Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-125391
Taotlus T-KL/1019701-2

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1019701-2
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
AS Nurme Turvas
Kontaktisik
Marko Kulman
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
AS Nurme Turvas soovib pikendada Elbu IV turbaraba keskkonnaloa kehtivusaega ning korrigeerida mäeeraldise piire seounduvalt looduskaitsealuste objektidega.
Parandustaotluse selgitus
Taotlus täiendatud vastavalt KeA 08.08.2023 kirjale nr DM-125391-3.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
AS Nurme Turvas (edaspidi ka taotleja) on turba tootmisega tegelev ettevõte, kes kaevandab Lavassaare turbamaardlas Elbu IV turbaraba (keskkonnaluba nr KMIN-033, vee erikasutusluba nr L.VV/324481) ja Nurme Turvas tootmisala (keskkonnaluba nr KMIN-009) mäeeraldistel.

Käesoleva taotluse eesmärk on ning pikendada loa kehtivusaega 30 aasta võrra, et oleks võimalik ammendada tootmisala maavaravaru. Võrreldes kehtiva loaga vähendatakse seonduvalt looduskaitsealuste objektidele ka mäeeraldise pindala. Muid sisulisi muudatusi Elbu IV turbaraba keskkonnaloas teha ei soovita.

Aastal 2022 viidi Lavassaare maardlas Elbu IV turbarabas läbi mäeeraldise jääkvaru uuring, mille alusel on registrisse kantud aktiivse ja passiivse tarbevaru plokid 26, 27 aT ning 112, 113 pT. Varud on kinnitatud Maa-ameti peadirektori 10.01.2023 korraldusega nr 1-17/23/50.

Täpsem informatsioon on esitatud taotluse seletuskirjas.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Elbu IV turbarabas on turvast kaevandatud pikka aega ning üldjoontes on kaevandamisega kaasnev mõju avaldunud. Käesoleva taotlusega kavandatav tegevus Elbu IV turbarabas ei avalda ümbritsevale keskkonnale täiendavat negatiivset mõju. Turbatootmisala kuivendamise intensiivne mõju veetasemele ulatub kogujakraavidest ~30 m kauguseni.

Avaliku informatsiooni kohaselt ei ole Elbu IV turbarabas kaevandamisel laekunud kaebusi seoses ülenormatiivsete keskkonamõjudega. Kuivendamise tagajärjel on üldine trend kraavidega piirnevatel aladel puistu kasvu intensiivistumine. Turbatootmisalal toimuvad tegevused loomi ei ohusta ega nende liikumist otseselt ei takista.

Täpsem informatsioon on esitatud taotluse seletuskirjas.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Elbu IV turbaraba
Aadress
Elbu turbaraba 2, Nurme küla, Tori vald, Pärnu maakond
Territoriaalkood
5468
Katastritunnus(ed)
73001:001:0808
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6482322, Y: 527528
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Elbu turbaraba 2 (73001:001:0808). Puudutatud veekogud: Kuresoo kraav (VEE1148720), Rüüsa kraav (VEE1123001). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Elbu turbaraba 2 (73001:001:0808). Puudutatud veekogud: Kuresoo kraav (VEE1148720), Rüüsa kraav (VEE1123001).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Kehtivus aastates
30 aastat
Alates
 
Kuni
 
Puudutatud kohalikud omavalitsused
KOV nimetus KOV EHAK kood
Pärnu linn, Pärnu maakond 0624
Tori vald, Pärnu maakond 0809

1.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

2. Tööstusheide

2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus

Ei ole asjakohane

2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine

Ei ole asjakohane

2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)

Ei ole asjakohane

2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)

Ei ole asjakohane

2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed

Ei ole asjakohane

2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed

Ei ole asjakohane

2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud

Ei ole asjakohane

2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire

Ei ole asjakohane

2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed

Ei ole asjakohane

2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks

Ei ole asjakohane

2.11. Tegevushälbed

Ei ole asjakohane

2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed

Ei ole asjakohane

2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

Ei ole asjakohane

2.14. Lähteolukorra aruanne

Ei ole asjakohane

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Ei ole asjakohane

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Ei ole asjakohane

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Ei ole asjakohane

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Ei ole asjakohane

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Ei ole asjakohane

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Ei ole asjakohane

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Ei ole asjakohane

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Vee erikasutusega mõjutatava ala/tegevuspiirkonna kirjeldus
Elbu IV turbarabas on turvast kaevandatud pikaajaliselt. Käesolevaks hetkeks on Elbu IV turbaraba lõunapoolne osa täielikult välja ehitatud. Mäeeraldise lõunapoolses osas on rajatud tootmisväljakud, teenindusteed, settebasseinid väljavooludele ning tuletõrjetiigid.

