Menetlus M-127555 » Taotlus T-RJÄ/1022989-2 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Registrikood / Isikukood
10306958
Ärinimi / Nimi
RAGN-SELLS AS
Kontaktisik
Marve Virunurm
Kavandatav tegevus
Taotletav tegevus
Jäätmete kogumine majandus- või kutsetegevuses
Kehtivus
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Tegevuse taotletav lõpetamise aeg
30.04.2025

2. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Viimsi jäätmejaam
Kood JKK3700905
Planeeritava käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vanapere põik 2 (89001:003:1253). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vanapere põik 2 (89001:003:1253).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Harju maakond, Viimsi vald, Pringi küla, Vanapere põik 2 89001:003:1253 X: 6600811, Y: 545661
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38111 - Tavajäätmete kogumine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
U10 - Ohtlike jäätmete käitluskoht
U12 - Elektroonikaromude käitluskoht
U14 - Vanarehvide käitluskoht
U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Komplekstegevus K2 - Jäätmejaam
Asukoha üldiseloomustus Viimsi jäätmejaam asub Viimis vallas, Pringi külas, Vanapere põik 2 kinnistul, katastriüksuse nr 89001:003:1253. Territooriumi pindala on ~1700 m2 ja see on 100% tootmismaa. Lähimad hooned asuvad lõuna ja lääne suunas mõne meetri kaugusel, need on samuti tootmismaa sihtotstabega. Jäätmejaama territoorium on asfalteeritud ning ümbritsetud aiaga. Jäätmejaamas asub vastuvõtja ruum ja konteinerid jäätmete jaoks. Jäätmejaamas on kaal jäätmete kaalumiseks. Jäätmejaam asub Pringi külas hoonestatud piirkonnas, seega on see inimtegevusest mõjutatud ala.
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse kehtivusaeg Tähtajaline
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõpemise aeg
30.04.2025
Kasutusõigust tõendav dokument
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad)

3. Kogutavad jäätmeliigid

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Viimsi jäätmejaam
Jäätmeliik Kogumine
Kogus (t/a) Kogumisvahend
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 200 konteiner
15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid 200 konteiner
15 01 02 - Plastpakendid 200 konteiner
15 01 03 - Puitpakendid 200 konteiner
15 01 04 - Metallpakendid 200 konteiner
15 01 06 - Segapakendid 200 konteiner
15 01 07 - Klaaspakendid 200 konteiner
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid 200 konteiner
15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus 500 konteiner
16 01 03 - Vanarehvid 500 konteiner
17 01 01 - Betoon 500 konteiner
17 01 02 - Tellised 500 konteiner
17 01 03 - Plaadid ja keraamikatooted 500 konteiner
17 02 01 - Puit 700 konteiner
17 02 02 - Klaas 500 konteiner
17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* 700 konteiner
17 04 05 - Raud ja teras 700 konteiner
17 05 05* - Ohtlikke aineid sisaldav süvenduspinnas 700 konteiner
17 06 04 - Isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 06 01* ja 17 06 03* 700 konteiner
17 06 05* - Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 700 konteiner
17 08 02 - Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01* 700 konteiner
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* 700 konteiner
20 01 01 - Paber ja kartong 500 konteiner
20 01 02 - Klaas 500 konteiner
20 01 10 - Rõivad 200 konteiner
20 01 11 - Tekstiilid 200 konteiner
20 01 13* - Lahustid 100 konteiner
20 01 14* - Happed 100 konteiner
20 01 15* - Leelised 100 konteiner
20 01 17* - Fotokemikaalid 100 konteiner
20 01 19* - Pestitsiidid 100 konteiner
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 100 konteiner
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed 100 konteiner
20 01 25 - Toiduõli ja -rasv 200 konteiner
20 01 26* - Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 200 konteiner
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 200 konteiner
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 100 konteiner
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid 100 konteiner
20 01 34 - Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33* 100 konteiner
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 200 konteiner
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 200 konteiner
20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37* 200 konteiner
20 01 39 - Plastid 200 konteiner
20 01 40 - Metallid 500 konteiner
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid 50 konteiner
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed 700 konteiner
20 02 02 - Pinnas ja kivid 700 konteiner
20 02 03 - Muud jäätmed, mis ei ole biolagunevad 700 konteiner
20 03 07 - Suurjäätmed 700 konteiner
Seotud failid
Juhtimissüsteemi kirjeldus, sealhulgas töökorraldusdokumendid, mis annavad ülevaate kõikide ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate tööülesannetest, pädevusest ja vastutusest
Krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastatuse likvideerimise kulude katmiseks
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku tööülesandeid ja vastutust kirjeldavad dokumendid
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku pädevust tõendavad dokumendid
Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitus ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavate meetmete kirjeldus
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta. Kinnitan

