Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-125978
Taotlus T-KL/1019910-2

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1019910-2
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
OÜ Rauaspets
Kontaktisik
Anu Tamm / Kirke Keert
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Käesoleva taotlusega soovime teha muudatusi ladustatavate jäätmete kogustes, et loatingimused paremini kooskõlla viia ettevõtte muutunud vajadustega. Samuti soovime täpsustada taaskasutustoimingute koode.
Ettevõtte lähiaadressi andmed on muutunud (asukoht on sama!) ettevõtte uueks aadressiks on Haigru tn 4.
Parandustaotluse selgitus
Parandasime ära mõned hooletusvead.

Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Rauaspets OÜ on tegutsenud metallijäätmete käitlejana üle kümne aasta. Ohtlike jäätmete käitlemise ja romusõidukite demonteerimisega on ettevõte tegelenud üle viie aasta. Ettevõte on spetsialiseerunud metallijäätmete käitlemisele - kogumisele, sorteerimisele, edasikäitlemiseks sobivasse mõõtu lõikamisele. Romusõidukite demonteerimine on oluline kõrvaltegevus.. Ettevõte võtab vastu vähesel määral elekrtoonikaromusid ja annab need demonteerimata kujul edasi teistele jäätmekäitlusettevõtetele.
Ettevõte kasutab oma töös valdkonnas tavapäraselt kasutuses olevaid tehnoloogiaid ja tehnikat.
Koos lammutustöökojaga tegutseb paralleelselt ka autoremonditöökoda ja rehvitöökoda, mis valmistavad korduskasutuseks ette ja võtavad korduskasutusse autode demonteerimisel tekkinud detaile. Korduskasutusse suunatakse kõik korduskasutuseks sobivad detailid.
Ettevõtte tegevusega ei kaasne vee erikasutust või õhusaastet. Tarbitav energiahulk on antud valdkonnas tavapärane.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Planeeritava tegevusega ei kaasne ülemäärast müra-, tolmu-,vibratsiooni või tolmuteket. Metallijäätmete käitlemisega kaasneb teatav müra. Ettevõte on rajanud nii turvakaalutlustel kui ka mürabarjääri rajamise eesmärgil ümber ettevõtte territooriumi 3 m raudaia. Ettevõtte vahetusse lähedusse elamuid või müratundlikke asutusi ei jää. Müra ei ületa tööstusalale ettenähtud müranorme.
Autode demonteerimine toimub sisetingimustes ning selle tegevusega kaasneda võivad häiringud ei ulatu väljapoole siseruume.
Liigiti ladustamisel kasutatakse jäätmeliikidele sobivaid kogumismahuteid, mis arvestavad jäätmete omadusi.
V.t. täpsemalt piirkonda iseloomustavate näitajate kohta jäätmeloa taotluse p 2.1.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Haigru tn 4 vanametalli kokkuost, autolammutus
Aadress
Haigru tn 4, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
Territoriaalkood
6826
Katastritunnus(ed)
67001:002:0035
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6540020, Y: 547415
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Haigru tn 4 (67001:002:0035). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Haigru tn 4 (67001:002:0035).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 
Puudutatud kohalikud omavalitsused
KOV nimetus KOV EHAK kood
Rapla vald, Rapla maakond 0668

1.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Vorm ei ole asjakohane.

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine

Vorm ei ole asjakohane.

2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)

Vorm ei ole asjakohane.

2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)

Vorm ei ole asjakohane.

2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed

Vorm ei ole asjakohane.

2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed

Vorm ei ole asjakohane.

2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud

Vorm ei ole asjakohane.

2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire

Vorm ei ole asjakohane.

2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed

Vorm ei ole asjakohane.

2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks

Vorm ei ole asjakohane.

2.11. Tegevushälbed

Vorm ei ole asjakohane.

2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed

Vorm ei ole asjakohane.

2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

Vorm ei ole asjakohane.

2.14. Lähteolukorra aruanne

Vorm ei ole asjakohane.

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Haigru tn 4 vanametalli kokkuost
Kood JKK7000030
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Haigru tn 4, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond 67001:002:0035 X: 6540020, Y: 547415
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38321 - Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U11 - Metallijäätmete käitluskoht
Asukoha üldiseloomustus Haigru tn 4 kinnistu asub Rapla vallas, vastavalt Rapla üldplaneeringule on 100% tootmismaa sihtotstarbega maa-alal. Kinnistu piirneb tootmismaa ja transpordimaa maasihtotstarbega aladega. Kinnistule ulatub idast Riigikaitselise ehitise piiranguvöönd.
Kinnistu põhja-kirde-ida suunda jääb Vigala jõgi ca 200 meetrit (lähim kaugus), kinnistu kagu suunda jääb nimetu veekogu ca 192 m kaugusesle. Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse poolt koostatud Eesti põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) paikneb ala nõrgalt kaitstud põhjavee alal (moreeeni 2-10, savi, liivsavi vähem kui 2 m). Alal paiknevad lõhelised ja karstunud põhjaveekihid.
Kinnistult ei jookse läbi elekrti- ega sideliine. Kinnistuga piirneb kagust alajaama tarbeks moodustatud kinnistu, mille nimivõimsust ei ole kitsenduste kaardil märgitud. Kinnistul ega kinnistu läheduses ei ole märgitud looduskaitseliste või muinsuskaitseliste objektide olemasolu.
Jäätmkäitluskoha lähiümbruses asuvad Rapla politseijaoskond, kohalik liiklusregistri(ARK) büroo, endise autobaasi territoorium (praegu välja renditud erinevatele, peamiselt autotrantspordi ja - remondiga tegelevatele firmadele) ning mitmesugused tootmisfirmad (puidutööstus, õmblusfirma jne). Ca 300 m kagu suunas paikneb Jaama 3 plastijäätmete käitluskoht.
Lähimad elamud jäävad ca 170 m kaugusele edelasse, 270 m kaugusele lõunasse ja 290 m kaugusele itta.
Väljapääs kinnistult üldisesse teedevõrku toimub läbi Haigru tänava kaudu Viljandi maanteele.

