Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-126001
Taotlus T-KL/1020876

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1020876
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Saloni Büroomööbli AS
Kontaktisik
Marika Suisalu
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Ettevõte kasutab tootmises lahusteid sisaldavaid kemikaale koguses, mille käigus väljutatakse LOÜ-sid üle keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 67 lisas toodud künniskoguse (0,5 t/a) ning millest tulenevalt taotleb ettevõte keskkonnakaitseluba. Käitises on kasutusel ka 0,29 MW gaasikatel (heiteallikas K1), mis kasutab aastas kuni 15 tuh. m3 maagaasi olmeruumide kütmiseks.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Ettevõtte põhitegevusalaks on kontorimööbli hulgimüük ja kontori- ja kauplusemööbli tootmine.

Ettevõte kasutab tootmistegevuses erinevaid lahusteid sisaldavaid kemikaale. Käitise tegevusena summaarselt eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogus jääb allapoole tööstusheite seaduse § 113 lõikes 1 punktis 6 (puitpinna katmine) esitatud künniskogust (lahustite, sealhulgas segu koostises oleva lahusti kasutamine ühel tootmisterritooriumil jääb allapoole 15 tonni aastas).


Lisaks tegeletakse käitises puitmaterjali freesimise, lihvimise ja lõikamisega. Toormaterjali hööveldamise käigus tekkib puidutolm/saepuru/puidulaastud. Tekkinud puidujäätmed kogutakse aspiratsioonisüsteemiga kokku ja suunatakse retsirkulatsioonifiltrisse. Retsirkulatsioonifiltrisse kogunenud osakesed kogutakse konteinerisse ja antakse üle vastavale jäätmekäitlusega tegelevale ettevõttele. Puhastatud õhk suunatakse tootmistsehhi tagasi ning seetõttu ei vaadelda retsirkulatsioonifiltrit heiteallikana.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Käitise tegevusega kaasneb erinevate lenduvate orgaaniliste ühendite väljutamine välisõhku. Arvestades käitise tegevuse iseloomu ja saasteainete hajumiskontsentratsioone, siis ei saa välistada, et saasteainete ebasobiva hajumistingimuste juures võivad tekkida lõhna tajumise episoodilised kontsentratsioonid käitise lähedal. Käitise territooriumil puuduvad seadmed või tegevused, mis tõenäoliselt võiks väljaspool tootmisterritooriumi kutsuda esile müra normtaseme ületamist. Käitise mürarohked tegevused ja seadmed asuvad hoonete sees.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Saloni büroomööbel
Aadress
Vahe tn 4, Märja alevik, Tartu linn, Tartu maakond
Territoriaalkood
5277
Katastritunnus(ed)
83101:003:0435
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6472281, Y: 655086
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vahe tn 4 (83101:003:0435). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vahe tn 4 (83101:003:0435).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 
Puudutatud kohalikud omavalitsused
KOV nimetus KOV EHAK kood
Tartu linn, Tartu maakond 0793

1.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Heite­allikas Väljuvate gaaside parameetrid Tegevusala, tehnoloogiaprotsess, seade
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus L-EST97 koordinaadid Ava läbi­mõõt, m Väljumis­kõrgus, m Joon­kiirus, m/s Tempera­tuur, °C SNAP kood Lisategevuse SNAP
  VK-1 Värvimisruumi ventilatsioon X: 6472281, Y: 655067 0.58 9.80 11.40 20 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)
  K1 Katlamaja korsten X: 6472290, Y: 655078 0.35 10.80 1.46 180 020103b - Äri- ja avaliku teeninduse sektori katlamajad - põletusseade < 20 MW (katlad)

5.2. Käitise kategooria

Nende tegevusalade EMTAK koodid, millele luba taotled
35301 - Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Põletusseade
Jah
Põletus­seadme summaarne soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth
0.29
Kütuse liik Kütuseliigi täpsustus Kütuseliigi aastakulu
Kogus Ühik
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul)   15 tuh. Nm³

