Menetlus M-108719 » Taotlus T-KL/1002472 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1002472
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Kadrina Plast Osaühing
Kontaktisik
Eero Raudla
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
 
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Teenustööna plastide purustamine ja granuleerimine. Plastid tarnitakse OÜ Haka Plast poolt, misjärel need purustatakse ja regranuleeritakse. Ümber töödeldud plast antakse tagasi selle tarnijale.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Tegevusega ei kaasne keskkonnahäiringuid.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Viru tn 1b
Aadress
Viru tn 1b, Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Territoriaalkood
2490
Katastritunnus(ed)
27202:001:0387
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6579864, Y: 621298
Käitise territoorium
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
16.03.2020
Kuni
 

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Viru 1b plastijäätmete käitluskoht
Kood  
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Viru tn 1b, Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond 27202:001:0387 X: 6579864, Y: 621298
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38321 - Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Asukoha üldiseloomustus Tegevuse asukoht on Kadrina alevikus Viru 1b territooriumil asuvas tootmishoones (on 300 m2) ja laoplatsil suurusega 200 m2. Tootmishoone on kivist hoone, põrand on betoneeritud. Tootmishoones on tegutsemiseks vajalik elektriga varustatus. Tuleohtlikkus on madal (hoonel kivist seinad ja betoonist vahelagi, keelatud on suitsetamine, lahtise tule kasutamine jne.).
Lähimad hooned asuvad 20 meetri kaugusel, tegemist on tootmishoonetega. Kinnistule viib tee, hoonesse tuleb elektrikaabel. Kevadel 2020 on kavas rajada kanalisatsiooni- ja veetrassid. Piirkonna keskkonnaseisund vastab tegutsemiseks tootmisega, piirkonnas asub mitmeid tegutsevaid ettevõtteid. Lähimad eluhooned asuvad 200 meetri kaugusel ning piirkonna inimtegevus on seotud suures osas tootmisega.
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Jäätmekäitluskoht asub Viru tn 1b kinnistul olevas tootmishoones ja koosneb ühest kinnisest ruumist pindalaga 320 m2. Jäätmekäitluskoht on ehitatud FIBO plokkidest, lagi on betoonpaneelist ja põrand valubetoonist. Hoonel on tõstukuksed ning klaaspakett aknad. Jäätmekäitluskoht on varustatud vajaliku elektrienergiaga. Sadevete kogumissüsteem on osaliselt valmis, ehitus lõpetamisjärgus. Ühisveevärk ja kanalisatsioon valmib lepingu järgselt hiljemalt 20.mai 2020.aastal. Sekundaarseid jäätmeid hoiustatakse ainult hoones. Ettevõtte lahtioleku aeg sõltub tellija tarnitud materjalist ja kogusest.

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Purustamine ja regranuleerimine R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel 400 450

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Viru 1b plastijäätmete käitluskoht
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
12 01 05 - Plasti höövli- ja treilaastud 400   400 400 400 R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Purustamine ja regranuleerimine R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel Jäätmevaldajalt vasuvõetud plastid (PE ja PP) purustatakse ja regranureeritakse teenusena ning antakse tagasi jäätmevaldajale. Jäätmete töötlemine toimub vaid mahus, mis on vajalik ümbertöötluseks, pakkimiseks ja transpordiks ettevalmistamiseks. Jäätmeid töödeldakse tingimustes, kus on välistatud keskkonna ja visuaalne häirimine. Jäätmekäitluskohas on oelmas tehniline varustus (purustaja Weima, ekstruuder, peenpurusti, tõstukid ja kaal).
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
 

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Viru 1b plastijäätmete käitluskoht
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6579818, Y: 621292
X: 6579839, Y: 621325
  Nädal 10   12 01 05 - Plasti höövli- ja treilaastud Jah 10  
Seotud failid
Failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
Keskkonnahäiringute tekkimiseks mõjutavad tegurid puuduvad.
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Materjali ladustamise vältimine objektil Materjal tuuakse tema omaniku poolt ning töödeldakse etteantud aja jooksul ning tarnitakse selle omanikule tagasi. Materjali ladustamist objektil ei ole. Materjal tuuakse autotranspordiga, töödeldakse granulaatoriga ning transporditakse tagasi materjali omanikule. Nädalas 1 kord
 
Keskkonnaseire kava ja andmed keskkonnaseireks kasutatavate seadmete kohta
Jrk nr Seiratav näitaja Seire viis Seire sagedus Kasutatavad seadmed Seirepunkti number Seirepunkti koordinaadid L-EST97
1. Üldine keskkonna olukorra jälgimine Visuaalne jälgimine Iga päev Seadmeid selleks ei kasutata 1 X: 6579835, Y: 621312

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Viru 1b plastijäätmete käitluskoht
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Alustamisel töötajate koolitus ja ohutusalane instrueerimine Töötajatele korraldatakse koolitusi jäätmetega ümberkäimise kohta. Toimub ohutusalane instrueerimine. Ettevõttel on töötajad, kes on läbinud tuleohutuse ja esmaabikoolituse. Töötajatele on olemas ka vastavad juhendid. Käitluskohas on olemas tulekustutid. Töölised on varustatud töökaitsevahenditega. Kuu jooksul
Võõraste isikute tegutsemisvabaduse piiramine jäätmekäitluskohas Tootmishoone on töövälisel ajal lukustatud. Territooriumile on töövälisel ajal sissesõit tõkestatud ja seda jälgib hästitoimiv naabrivalve. Väljatöötamisel on turvakaameratesüsteemi loomine. Jooksvalt
Jäätmekäitluskoha sihipärase kasutamise lõpetamine, jäätmekäitlusalase tegevuse lõpetamine Jäätmekäitluskoht korrastatakse ning tagatakse ohutus tervisele, varale ja looduskeskkonnale kui toimub tegevusala lõpetamine. 1 kuu jooksul
Jäätmekäitluskoha järelhooldus Jäätmekäitluskoha omanik teostab regulaarselt keskkonnaseiret ja korrastab jäätmekäitluskoha. 1 kuu jooksul
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Jrk nr 1.
Jäätmekäitlustoiming/-tehnoloogia Purustamine ja regranuleerimine
Tehniline varustatus Jäätmekäitluskohas on olemas tehniline varustatus - purustaja Weima, ekstruuder, peenpurusti, tõstukid ja kaal. Vastuvõetud plastijäätmed purustatakse ja regranuleeritakse ning antakse tagasi jäätmevaldajale. Jäätmeid töödeldatkse tingimustes, kus on välistatud keskkonna ja visuaalne häirimine.
Parim võimalik tehnika Maailmas tunnustatud purustajad on Weima omad. Ekstruuderite tootjad on peamiselt Hiina päritolu - Wutal ja Aorui.
Võrdlus parima võimaliku tehnikaga Purustajana kasutame Weimat, mis ongi parim. Ekstruuderi tootlusnäitajad, mida kasutame, on analoogsed turul pakutavatega.
 

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Vorm ei ole asjakohane.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Vorm ei ole asjakohane.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Asukoha plaan
Töödeldava materjali sertifikaat
Töödeldava materjali sertifikaat
Rendileping
Kinnituskiri - Haka Plast