Ettevõtte tegevus on kooskõlas kehtiva Rapla valla üldplaneeringu ja arengukavaga.
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Jäätmekäitluskoha asukohta kirjeldav kaart on esitatud joonisel 1 ning territooriumi asendiplaan on toodud lisas 1. 

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
romusõidukite demonteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 600 600
demonteeritud romusõidukite osade ja teiste korduskasutusse suunatavate osade ja toodete korduskasutuseks ettevalmistamine ja korduskasutusse suunamine R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine 387.50 387.50
metallijäätmete sorteerimine ja vajadusel tükeldamine, teiste jäätmeliikide sorteerrimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 15 000 15 000
metallijäätmete segude koostamine klienditellimusest lähtudes R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine 15 000 15 000
jäätmete vaheladustamine R13 - ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas. 20 000 20 000
mootori- ja hüdraulikaõlide käitlemine R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine 18 18

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Haigru tn 4 vanametalli kokkuost
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
02 01 10 - Metallijäätmed 3 000   3 000 3 000 3 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
3 000 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
12 01 02 - Mustmetallitolm ja -kübemed 500   500 500    
12 01 03 - Värvilise metalli viilmed ja treilaastud 500   500 500    
12 01 04 - Värvilise metalli tolm ja kübemed 500   500 500    
13 01 09* - Mineraalõlipõhised klooritud hüdraulikaõlid 0.50 0.50   0.50 0.50 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
13 01 10* - Mineraalõlipõhised kloorimata hüdraulikaõlid 0.50 0.50   0.50 0.50 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
13 01 11* - Sünteetilised hüdraulikaõlid 0.50 0.50   0.50 0.50 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
13 01 13* - Muud hüdraulikaõlid 0.50 0.50   0.50 0.50 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
13 02 04* - Mineraalõlipõhised klooritud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 2 2   2 2 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
13 02 05* - Mineraalõlipõhised kloorimata mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 2 2   2 2 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
13 02 06* - Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 2 2   2 2 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
13 02 07* - Täielikult biolagunevad mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 2 2   2 2 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 2 2   2 2 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
13 07 01* - Kütteõli ja diislikütus 2 2   2 2 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
13 07 02* - Bensiin 2 2   2 2 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
15 01 04 - Metallpakendid 500   500 500 500 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
16 01 03 01 - M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid 230 30 200 230 100 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 03 02 - Muud vanarehvid, sealhulgas haagiste rehvid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 01 03 01, 16 01 03 03 ja 16 01 03 04 200.50 0.50 200 200.05 30 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 04 01* - M1 ja N1 kategooria romusõidukid 600   600   600 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 04 02* - L2e kategooria romusõidukid 5   5   3 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 06 01 - M1 ja N1 kategooria romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi 500 500   500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 06 02 - L2e kategooria romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi 9.90 9.90   9.90 9.90 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 07* - Õlifiltrid 0.30 0.30   0.30    
16 01 10* - Lõhkemisohtlikud osad (näiteks turvapadjad) 0.20 0.20   0.20 0.20 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 11* - Asbesti sisaldavad piduriklotsid 0.50 0.50   0.50 0.10 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 12 - Piduriklotsid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 11* 0.50 0.50   0.50 0.20 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 13* - Pidurivedelikud 0.50 0.50   0.50    
16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid 1.50 1.50   1.50    
16 01 16 - Vedelgaasimahutid 100   100 100 5 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 17 - Mustmetallid 580 480 100 580 100 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
580 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
580 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
16 01 18 - Värvilised metallid 70 60 10 70 10 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
70 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
70 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
16 01 19 - Plastid 10 10   10 5 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 20 - Klaas 10 10   10 5 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 21 01* - Kasutatud kütusefiltrid 0.002 0.002   0.002    
16 01 21 02* - Ohtlikke aineid sisaldavad mootorsõidukite katalüsaatorseadmed 0.20 0.20   0.20    
16 01 22 - Nimistus mujal nimetamata osad 10 10   10 5 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 22 01 - Mootorsõidukite katalüsaatorseadmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 01 21 02* 0.20 0.20   0.20    
16 02 14 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13* 50   50 50 50 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 02 16 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* 16   16 16 16 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 06 01* - Pliiakud 353 3 350 353 35 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 06 02* - Ni-Cd-patareid ja -akud 0.01 0.01   0.01    
16 06 03* - Elavhõbedat sisaldavad patareid 0.01 0.01   0.01    
16 06 05 - Muud patareid ja akud 0.10   0.10 0.10    
16 08 01 - Kulda, hõbedat, reeniumi, roodiumi, pallaadiumi, iriidiumi või plaatinat sisaldavad kasutatud katalüsaatorid (välja arvatud koodinumbriga 16 08 07* nimetatud katalüsaatorid) 0.10   0.10 0.10    
16 08 03 - Nimistus mujal nimetamata siirdemetalle või siirdemetalliühendeid sisaldavad kasutatud katalüsaatorid 0.01   0.01 0.01    
17 04 01 - Vask, pronks, valgevask 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
500 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
100 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 02 - Alumiinium 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
500 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
100 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 03 - Plii 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
100 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 04 - Tsink 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
500 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
17 04 05 - Raud ja teras 3 500   3 500 3 500 3 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
3 500 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
500 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 05 01 - Raudteerööpad 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
1 000 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
17 04 06 - Tina 500   500 500 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 07 - Metallisegud 3 000   3 000 3 000 3 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
3 000 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
500 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 04 09* - Ohtlike ainetega saastatud metallijäätmed 2   2 2    
17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* 500   500 500 100 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
19 10 01 - Raua- ja terasejäätmed 1 000 900 100 1 000 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 10 02 - Värviliste metallide jäätmed 1 000 500 500 1 000 500 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 02 - Mustmetallid 6 000 5 000 1 000 6 000    
19 12 03 - Värvilised metallid 100 50 50 100    
20 01 34 - Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33* 10   10 10    
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 50   50 50 10 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
20 01 40 - Metallid 3 000   3 000 3 000 3 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
500 R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine  
16 01 03 03 - M2, M3, N2 ja N3 kategooria mootorsõidukite vanarehvid 200   200 200 30 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
16 01 03 04 - Erisõidukite ja põllumajandusmasinate vanarehvid 200   200 200 30 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. romusõidukite demonteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Romusõidukid võetakse vastu nende seadusjärgsetelt omanikelt ostu-müügilepingu alusel.
Lammutamine, ohtlike komponentide ja ainete (vedelike) eraldamine toimub selleks kohandatud ruumis, mis on varustatud tõstukiga ning põrand on vedelikke mitteläbilaskvast betoonist. Korduskasutuseks sobivad osad suunatakse võimalusel korduskasutusse.

