Menetlus M-127709 » Taotlus T-RVV/1023101 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus

Registreeringu taotleja
Ärinimi / Nimi
GRK Eesti AS
Registreeringu kättetoimetamise viis
Digitaalselt e-posti aadressile
Kavandatav tegevus
Tegevuse kirjeldus
Veekogu süvendamine ja/või süvenduspinnase või tahke aine paigutamine veekogusse või sette eemaldamine veekogust korrashoiu eesmärgil
Tegevuse eesmärk ja põhjendus
Türgioja silla rekonstrueerimine. Ehitustööde tegemiseks rajame silla kõrvale ajutise ülesõidu autodele. Ajutise ülesõidu rajamiseks kasutame 3 x 1m läbimõõduga truubitoru mille peale paigaldame geotekstiili. Geotekstiili paigaldame selleks, et ei satuks pinnast vette ja truubitorude vahelt voolaks ka vesi. Ehitustööde käigus remonditakse olemasolevad sambad ja ehitatakse uus tekiplaat. Tegevuse kirjelduses ei saa valida silla ehitust kuna siis tuleb täita vorm 3 ja vorm 3 ei saa ära salvestada.
Pinnavee või põhjavee omadustele, vee elustikule või veega seotud elustikule avalduva võimaliku ebasoodsa mõju kirjeldus
Tekib müra, vähesel määral heljumi ja vibratsiooni.
Tegevusega kaasneva ebasoodsa mõju leevendusmeetmed
Müra rikkaid töid teostame päeval, heljumi põhjustavaid tegevusi teeme minimaalselt ja vajadusel võimalikult kiiresti.
Kas tegemist on korduva tegevusega?
Ei
Kas koos kavandatava tegevusega toimub raie veekaitsevööndis?
Ei
Kas tegevuseks on vajalik planeering ning see on koostamisel/koostatud?
Ei
Tegevuskoht
Tegevuspiirkond
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: 59 Pärnu-Tori tee (56801:001:0541). Puudutatud veekogud: Sindi oja (VEE1145300), Türgi paisjärv (VEE2064430). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: 59 Pärnu-Tori tee (56801:001:0541). Puudutatud veekogud: Sindi oja (VEE1145300), Türgi paisjärv (VEE2064430).
Tegevuskoha aadress
59 Pärnu-Tori tee, Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
5864
Katastritunnus
56801:001:0541
Kinnistu registriosanumber
8249450
Tegevuskoha lisainfo
Tegevus ei toimu NATURA2000 alal ega kaitstavate elupaikadega seotud veekogus ega looduskaitsealal.
Registreering
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Kindlal kuupäeval
Tegevuse elluviimise kavandatav algus
15.04.2024
Registreeringu taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Tegevuse elluviimise kavandatav lõpp
30.08.2024

2. Veekogu sh mere süvendamine ja/või süvenduspinnase või tahke aine paigutamine veekogusse

Veekogu
Veekogu nimetus Sindi oja
Veekogu kood VEE1145300
Veekogu tüüp Vooluveekogu
Veekogu tüübi täpsustus Oja
Toimub sadama või sadamarajatise rajamine või laiendamine Ei
Toimub ranna või kalda kindlustusrajatise rajamine või laiendamine Ei
Toimub hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla rajamine või rekonstrueerimine pinnaveekogumil Ei
Toimub veekogu põhja elektriülekandeliini või -sidekaabli rajamine Ei
Toimub kalade koelmuala rajamine/parendamine Ei
Tegevuse sisuandmed
Tegevuse tüüp Aine nimetus Muu aine Kuidas on leitud aine maht Muu meetodi kirjeldus Projekti fail Paksus (m) Laius (m) Pikkus (m) Ainete maht (m³)
Veekogu põhja tahkete ainete, sh pinnase paigutamine Muu PVC truubitoru Muu Toru paksus 0.08m x 3,14 x läbimõõt 1.2m x korda toru pikkus 12m ja torude arv 3tk. Torud ei ole täielikult veesees aga arvutuses arvestame et on täielikult vee sees. Kokku on 10.85m3
      10.85
Veekogumid
Veekogumi nimetus Veekogumi kood
   

3. Tee või raudtee koosseisu kuuluva silla või truubi ehitamine

Vorm ei ole asjakohane.

4. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

5. Maasoojussüsteemi paigaldamine veekogusse

Ei ole asjakohane

6. Avatud maasoojussüsteemi läbinud põhjavee juhtimine otse põhjavette

Ei ole asjakohane

7. Paisutuse likvideerimine ja veetaseme alandamine

Ei ole asjakohane

8. Teaduslikul eesmärgil ainete otse põhjavette juhtimine

Ei ole asjakohane

9. Keemilise taimekaitsevahendi veekaitsevööndis kasutamine

Ei ole asjakohane

10. Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamine

Ei ole asjakohane

11. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Ei ole asjakohane