Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-125576
Taotlus T-KL/1020064-2

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1020064-2
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Vormsi Vallavalitsus
Kontaktisik
Maris Jõgeva
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Taotleme luba süvendustöödeks Saxby (Vormsi) sadamakoha merealal.
Parandustaotluse selgitus
Täpsustati teostatavate tööde asukohta ja mahtu.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Tegevuse eesmärk on luua võimalused paatide (sh merepääste) veeskamiseks Saxby rannikul Vormsi saarel ajaloolisel Saxby sadamakohal. I etapiks oleks süvendustöödega alustamine, et kaevet kasutada koheselt kaitsemuuli rajamiseks. Akvatooriumi sügavuseks on projekteeritud -1,50 m, mis on piisav planeeritud päästevahendite ja päästepaatide kasutamiseks. Süvendustööde eeldatav maht on kuni 1200 m3, millest ca 800 m3 on paepinnas, ca 250 m3 on rähkne savipinnas ja ca 150 m3 on kruus ja liiv.
Veeskamisvõimaluse loomine on oluline merepäästele kiiremaks reageerimiseks, aga ka kohalikele elanikele.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Õhuheitmed ehitusmasinatest ja sellega kaasnev lõhn ning vibratsioon ehitusplatsilt ei mõjuta elanikkonda, sest Saxby küla kaugus DP alast on 1,2 km. Leevendavaks teguriks on mets, mis on oluliseks kaitsvaks puhvriks. Saxby tuletorni kompleksini on piisav distants, et mitte halvendada selle toimist turistide jätkuva magnetina. Ehitustehnika negatiivne mõju on lühiajaline ja piirdub ehitusperioodiga.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Saxby sadamakoht
Aadress
Saxby sadam, Saxby küla, Vormsi vald, Lääne maakond
Territoriaalkood
7502
Katastritunnus(ed)
90701:001:0424
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6543183, Y: 449265
Käitise territoorium
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
5 aastat
Alates
01.01.2024
Kuni
31.12.2028
Puudutatud kohalikud omavalitsused
KOV nimetus KOV EHAK kood
Vormsi vald, Lääne maakond 0907

1.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Tegemist on ajaloolise lautri- ja sadamakohaga (olemuselt külasadamaga), mis ei ole kantud sadamaregistrisse. DP ala kogu pindala on 0,56 ha,
DP ala veega (Väinameri) kaetud pindala on 0,53 ha. Maa sihtotstarve on 100 % üldkasutatav maa. Katastriüksusel on säilinud ajaloolise paadikuuri vundament, lagunenud slipp ning taastamist vajav muul.
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Kavandatava tegevusega ei mõjutata pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundit.
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
Optimaalne on süvendustöid teha hüdrovasaraid omavate roomikekskavaatoritega, paepinnase kobestamiseks saab kasutada pinnase kihva.
Kas tegevuseks on vaja planeeringut?
Jah
Info planeeringu kohta
Planeeringu info tekstina
Tegevus toimub detailplaneeringu Saxby sadam katastriüksusel 90701:001:0424 (muuli ja süvendatava mere osas) Saxby külas Vormsi vallas Läänemaal, alusel. Kehtestatud 23.05.2022
Planeeringu info failid

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Veekogu
Veekogu nimi Läänemeri (Eesti mereala)
Veekogu kood VEE3000000
Tegevuse tüüp Veekogu süvendamine
Kaadamisala nimi  
Süvendamise maht m³ 1 200
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadamise maht m³  
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadatavate ainete omaduste kirjeldus Süvendatavast alast ca 800 kuupmeetrit on paepinnas, ca 250 kuupmeetrit on rähkne savipinnas ja 150 kuupmeetrit on kruus ja liiv. Materjal sobib muuli rekonstrueerimiseks. Rähkne savipinnas ning kruus ja liiv sobivad muuli kehaks, mis kaetakse paerähaga. Kui materjali jääb üle, siis ladustatakse see Rumpo karjääris Kordbackani katastriüksusel (90701:001:0745).
Saasteainete sisaldus veekogusse paigutatavas materjalis  
Planeeritava tegevuse põhjendus Süvendamine on esimene etapp Vormsi läänekaldale Saxby rannikule veeskamiskoha rajamiseks ja ajaloolise merepäästejaama taastamiseks. Saxby sadamaalale on kehtestatud detailplaneering, planeeringu alusel koostatud ehitusprojekt. Süvendatav ala langeb kokku veesõidukite ohutu sildumise ja paatide veeskamiseks vajaliku akvatooriumi vajadusega .
Merepäästejaama taastamiseks on esimesteks tegevusteks just veeskamisala süvendamine ja kaitsemuuli rajamine, misjärel saab alustada slipi ehitust.
Vee erikasutuse koordinaadid
Vee erikasutuse piirkonna koordinaadid
X: 6543166, Y: 449274
X: 6543156, Y: 449219
X: 6543168, Y: 449217
X: 6543172, Y: 449242
X: 6543186, Y: 449285
X: 6543192, Y: 449282
X: 6543188, Y: 449271
X: 6543186, Y: 449256
X: 6543172, Y: 449251
Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus Süvendustööde teostamisel tuleb lähtuda Keskkonnaameti soovitusest vältida ulatusliku heljumi levikut. Seetõttu tuleb süvendustöid teha tuulevaikse ilmaga.
Veekogusse tahkete ainete paigutamise sh kaadamise koha valiku põhjendus  
Vee füüsikalised ja keemilised omadused  
Veekogu bioloogilised omadused ja veerežiim  
Kavandatavad seirepunktid
Nimetus Koordinaadid Analüüsitav näitaja Seire aeg Seire sagedus
       