Tegevuste järjekord:
Eraldatakse:
- akud
- polüklooritud pifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavad kondensaatorid.
- kütus, õlid, jahutusvedelikud, klaasipesuvedelikud ja kõik muud vedelikud.
- õli- ja kütusefilter
- kliimaseadme täiteaine (tellitakse teenusena sisse või soetatakse tööriist)
- plahvatusohtlikud osad, näiteks turvapatjade käivitus seadmed. Kui neid ei ole võimaik kohapeal neutarliseerida.
- Katalüsaatorid.
- Vask, alumiinium ja magneesjumi sisaldavad metallosad.
- Klaasid.
- Rehvid.
- Plastosad
- metall sorteeritakse ja ladustatakse vanametalli hulka

Demonteerimisel ja ladustamisel tagatakse demonteeritud osade sobivus eelkõige ringlusse võtuks ja kordus- või taaskasutamiseks. Eraldatud vedelikud kogutakse vastavalt markeeritud mahutitesse, akude hoidmiseks on spetsiaalne konteiner. Eemaldatud osad, agregaadid sorteeritakse ja ladustatakse korduskasutuseks ning mittesobivad paigutatakse spetsiaalsetesse konteineritesse või riiulitele ja suunatakse käitlemisele.
Romud, millest on eemaldatud ohtlikud osad ja vedelikud, ladustatakse avaplatsil. Samuti on rehvide jaoks eraldatud ala.

Autoromude ohtlikke aineid sisaldavad osad tuvastatakse IDIS-süsteemi abil (Dismantling information for ELVs), kus on auto märgiti välja toodud ja leitavad kõik Euroopa Liidu siseselt kaubastatavate sõidukite ohtlikke aineid sisaldavate osade nimekiri sõiduki margi järgi.


Õli- ja vedelkütusejäätmed (13)
Ohtlikud õlid-, kütused- ja vedelikud kogutakse eraldi anumatesse (kasutatakse ainult kinniseid ja taassuletavaid anumaid). Õlijäätmete korraga ladustatav kogus on 0,2 tonni kogutava jäätmerühma/jäätmeliigi kohta, minimaalne korraga edasi transporditav kogus on 0,2 tonni õlijäätmeid. Käigukastiõlide keemilist koostist ei ole võimalik ettevõttel kohapeal kindlaks teha, sellised jäätmed kogutakse ühte mahutisse.

Patareid ja akud (16 06)
Akud kogutakse spetsiaalsetesse akude kogumiseks ette nähtud konteineritesse. Konteinerid on happe- ja purunemiskindlad. Konteineritega transporditakse akud edasikäitlusettevõttesse. Patareide kogumiseks kasutatakse plastkaste. Vaheladustamiseks kasutatakse suuremat plastkonteinerit. Vanad akud ja patareid transporditakse ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavasse ettevõttesse. Autodelt demonteeritud akud hoiustatakse koos teiste autodelt demonteeritud jäätmetega sisetingimustes. Ettevõte annab kõik patareid ja akud üle ettevõtetele, kes suunavad nimetatud jäätmeliigi võimalikult suurel määral taaskasutusse, mis võimaldab taaskusutus sihtarvude täitmise.

