Menetlus M-127291 » Taotlus T-KL/1022639 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1022639
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
aktsiaselts Tootsi Turvas
Kontaktisik
Evelin Krekker
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
Käesoleva keskkonnaloa muutmise ja pikendamise taotlusega soovib AS Tootsi Turvas säilitada oma tegevust Puhatu turbamaardlas asuval Puhatu turbatootmisalal, st pikendada Puhatu turbatootmisala keskkonnaloa nr KMIN-023 kehtivusaega 30 aasta võrra, korrigeerida mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa piire vastavalt 2022. aastal koostatud jääkvaru uuringu tulemustele ning liita vee erikasutusluba nr L.VV/328940 Puhatu turbatootmisala keskkonnaloale nr KMIN-023. Muid sisulisi muudatusi keskkonnalubades teha ei soovita.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Kehtiva mäeeraldise piires on 2022. aastal läbi viidud jääkvaru uuring, mille tulemusena moodustati vähelagunenud turba aktiivse tarbevaru plokk 1 aT ning hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru plokk 2 aT, mille varud on kinnitatud Maa-ameti peadirektori 05.10.2023. a korraldusega nr 1-17/23/2180. Puhatu turbamaardla on kantud keskkonnaministri 27.12.2016 määrusega nr 89 kehtestatud kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekirja.

Täpsem informatsioon esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Puhatu turbamaardlas on turvast kaevandatud üle poole sajandi, ala on kogu ulatuses kuivendatud lahtise kraavitusega ning võimalikud turbatootmisega kaasnevad mõjud on üldjoontes avaldunud. Käesoleva taotlusega kavandatav tegevus Puhatu turbatootmisalal ei avalda ümbritsevale keskkonnale täiendavat negatiivset mõju.

Täpsem informatsioon esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Puhatu turbatootmisala
Aadress
Sirgala karjäär 17, Konsu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Territoriaalkood
3377
Katastritunnus(ed)
22901:003:0440
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6572398, Y: 707719
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Ahtme metskond 26 (80201:002:0356), Puhatu turbatootmisala (22901:003:0340), Puhatu turbatootmisala (22901:003:0370), Sirgala karjäär 11 (22901:003:0400), Sirgala karjäär 16 (22901:003:0430), Sirgala karjäär 17 (22901:003:0440), Sirgala karjäär 2 (80201:002:0740). Puudutatud veekogud: Mustajõgi (VEE1063800). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Ahtme metskond 26 (80201:002:0356), Puhatu turbatootmisala (22901:003:0340), Puhatu turbatootmisala (22901:003:0370), Sirgala karjäär 11 (22901:003:0400), Sirgala karjäär 16 (22901:003:0430), Sirgala karjäär 17 (22901:003:0440), Sirgala karjäär 2 (80201:002:0740). Puudutatud veekogud: Mustajõgi (VEE1063800).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
30 aastat
Alates
 
Kuni
 
Puudutatud kohalikud omavalitsused
KOV nimetus KOV EHAK kood
Alutaguse vald, Ida-Viru maakond 0130
Toila vald, Ida-Viru maakond 0803

1.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine

Ei ole asjakohane

2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)

Ei ole asjakohane

2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)

Ei ole asjakohane

2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed

Ei ole asjakohane

2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed

Ei ole asjakohane

2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud

Ei ole asjakohane

2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire

Ei ole asjakohane

2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed

Ei ole asjakohane

2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks

Ei ole asjakohane

2.11. Tegevushälbed

Ei ole asjakohane

2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed

Ei ole asjakohane

2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

Ei ole asjakohane

2.14. Lähteolukorra aruanne

Ei ole asjakohane

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Ei ole asjakohane

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Ei ole asjakohane

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Ei ole asjakohane

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Ei ole asjakohane

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Ei ole asjakohane

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Ei ole asjakohane

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Puhatu turbatootmisala asub Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Konsu külas, jäädes Sillamäe linnast ~12 km kaugusele edelasse ja Jõhvi linnast ~13 km kaugusele kagusse. Puhatu turbatootmisala mäeeraldise teenindusmaa kattub pea kogu ulatuses Sirgala põlevkivikarjääriga ning jääb riigiomandisse kuuluvatele Puhatu turbatootmisala (tunnused 22901:003:0370 ja 22901:003:0340), Puhatu turbaväli (tunnus 22901:003:0350), Sirgala karjäär 2 (tunnus 80201:002:0740), Sirgala karjäär 11 (tunnus 22901:003:0400), Sirgala karjäär 16 (tunnus 22901:003:0430), Sirgala karjäär 17 (tunnus 22901:003:0440), Ahtme metskond 25 (tunnus 22901:001:0239) ning Ahtme metskond 26 (tunnus 80201:002:0356) kinnistutele