Elbu IV turbaraba piirneb lõunast Nurme (keskkonnaluba nr KMIN-127) ja Nurme III turbatootmisala (keskkonnaluba nr L.MK/333334) mäeeraldistega, kus kaevandab OÜ ASB Greenworld Eesti. Elbu IV turbarabast itta jääb Elbu turbatootmisala (keskkonnaluba nr KMIN 028), kus kaevandab AS Jiffy Products Estonia. Mäeeraldisest vahetult põhja jääb Elbu V turbatootmisala (keskkonnaluba nr KL-508016), loa omaja on OÜ Hiiu Turvas. Elbu IV turbaraba piirneb lõunas ja kirdest taotletavate Nurme IV ja Elbu VI turbatootmisaladega.

Elbu IV turbaraba kattub III kaitsekategooria lindude Tetrao tetrix (teder) (KLO9129641), Tringa glareola (mudatilder) (KLO9113303), Pluvialis apricaria (rüüt) (KLO9113281), Lanius collurio (punaselg-õgija) (KLO9113248), Grus grus (sookurg) (KLO9113242) ja Charadrius dubius (väiketüll) (KLO9129639) elupaikadega.

Muid kitsendusi põhjustavaid rajatisi mäeeraldise piires või selle lähiümbruses ei ole.

Lähimad majapidamised asuvad mäeeraldisest ~1,4 km kaugusel läänes kinnistutel Kõrtsisauna (15904:001:0364), Kuuri (15904:001:0133) ja Alt-Sauna (15904:001:0096).

Täpsem informatsioon on esitatud taotluse seletuskirjas.
Andmed kavandatava tegevusega mõjutatava pinnaveekogu/põhjaveekihi seisundi kohta
Elbu IV turbaraba vee erikasutusloa nr L.VV/324481 kohaselt on seiret teostatud alates 2019. aastast.
Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa- ja/või ehitise valdust tõendavad dokumendid
Teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta
Valgalalt juhitakse vesi kahte eesvoolu. Mäeeraldise ning edelaosast juhitakse vesi (aastane vooluhulk 650 tuh m3) Ridalepa ojja (VEE1123000, väljalask nr 1) ning kaguosast Torni ojja (VEE1148712, väljalask nr 2, aastane lubatud vooluhulk 105 tuh m3). Elbu IV turbaraba kehtiva veeloa nr L.VV/324481 kohaselt võib tootmisalalt eesvooludesse suunatav vesi sisaldada heljumit maksimaalselt 40 mg/l, fosforit 1 mg/l, lämmastikku 45 mg/l ja naftaprodukte 5 mg/l ning selle bioloogiline hapnikutarve ei tohi ületada 15 mg/l. Täpne kuivendamise tehnoloogia määratakse kaevandamise projektis.
Muud taotluse vee eriosaga seonduvad lisadokumendid
Kas tegevuseks on vaja planeeringut?
Ei

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Väljalaskme jrk nr 1.
Reoveepuhasti nimi  
Reoveepuhasti kood  
Väljalaskme nimi Elbu IV väljalase 1
Väljalaskme kood PM213
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6482457, Y: 524364
Suublasse juhtimise liik Veekogusse juhtimine
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2026-2056 162 500 162 500 162 500 162 500 650 000   Arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2026-2056 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 mg/l    
2026-2056 Heljum 40 mg/l    
2026-2056 Üldfosfor (Püld) 1 mg/l    
2026-2056 Üldlämmastik (Nüld) 45 mg/l    
2026-2056 Naftasaadused 5 mg/l    
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
               
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6482457, Y: 524364 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7), Heljum, Naftasaadused, Üldfosfor (Püld), Üldlämmastik (Nüld)   Üks kord poolaastas
 
