Menetlus M-126406 » Taotlus T-RJÄ/1021466 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Registrikood / Isikukood
10306958
Ärinimi / Nimi
RAGN-SELLS AS
Kontaktisik
Marve Virunurm
Kavandatav tegevus
Taotletav tegevus
Jäätmete kogumine majandus- või kutsetegevuses
Kehtivus
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Tegevuse taotletav lõpetamise aeg
30.04.2026

2. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Rakke jäätmejaam
Kood JKK5900237
Planeeritava käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Mäe tn 7b (66001:001:0487). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Mäe tn 7b (66001:001:0487).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Rakke alevik, Mäe tn 7b 66001:001:0487 X: 6540548, Y: 629933
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38111 - Tavajäätmete kogumine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
U10 - Ohtlike jäätmete käitluskoht
U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Komplekstegevus K2 - Jäätmejaam
Asukoha üldiseloomustus Rakke jäätmejaam asub Väike-Maarja vallas, Rakke alevikus, Mäe tn 7b kinnistul, katastriüksuse nr 66001:001:0487. Territooriumi pindala on 1100 m2 ja see on 100% tootmismaa.
Lähim hoone asub ~18 m kaugusel. Lähiümbruses on tootmismaad ja ühiskondlike ehitiste maa.
Jäätmejaama territoorium on asfalteeritud ning ümbritsetud aiaga. Jäätmejaamas asub vastuvõtja ruum, hoone jäätmete hoidmiseks ja konteinerid jäätmete jaoks. Jäätmejaamas on kaal jäätmete kaalumiseks. Jäätmejaam asub suhteliselt kaitstud põhjaveega alal. Jäätmejaam asub Rakke alevis hoonestatud piirkonnas, seega on see inimtegevusest mõjutatud ala.
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse kehtivusaeg Tähtajaline
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõpemise aeg
30.04.2026
Kasutusõigust tõendav dokument
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad)

3. Kogutavad jäätmeliigid

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Rakke jäätmejaam
Jäätmeliik Kogumine
Kogus (t/a) Kogumisvahend
02 01 08* - Ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalide jäätmed 10 plastikkonteiner
06 04 04* - Elavhõbedat sisaldavad jäätmed 3 plastikkonteiner
08 01 11* - Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 10 plastikkonteiner
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 30 metallvaat
15 01 06 - Segapakendid 30 metallkonteiner
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid 30 plastikkonteiner
16 01 03 - Vanarehvid 50 metallkonteiner
16 01 07* - Õlifiltrid 10 metallvaat
16 02 15 11* - Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid 10 plastikkonteiner
16 05 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalid, sealhulgas laborikemikaalisegud 10 plastikkonteiner
16 07 08* - Õli sisaldavad jäätmed 30 metallkonteiner
17 02 01 - Puit 50 metallkonteiner
17 02 04* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid 50 metallkonteiner
17 06 05* - Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 100 metallkonteiner
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* 100 metallkonteiner
18 01 03* - Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt 10 plastikkonteiner
18 01 98* - Sortimata ravimikogumid 3 plastikkonteiner
20 01 01 - Paber ja kartong 15 metallkonteiner
20 01 02 - Klaas 10 metallkonteiner
20 01 10 - Rõivad 15 plastikkonteiner
20 01 13* - Lahustid 10 plastikkonteiner
20 01 14* - Happed 10 plastikkonteiner
20 01 15* - Leelised 10 plastikkonteiner
20 01 17* - Fotokemikaalid 10 plastikkonteiner
20 01 19* - Pestitsiidid 10 plastikkonteiner
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 10 plastikkonteiner
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed 20 60m3 merekonteiner
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 30 plastikkonteiner
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 10 plastikkonteiner
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid 10 plastikkonteiner
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 20 60m3 merekonteiner
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 20 60m3 merekonteiner
20 01 37* - Ohtlikke aineid sisaldav puit 50 metallkonteiner
20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37* 50 metallkonteiner
20 01 39 - Plastid 50 plastikkonteiner
20 01 40 - Metallid 50 metallkonteiner
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid 3 plastikkonteiner
20 02 02 - Pinnas ja kivid 50 metallkonteiner
20 02 03 - Muud jäätmed, mis ei ole biolagunevad 20 metallkonteiner
20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) 20 plastikkonteiner
20 03 07 - Suurjäätmed 50 metallkonteiner
Seotud failid
Juhtimissüsteemi kirjeldus, sealhulgas töökorraldusdokumendid, mis annavad ülevaate kõikide ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate tööülesannetest, pädevusest ja vastutusest
Krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastatuse likvideerimise kulude katmiseks
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku tööülesandeid ja vastutust kirjeldavad dokumendid
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku pädevust tõendavad dokumendid
Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitus ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavate meetmete kirjeldus
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta. Kinnitan