Ala on kuivendatud lahtise kraavitusega, dreenide keskmine vahekaugus on mäeeraldise kesk- ja põhjaosas keskmiselt 20 m, lõunaosas 40 m. Puhatu turbatootmisala põhjaosa kuivendussüsteemi eesvooluks on Riiasoo kraav (KKR kood VEE1063900) ning lõunapoolse osa eesvooluks on Mustajõgi (KKR kood VEE1063800). Peaaegu kogu Puhatu turbatootmisala mäeeraldis kattub Sirgala karjääri mäeeraldisega, kust Enefit Power AS kaevandab keskkonnaloa nr KMIN-074 alusel põlevkivi. Vastavalt mäetööde arengule Sirgala karjääris on Mustajõe sängi lõiguti lääne poole ümber paigutatud.
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Seiret on teostatud keskkonnaloa nr L.VV/328940 alusel.
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
Puhatu turbatootmisala kuivendussüsteemi põhjaosa eesvooluks on Riiasoo kraav, mis suubub mäeeraldise idaserva läheduses Mustajõkke (Kirjaku kraav). Tootmisala kesk- ja lõunaosa eesvooluks on Mustajõgi. Riiasoo kraavi juhitakse turbatootmisala loodenurga juures suubuva kraavi kaudu vesi ka põhja poolt Sirgala karjäärist ja Sirgala II põlevkivikarjäärist. Riiasoo kraavi ja Mustajõe veetase võimaldab turbalasundit kuivendada ilma eesvoole süvendamata isevoolselt mäeeraldise põhjaosas ligikaudu 35 m ning lõunaosas 34,5 m abs kõrguste tasemeni.
Vee erikasutusega seotud tööde teostamise või vee erikasutusega seotud kavandatava ehitise projekt
Sademevee suublasse juhtimise või suunamise viis
Veekogusse juhtimine
Kas tegevuseks on vaja planeeringut?
Ei

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Väljalaskme jrk nr 1.
Reoveepuhasti nimi  
Reoveepuhasti kood  
Väljalaskme nimi Puhatu tootmisala vl 1
Väljalaskme kood IV218
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6574747, Y: 708355
Suublasse juhtimise liik Veekogusse juhtimine
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2024 463 000 463 000 463 000 463 000 1 852 000   Arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
               
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6574834, Y: 708190 Heljum   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6574747, Y: 708355 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6574747, Y: 708355 Heljum   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6574747, Y: 708355 Naftasaadused   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6574747, Y: 708355 Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6574747, Y: 708355 Üldfosfor (Püld)   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6574747, Y: 708355 Üldlämmastik (Nüld)   Üks kord aastas
 
Suubla
Suubla nimi Mustajõgi
Suubla kood VEE1063800
Pinnaveekogumi nimi Mustajõgi
Pinnaveekogumi kood 1063800_1
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 
Väljalaskme jrk nr 2.
Reoveepuhasti nimi  
Reoveepuhasti kood  
Väljalaskme nimi puhatu tootmisala vl2
Väljalaskme kood IV165
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6573782, Y: 708560
Suublasse juhtimise liik Veekogusse juhtimine
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2024 3 194.50 3 194.50 3 194.50 3 194.50 12 778   Arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
               
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6573676, Y: 708471 Heljum   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6573782, Y: 708560 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6573782, Y: 708560 Heljum   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6573782, Y: 708560 Naftasaadused   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6573782, Y: 708560 Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6573782, Y: 708560 Üldfosfor (Püld)   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6573782, Y: 708560 Üldlämmastik (Nüld)   Üks kord aastas
 
