Menetlus M-127230 » Taotlus T-KL/1022117 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1022117
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
aktsiaselts TALLINNA SADAM
Kontaktisik
Ellen Kaasik
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Keskkonnaloa taotlus vee erikasutuseks Saaremaa sadama territooriumilt sademevee suublasse juhtimiseks.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Seoses Saaremaa sadamas toimuva vähese kaubakäitlusega ja üksikute kruiisilaevade vastuvõtmisega vajalik taotleda vee erikasutuseks keskkonnaluba Saaremaa sadama territooriumilt sademevee suublasse juhtimiseks
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Tegevusega ei kaasne keskkonnahõiringuid. Joogivett tarbitakse puurkaevust < 5 m3 ööpäevas, reovesi viiakse paakautoga Kuressaarde (teenus tellitud ASilt Eesti Keskkonnateenused).
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Saaremaa sadam
Aadress
Saaremaa sadam, Ninase küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Territoriaalkood
5428
Katastritunnus(ed)
48301:001:0815
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6489812, Y: 397183
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Saaremaa sadam (48301:001:0815). Puudutatud veekogud: Küdema lahe avaosa (VEE3234010), Küdema lahe siseosa (VEE3234020), Küdema laht (VEE3234000), Läänemeri (läänesaarte lääneosa) (VEE3200000). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Saaremaa sadam (48301:001:0815). Puudutatud veekogud: Küdema lahe avaosa (VEE3234010), Küdema lahe siseosa (VEE3234020), Küdema laht (VEE3234000), Läänemeri (läänesaarte lääneosa) (VEE3200000).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 
Puudutatud kohalikud omavalitsused
KOV nimetus KOV EHAK kood
Saaremaa vald, Saare maakond 0714

1.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Saaremaa sadamas teostati merekeskkonnaseiret pärast ehitustegevuse lõppemist vastavalt keskkonnaloale. Seiret ei ole viimase 6 aasta jooksul nõutud ja teostatud.
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
Sademevesi koguneb väiksele kõva kattega parkla alale, millel on 4 restkaevu, mis kaetakse hakkepuidu ladustamisel plaatidega (et hakkepuit restkaevu ei satuks). Valgala kokku on 4280 m2. Lisaks sellele juhitakse sademevesi merre läbi liiva-mudapüüduri ja õlipüüdja. Sademevee reostamise ohtu ei ole.
Reovee/heitvee suublasse juhtimise või suunamise viis
Muu
Sademevee suublasse juhtimise või suunamise viis
Sademeveekanalisatsioon
Kas tegevuseks on vaja planeeringut?
Ei

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Väljalaskme jrk nr 1.
Reoveepuhasti nimi  
Reoveepuhasti kood  
Väljalaskme nimi UUS
Väljalaskme kood UUS
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6489944, Y: 397145
Suublasse juhtimise liik Veekogusse juhtimine
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2024 535 535 535 535 2 140   Arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2024 Heljum 40 mg/l    
2024 Naftasaadused 5 mg/l    
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2024              
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2024 Heljum 40 mg/l    
2024 Naftasaadused 5 mg/l    
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6489913, Y: 397125 Heljum sügis 1 kord aastas
Üksikproov X: 6489913, Y: 397125 Naftasaadused sügis 1 kord aastas
 
Suubla
Suubla nimi Küdema laht
Suubla kood VEE3234000
Pinnaveekogumi nimi  
Pinnaveekogumi kood  
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund hea
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Reoveepuhasti jrk nr 1.
Reoveepuhasti nimi UUS
Reoveepuhasti kood UUS
Kanalisatsiooni asukoha skeem
Reoveepuhasti reoveekogumisala
Puhastit teenindatavad reoveekogumisalad
Puhasti teenindatav reoveekogumisala nimetus Puhasti teenindatav reoveekogumisala kood Puhasti teenindatava reoveekogumisala reostuskoormus inimekvivalentides
0 0 0
Prognoositav reovee vooluhulk (m³)
Periood I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV kvartalis Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
             
Reovee kogus ja koostise muutumine aasta, kuu või ööpäeva jooksul  
Vastuvõetava purgitava reovee kogus m³/kvartalis  
Vastuvõetava purgitava reovee koguse mõõtmise viis  
Reostuskoormus
Reostuskoormuse määramise mõõtmistulemused
Reoveesete
Reoveesette käitlemine Reoveesette üle andmine
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus (m³/a) 0
Reoveesette käitlemise ja kasutamise viis  
Setteproovide tulemused
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine sisaldus %  
Reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kuivaine kasutusviis  
 
Kogumiskaevude kirjeldus  
Reovee/sademevee puhastamise kirjeldus
Reovee/sademevee puhastamiseviis mehaaniline
Reovee formeerumise ja kanalisatsiooni skeem
Seadme tüüp liiva-mudapüüdur ja õlipüüdur
Projektikohane hüdrauliline jõudlus m³/d 0
Tegelik hüdrauliline jõudlus m³/d 0
Projektikohane orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides  
Tegelik orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides 0
Reovee järelpuhastus Sademevee liivapüüduri settemaht on 6500 dm3
Õlipüüduri max puhastatav vooluhulk on 20 l/s ja max arvestuslik vooluhulk on 60 l/s.
Puhastusprotsess
Saasteaine Puhastus­protsessi projektikohane puhastusaste % Puhastus­protsessi tegelik puhastusaste % Puhastus­protsessi projektikohane puhastusvõimsus mg/l Puhastus­protsessi tegelik puhastusvõimsus mg/l
Heljum 90 90 40 40
Naftasaadused 90 90 5 5
Seirepunktid
Seire allikas Seire tüüp Koordinaadid Teostatud omaseire analüüsiaktid

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Vorm ei ole asjakohane.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Saaremaa sadama kogumismahuti sertifikaat
Saaremaa sadama sademevee õlipüüduri sertifikaat