Autoromude ohtlikke aineid sisaldavad osad tuvastatakse IDIS-süsteemi abil (Dismantling information for ELVs), kus on auto märgiti välja toodud ja leitavad kõik Euroopa Liidu siseselt kaubastatavate sõidukite ohtlikke aineid sisaldavate osade nimekiri sõiduki margi järgi.
Statsionaarne garaažitõstuk
Kahveltõstuk
Kompressor
Vedelike (õli) pump ehk vaakumkoguja romudest vedelike väljaimemiseks.
Rehvimontaaži pink
Elektriline metallisaag
Nurklihvija
Akudrell
Elektridrell
Pneumaatilised võtmed
Tolmuimeja
Survepesur
Muud lukksepa käsitööriistad (nt vasar, kruvikeerajad, mutrivõtmed)

2. demonteeritud romusõidukite osade ja teiste korduskasutusse suunatavate osade ja toodete korduskasutuseks ettevalmistamine ja korduskasutusse suunamine R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine Võttes arvesse ringmajanduse parimaid tavasid ja põhimõtteid, on ettevõte võtnud oma eesmärgiks suunata korduskasutusse võimalikult palju jäätmeid, millel on korduskasutuspotentsiaal. Ettevõte tegeleb autoremondiga, mis võimaldab romusõiduki osasid kasutusse võtta. Ettevõte võtab vastu ka elektroonikaromusid. Juhul, kui jäätmena üle antud elektroonikaromu toimib ootuspäraselt, proovib ettevõte suunata korduskasutusse ka selliseid romusid. Puudub
3. metallijäätmete sorteerimine ja vajadusel tükeldamine, teiste jäätmeliikide sorteerrimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Sageli juhtub, et üleantud jäätmesaadetis ei koosne ainult esialgsel vaatlusel tuvastatud jäätmeliigi kategooriasse kuuluvatest jäätmetest või ei ole võimalik esialgsel vaatlusel korrektselt jäätmeliiki tuvastada. Seetõttu võib osutuda vajalikuks jäätmete hilisem ümberliigitamine.

Üldiselt (võimalusel) jäätmeid ei tükeldata, kuid võib osutuda vajalikuks mõningate suuremate metallijäätmete lõikamine edasimüügiks konteinerisse paigutamisel.
Gaasilõikur
4. metallijäätmete segude koostamine klienditellimusest lähtudes R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine Mõned meie partnerid võtavad metallijäätmeid vastu segudena. Erinevad metallijäätmed laaditakse ühte koormasse ja sorteeritakse uuesti läbi sihtkohas, kuna jäätmeliike liigiti transportida on kallis ning sihtkohas tuleb metallijäätmed nii kui nii uuesti kontrolli mõttes üle sorteerida. Et hilisemat aruandlust lihtsustada ja eluline vajadus vastavusse loatingimustega taotleme metalllisegude koostamise õigust. Puudub
5. mootori- ja hüdraulikaõlide käitlemine R12x - taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine Kuna mootori- ja hüdraulikaõlide koostise täpne tuvastamine on pea võimatu ning ohtlike jäätmete lõppkäitleja käitleb kõiki eelnimetatud jäätmeid koos, siis palume luba nimetatud jäätmeid ka kokku koguda. Mootori- ja hüdraulikaõlide koosladustamine ei ole keskkonnaohtlik. Kanistrid, vt p 1.
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
Vastavalt Vabariigi Valitsuse „Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud jäätete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded /.../“ § 8 lg-le 2, on tootja kohustatud alates 1. jaanuarist 2015. a romusõidukitest taaskasutama vähemalt 95% romusõidukite aastasest keskmisest massist. Korduskasutusse ja ringlusse võetavate komponentide, materjalide ja ainete kogus peab olema vähemalt 85% romusõidukite aastasest keskmisest massist. See osakaal on täidetav, kui taaskasutusse suunatakse kõik taaskasutuseks kõlblikud mootorsõidukite osad, mida ettevõte on proovinud parimal võimalusel järgida. Ettevõtte taaskasutusse suunmise määr eelmisel, 2018. aastal vastavalt PROTOle esitatavatele andmetele, oli ca 88 % käideldud romusõidkite massist, millest põhiosa moodustasid metallijäätmed.