Suubla
Suubla nimi Mustajõgi
Suubla kood VEE1063800
Pinnaveekogumi nimi Mustajõgi
Pinnaveekogumi kood 1063800_1
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 
Väljalaskme jrk nr 3.
Reoveepuhasti nimi  
Reoveepuhasti kood  
Väljalaskme nimi Puhatu tootmisala vl 3
Väljalaskme kood IV166
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6572715, Y: 708606
Suublasse juhtimise liik Veekogusse juhtimine
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2024 286 500 286 500 286 500 286 500 1 146 000   Arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
               
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6572674, Y: 708384 Heljum   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6572715, Y: 708606 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6572715, Y: 708606 Heljum   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6572715, Y: 708606 Naftasaadused   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6572715, Y: 708606 Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6572715, Y: 708606 Üldfosfor (Püld)   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6572715, Y: 708606 Üldlämmastik (Nüld)   Üks kord aastas
 
Suubla
Suubla nimi Mustajõgi
Suubla kood VEE1063800
Pinnaveekogumi nimi Mustajõgi
Pinnaveekogumi kood 1063800_1
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 
Väljalaskme jrk nr 4.
Reoveepuhasti nimi  
Reoveepuhasti kood  
Väljalaskme nimi Puhatu tootmisala vl 4
Väljalaskme kood IV167
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6572884, Y: 710465
Suublasse juhtimise liik Veekogusse juhtimine
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2024 558 500 558 500 558 500 558 500 2 234 000   Arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
               
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6572807, Y: 710292 Heljum   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6572884, Y: 710465 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6572884, Y: 710465 Heljum   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6572884, Y: 710465 Naftasaadused   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6572884, Y: 710465 Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6572884, Y: 710465 Üldfosfor (Püld)   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6572884, Y: 710465 Üldlämmastik (Nüld)   Üks kord aastas
 
Suubla
Suubla nimi Mustajõgi
Suubla kood VEE1063800
Pinnaveekogumi nimi Mustajõgi
Pinnaveekogumi kood 1063800_1
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
   
 
Väljalaskme jrk nr 5.
Reoveepuhasti nimi  
Reoveepuhasti kood  
Väljalaskme nimi Puhatu tootmisala vl 5
Väljalaskme kood IV168
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6572479, Y: 710815
Suublasse juhtimise liik Veekogusse juhtimine
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2024 128 250 128 250 128 250 128 250 513 000   Arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
               
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6572312, Y: 710410 Heljum   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6572479, Y: 710815 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6572479, Y: 710815 Heljum   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6572479, Y: 710815 Naftasaadused   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6572479, Y: 710815 Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6572479, Y: 710815 Üldfosfor (Püld)   Üks kord aastas
Üksikproov X: 6572479, Y: 710815 Üldlämmastik (Nüld)   Üks kord aastas
 
Suubla
Suubla nimi Mustajõgi
Suubla kood VEE1063800
Pinnaveekogumi nimi Mustajõgi
Pinnaveekogumi kood 1063800_1
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund  
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6572320, Y: 710861 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn
enne tootmisperioodi algust, tootmisperioodi ajal, pärast tootmisperioodi lõppu Üks kord aastas
 

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Vorm ei ole asjakohane.

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.2. Käitise kategooria

Ei ole asjakohane

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Ei ole asjakohane

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Ei ole asjakohane

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Ei ole asjakohane

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.7.1. Keskmise võimsusega põletusseadme heite piirväärtused

Ei ole asjakohane

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.10. Muudest tegevustest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.11. Tehnoloogilised äkkheited

Ei ole asjakohane

5.4.12. Välisõhus leviv müra

Ei ole asjakohane

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Ei ole asjakohane

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Ei ole asjakohane

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Ei ole asjakohane

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Ei ole asjakohane

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Ei ole asjakohane

5.4.18. Lisad

Ei ole asjakohane

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Ei ole asjakohane

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Jrk nr 1.
Mäeeraldise liik olemasoleva muutmine
Registrikaardi nr 198
Maardla nimetus Puhatu
Maardla osa nimetus  
Maardla põhimaavara turvas
Mäeeraldise nimetus Puhatu turbatootmisala
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju Ruumikuju: 2 lahustükki.
Teenindusmaa ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldise pindala (ha) 1 104.30
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 1 266.37
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 0
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 0
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve Põllumajandus- ja kütteturvas
Minimaalne tootmismaht aastas  
Keskmine tootmismaht aastas  
Plokid
Nimetus Kasutusala Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
1 plokk 0202 - vähelagunenud turvas aT - aktiivne tarbevaru 65.791 tuh t
31.12.2023
2 plokk 0201 - hästilagunenud turvas aT - aktiivne tarbevaru 4 609.057 tuh t
31.12.2023
 
