Menetlus M-127855 » Taotlus T-RJÄ/1023302 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Registrikood / Isikukood
12950913
Ärinimi / Nimi
Marico Holding OÜ
Kontaktisik
Aira Niinemets
Kavandatav tegevus
Taotletav tegevus
Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
Kehtivus
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Tegevuse taotletav lõpetamise aeg
31.12.2027

2. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Lekto pinnastäide
Kood  
Planeeritava käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 4 lahustükki. Puudutatud katastriüksus: Lekto (28901:002:0181). kuva kaardil
Ruumikuju: 4 lahustükki. Puudutatud katastriüksus: Lekto (28901:002:0181).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Valga maakond, Valga vald, Londi küla, Lekto 28901:002:0181 X: 6404301, Y: 626679
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38321 - Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U16 - Tavajäätmete käitluskoht
U17 - Pinnasetäitekoht, teedeehitus
Komplekstegevus K1 - Jäätmekäitluskeskus
Asukoha üldiseloomustus Kinnistu pindala on 18,4 ha. Kinnistu maasihtotstarve on 65% jäätmehoidlamaa ja 35% tootmismaa. Ettevõte paikneb Valgamaal Valga valla territooriumil Londi külas Lekto kinnistul (28901:002:0181), Kinnistule pääseb Valga-Võru maanteelt 550 m pikkuse juurdepääsutee kaudu. Lähim üksikelamu asub kinnistu piirist põhjas ca 100m kaugusel ja idas ca 650 m kaugusel. Tihedam asustus asub ca 6 km kaugusel (Valga linn). Lähemad üksikud elamud on ca 100 m kaugusel põhjas ja idas ca 600-1000m kaugusel. Lähimateks küladeks on Londi (32 elanikku) ja Kaagjärve (267 elanikku - 01.02.2022 seisuga) umbes 3 km kaugusel, kus asub lasteaed, kool ja muud ühiskondlikud hooned. Vahetus läheduses pinnaveekogusid ei ole. Lähim pinnaveekogu Rautina jõgi asub ca 5 km kaugusel. Ettevõttest lõunapool ca 600 m asub Trev-2 Grupp AS-le kuuluvad kaks 35% mäestööstusmaana ning 65% maatulundusmaana kasutatavat kinnistut (28901:002:0006, 28901:002:0007) kus asub kruusakarjäär.

Kinnistupiiril põhjas asub kraav. Maa-ameti kaardirakendusest kitsenduste kaardilt on näha, et vastaval eesvoolul on kaitsevöönd. Samuti on kinnistupiiril idas ja lõunas tehnorajatistest tulenevad piirangud, milleks on elektripaigaldise kaitsevöönd. Territooriumi põhjavee kaitstuse hinnang vastavalt Maa-ameti kaardirakendusele on suhteliselt kaitstud ala.
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse kehtivusaeg Tähtajatu
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõpemise aeg
 
Kasutusõigust tõendav dokument
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad)

3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. Maa-ala planeerimine, täitmine R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks Kinnistusiseselt erinevates tsoonides pinnasala täitmine sobiva mineraalse materjaliga. Täitmise eelselt eemaldatakse ca 50 cm sügavauselt olemasolev pinnas-huumus ning asendatakse mineraalse materjaliga, millise teel ala kandvus tehnikaga liikumiseks ja jäätmete ladustamiseks paranevad. Töid teostatakse ettevõtte olemasoleva tehnikaga - ekskavaatorid, laadurid, veoautod. 30 000
 
Projekti kogumaht (t)
75 785

4. Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Lekto pinnastäide
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse Kas tegevus toimub jäätmete tekkekohas
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
17 01 01 - Betoon 15 000 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks   Ei
17 01 02 - Tellised 5 000 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks   Ei
17 01 03 - Plaadid ja keraamikatooted 2 785 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks   Ei
17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* 20 000 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks   Jah
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* 13 000 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks   Ei
19 12 09 - Mineraaljäätmed (näiteks liiv, kivid) 20 000 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks   Jah

5. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Vorm ei ole asjakohane.