Menetlus M-125491 » Taotlus T-KL/1019839 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1019839
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
AKTSIASELTS TALLINNA VESI
Kontaktisik
Priit Kappak
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Vaskjala veehaarde hüdrosõlme kalapääsu rekonstrueerimise käigus on vajalik paigutada veekogusse tahkeid aineid mahuga 1200 m3.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Vaskjala kalapääsu raudbetoonist tugiseinad ja kividest kärestikuline kalapääs rajati 2015. aasta suvel. Praeguseks hetkeks on osaliselt lagunenud kalapääsu kivitarind ning see vajab taastamist ja kohatist ümberehitamist.
Kalapääsu ülevaatustel on tuvastatud, et kiviastangutest kärestikkalapääsu põhi on ca 2/3 ulatuses osaliselt ära uhutud. Suurtest kividest läbivoolu astangud on osaliselt lagunenud. Kalapääsu veepind on langenud allapoole. Paisu harja avast langeb vesi astanguliselt kalapääsu ja astang on nõrga ujumisvõimega kaladele läbimatu. Kalapääsu vasakpoolses osas on kalapääsu suudmesse ära uhutud kärestiku põhjas olnud peenike veeris ning selle all osaliselt geotekstiilkanga all olnud täitematerjal. Aluse lagunemisega on veevooluga kas paigast nihkunud või sootuks ära kantud ka osa suurkive, mis asusid kalapääsu läbivoolu astangutes. Kalapääsu vasakpoolne sängiosa on uhutud sügavamaks, nii et madalveega on kalapääsu parempoolne osa madalama täitega või kohati kuiv sinna uhutud täitepinnase kuhilate kohal.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Täitepinnase paigaldamisel paisu põhja võib tekkida heljumi koormuse suurenemise oht Pirita jõe veele ja voolusängile. Pinnase paigaldamisel ja planeerimisel jälgitakse, et töö piirkonnast ei kanduks allavoolu setteid. Pinnasetööde tegemine voolusängis suurte läbivoolavate vooluhulkade korral peatatakse töö.
Ehitustöödel täitepinnase paigaldamisel otse vette, paigaldatakse peenemate pinnaseosakeste (heljuvaine) jõkke kandumise vältimiseks töötsoonist vahetult allavoolu geotekstiilist ekraan, mis ankurdatakse raskuste abil jõe põhja. Paisjärve veepinda alandatakse, et töid saaks teha madala paisutuse tingimustes. Juhul, kui on vajalik veepinna alandamine toimub see vastavalt veeloas (KL-506050) määratud tingimustel – kuni 0,3 m ööpäevas.
Ehitamisel on võimalik jõevesi juhtida läbi regulaatori-põhjalasu, eraldades tööala ajutise tõkketammiga (liivakotid, veega täidetav kiletamm jne.) regulaatori väljavoolust ja alaveest. samuti on võimalik jõe liigvee vooluhulga suunamine Pirita-Ülemiste kanalisse.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Vaskjala kalapääs
Aadress
Vaskjala veehaare-hüdrosõlm, Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
Territoriaalkood
9108
Katastritunnus(ed)
65301:003:0976
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6580474, Y: 553595
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vaskjala veehaare-hüdrosõlm (65301:003:0976). Puudutatud veekogud: Pirita jõgi (VEE1089200), Vaskjala - Ülemiste kanal (VEE1093000), Vaskjala veehoidla (VEE2006610). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vaskjala veehaare-hüdrosõlm (65301:003:0976). Puudutatud veekogud: Pirita jõgi (VEE1089200), Vaskjala - Ülemiste kanal (VEE1093000), Vaskjala veehoidla (VEE2006610).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
1 aasta
Alates
18.08.2023
Kuni
16.08.2024
Puudutatud kohalikud omavalitsused
KOV nimetus KOV EHAK kood
Rae vald, Harju maakond 0653

1.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vorm ei ole asjakohane. Paisutamiseks olemas keskkonnaluba KL-506050.