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Haigru tn 4 vanametalli kokkuost
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6539996, Y: 547382; X: 6539977, Y: 547424; X: 6539934, Y: 547402; X: 6539947, Y: 547375; X: 6539966, Y: 547381; X: 6539970, Y: 547371 Mustmetallijäätmed ladustatakse platsil aunades. Väiksemate laastude ja tolmu ladustamiseks kasutatakse konteinerit. Konteinerite kogus ja paigutus platsil ei ole fikseeritud, vaid kujuneb vastavalt vajadusele. Metallijäätemed on püsijäätmed ja ei nende ladustamine kinnistul ei sisalda keskkonnariski. Vedelgaasimahutid ladustatakse grupeeritult platsil eraldi. Metallpakend, mida on võimalik suunata taaskasutusse kogutakse eraldi ja antakse üle eraldi teistest metallijäätmetest. 3 aastat 500 1 000 02 01 10 - Metallijäätmed Ei    
12 01 02 - Mustmetallitolm ja -kübemed Ei    
15 01 04 - Metallpakendid Ei    
17 04 05 - Raud ja teras Ei    
17 04 05 01 - Raudteerööpad Ei    
17 04 07 - Metallisegud Ei    
17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* Ei    
19 10 01 - Raua- ja terasejäätmed Ei    
19 12 02 - Mustmetallid Ei    
20 01 40 - Metallid Ei    
16 01 16 - Vedelgaasimahutid Ei    
16 01 17 - Mustmetallid Ei    
2 X: 6540013, Y: 547421; X: 6540018, Y: 547424; X: 6540015, Y: 547429; X: 6540010, Y: 547427; X: 6540010, Y: 547427 Värviline metall ladustatakse üldiselt sisetingimustes ja konteinerites, võib esineda ladustamist ka aunades kaardil märgitud kohtadel välitingimustes. Konteinerite paigutus ruumis oleneb ladestatavatest materjalidest ning nende kogusest. Väärtuslikumad metallid ladustatakse eraldi. (Samas ruumis ladustatakse ka akusid ja patereisid sisaldavaid konteinereid. Akud ja patareid kogutakse liigiti.) 3 aastat 100 300 12 01 03 - Värvilise metalli viilmed ja treilaastud Ei    
12 01 04 - Värvilise metalli tolm ja kübemed Ei    
19 10 02 - Värviliste metallide jäätmed Ei    
19 12 03 - Värvilised metallid Ei    
16 01 18 - Värvilised metallid Ei    
16 08 01 - Kulda, hõbedat, reeniumi, roodiumi, pallaadiumi, iriidiumi või plaatinat sisaldavad kasutatud katalüsaatorid (välja arvatud koodinumbriga 16 08 07* nimetatud katalüsaatorid) Ei    
17 04 01 - Vask, pronks, valgevask Ei    
17 04 02 - Alumiinium Ei    
17 04 03 - Plii Ei    
17 04 04 - Tsink Ei    
17 04 06 - Tina Ei    
3 X: 6540023, Y: 547414
X: 6540028, Y: 547416
X: 6540020, Y: 547432
X: 6540015, Y: 547430
Ohtlikud autoromud viiakse koheseks demonteerimiseks halli nr 1 või korraga mitme romu vastuvõtmisel, ladustatakse ajutiselt hoone ja kaalu vahele jääval asfaltkattega platsil. Üldjuhul demonteeritakse autoromud kohe peale romusõidukite vastuvõtmist. Hoonesse mahub sisse kuni 4 masinat korraga demonteerimiseks. Masina ohtlike osade ja vedelike eemaldamiseks kulub keskelt läbi tund ja täielikuks demonteerimiseks 3 -4 päeva. 3-4 päeva 15 50 16 01 04 01* - M1 ja N1 kategooria romusõidukid Ei 15 50
16 01 04 02* - L2e kategooria romusõidukid Ei 2 5
4 X: 6540018, Y: 547432
X: 6540010, Y: 547444
X: 6540003, Y: 547439
X: 6540010, Y: 547427
Autoromud, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi ladustatakse betoonkattega platsile. Platsile on ette nähtud õlipüüduri paigaldamine. Õlipüüdur on paigaldamiseks olemas.
Autoromusid hoiustatakse ka korduskasutusse võtmise eesmärgil. Autoromud, mille järgi puudub nõudlus antakse üle kolme aasta jooksul. Vajadusel saab autoromusid ladustada ka asfaltplatsi ja kaalu vahelisele territooriumile.
3 aastat 100 1 000 16 01 06 01 - M1 ja N1 kategooria romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi Ei 100 1 000
16 01 03 02 - Muud vanarehvid, sealhulgas haagiste rehvid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 01 03 01, 16 01 03 03 ja 16 01 03 04 Ei 2 5
5 X: 6540053, Y: 547408; X: 6540042, Y: 547403; X: 6540035, Y: 547421; X: 6540044, Y: 547426; X: 6540045, Y: 547426 Vanarehve ladustatakse välitingimustes auna(de)s. Korduskasutusse sobivad rehvid suunatakse korduskasutusse. Rehvid, mis on jäänud korduskasutusest kõrvale kolme aasta jooksul, antakse üle jäätmeluba omavatele ettevõtetele. Rehvid, mis koheselt kvalifitseeruvad korduskasutuskõlbmatuteks antakse üle aasta jooksul. 1-3 aastat. 10 10 16 01 03 01 - M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid Ei    
16 01 03 02 - Muud vanarehvid, sealhulgas haagiste rehvid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 01 03 01, 16 01 03 03 ja 16 01 03 04 Ei    
16 01 03 03 - M2, M3, N2 ja N3 kategooria mootorsõidukite vanarehvid Ei    
16 01 03 04 - Erisõidukite ja põllumajandusmasinate vanarehvid Ei 1 2
6 X: 6540020, Y: 547433
X: 6540012, Y: 547445
X: 6540010, Y: 547443
X: 6540018, Y: 547432
Õlid kogutakse kokku ühte õlide kogumiseks mõeldud mahutisse ja antakse edasi AS-le Epler ja Lorenz edasiseks käitlemiseks. Erinevate õlide kokku kogumine vastab JäätS § 61 lg 1 nõuetele. Kuivõrd selline praktika on tavapärane, siis selliste jäätmete vastuvõtmiseks on AS-s Epler ja Lorenz väljakujunenud praktika ja hind. Sellest tulenevalt ei ole mõttekas näidata kokku kogutud õlide osakaalu liigiti. Ülid kogutakse kokku 200 liitrises vastavaks otstarbeks ettenähtud mahutis ja antakse üle mahuti täitumisel. Bensiin ja diisel kogutakse kokku eraldi ja kasutatakse ära ettevõtte tehnika käitamisel. Bensiini ja diiselkütust jäätmekäitlejatele edasiseks käitlemiseks ei anta. Õlid ja vedelikud ladustatakse eraldi vastavaks otstarbeks ette nähtud konteinerites betoonplatsile rajatud varjualuse all selleks otstarbeks konstrueeritud riiulitel. 3 aasta 0.50 0.50 13 01 09* - Mineraalõlipõhised klooritud hüdraulikaõlid Ei 0.20 0.20