Suubla
Suubla nimi Ridalepa oja (Ridalepa jõgi)
Suubla kood VEE1123000
Pinnaveekogumi nimi Ridalepa
Pinnaveekogumi kood 1123000_1
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund Kesine
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6482514, Y: 524343 Ammoonium (NH4+)
Heljum
Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Biokeemiline hapnikutarve (BHT5)
august Üks kord aastas
Üksikproov X: 6482449, Y: 524316 Ammoonium (NH4+)
Heljum
Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Biokeemiline hapnikutarve (BHT5)
august Üks kord aastas
 
Väljalaskme jrk nr 2.
Reoveepuhasti nimi  
Reoveepuhasti kood  
Väljalaskme nimi Elbu IV väljalase 2
Väljalaskme kood PM214
Väljalaskme tüüp Sademevee väljalask
Väljalaskme koordinaadid X: 6482295, Y: 528510
Suublasse juhtimise liik Veekogusse juhtimine
Taotletav vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
2026-2056 26 250 26 250 26 250 26 250 105 000   Arvestuslik
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus ära juhitavas vees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
2026-2056 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 mg/l    
2026-2056 Heljum 40 mg/l    
2026-2056 Üldfosfor (Püld) 1 mg/l    
2026-2056 Üldlämmastik (Nüld) 45 mg/l    
2026-2056 Naftasaadused 5 mg/l    
 
Prognoositav sademevee vooluhulk m³
Periood I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Ööpäevas Vooluhulga mõõtmise viis
               
Saaste- ja ohtliku aine prognoositav sisaldus sademevees
Periood Aine nimetus Aine sisaldus Ühik Aine kogus t/kv Aine kogus t/a
         
 
Väljalaskme seirepunkt
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6482295, Y: 528510 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7), Heljum, Naftasaadused, Üldfosfor (Püld), Üldlämmastik (Nüld)   Üks kord poolaastas
 
Suubla
Suubla nimi Sauga jõgi
Suubla kood VEE1148700
Pinnaveekogumi nimi Sauga Uru ojast suudmeni
Pinnaveekogumi kood 1148700_3
Suublaks oleva pinnaveekogumi seisund halb
Ohtlike ainete segunemispiirkonna taotlus
Ohtlike ainete segunemispiirkonna projekt
Heitvee juhtimisel pinnasesse
Pinnase iseloomustus  
Asukoha L-EST97 koordinaadid
Immutusala pindala ha  
Põhjavee kaugus immutussügavusest (m)  
Põhjaveekihi kaitstus
 
Suubla seirepunktid
Seire tüüp Koordinaadid Analüüsitava näitaja nimetus Seire aeg Seire sagedus
Üksikproov X: 6482032, Y: 528889 Ammoonium (NH4+)
Heljum
Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Biokeemiline hapnikutarve (BHT5)
august Üks kord aastas
 

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Vorm ei ole asjakohane.

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.2. Käitise kategooria

Ei ole asjakohane

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Ei ole asjakohane

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Ei ole asjakohane

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Ei ole asjakohane

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.7.1. Keskmise võimsusega põletusseadme heite piirväärtused

Ei ole asjakohane

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.10. Muudest tegevustest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.11. Tehnoloogilised äkkheited

Ei ole asjakohane

5.4.12. Välisõhus leviv müra

Ei ole asjakohane

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Ei ole asjakohane

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Ei ole asjakohane

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Ei ole asjakohane

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Ei ole asjakohane

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Ei ole asjakohane

5.4.18. Lisad

Ei ole asjakohane

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Vorm ei ole asjakohane.

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Vorm ei ole asjakohane.

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Ei ole asjakohane

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Jrk nr 1.
Mäeeraldise liik olemasoleva muutmine
Registrikaardi nr 197
Maardla nimetus Lavassaare
Maardla osa nimetus  
Maardla põhimaavara turvas
Mäeeraldise nimetus Elbu IV turbaraba
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldise pindala (ha) 486.37
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 500.69
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 0
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 0
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve Kütte- ja põllumajandusturvas
Minimaalne tootmismaht aastas  
Keskmine tootmismaht aastas  
Plokid
Nimetus Kasutusala Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
26 plokk 0202 - vähelagunenud turvas aT - aktiivne tarbevaru 587.275 tuh t
30.06.2023
27 plokk 0201 - hästilagunenud turvas aT - aktiivne tarbevaru 3 520 tuh t
30.06.2023
 