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Veekogu
Veekogu nimi Vaskjala veehoidla
Veekogu kood VEE2006610
Tegevuse tüüp Veekogu põhja tahkete ainete, sh pinnase paigutamine
Kaadamisala nimi  
Süvendamise maht m³  
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadamise maht m³ 1 200
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadatavate ainete omaduste kirjeldus 1. Alustäide - kiviklibu, rähk (peenestatud lubjakivi tükid) Sealhulgas:
hetkel kalapääsus olemas hinnanguliselt 500 m3, juurde on vajalik hankida 600 m3
2. Geotekstiililkanga NG3 paigaldus ülekattega- 1300 m2
3. Kalapääsu põhja kindlustus kividest Dmin 0,2 m, pinnaga 900 m2,
kiilutud kivi kivivahedes, geotekstiilkangal- 220 m3
4. Kalapääsu voolurahusti põhja kindlustus kividest Dmin 0,3 m,
pinnaga 250 m2 betooniga kivivahedes, geotekstiilkangal- 90 m3
5. Kivid Dmin 0,8 m, voolurahusti astangud (72 tk)- 25 m3
6. Kivid Dmin 0,7 m, läbivooluastangud (760 tk)- 190 m3
7. Kivid Dmin 0,5 m, voolurahusti lõpus ja kalapääsu lõpus kivivallil (170 tk)
(Sealhulgas kalapääsus mõõdistatud kivid D>0,5 m ca 100 tk)- 15 m3
8. Kivid Dmin 0,4 m, kärestiku kivivalli nõlva kindlustus, kivid D 0,4 m (940 tk, 60 m3), geotekstiilkangal (sealhulgas kalapääsus mõõdistatud kivid D<0,4 m ca 360 tk)- 150 m2
Saasteainete sisaldus veekogusse paigutatavas materjalis  
Planeeritava tegevuse põhjendus Vaskjala kalapääsu raudbetoonist tugiseinad ja kividest kärestikuline kalapääs rajati 2015. aasta suvel. Praeguseks hetkeks on osaliselt lagunenud kalapääsu kivitarind ning see vajab taastamist ja kohatist ümberehitamist.
Kalapääsu ülevaatustel on tuvastatud, et kiviastangutest kärestikkalapääsu põhi on ca 2/3 ulatuses osaliselt ära uhutud. Suurtest kividest läbivoolu astangud on osaliselt lagunenud. Kalapääsu veepind on langenud allapoole. Paisu harja avast langeb vesi astanguliselt kalapääsu ja astang on nõrga ujumisvõimega kaladele läbimatu. Kalapääsu vasakpoolses osas on kalapääsu suudmesse ära uhutud kärestiku põhjas olnud peenike veeris ning selle all osaliselt geotekstiilkanga all olnud täitematerjal. Aluse lagunemisega on veevooluga kas paigast nihkunud või sootuks ära kantud ka osa suurkive, mis asusid kalapääsu läbivoolu astangutes. Kalapääsu vasakpoolne sängiosa on uhutud sügavamaks, nii et madalveega on kalapääsu parempoolne osa madalama täitega või kohati kuiv sinna uhutud täitepinnase kuhilate kohal.
Vee erikasutuse koordinaadid
Vee erikasutuse piirkonna koordinaadid
X: 6580439, Y: 553666
X: 6580423, Y: 553684
X: 6580451, Y: 553676
X: 6580437, Y: 553695
Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus Täitepinnase paigaldamisel paisu põhja võib tekkida heljumi koormuse suurenemise oht Pirita jõe veele ja voolusängile. Pinnase paigaldamisel ja planeerimisel jälgitakse, et töö piirkonnast ei kanduks allavoolu setteid. Pinnasetööde tegemine voolusängis suurte läbivoolavate vooluhulkade korral peatatakse töö.
Ehitustöödel täitepinnase paigaldamisel otse vette, paigaldatakse peenemate pinnaseosakeste (heljuvaine) jõkke kandumise vältimiseks töötsoonist vahetult allavoolu geotekstiilist ekraan, mis ankurdatakse raskuste abil jõe põhja. Paisjärve veepinda alandatakse, et töid saaks teha madala paisutuse tingimustes. Juhul, kui on vajalik veepinna alandamine toimub see vastavalt veeloas (KL-506050) määratud tingimustel – kuni 0,3 m ööpäevas.
Ehitamisel on võimalik jõevesi juhtida läbi regulaatori-põhjalasu, eraldades tööala ajutise tõkketammiga (liivakotid, veega täidetav kiletamm jne.) regulaatori väljavoolust ja alaveest. samuti on võimalik jõe liigvee vooluhulga suunamine Pirita-Ülemiste kanalisse.
Ehitusmasinatega (ekskavaator, buldooser) saab tööalale vasakkalda pinnastammi nõlva pidi ja liikuda paisu betoonpõrandale paigaldataval alustäitel. Ehitustööde käigus rikutud haljastus (maapind) ja juurdepääsutee kate taastatakse peale tööde lõpetamist.
Veekogusse tahkete ainete paigutamise sh kaadamise koha valiku põhjendus  
Vee füüsikalised ja keemilised omadused  
Veekogu bioloogilised omadused ja veerežiim  
Kavandatavad seirepunktid
Nimetus Koordinaadid Analüüsitav näitaja Seire aeg Seire sagedus
       

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Kalapääsu rekonstrueerimine

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Vorm ei ole asjakohane.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Kalapääsu remondi tööprojekt