13 01 10* - Mineraalõlipõhised kloorimata hüdraulikaõlid Ei 0.20 0.20
13 01 11* - Sünteetilised hüdraulikaõlid Ei 0.20 0.20
13 01 13* - Muud hüdraulikaõlid Ei 0.20 0.20
13 02 04* - Mineraalõlipõhised klooritud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Ei 0.20 0.20
13 02 05* - Mineraalõlipõhised kloorimata mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Ei 0.20 0.20
13 02 06* - Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Ei 0.20 0.20
13 02 07* - Täielikult biolagunevad mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Ei 0.20 0.20
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Ei 0.20 0.20
13 07 01* - Kütteõli ja diislikütus Ei 0.05 0.05
13 07 02* - Bensiin Ei 0.05 0.05
16 01 13* - Pidurivedelikud Ei 0.05 0.05
2 X: 6540014, Y: 547419
X: 6540019, Y: 547421
X: 6540015, Y: 547429
X: 6540011, Y: 547426
Akud paigutatakse happe- ja veekindlatesse konteineritesse ja hoiustatakse betoonplatsil asuva varjualuse all selleks otstarbeks konstrueeritud riiulite peal või hoones sees, kui hoones on piisavalt ruumi. Akud ladustatakse konteinerites liigiti. Patareid kogutakse eraldi konteineritesse. 3 aastat 30 15 16 06 01* - Pliiakud Ei 30 15
16 06 02* - Ni-Cd-patareid ja -akud Ei 0.50 0.25
16 06 03* - Elavhõbedat sisaldavad patareid Ei 0.50 0.25
16 06 05 - Muud patareid ja akud Ei 1 0.50
20 01 34 - Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33* Ei 0.50 0.25
3 X: 6540020, Y: 547432; X: 6540013, Y: 547443; X: 6540009, Y: 547442; X: 6540018, Y: 547431; X: 6540019, Y: 547430 Lõhkemisohtlikud osad paigutatakse selleks ettenähtud konteinerisse, varjualusel riiulil. Kuna lõhkemisohtlikke osadega autosid ei ole palju ja ettevõtte proobid hoida lõhkemisohtlike osade osakaal võimalikult madala, siis mingil ajahetkel ei pruugi ettevõttel üldse olla lõhkemisohtlikke osi. Sellest tulenevalt paigutatakse konteiner vastavale jäätmeliigile hetkel kui neid tekib ja varjualuses sellisesse kohta, kus selleks parajasti sobilik ruum on. 3 aastat 0.01 0.01 16 01 10* - Lõhkemisohtlikud osad (näiteks turvapadjad) Ei 0.01 0.01
6 X: 6540020, Y: 547432
X: 6540012, Y: 547445
X: 6540011, Y: 547444
X: 6540019, Y: 547432
Muud ohtlikke aineid sisaldavad osad ladustatakse eraldi konteinerites. Lisaks autoromudest pärinevatele jäätmetele ladustatakse selles sektsioonis ka ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid ning ohtlikke ainetega saastatud metallijäätmeid. 3 aasta 0.10 0.10 16 01 07* - Õlifiltrid Ei 0.50 0.50
16 01 11* - Asbesti sisaldavad piduriklotsid Ei 0.10 0.10
16 01 21 01* - Kasutatud kütusefiltrid Ei 0.10 0.10
16 01 21 02* - Ohtlikke aineid sisaldavad mootorsõidukite katalüsaatorseadmed Ei 0.01 0.01
3 X: 6540023, Y: 547418 Ohtlikke aineid sisaldavate antifriiside eemaldamine tellitakse ettevõttesse teenustööna sisse vastavat kompetentsi ja tehnoloogiat omavalt ettevõttelt. Sellest tulenevalt ettevõte kohapeal antifriise ei ladusta. Tööd teostatakse sisetingimustes oma ala spetsialistide poolt. Ettevõte viib kogutud antifiisi endaga koheselt kaasa, nii et eraldi antifriisi ladustamiseks puudub ettevõttel ala. 3 aastat 0.10 0.10 16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid Ei 0.001 0.001
6 X: 6540020, Y: 547432
X: 6540012, Y: 547443
X: 6540002, Y: 547438
X: 6540010, Y: 547428
Mitte ohtlikud demonteerimisjäägid ladustatakse korduskasutuseermärkidel riiulitel. Sõidukite osad, mida ei ole sobilik ringlusesse võtta kogutakse eraldi ja antakse üle vastavat õigust omavale ettevõttele. Ettevõte kogub vastavad jäätmed liigiti konteinerites. 3 aastat 1 5 16 01 19 - Plastid Ei 1 6
16 01 20 - Klaas Ei 1 2
16 01 22 - Nimistus mujal nimetamata osad Ei 1 4
16 01 22 01 - Mootorsõidukite katalüsaatorseadmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 01 21 02* Ei 0.10 0.10
16 08 03 - Nimistus mujal nimetamata siirdemetalle või siirdemetalliühendeid sisaldavad kasutatud katalüsaatorid Ei 0.05 0.05
16 01 12 - Piduriklotsid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 11* Ei 0.10 0.10
2 X: 6540014, Y: 547419
X: 6540019, Y: 547422
X: 6540015, Y: 547430
X: 6540010, Y: 547428
Elektroonikaromud, ladustatakse kas sisetingimustes või siis väljas konteinerites, olenevalt korraga ladustatavate jäätmete mahust sisetingimustes. 3 aastat 3 10 16 02 14 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13* Ei 2 10
16 02 16 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* Ei 2 10
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei 2 10
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
1) käitluskoht asub elamutele suhteliselt lähedal ning metallijäätmete käitlemisega võib kaasneda müra;
2) käitluskoht asub elamutele suhteliselt lähedal ning ehitus- ja lammutusprahi käitlemisega võib tekkida tolm;
3) käitluskoht asub nõrgalt kaitstud põhjaveega alal ning autoromude käitlemisega võib kaasneda oht põhjaveele
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Müratõke Ettevõtte territoorium on ümbitsetud kolme meetri kõrguse raudaiaga. Müratõke on rajatud pidev
2. Niisutamine ehitus- ja lammutusprahi sorteerimisel Vihmuti vajaduse tekkides
3. Põhjavee kaitse Põhjavee kvaliteeti ohustavate tegevuste tegemine üksnes kontrollitud keskkonnas. Autoromude lammutamine toimub sisetingimustes. Hoone, kus lammutustegevus toimub ei ole ühenduses ühiskanalisatsiooniga. Vedelikud eemaldatakse autoromudest spetsiaalse pumba abil, mis välistab vedelike lekke. Õnnetusjuhtumi korral on tagatud ohtlike ainete põhjavette mitte sattumine. Vedelikud eemaldatakse kasutades absorbente. Autoromude ladustamiseks mõeldud välisplats on betoonkattega ja varustatud õlipüüduriga.