4. Kogumiskohas üheaegselt hoitavate tava- ja ohtlike jäätmete kogused

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Viimsi jäätmejaam
Kogumiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg Üheaegne hoidmise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne hoidmise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6600788, Y: 545628; X: 6600803, Y: 545703; X: 6600818, Y: 545699; X: 6600823, Y: 545690; X: 6600811, Y: 545624; X: 6600788, Y: 545628 Asfalteeritud plats, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal 166.46 460.47 13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Ei 0.20 0.20
15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid Ei 0.50 2.50
15 01 02 - Plastpakendid Ei 0.50 2.50
15 01 03 - Puitpakendid Ei 0.50 2.50
15 01 04 - Metallpakendid Ei 0.50 2.50
15 01 06 - Segapakendid Ei 0.50 2.50
15 01 07 - Klaaspakendid Ei 0.50 2.50
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid Ei 0.50 2.50
15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus Ei 0.60 0.60
16 01 03 - Vanarehvid Ei 10 60
17 01 01 - Betoon Ei 10 20
17 01 02 - Tellised Ei 10 20
17 01 03 - Plaadid ja keraamikatooted Ei 3 7
17 02 01 - Puit Ei 10 20
17 02 02 - Klaas Ei 10 7
17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* Ei 7 10
17 04 05 - Raud ja teras Ei 10 20
17 05 05* - Ohtlikke aineid sisaldav süvenduspinnas Ei 5 14
17 06 04 - Isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 06 01* ja 17 06 03* Ei 5 14
17 06 05* - Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid Ei 5 10
17 08 02 - Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01* Ei 5 10
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* Ei 10 20
20 01 01 - Paber ja kartong Ei 0.30 4.50
20 01 02 - Klaas Ei 10 7
20 01 10 - Rõivad Ei 0.03 1.10
20 01 11 - Tekstiilid Ei 0.03 1.10
20 01 13* - Lahustid Ei 0.05 0.02
20 01 14* - Happed Ei 0.05 0.02
20 01 15* - Leelised Ei 0.05 0.02
20 01 17* - Fotokemikaalid Ei 0.05 0.02
20 01 19* - Pestitsiidid Ei 0.05 0.02
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed Ei 0.50 0.50
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed Ei 0.50 0.02
20 01 25 - Toiduõli ja -rasv Ei 0.50 0.50
20 01 26* - Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 Ei 0.50 0.50
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud Ei 0.50 0.50
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained Ei 0.50 0.50
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid Ei 0.50 0.50
20 01 34 - Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33* Ei 0.50 0.50
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* Ei 10 60
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei 10 60
20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37* Ei 5 14
20 01 39 - Plastid Ei 0.50 0.80
20 01 40 - Metallid Ei 3 7
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid Ei 0.05 0.05
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed Ei 3 7
20 02 02 - Pinnas ja kivid Ei 3 7
20 02 03 - Muud jäätmed, mis ei ole biolagunevad Ei 3 7
20 03 07 - Suurjäätmed Ei 10 30
 
Seotud failid
Kinnitatud põlevmaterjali hoidmise plaan