäätmehoidla käitamine
Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase käitamine

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Ei ole asjakohane

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.2. Käitise kategooria

Ei ole asjakohane

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Ei ole asjakohane

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Ei ole asjakohane

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Ei ole asjakohane

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Ei ole asjakohane

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Ei ole asjakohane

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Ei ole asjakohane

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Ei ole asjakohane

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Ei ole asjakohane

5.4.18. Lisad

Ei ole asjakohane

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Ei ole asjakohane

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Ei ole asjakohane

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Ei ole asjakohane

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Äriruumi üürileping A.Veskimets OÜ