Keskmise võimsusega põletus­seade
Ei
 
Suure võimsusega põletus­seade
Ei
Orgaaniliste lahustite (kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite) kasutamine
Ei
Nafta­saaduste, muude mootori- või vedel­kütuste, kütuse­komponentide või kütuse­sarnaste toodete laadimine (terminal või tankla)
Ei
Seakasvatus
Ei
Veisekasvatus
Ei
Kodulinnukasvatus
Ei
E-PRTR registri kohustuslane
Ei
Kasvuhoone­gaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kohustuslane
Ei

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Lubatud heitkoguste projekti koostaja
Nimi
OÜ Hendrikson & Ko
Registrikood/isikukood
10269950
Postiaadress
Raekoja plats 8, Tartu, Tartumaa 51004
Telefon
+372 7427777
E-posti aadress
Sissejuhatus
Viited õigusaktidele, juhendmaterjalidele ja kasutatud kirjandusele
1.Atmosfääriõhu kaitse seadus.
2.Keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 67 "Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba";
3.Keskkonnaministri 23.10.2019 määrus nr 56 " Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis";
4.Keskkonnaministri 24.11.2016 määrus nr 59 „Põletusseadmetest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid".
5.Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 86 „Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid".
6.Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 75 "Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid";
7.Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 84 "Õhukvaliteedi hindamise kord";
8.Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 81 "Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed";
9.Keskkonnaministri 16.12.2016. a määrus nr 71 "Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid".
10.ELERING AS võrgugaasi kvaliteedi tunnistused (link seisuga 05.04.2023): https://elering.ee/vorgugaasi-kvaliteet
11.Orgaanilisi lahusteid kasutavad käitised. Juhendmaterjal, versioon 1.7 (A. Link. Keskkonnaagentuur, Viimati uuendatud: detsember 2019).
12.Metoodika lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse arvutamiseks kasutatavates kemikaalides ning väljuvates gaasides (A. Link, Keskkonnaagentuur. Viimati uuendatud: detsember 2019).
Lähteandmed, mille alusel on esitatud tootmismaht, kütusekulu ja muud andmed
Esitatud lähteandmed, sh tootmismahud, seadmete töötunnid jms pärinevad ettevõtte poolt peetavatest arvestuslikest andmetest.
Käitise asukoha kirjeldus
Käitise asukoha kirjelduses esitatakse heiteallika(te) asukoha kirjeldus
Saloni Büroomööbli AS asub Tartumaal Märja alevikus Vahe tn 4. Käitis asub ärimaa 100% sihtotstarbega katastriüksusel (83101:003:0435), mille pindala on 8313 m2. Ettevõte toomisterritoorium on ümbritsetud transpordimaade, tootmismaa, ärimaa ja elamumaaga.
Lähimad elumajad asuvad heiteallikatest 70 m kaugusel põhja-kagu suunas.

Käitise asukoha kaart sobivas, kui mitte väiksemas kui 1:20 000 mõõtkavas
Heiteallikate asendiplaan või koordinaatidega skeem, kuid mitte väiksemas kui 1:5000 mõõtkavas
Saasteainete hajumistingimusi mõjutavad olulised geograafilised ja tehnogeensed objektid
Vastavalt Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendusele ettevõtte tootmisterritooriumile Natura 2000 võrgustiku alasid ja looduskaitseobjekte ei jää. Kaitstavatest loodusobjektidest on kinnistule lähimad: lääne suunas 1500 m kaugusel asuv III kategooria kaitsealune taim - Platanthera chlorantha (rohekas käokeel) (keskkonnaregistri kood KLO9321099) ja Lycopodium clavatum (karukold) (keskkonnaregistri kood KLO9320992).