Veekogu nimi Läänemeri (Eesti mereala)
Veekogu kood VEE3000000
Tegevuse tüüp Süvenduspinnase paigutamine veekogu põhja
Kaadamisala nimi  
Süvendamise maht m³  
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadamise maht m³ 600
Tahkete ainete, sh pinnase ja kaadatavate ainete omaduste kirjeldus Paepinnas, rähkne savipinnas, kruus ja liiv.
Saasteainete sisaldus veekogusse paigutatavas materjalis  
Planeeritava tegevuse põhjendus Muuli rekonstrueerimisel aluse rajamine.
Vee erikasutuse koordinaadid
Vee erikasutuse piirkonna koordinaadid
X: 6543172, Y: 449242
X: 6543191, Y: 449248
X: 6543201, Y: 449264
X: 6543203, Y: 449279
X: 6543188, Y: 449271
X: 6543186, Y: 449256
X: 6543172, Y: 449251
Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus Muuli rekonstrueerimise tööd tehakse samal ajal kui süvendamistööd et minimeerida võimalikke häiringuid, nii loodus- kui inimkeskkonnale. Töid tehakse sobiva ilmaga, nt vähese tuulega, et laine paigutatavat materjali laiali ei kannaks.
Veekogusse tahkete ainete paigutamise sh kaadamise koha valiku põhjendus  
Vee füüsikalised ja keemilised omadused  
Veekogu bioloogilised omadused ja veerežiim  
Kavandatavad seirepunktid
Nimetus Koordinaadid Analüüsitav näitaja Seire aeg Seire sagedus
       

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Vorm ei ole asjakohane.

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Tööde kaugem eesmärk on taastada ajalooline merepääste jaam Saxby rannikul ühes slipi ja merele pääsemise võimalusega kunagisele asukohale. Selleks on vajalik ka ajaloolise muuli rekonstrueerimine ja sadama akvatooriumi süvendamine. Hetkel ei ole akvatooriumi sügavus piisav veesõidukite jaoks, samuti on see avatud ohtlikele tuultele. Detailplaneeringu „Saxby sadam katastriüksusel 90701:001:0424 (muuli ja süvendatava mere osas) Saxby külas Vormsi vallas Läänemaal“ (DP algatatud 16.03.2020) alusel on akvatooriumi sügavuseks projekteeritud -1,50 m, mis oleks piisav planeeritud päästevahendite ja päästepaatide kasutamiseks. Süvendustööde eeldatav maht on kuni 1200 m3, millest ca 800 m3 on paepinnas, ca 250 m3 on rähkne savipinnas ja ca 150 m3 on kruus ja liiv. Muuli rekonstrueerimiseks sh pikendamiseks kasutatakse süvendustöödel tekkivat materjali nii veesisese kui vee pealse osa rajamiseks.

Planeeritud tegevuste tulemusena tõuseks oluliselt Vormsi saare lääne- ja põhjaranniku merepäästevõimekus.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
DP ala kogu pindala on 0,56 ha, sellest veega (Väinameri) kaetud pindala on 0,53 ha. Maa sihtotstarve on 100% üldkasutatav maa. Katastriüksusel 90701:001:0424 on säilinud ajaloolise paadikuuri vundament, lagunenud slipp ning taastamist vajav muul. Tegemist on ajaloolise lautri- ja sadamakohaga (olemuselt külasadamaga), mis ei ole kantud sadamaregistrisse.