Tegevusala andmed
Jrk nr Kasutusala Maksimaalne aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Kogus Ühik Kogus Ühik
1. 0202 - vähelagunenud turvas 200 tuh t 65.791 tuh t
2. 0201 - hästilagunenud turvas 200 tuh t 4 598.057 tuh t
Geoloogilised uuringud
Jrk nr 1.
Geoloogilise uuringu loa omaja -
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number -
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg
05.10.2023
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Puhatu turbamaardla Puhatu turbatootmisala jääkvaru uuringu aruanne (varu seisuga 30.09.2022)
Geoloogiafondi number 9782
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number 1-17/23/2180
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
05.10.2023
 
Kaevandatud maa korrastamine
Kaevandatud maa kasutamise otstarve
Taastuv soo, metsamaa ja madal veekogu

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Graafilised lisad
Keskkonnaloa mäeeraldise plaan
Keskkonnaloa geoloogilised läbilõiked
Keskkonnaloa korrastatud maa plaan
Lisadokumendid
Taotluse juurde käiv seletuskiri
Lisa 17: Seletuskiri.pdf
Maavara arvele võtmise dokumendi ärakiri
Üldgeoloogilise uurimistöö aruanne või geoloogilise uuringu aruanne
GIS ja CAD failid

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Puhatu turbatootmisala keskkonnaluba soovitakse pikendada 30 aasta võrra, kehtiva keskkonnaloaga nr KMIN-023 lubatud maksimaalse tootmismahuga 200 tuh t aastas. Turba tootmist jätkatakse seniseid tehnoloogiaid, freesmeetodit ja tükkturba meetodit, rakendades. Freesmeetodil kaevandamise tootlikkus sõltub kaevandatava turbalasundi kuivamistingimustest ja kvaliteedist. Vähelagunenud turba puhul on freesitava kihi paksus keskmiselt 15 – 20 mm ning hästilagunenud turba korral keskmiselt 10 mm ühes tsüklis. Tootmistsükkel koosneb turbakihi freesimisest õhukeste kihtidena, freesitud turba pööramisest, vallitamisest, kogumisest ja aunatamisest. Turvas aunatatakse väljaku otstesse. Aunade kõrgus oleneb kasutatavatest masinatest, turbaliigist ja kogumishooaja kestvusest. Pärast kogutud turba aunatamist, toimub turba laadimine ekskavaatoriga veoautodele ja selle transportimine.

Tükkturba tegemine algab sügavfreesimisest. Paksu, maapinnaga risti paikneva tööorganiga, mis meenutab saeketast, lõigatakse lasundist 30 – 50 cm sügavuselt spetsiaalse tükitõstmismasinaga mõnesentimeetri laiuselt turba riba, kruviseadmega pressitakse ja vormitakse see 4 – 8 cm läbimõõduga juppideks ning jäetakse väljakule kuivama. Värskete turbatükkide looduslik niiskus on ~80%. Tükke kuivatatakse 1 – 2 nädalat ning pööratakse 1 – 3 korda. Kuivamise käigus alaneb niiskus kuni 35%-ni. Kuivanud turbatükid vallitakse, kogutakse ja aunatakse väljaku otstesse ning kaetakse sageli ilmastiku kaitseks kilega.

Puhatu turbatootmisala kuivendussüsteemi põhjaosa eesvooluks on Riiasoo kraav, mis suubub mäeeraldise idaserva läheduses Mustajõkke (Kirjaku kraav). Tootmisala kesk- ja lõunaosa eesvooluks on Mustajõgi. Riiasoo kraavi juhitakse turbatootmisala loodenurga juures suubuva kraavi kaudu vesi ka põhja poolt Sirgala karjäärist ja Sirgala II põlevkivikarjäärist. Riiasoo kraavi ja Mustajõe veetase võimaldab turbalasundit kuivendada ilma eesvoole süvendamata isevoolselt mäeeraldise põhjaosas ligikaudu 35 m ning lõunaosas 34,5 m abs kõrguste tasemeni.