Reljeef maa-alal, mis hõlmab eelpool kirjeldatud piirkonda, on suhteliselt tasane, maapinna absoluutne kõrgus jääb vahemikku 52-60 m. Heiteallikatest lähtuvate saasteainete hajumistingimusi takistavad objektid piirkonnas puuduvad.
Ilmastikutingimuste iseloomustus
Saasteainete heitkoguste määramise kirjeldus
Saasteainete heitkoguste mõõtmistulemused, mis on aluseks heitkoguste määramisel ja mõõtepunktide kirjeldus
Arvutusmetoodikad, mis on aluseks heitkoguste määramisel

Ülevaade saasteainete heitkoguste arvutamise metoodikatest on esitatud loataotlusele lisatud failis "saloni_heitkoguste_maaramise_kirjeldus_06042023.pdf".

Arvutuskäik iga saasteaine kohta juhul, kui kasutatakse arvutusmetoodikat

Andmed saasteainete arvutuste kohta koos arvutuste näidistega on esitatud loataotlusele lisatud failis "Saloni_saasteainete_heitkogused_06042023.xlsx".

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Heiteallikas Värvimisruumi ventilatsioon (VK-1)
Koormus Tööstus üks vahetus E-R
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 0
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 0 0 0
07 - 08 0 0 0
08 - 09 100 0 0
09 - 10 100 0 0
10 - 11 100 0 0
11 - 12 100 0 0
12 - 13 100 0 0
13 - 14 100 0 0
14 - 15 100 0 0
15 - 16 100 0 0
16 - 17 0 0 0
17 - 18 0 0 0
18 - 19 0 0 0
19 - 20 0 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Katlamaja korsten (K1)
Koormus Katlamaja E-P
Kuude tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 84
Veebruar 100
Märts 80
Aprill 51
Mai 17
Juuni 15
Juuli 14
August 14
September 14
Oktoober 43
November 52
Detsember 60
Päevade tööaja dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 75 75 75
01 - 02 75 75 75
02 - 03 75 75 75
03 - 04 75 75 75
04 - 05 75 75 75
05 - 06 75 75 75
06 - 07 80 80 80
07 - 08 80 80 80
08 - 09 90 90 90
09 - 10 95 95 95
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 95 95 95
15 - 16 95 95 95
16 - 17 90 90 90
17 - 18 90 90 90
18 - 19 90 90 90
19 - 20 90 90 90
20 - 21 85 85 85
21 - 22 85 85 85
22 - 23 80 80 80
23 - 24 80 80 80
 

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Põletusseade
Heite­allikas Katlamaja korsten (K1)
Põletusseadmete arv 1
Soojus­sisendile vastav nimi-­soojus-­võimsus, MWth 0.29
Töö­tundide arv aastas 8 760
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? Ei
Püüdeseade
Püüde­seade Püütav saasteaine
CAS nr Saasteaine nimetus Projekteeritud puhastusaste, %
       
Kasutatav kütus ja jäätmed
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävlisisaldus, % Alumine kütte­väärtus, MJ/kg; Gaas - MJ/Nm³ Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide Kanda vormile 5.5
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heitkogus
Hetkeline heitkogus Ühik Aastas Ühik
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 0 34 15 tuh. Nm³ 7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0001 g/s 0.0003 t Jah
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.01 g/s 0.022 t Jah
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.0087 g/s 0.015 t Jah
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0006 g/s 0.001 t Jah
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0001 g/s 0.0002 t Jah
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0001 g/s 0.0002 t Jah
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0001 g/s 0.0002 t Jah
BC Must süsinik 0 g/s 0.00001 t Jah
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0 mg/s 0.000001 kg Jah
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0 mg/s 0 kg Jah
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0 mg/s 0.0001 kg Jah
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0 mg/s 0.0001 kg Jah
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0 mg/s 0 kg Jah
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0 mg/s 0 kg Jah
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0 mg/s 0 kg Jah
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks 0 mg/s 0.00001 kg Jah
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0 mg/s 0.00001 kg Jah
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 g/s 28.59 t Jah
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0 g/s 0.0003 mg Jah
50-32-8 Benso(a)püreen 0 g/s 0 kg Jah
205-99-2 Benso(b)fluoranteen 0 g/s 0 kg Jah
207-08-9 Benso(k)fluoranteen 0 g/s 0 kg Jah
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen 0 g/s 0 kg Jah
 
Põhjendus andmete edasi mittekandmise kohta tabelisse 5.5
 
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

5.4.7.1. Keskmise võimsusega põletusseadme heite piirväärtused

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Kas soovite kasutada salvestamisel automaatset heitkoguste arvutamist?
 
