Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-125823
Taotlus T-KL/1018612

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1018612
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
SOL Baltics OÜ
Kontaktisik
Elina Schults
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Pärnu linna avalikus ruumis olevate jäätmekastide tühjendamine (kõnniteed, parklad, bussipeatused). Lisaks haljastusjäätmete koristamine ja transport.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
On olemas lepingud Pärnu linnaga ja Riigi Kinnisvara AS-ga
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
ei kaasne
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Turba 2 jäätmekäitluskoht
Aadress
Turba tn 2, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
6619
Katastritunnus(ed)
62504:067:0001
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6474294, Y: 529121
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Turba tn 2 (62504:067:0001). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Turba tn 2 (62504:067:0001).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 
Puudutatud kohalikud omavalitsused
KOV nimetus KOV EHAK kood
Pärnu linn, Pärnu maakond 0624

1.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Turba 2 jäätmekäitluskoht
Kood JKK6700127
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Turba tn 2 62504:067:0001 X: 6474662, Y: 529175
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 81211 - Hoonete üldpuhastus
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
Asukoha üldiseloomustus Aktiivses kasutuses olevaid hooneid lähikonnas ei ole. Antud asukoht on looduslikult noore puistuga piiratud (kasevõsa).
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Ladustamine ja transport Paikre R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas. 200 200

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Turba 2 jäätmekäitluskoht
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed 200   200 200    

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Vorm ei ole asjakohane.

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Turba 2 jäätmekäitluskoht
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6474715, Y: 529193
X: 6474648, Y: 529245
X: 6474650, Y: 529159
X: 6474715, Y: 529193
  kuni 3 kuud 10 20 20 02 01 - Biolagunevad jäätmed Ei 10 20
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
Nõrgvee teke (väga ebatõenäoline).
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Piisava tihendusega viime lehed ära Äravedu õigeaegne ja piisava sagedusega Kopad, sahad, laadurid, renditud jäätmekonteiner 2x aastas
 
Keskkonnaseire kava ja andmed keskkonnaseireks kasutatavate seadmete kohta
Jrk nr Seiratav näitaja Seire viis Seire sagedus Kasutatavad seadmed Seirepunkti number Seirepunkti koordinaadid L-EST97
1. lehehunnikute puudumine visuaalne seire 2x aastas visuaalne 1 X: 6474662, Y: 529175

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Turba 2 jäätmekäitluskoht
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Käitlusala koristamine Juhul, kui tegevus lõpetatakse, siis antakse jäätmekäitlus kohas olevad jäätmed jäätmekäitluskohale Enne tegevuse lõpetamist
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Vorm ei ole asjakohane.

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Vorm ei ole asjakohane.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Vorm ei ole asjakohane.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Kinnistu omanikuga leping