Täpsem informatsioon on esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Käsitletava Puhatu turbatootmisala mäeeraldise piires ei asu Natura 2000 linnu- ja loodusalasid, looduskaitsealasid, kaitstavaid looduse üksikobjekte, kultuurimälestisi ega teisi kitsendusi põhjustavaid objekte.

Puhatu turbamaardlas on turvast kaevandatud üle poole sajandi, ala on kogu ulatuses kuivendatud lahtise kraavitusega ning võimalikud turbatootmisega kaasnevad mõjud on üldjoontes avaldunud. Käesoleva taotlusega kavandatav tegevus Puhatu turbatootmisalal ei avalda ümbritsevale keskkonnale täiendavat negatiivset mõju.

Täpsem informatsioon on esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Käsitletav Puhatu turbatootmisala mäeeraldis kattub suuremas osas Sirgala karjääri mäeeraldisega (keskkonnluba nr KMIN-074), millega on AS-ile Enefit Power antud kaevandamisõigus Puhatu turbatootmisala lamamisse jääva põlevkivi aktiivse tarbevaru kaevandamiseks. Sirgala karjääris kaevandamisega kaasnevaid mõjusid on põhjalikult hinnatud KMH käigus (Metsur jt, 2015) ning seega saame öelda, et kavandatava tegevuse mõju on varasema keskkonnamõju hinnangu käigus hinnatud.

Täpsem informatsioon on esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Puhatu turbatootmisalal on viimastel aastatel kaevandamisega tegeletud järjepidevalt ning olulisi keskkonnamõjusid ei ole tootmisalal kaevandamise jooksul esinenud. Turba tootmisel on peamised kaasnevad keskkonnamõjud seotud kuivendusvee eesvoolu juhtimisega, veekuivendamisest tingitud mõjudega ja turba tootmisel kasutatavate masinate tekitatava müra ja tootmisega kaasneva tolmuga. Turbatootmisalalt ärajuhitavas vees suureneb peamiselt heljumi sisaldus. Lisaks suurenevad vähesel määral lahustunud toitainete (lämmastik, fosfor) ning orgaanilise aine sisaldus suublas.

Lisaks veerežiimiga seotud mõjudele kaasneb turba tootmisega kaevandamisprotsessidega seotud masinate tekitatav mõju ehk müra ja turbatolmu levik. Turbatootmisalade iseloomulikest asukohtadest ja tootmisalade suurusest tulenevalt ei paikne üldjuhul mäeeraldise vahetus läheduses tundlikke objekte (majapidamisi). Puhatu turbatootmisalale lähimad majapidamised jäävad käsitletavast mäeeraldisest ligikaudu 1,7 km kaugusele.

Lisaks mürale kaasneb tootmisprotsessidega ka tahkete osakeste ehk turbatolmu eraldumine. Turbatootmisel välisõhku lenduvate tahkete osakeste heitkoguste arvutamiseks puudub ühtne eestisisene metoodika, sest varasemalt ei ole turbatootmistega seotud tegevustele olnud vajalik õhusaasteloa taotlemine ega selle vajaduse hindamine. Turbatootmisala suur pindala ning tootmisalast põhja ja kirdesse jääv Sirgala karjäär võimaldab tuulega kaasa kantud tahketel osakestel maha sadeneda mitmete kilomeetrite jooksul, väljumata turba- ja mäetööstusmaalt.

Turvast toodetakse kuival ja soojal aastaajal ning sellest tulenevalt on üheks võimalikuks keskkonnaohuks ka turbalasundi või aunade põlemine. Põlengu tekitajateks võivad olla nii turba isesüttimine, heitgaaside väljalasketorudest lenduvad sädemed, väljalasketorudel isesüttinud turbatolm kui ka inimeste hooletus.

Täpsem informatsioon on esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Kõikidele kasutuses olevatele Puhatu turbatootmisala väljalaskudele on suublasse juhitava vee puhastamiseks rajatud settetiigid.

Puhatu turbatootmisalal on kasutusel ning ka edaspidi planeeritud vaid tehniliselt korras ja nõuetele vastavate mehhanismide kasutamine ning masinate käitamisel ja hooldamisel hoitakse kõrget töökultuuri, millega minimeeritakse reostusoht.

Täpsem informatsioon on esitatud taotlusele lisatud seletuskirjas.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Keskkonnaloa taotlus