Heite­allikas Lahusteid sisaldav kemikaal Lahusteid sisaldava kemikaali kasutamine Välisõhku väljutatud LOÜ-de heitkogus saasteainete kaupa
Nimetus Tüüp Liik LOÜ-de sisaldus, massi % Tegevusala või tehnoloogiaprotsess Kemi­kaali kogus aastas, tonni Töö­tundide arv aastas Ohulaused (H) CAS nr Nimetus Heitkogus
SNAP kood Nimetus Hetkeline heitkogus, g/s (täpsus 0,001) Aastane heitkogus, tonni/a (täpsus vähemalt 0,0001)
Värvimisruumi ventilatsioon (VK-1) Vedeldi 164 Lahustipõhine Lahusti 100 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   0.04   123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.004 0.0241
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.007 0.0401
Värvimisruumi ventilatsioon (VK-1) Kõvendi (31070) PU, uus HPU 6205 Lahustipõhine Lahusti 75 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   0.257   123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.024 0.1446
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.008 0.0482
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.032 0.193
Värvimisruumi ventilatsioon (VK-1) Kõvendi HPU6210 Lahustipõhine Lahusti 77.50 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   0.012   123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.001 0.0045
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.001 0.0045
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.009
Värvimisruumi ventilatsioon (VK-1) Kõvendi HPU6214 Lahustipõhine Lahusti 66.50 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   0.012   123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.001 0.008
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.008
Värvimisruumi ventilatsioon (VK-1) Nitrolahusti Lahustipõhine Lahusti 100 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   0.008   123-86-4 n-Butüülatsetaat 0 0.0016
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0 0.0016
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0 0.0033
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0082
Värvimisruumi ventilatsioon (VK-1) Vedeldi Lahustipõhine Lahusti 91 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   0.287   123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.006 0.0392
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.006 0.0392
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.011 0.0654
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.043 0.2614
Värvimisruumi ventilatsioon (VK-1) Aqualit A-T230-25 HV WB Veepõhine Lakk 0.30 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   3.876   NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 0.0116
Värvimisruumi ventilatsioon (VK-1) Aqualit A-T230-10 Veepõhine Lakk 0.20 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   0.061   NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0001
Värvimisruumi ventilatsioon (VK-1) Lakk Solido S-T240H-25 PU poolmatt (Antiscratch) Lahustipõhine Lakk 53.80 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   0.618   123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.004 0.0243
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.04 0.2434
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0 0.0013
100-41-4 Etüülbenseen 0.008 0.0485
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.054 0.3325
Värvimisruumi ventilatsioon (VK-1) Makzoclean 25l AktzoNobel Lahustipõhine Muu kemikaal 19 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   0.005   NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.001
Värvimisruumi ventilatsioon (VK-1) Puhastusaine 305/98 Riepe LP Lahustipõhine Muu kemikaal 100 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   0.008   67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0 0.0011
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0075
Värvimisruumi ventilatsioon (VK-1) Värv Solido Color SC-T470-30-BN00 PU Lahustipõhine Värv 49.10 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   0.152   123-86-4 n-Butüülatsetaat 0 0.0008
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0 0.0009
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.001 0.0047
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0 0
100-41-4 Etüülbenseen 0 0.0009
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0075
Värvimisruumi ventilatsioon (VK-1) SC-P320V Primer White PU kruntvärv SolidoColor Lahustipõhine Värv 25.40 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   0.025   123-86-4 n-Butüülatsetaat 0 0.0015
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0 0.0015
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0 0.003
100-41-4 Etüülbenseen 0 0.0004
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 0.0064
Värvimisruumi ventilatsioon (VK-1) Värv Duracido Color DC-T440-40-B01 AC Lahustipõhine Värv 38 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   0.007   123-86-4 n-Butüülatsetaat 0 0.0014
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0025
Värvimisruumi ventilatsioon (VK-1) DuracidColor DC-T440-40-BOO Lahustipõhine Värv 43 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   0.006   123-86-4 n-Butüülatsetaat 0 0.0012
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0 0.0001
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0024
Värvimisruumi ventilatsioon (VK-1) Tintex Stain piirituspeits Saloni must Lahustipõhine Lahusti 100 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   0.017   67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.001 0.0034
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.003 0.0168
Värvimisruumi ventilatsioon (VK-1) Värv CS-T440-90-BN01 läikiv PU Solido Color Lahustipõhine Värv 27.50 060108 - Värvi kasutamine - muu tööstuslik värvi kasutamine (nt metallitööstus)   0.01   1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0 0.0014
100-41-4 Etüülbenseen 0 0.0005
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0 0
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0 0.0028
 