Saxby sadama rekonstrueerimist näeb ette Vormsi valla arengukava ja selle elluviimiseks koostatud tegevuskava:
arengukava järgi on üheks riskide maandamise võimaluseks päästevõimekuse, sh merepäästevõimekuse
tagamine. Eesmärkidest on tegevus seotud kahega: väikesadamate arendamise ja lautrikohtade renoveerimise soodustamine, merekultuuri võimaluste tutvustamine, täiendavate teenuste väljaarendamise
soodustamine (4.4); päästevõimekuse tõhustamine ja tuletõrje veevõtukohtade rajamine (5.1). Vormsi valla arengukava tegevuskavas (2022 - 2026) on tegevus 3.9 Saxby slipi planeerimine, projekteerimine, ehitamine ja päästekuuri taastamine.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Saxby sadama planeeringuala paikneb Natura võrgustiku Väinamere loodusalal ja linnualal. DP alal asuvad kaks loodusdirektiivi kaitstavat elupaigatüüpi: esmased rannavallid (1210) ja püsitaimestikuga kivirannad (1220). Planeeringualal ei ole registreeritud kaitstavaid liike ega nende elupaiku (EELIS 31.03.2022).
Detailplaneeringu tarbeks koostatud keskkonnamõju eelhinnang toob välja, et tuvastatud mõjusid nagu ehitustegevuse käigus vette kanduv heljum, õhuheitmed ehitusmasinatest, lõhn ja müra ehitusmasinatest, vibratsioon ehitusplatsilt, võimalikud kütuse- ja õlilekked ehitusmasinatest ei ole olemasolevate andmete põhjal võimalik kvantitatiivselt hinnata. Ainuke kvantitatiivne hinnatav suurus on akvatooriumi süvendamisel tekkiv materjali kogus. Muuli rekonstrueerimine, slipi ehitus ja akvatooriumi süvendamine on teostatavad lühikese ajaperioodi jooksul. Tööde teostamisel madalvee perioodil (juuni -august) on mõju keskkonnale lokaalne ja lühiajaline ning langeb ära vajadus teha tööde järgset seiret.
Mõjudest on tõenäoline heljumi kandumine vette ehitustegevuse (eriti akvatooriumi süvendamine) käigus. Negatiivne mõju kalade kudemise edukusele on tõenäoline vaid siis, kui ehitustöid tehakse kudemisperioodil, mistõttu ei tohi töid teha kindlasti ajavahemikul 01.04-31.05.
DP-ga kavandatakse olemasoleva muuli pikendamist 20 m võrra. Tegemist on meretuultele avatud rannaalaga, kus valdavas osas aastast on tugev lainetuse mõju ning muuli pikendamine plaanitud mahus ei avalda olulist mõju veerežiimile, rannaprotsessidele, setete liikumisele ning seeläbi ka ranna elupaigatüüpidele.
Natura eelhindamine tuvastas, et detailplaneeringuga kavandatud tegevused ei kahjusta kaitstavaid elupaigatüüpe ja liike, sellega ei kaasne mõju, mis võib pikaajaliselt ja pöördumatult põhjustada elupaigatüüpide killustatust, liikide häirimist ja/või elupaigavahetust.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Keskkonnamõju eelhinnangu alusel ei mõjuta plaanitava tegevusega kaasnevad õhuheitmed ehitusmasinatest, lõhn ning vibratsioon ehitusplatsilt elanikkonda, sest Saxby küla kaugus kavandatavate tööde alast on 1,2 km. Leevendavaks teguriks on mets, mis on oluliseks kaitsvaks puhvriks. Saxby tuletorni kompleksini on piisav distants, et mitte halvendada selle toimist külastus-sihtkohana.

Võimaliku avariiolukorra teke, mille tõttu reostub vesi ja saastub pinnas, on vähe tõenäoline.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Tööde põhiprojekt ja selle alusel valminud detailplaneering on koostatud silmas pidades tingimusi, mis välistaksid kahjustava ja ebasoodsa mõju kaitseväärtustele:
- slipp on kavandatud minimaalsel vajalikul ja kitsal alal endise betoonslipi asukohale, kus ei ole esinduslikke kaitstavaid elupaigatüüpe;
- süvendus- ja ehitustööd tuleb teostada ajavahemikus 1.06-30.11, et mitte häirida rannikulähedasel merel talvituvaid ja kevadrändel peatuvaid veelinde ning välistada hõljumi negatiivne mõju kalade kudemisperioodil;
- süvendus- ja ehitustöid tuleb teha tuulevaikse või nõrga tuulega ilmaga, sobiva tuule suunaga ja vee madalseisuga, et vältida setete kandumist suurele alale;
- varustada sadamaala (ka juba ehitusperioodil) vajalike vahenditega võimaliku õlireostuse kokku kogumiseks ja likvideerimiseks;
- slipi ehitamisel kasutada tehnikat (kerged kaalult ja laia toetuspinnaga) ja loodushoidlikke töövõtteid (tehniliselt korras, mittelekkivad masinad), mis ei kahjustaks kaitstavaid elupaigatüüpe. Jälgida, et kasutatavad ehitusmasinad on tehniliselt korras.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Omandiõiguse kinnitus
Süvendustööde ala plaan
Detailplaneering
Süvendusala muuli poolsed koordinaadid
Riigilõiv