Ettevõte ladustab ehitus- ja lammutusprahti selleks ettenähtud kontinerites. Ehitus- ja lammutusprahi võimalik sorteerimine (metallijäätmete eemaldamine) toimub asfaltkattega platsil.
igapäevaselt
 
Keskkonnaseire kava ja andmed keskkonnaseireks kasutatavate seadmete kohta
Jrk nr Seiratav näitaja Seire viis Seire sagedus Kasutatavad seadmed Seirepunkti number Seirepunkti koordinaadid L-EST97
1. müra mürataseme mõõtmine vastavalt vajadusele müramõõtur 1 X: 6540008, Y: 547404
2. tolm visuaalne pidev kasteauto 2 X: 6540008, Y: 547404
3. kinnistu korrasolek visuaalne pidev puudub 3 X: 6540008, Y: 547404
4. töötades hoolsuskohustuse järgmimine visuaalne pidev puudub 3 X: 6540008, Y: 547404

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Haigru tn 4 vanametalli kokkuost
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Jäätmekäitluskoha korrastamine muudeks sihtotstarbelisteks tegevusteks Peale tegevuse lõpetamist koristatakse territoorium. Kõik jäätmeliigid antakse üle vastavat luba omavale ettevõttele. Meede rakendatakse tegevuse lõpetamisel.
Järelhoolduskava Vajadus jäätmehoolduskava kehtestamiseks puudub tulnevalt jäätmekäitluse iseloomust ja asjaolust, et rakendatavad jäätmekäitlustehnoloogiad välistavad vajaduse jäätmekäitluskoha järelseireks. -
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Jrk nr 1.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Autode demonteerimine
Tehniline varustatus Ettevõte kasutab metallijäätmete käitlemisel kaasaegset tehnoloogiat ja tehnikat, mis vastab vastavale tehnikale ettenähtud nõuetele ning kasutab ainult korras tehnikat.
Parim võimalik tehnika Keskkonnaministri 16.06.2011 määrus nr 33.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Ettevõtte tegevus vastab keskkonnaministri 16.06.2011 määrusega nr 33 kehtestatud tingimustele.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2010/75/EL komisjoni poolsele rakendusotsusele 2018/1147 (direktiiv tööstusheite kohta), millega on kehtestatud jäätmekäitluse parima võimaliku tehnika (PTV) alased järeldused, ei kohaldu antud juhul ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotleja poolt tehtavatele tegevustele, kuivõrd ettevõtte käitlusmahud jäävad alla poole õigusaktiga sätestatud künniseid, millisel juhul vastavushindamine tuleb teha.
 