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.10. Muudest tegevustest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.11. Tehnoloogilised äkkheited

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.12. Välisõhus leviv müra

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Heite­allikate numbrid plaanil või kaardil Saasteaine Õhu­kvaliteedi tase
CAS nr Nimetus Summaarne hetkeline heitkogus M Ühik Keskmistamisaeg Õhu­kvaliteedi piir- või siht­väärtus Ühik Maksimaalne arvutuslik õhukvaliteedi tase väljaspool tootmisterritooriumi, ∑Cm Suhe Cm / Keskmistamisaeg
VK-1 67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.012 g/s 1 tund 1 050 µg/m³ 2.569 0.002
24 tundi 350 µg/m³ 1.045 0.003
VK-1, lisaks Baltic Interior OÜ heiteallikad 100-41-4 Etüülbenseen 0.022 g/s 1 tund 600 µg/m³ 5.676 0.009
24 tundi 200 µg/m³ 4.982 0.025
VK-1, lisaks Baltic Interior OÜ heiteallikad 108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.015 g/s 1 tund 600 µg/m³ 6.024 0.01
24 tundi 200 µg/m³ 5.338 0.027
VK-1, lisaks Baltic Interior OÜ heiteallikad 123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.105 g/s 1 tund 1 950 µg/m³ 25.946 0.013
24 tundi 650 µg/m³ 22.774 0.035
VK-1, lisaks Baltic Interior OÜ heiteallikad 141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.025 g/s 1 tund 3 000 µg/m³ 4.806 0.002
24 tundi 1 000 µg/m³ 3.203 0.003
K1, lisaks Baltic Interior OÜ ja N.R. Energy Osaühing heiteallikad 630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.266 g/s 8 tundi 10 mg/m³ 0.035 0.004
K1, lisaks Baltic Interior OÜ ja N.R. Energy Osaühing heiteallikad 10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.255 g/s 1 tund 200 µg/m³ 15.549 0.078
1 aasta 40 µg/m³ 0.566 0.014
VK-1, lisaks Baltic Interior OÜ heiteallikad Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.116 g/s 1 tund 600 µg/m³ 27.172 0.045
24 tundi 200 µg/m³ 23.486 0.117
1 aasta 5 µg/m³ 1.376 0.275
VK-1, K1, lisaks Baltic Interior OÜ ja N.R. Energy Osaühing heiteallikad NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.16 g/s 1 tund 5 000 µg/m³ 32.871 0.007
24 tundi 2 000 µg/m³ 13.41 0.007
VK-1, lisaks Baltic Interior OÜ heiteallikad 67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.001 g/s 1 tund 3 000 µg/m³ 0.212 0
24 tundi 1 000 µg/m³ 0.149 0
 