Tegevusala andmed
Jrk nr Kasutusala Maksimaalne aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Kogus Ühik Kogus Ühik
1. 0202 - vähelagunenud turvas 65 tuh t 587.275 tuh t
2. 0201 - hästilagunenud turvas 65 tuh t 3 369 tuh t
Geoloogilised uuringud
Jrk nr 1.
Geoloogilise uuringu loa omaja Nurme Turvas AS
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number -
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg
30.12.2026
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Lavassaare turbamaardla Elbu IV turbaraba mäeeraldise jääkvaru uuringu aruanne
Geoloogiafondi number 9765
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number 1-17/23/50
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
10.01.2023
 
Kaevandatud maa korrastamine
Kaevandatud maa kasutamise otstarve
Taastuv soo

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Graafilised lisad
Keskkonnaloa mäeeraldise plaan
Keskkonnaloa geoloogilised läbilõiked
Keskkonnaloa korrastatud maa plaan
Lisadokumendid
Taotluse juurde käiv seletuskiri
Lisa 10: Seletuskiri.pdf
Üldgeoloogilise uurimistöö aruanne või geoloogilise uuringu aruanne
GIS ja CAD failid

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus
Elbu IV turbaraba mäeeraldise teenindusmaa pindala on 500,69 ha, sh mäeeraldis 486,37 ha. Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult vähelagunenud turba plokki 26 aT ning hästilagunenud turba plokki 27 aT. Elbu IV turbaraba keskkonnaluba taotletakse 30 aastaks, maksimaalse tootmismahuga 65 tuh t aastas.

Täpsem informatsioon on esitatud taotluse seletuskirjas.
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus
Elbu IV turbaraba asub Pärnu maakonnas Tori vallas Nurme küla territooriumil. Elbu IV turbaraba asub riigiomandisse kuuluval Elbu turbaraba 2 (katastritunnus 73001:001:0808) kinnistul, mille valitsejaks on Kliimaministeerium ning volitatud asutuseks Maa-amet.

Elbu IV turbarabas on turvast kaevandatud pikaajaliselt. Käesolevaks hetkeks on Elbu IV turbaraba lõunapoolne osa täielikult välja ehitatud. Mäeeraldise lõunapoolses osas on rajatud tootmisväljakud, teenindusteed, settebasseinid väljavooludele ning tuletõrjetiigid.

Elbu IV turbaraba piirneb lõunast Nurme (keskkonnaluba nr KMIN-127) ja Nurme III turbatootmisala (keskkonnaluba nr L.MK/333334) mäeeraldistega, kus kaevandab OÜ ASB Greenworld Eesti. Elbu IV turbarabast itta jääb Elbu turbatootmisala (keskkonnaluba nr KMIN 028), kus kaevandab AS Jiffy Products Estonia. Mäeeraldisest vahetult põhja jääb Elbu V turbatootmisala (keskkonnaluba nr KL-508016), loa omaja on OÜ Hiiu Turvas. Elbu IV turbaraba piirneb lõunas ja kirdest taotletavate Nurme IV ja Elbu VI turbatootmisaladega.

Elbu IV turbarabas on turvast kaevandatud pikka aega ning üldjoontes on kaevandamisega kaasnev mõju avaldunud. Käesoleva taotlusega kavandatav tegevus Elbu IV turbarabas ei avalda ümbritsevale keskkonnale täiendavat negatiivset mõju. Turbatootmisala kuivendamise intensiivne mõju veetasemele ulatub kogujakraavidest ~30 m kauguseni.

Avaliku informatsiooni kohaselt ei ole Elbu IV turbarabas kaevandamisel laekunud kaebusi seoses ülenormatiivsete keskkonamõjudega. Kuivendamise tagajärjel on üldine trend kraavidega piirnevatel aladel puistu kasvu intensiivistumine. Turbatootmisalal toimuvad tegevused loomi ei ohusta ega nende liikumist otseselt ei takista.

Täpsem informatsioon on esitatud taotluse seletuskirjas.
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus
Looduskaitselistest taimeliikidest levivad Elbu IV turbaraba mäeeraldise teenindusmaal harilik sookäpp, kuradi-sõrmkäpp ning kahelehine käokeel. Kõik isendid leiti ühelt jäänuktükit kuivendusmõjuga õõtsik-siirdesoo osalt, millest tulenevalt on mäeeraldisest välja arvatud ligikaudu 14 ha suurune ala (plokid 112 ja 113 pT), kuivõrd antud koguse isendite ümberistutamine ei ole piirkonnas otstarbekas. Selline jäänukala toimib tootmisala ammendamisel ka sooliikide leviku allikana toetades nii ümbritsevate alade taastumist.