Jrk nr 2.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Metallijäätmete sorteerimine ja/või tükeldamine ning uute jäätmesegude koostamine vastavalt klienditellimusele
Tehniline varustatus Ettevõte kasutab metallijäätmete käitlemisel kaasaegset tehnoloogiat ja tehnikat, mis vastab vastavale tehnikale ettenähtud nõuetele.
Parim võimalik tehnika Ettevõte kasutab ainult korras ja kontrollitud tehnikat.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 
Jrk nr 3.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Ohtlike jäätmete hoiustamine
Tehniline varustatus Ohtlike jäätmete kogumiseks on ettevõttel selleks eraldatud territooriumil ohtlike jäätmete kogumiseks mahutite ja konteinerite ala, erinevad ohtlikud jäätmed kogutakse eraldi ja kogumisel arvestatakse ohtlike jäätmete iseloomuga.
Parim võimalik tehnika Ohtlike jäätmete eraldi kogumine, võttes arvesse jäätmete spetsiifilisi omadusi.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Vastab
 

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Jrk nr Võimalik hädaolukord Hädaolukorra tekkimise võimaluse selgitus Rakendatavad meetmed
1. Tulekahju Ohtliku kemikaali vale käsitlemine Päästeameti informeerimine. Vastavalt läbiviidud instruktsioonile tulekahju kohesele likvideerimisele asumine.

Kemikaalide kokkupuute vältimine küttekehade, sädemeid loopivate tööriistade või elektrisüsteemidega. Likvideerimisel kasutatakse absorbente, mis hiljem kogutakse kokku ja ladustatakse selleks ette nähtud konteinerisse.
2. Plahvatus Plahvatusohtlike kemikaalide vale käsitlemine. Turvavööde ja turvapatjade mehhanismide vale käsitlemine. Monteerimisel kohene ladustamine selleks ettenähtud metallkonteinerisse. Ettevaatlik ja hoolikas käsitlemine.
3. Õlide ja vedelike leke Romusõidukite mahalaadimisel vedelike nõrgumine maha. Ettevõte on hädajuhtumiks varustatud absorbentidega ja kõik ettevõtte töötajad on koolitatud. See tagab selle, et vajadusel oskavad nad kiiresti reageerida ja ohtliku olukorra likvideerida. Lammutuskoda on varustatud betoneeritud põrandaga, kus nõrgunud vedeliku likvideerimine absorbentidega, välistab võimaliku pinnase- ja põhjaveereostuse. Eeskirjadest kinnipidamine ja pädeva personali kasutamine tagab vastavate seadmete nõuetekohase ladustamise ning välistab ohtlike aineid sisaldavate seadmete purunemise.
Ohtlikke jäätmete kogumise, sorteerimise ning nende laadimisega tööalaselt kokku puutuvate tööliste hulgas on läbi viidud ettevõttesisene koolitus, et töötajad oleksid teadlikud kasutatavate ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide võimalikust mõjust keskkonnale (õhule, veele, pinnasele), mõjust tervisele.
Uut tüüpi romude lammutamisel tehakse eelnevalt selgeks romudes kasutatud ohtlike jäätmete paigutus ning kemikaali tüüp. Autoromude ohtlikke aineid sisaldavad osad tuvastatakse IDIS-süsteemi abil (Dismantling information for ELVs), kus on auto märgiti välja toodud ja leitavad kõik Euroopa Liidu siseselt kaubastatavate sõidukite ohtlikke aineid sisaldavate osade nimekiri sõiduki margi järgi.
4. Freeonide paiskumine õhku Jahutusseadmete hooletu käsitlemine. Freoone sisaldavate seadmete hoolikas käsitlemine. Freoonide eemaldamine seadmetest tellitakse alltöövõtu korras.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Vorm ei ole asjakohane.

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Vorm ei ole asjakohane.

3.11. Lisad

Ohtlike jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta.
Kinnitan
Jäätmete tekitamine maavara kaevandamisel ja rikastamisel
Prügila käitamine
Prügila või jäätmehoidla järelhooldus
Jäätmehoidla käitamine
Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase käitamine

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Ei ole asjakohane

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Vorm ei ole asjakohane.

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.2. Käitise kategooria

Ei ole asjakohane

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Ei ole asjakohane

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Ei ole asjakohane

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Ei ole asjakohane

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.7.1. Keskmise võimsusega põletusseadme heite piirväärtused

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.10. Muudest tegevustest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.11. Tehnoloogilised äkkheited

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.12. Välisõhus leviv müra

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Ei ole asjakohane

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Ei ole asjakohane

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Ei ole asjakohane

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Ei ole asjakohane

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Ei ole asjakohane

5.4.18. Lisad

Ei ole asjakohane

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Ei ole asjakohane

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Ei ole asjakohane

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. a määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 10 lg-le 1 ei tule teha keskkonnamõju eelhinnangut jätkuloa taotlusele, kui taotletav tegevus ei muutu ja sellega ei kaasne märgatavat keskkonnakasutuse suurenemist.

8. Taotluse lisad

Vorm ei ole asjakohane.