Koosmõju kirjeldus
Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seaduse § 43 lg 1 alusel kehtestatud keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 84 § 17 lg 5 kohaselt lähtutakse heiteallikate koosmõju hindamisel väljaspool käitise tootmisterritooriumi asetsevate, kuid käitise hajumisarvutuste piirkonda jäävate õhusaasteluba, keskkonnakompleksluba või registreeringut omavate käitiste andmetest ja vajaduse korral välisõhu seirejaama andmetest.
Käesolevas LHK projektis kasutati maksimaalse teoreetilise koosmõju hindamiseks lisaks käitise heiteallikatele ettevõtete Baltic Interior OÜ ja N.R. Energy Osaühing andmeid.
Koosmõju arvutused on tehtud eeldusel, et kõik piirkonna paiksed heiteallikad järgivad keskkonnalubades (õhusaastelubades) või keskkonnakomplekslubades sätestatud meetmeid välisõhu kaitseks, kõik sarnased heiteallikad töötavad korraga ja püsivalt vähemalt 1 tunni jooksul maksimaalsel koormusel (väljastatud lubades esitatud maksimaalsed hetkelised heitkogused) ning teoreetiliselt valitsevad ilmastikutingimused, mis soosivad maksimaalsete õhukvaliteedi tasemete liitumist vaadeldava piirkonna kitsal alal.

Heiteallikate koosmõjus arvutuslikult esinevad suhteliselt kõrgemad õhukvaliteedi tasemed väljaspool tootmisalade piire:

- Aromaatsete süsivesinike korral 0,117 ÕPV24 ja 0,275 ÕPVa.

Saasteainete koosmõju maksimumkontsentratsioonid tekivad ettevõtete tootmisterritooriumite sees või väljaspool tootmisterritooriumi tootmisala läheduses ning saasteainetele kehtestatud piirväärtuseid väljaspool tootmisala ei ületata.

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Õhukvaliteedi taseme määramise kohtade loetelu mõõtmiste korral ja mõõtetulemused
Välisõhu kvaliteedi taseme määramise hajumisarvutusprogrammid

Hajumisarvutused olid teostatud kasutades keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS olevat programmi Airviro rakendust.

Arvutamiseks valitud meteoaasta
Vastavalt Airviro programmi poolt valitud meteoaastale
Kasutatud meteoroloogiliste parameetrite loetelu

Vastavalt Airviro programmi poolt valitud andmetele (süsteem andmeid ei väljasta).

Meteoroloogiliste parameetrite mõõtepunktide asukohad

Vastavalt Airviro programmi poolt valitud mõõtepunkti asukohale (süsteem andmeid ei väljasta).

Viide meteroloogilise mudeli andmetele
Viide kasutatud topograafiliste sisendandmete kohta
Fooniandmete kirjeldus (koosmõjusse kaasatavad käitised, seireandmed)

Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seaduse § 94 lg 3 alusel nõuab õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa andja vajaduse korral heiteallikate käitajatelt õhukvaliteedi taseme arvutuslikul hindamisel väljaspool käitise tootmisterritooriumi pideva õhuseire tulemuste või samalaadsete heiteallikate koosmõju hindamisel saadud saasteaine taustsisalduse arvestamist. Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seaduse § 43 lg 1 alusel kehtestatud keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 84 § 17 lg 5 kohaselt lähtutakse heiteallikate koosmõju hindamisel väljaspool käitise tootmisterritooriumi asetsevate, kuid käitise hajumisarvutuste piirkonda jäävate õhusaasteluba, keskkonnakompleksluba või registreeringut omavate käitiste andmetest ja vajaduse korral välisõhu seirejaama andmetest. Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 106 lg 2 kohaselt määratakse saasteaine lubatud heitkogus selliselt, et paiksest heiteallikast või kõikidest käitise ühel tootmisterritooriumil paiknevatest heiteallikatest kokku
välisõhku väljutatud saasteaine kogus ei põhjustaks saasteaine kohta kehtestatud õhukvaliteedi piir- või sihtväärtuse ületamist väljaspool käitise tootmisterritooriumi. Käitise arvestusliku mõjupiirkonda (540m kaugusel käitise territooriumi piirist, kõrgeima heiteallika 50-kordne kõrgus, kõrgeim heiteallikas on katlakorsten 10,8 m) jäävad keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS andmetel järgmised keskkonnaluba omavad ettevõtted: Baltic Interior OÜ, N.R. Energy Osaühing

Ümbritseva piirkonna välisõhu kvaliteedi taseme muutumine pärast heiteallika töölerakendamist

Piirkonna välisõhu kvaliteedi tase jääb hinnanguliselt ligilähedaselt samale tasemele.