Turba tootmise jätkamine Lavassaare turbamaardlas Elbu IV turbarabas ei avalda täiendavalt olulist negatiivset mõju piirkonnas leiduvatele kaitsealustele liikidele.

Täpsem informatsioon on esitatud taotluse seletuskirjas.
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta
Turbatootmisalade iseloomulikust asukohtadest ja tootmisalade suurusest tulenevalt ei paikne üldjuhul mäeeraldise vahetus läheduses tundlikke objekte (majapidamisi). Suuremad vahemaad võimaldavad luua puhvertsooni müratasemete ja tahkete osakeste leviku soodsaks hajumiseks selliselt, et ülenormatiivsed mõjud tundlike objektideni ei ulatu.

Lähim elamu asub mäeeraldisest ~1,4 km kaugusel, millest tulenevalt Elbu IV turbarabas toimuvate tegevustega kaasnev ülenormatiivne müratase ei tohiks põhjustada häiringuid lähima majapidamise elanikele. Vältimaks ülenormatiivsete müra tasemete tekkimist tuleb tagada, et masinad oleks tehniliselt korras ning nende töömüra jääks tootja kinnitatud tasemele.

Lisaks mürale tekib ka turba kaevandamisel ja selle transportimisel tolm. Samuti võib tugeva tuulega kuivalt tootmisväljakult toimuda tolmuosakeste erosioon. Turbatolmu emissioon sõltub ilmastikutingimustest ehk tuule tugevusest ja sademetest, tootmisprotsessist, turba niiskusest, lagunemisastmest ja tolmuosakeste hulgast. Sademeterohkel perioodil tekib turbatolmu vähem, kuid turvast on freesmeetodil võimalik kaevandada ainult kuival ajal.

Turbapinnase ettevalmistustööde puhul eraldub turbaosakesi vahetult maapinnalt lähedalt (kuni 0,5 m kõrguselt), mis valdavalt sadenevad tagasi maha töötava masina ümbruses. Kuivõrd Elbu IV turbaraba on pindalaliselt väga suur, võimaldab see tuulega kaasa kantud tahketel osakestel maha sadeneda mitmesaja meetri kuni kilomeetri jooksul, väljumata seejuures tootmisala piiridest. Üldise praktika kohaselt ülenormatiivne tolmu kontsentratsioon on lokaalne ehk ainult tööde tsoonis ning mäeeraldise teenindusmaa piirest kaugemale ei levi.

Täpsem informatsioon on esitatud taotluse seletuskirjas.
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed
Ärajuhitav kuivendusvesi puhastatakse heljumist kogujakraavidele rajatud settetiikides. Eesvoolu suunatava vee kvaliteedi jälgitakse keskkonnaloas toodud asukohtades ja sagedusel. Tagamaks pinnasevee reostusohu minimeerimise naftasaadustega tuleb kõik masinate hooldustööd teha selleks varasemalt ette valmistatud kohas (hooldusplats), mis on varustatud reostustõrje vahenditega. Reostuse tekkimisel tuleb see esimesel võimalusel likvideerida ning käidelda vastavalt kehtestatud normidele.

Tahkeid osakesi võib tekkida ka toodangu väljaveol. Maanteele viivad väljaveoteed on olemasolevatele tootmisaladele rajatud kruusast ja betoonplaatidest, mis vähendab turba kandumist veokite ratastega maanteele. Tolmu levimise ulatuse juhtimiseks tuleb jälgida tuule kiirust ning vajadusel (kuivadel perioodidel) kasta teid.

Turvast toodetakse kuival ja soojal aastaajal, sellest tulenevalt on üheks võimalikuks keskkonnaohuks ka turbalasundi või aunade tulekahju. Põlengu tekitajateks võivad olla nii turba isesüttimine, heitgaaside väljalasketorudest lenduvad sädemed, väljalasketorudel isesüttinud turbatolm kui ka inimeste hooletus. Põlengu tekkimise korral tuleb see turbatootmisalal kiiresti lokaliseerida. Elbu IV turbaraba tootmisalale on rajatud tuletõrjetiigid.

Täpsem informatsioon on esitatud taotluse seletuskirjas.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Keskkonnaloa taotlus
Elbu IV turbatootmisala taimkatte kaardistamine