4. Kogumiskohas üheaegselt hoitavate tava- ja ohtlike jäätmete kogused

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Rakke jäätmejaam
Kogumiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg Üheaegne hoidmise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne hoidmise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6540474, Y: 629961 Kinnine hoone, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal 3.125 2.614 06 04 04* - Elavhõbedat sisaldavad jäätmed Ei 0.001 0.02
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 0.20 0.20
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid Jah 0.60 0.60
16 01 07* - Õlifiltrid Jah 0.20 0.20
16 02 15 11* - Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid Ei 0.004 0.004
16 05 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalid, sealhulgas laborikemikaalisegud Jah 0.02 0.02
16 07 08* - Õli sisaldavad jäätmed Jah 0.50 0.60
18 01 03* - Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt Ei 0.05 0.20
18 01 98* - Sortimata ravimikogumid Ei 0.05 0.02
20 01 13* - Lahustid Jah 0.05 0.02
20 01 14* - Happed Jah 0.05 0.02
20 01 15* - Leelised Jah 0.05 0.02
20 01 17* - Fotokemikaalid Jah 0.05 0.02
20 01 19* - Pestitsiidid Jah 0.05 0.02
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed Ei 0.50 0.05
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud Jah 0.50 0.50
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid Jah 0.20 0.05
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid Ei 0.05 0.05
08 01 11* - Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed Ei 0.50 0.50
02 01 08* - Ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalide jäätmed Ei 0.02 0.02
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained Ei 0.05 0.02
4 ja 5 X: 6540465, Y: 629941 Asfalteeritud plats, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal 46.30 99.40 15 01 06 - Segapakendid Jah 0.50 2.50
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* Jah 10 20
20 01 01 - Paber ja kartong Jah 0.50 2.50
20 01 02 - Klaas Ei 10 7
20 01 10 - Rõivad Jah 0.50 0.80
20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37* Jah 5 14
20 01 39 - Plastid Jah 0.50 0.80
20 01 40 - Metallid Ei 3 7
20 02 02 - Pinnas ja kivid Ei 3 7
20 02 03 - Muud jäätmed, mis ei ole biolagunevad Ei 3 7
20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) Jah 0.30 0.80
20 03 07 - Suurjäätmed Jah 10 30
17 02 01 - Puit Jah 10 30
4 X: 6540504, Y: 629960 Asfalteeritud plats, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal 10 60 16 01 03 - Vanarehvid Jah 10 60
6 X: 6540481, Y: 629955 Asfalteeritud plats, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal 10 28 17 02 04* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid Ei 5 14
20 01 37* - Ohtlikke aineid sisaldav puit Ei 5 14
6 X: 6540482, Y: 629959 Asfalteeritud plats, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal 5 10 17 06 05* - Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid Ei 5 10
1 X: 6540473, Y: 629957 Kinnine hoone, kõik jäätmed on ladustatud puuris. 1 kvartal 2 12 20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* Jah 1 6
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Jah 1 6
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed Jah 1 6
 
Seotud failid
Kinnitatud põlevmaterjali hoidmise plaan