Mudeldatud hajumisarvutuse kaardid

Keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 84 "Õhukvaliteedi hindamise kord" § 181 lg 1 kohaselt saasteaine hajumiskaart koostatakse iga saasteaine kohta, mille arvutuslik sisaldus on väljaspool käitise tootmisterritooriumi piiri suurem kui 30% piirväärtusest või sihtväärtusest, mis on kehtestatud atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 lõigete 1 ja 2 alusel, ning vajaduse korral rakendatakse keskmistamisaegade kohta protsentiile. Antud käitise puhul kaarte ei esitata, kuna saasteainete arvutuslik sisaldus ei ole väljaspool käitise tootmisterritooriumi piiri suurem kui 30% piirväärtusest või sihtväärtusest

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Välisõhku väljutatavate saasteainete otsesel mõõtmisel või arvutuslikult saadud õhukvaliteedi taseme maksimaalväärtuste vastavus atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 alusel kehtestatud saasteainete õhukvaliteedi piirväärtustele väljaspool tootmisterritooriumi ja käitist ümbritsevas piirkonnas olevate elumajade juures.
Käitise heiteallikatest pärinevate saasteainete kontsentratsioonide maksimumid ei ületa kehtestatud õhukvaliteedi taseme piirväärtuseid, seega on keskkonnaministri 27.12.2016 määrusega nr 75 kehtestatud piirväärtuste nõue täidetud.
Koosmõjus teiste piirkonna ettevõtete heiteallikatega tekib saasteainetest kõrgeim ühe tunni keskmine õhukvaliteedi tase aromaatsete süsivesinike puhul 0,117 ÕPV24. Aasta keskmine kõrgeim õhukvaliteedi tase tekib aromaatsete süsivesinike korral (0,275 ÕPVa).
Maksimaalsed saasteainete kontsentratsioonid tekivad tootmisalade läheduses või tootmisalade sees.

Käitisele lähima elamu (katastritunnusega 83101:003:0499) juures on aromaatsete süsivesinike korral õhukvaliteedi tase 0,05 ÕPV24 ja 0,05 ÕPVa.

Teiste saasteainete osas jäävad õhukvaliteedi tasemed tunduvalt madalamateks võrreldes piirväärtustega.
Saasteainetele kehtestatud piirväärtuseid käitisega seonduvalt seega ei ületata.
Müra esinemisel hinnang atmosfääriõhu kaitse seaduse § 56 lõike 4 alusel kehtestatud välisõhus leviva müra normtasemetele vastavuse kohta
Välisõhu müra normväärtused on kehtestatud keskkonnaministri 16.12.2016 määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“. Käitise tegevus ei põhjusta
ümbruskonnas keskkonnamüra normväärtuste ületamisi (käitise tegevus ei muuda märkimisväärselt piirkonna mürafooni), kuna käitise mürarohked tegevused asuvad hoones sees.
Heiteallikad ja saasteained, mille osakaal on välisõhu saastatuse tekitamises suurim
Käitise heiteallikatest on suurima õhukvaliteedi taseme osakaaluga NO2 ja CO osas heiteallikas K1. Ülejäänud saasteainete osas on suurima saastetaseme osakaaluga heiteallikas VK-1.
Ettepanekud õhusaasteloaga kehtestatavate saasteainete heitkoguste kohta ning rakendatavate saasteainete heite, müra ning lõhnaaine esinemise vähendamise meetmete kohta
Ettepanek keskkonnaloaga kehtestatavatele saasteainete heitkogustele on toodud käesoleva taotluse ptk 5.6.
Täiendavaid meetmeid saasteainete heite, müra ning lõhnaaine esinemise vähendamiseks ei ole vaja rakendada
Ettepanekud välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi omaseireks ning seirejaama asukohaks
Vajadus eraldi seireprogrammi rakendamiseks heiteallikast eralduvate saasteinete instrumentaalseks määramiseks puudub.
Välisõhu müra normväärtused on kehtestatud keskkonnaministri 16.12.2016 määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“. Samuti puudub vajadus müra seirele, kuna käitise tegevus ei põhjusta hinnanguliselt ümbruskonnas keskkonnamüra normväärtuste ületamisi.
Ettepanekud saasteainete heitkoguste vähendamiseks ebasoodsate ilmastikutingimuste esinemise korral
Kui tuvastatakse ebasoodsad ilmastikutingimused ja tekib oht koosmõjus teiste käitistega õhukvaliteedi tasemete ületamiseks, siis võimalusel vähendatakse tootmistegevust või rakendatakse muid asjakohaseid piiranguid.
Informatsioon tegevusega kaasneda võiva muu keskkonnahäiringu kohta keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 3 tähenduses. St et ehk lisaks sellele, et tegevusega võib avalduda ebasoodne mõju eelkõige välisõhule, tuleb LHK projektis märkida (kui asjakohane) muud keskkonnahäiringud, mis võivad konkreetse tegevuse tagajärjel tekkida. Näiteks ebasoodne mõju inimese varale või kultuuripärandile.
Keskkonnaloa taotluse koostamisel kogutud andmetele tuginevalt ei ole teada muid andmeid käitise võimalike keskkonnahäirgingute kohta, mis võiks olla olulised käitise loataotluse seisukohast lähtuvalt.
Muud heite vähendamise meetmed
 

5.4.18. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Vorm ei ole asjakohane. Käitise tegevusega võib kaasneda müra, kuid peamised müratekitavad statsionaarsed seadmed on paigutatud hoonetesse (siseruumidesse). Kaebuste ilmnemise korral ning juhul, kui kaebuste alusel teostatud müra kontrollmõõtmised näitavad täiendavate meetmete rakendamise vajadust, on ettevõte valmis vajadusel kavandama täiendavad meetmed müra vähendamiseks.

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Heiteallikas Välisõhku väljutatud saasteaine
CAS nr Nimetus Heite liik Heitkogus Äkkheite keskmine prognoositav kontsentratsioon, mg/Nm³ Kanda vormile 5.6
Hetkeline Aastas
Kogus Mõõtühik Kogus Mõõtühik
Värvimisruumi ventilatsioon (VK-1) 123-86-4 n-Butüülatsetaat Tavaheide 0.041 g/s 0.251 t   Jah
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.149 g/s 0.911 t   Jah
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) Tavaheide 0.016 g/s 0.096 t   Jah
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) Tavaheide 0.012 g/s 0.07 t   Jah
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) Tavaheide 0.042 g/s 0.253 t   Jah
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) Tavaheide 0 g/s 0.001 t   Jah
100-41-4 Etüülbenseen Tavaheide 0.008 g/s 0.05 t   Jah
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) Tavaheide 0.001 g/s 0.003 t   Jah
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud Tavaheide 0.05 g/s 0.304 t   Jah
Katlamaja korsten (K1) 10102-44-0 Lämmastikdioksiid Tavaheide 0.01 g/s 0.022 t   Jah
630-08-0 Süsinikmonooksiid Tavaheide 0.009 g/s 0.015 t   Jah
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.001 g/s 0.001 t   Jah
124-38-9 Süsinikdioksiid Tavaheide 0 g/s 28.59 t   Jah
 
 
Põhjendus andmete edasi mittekandmise kohta tabelisse 5.6
 
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

CAS nr Nimetus Heitkogus aastas
Kogus Mõõtühik
100-41-4 Etüülbenseen 0.05 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.022 t
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.001 t
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.251 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 28.59 t
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.253 t
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.096 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.015 t
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.003 t
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.07 t
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.304 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.912 t

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Vorm ei ole asjakohane.

8. Taotluse lisad

Vorm ei ole asjakohane.