Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/517488
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/517488
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi OÜ AMESTOP
Registrikood / Isikukood 10697462
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Jargo Jürgens
Kontaktisiku telefon +372 521 4263
Kontaktisiku e-post jargo@tormaprugila.ee
Tegevusvaldkond Jäätmete kogumine majandus- või kutsetegevuses
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 01.01.2023
Registreeringu kehtivuse algus 01.01.2023
Lõppemise kuupäev 31.12.2027
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 3 ja esitatud taotluse 24.11.2022 T-RJÄ/1015791 alusel.
Täiendavad nõuded Jäätmekäitleja registreering annab õiguse kuni 50 tonni (50 m3) ohtlike jäätmete üheaegseks hoiustamiseks Alatskivi jäätmejaamas.
Kõiki jäätmeliike on lubatud koguda ainult mahutitesse. Lisatud plaan on informatiivne.
Jäätmete kogumisel tuleb välistada nende segunemist või sattumist keskkonda. Jäätmete kogumine jäätmejaama platsil hunnikutes või virnas ei ole lubatud.
Jäätmekäitleja registreeringu omajale rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud nõuded. Olulisemad
keskkonnaalased kohustused jäätmekäitleja registreeringu omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel (www.keskkonnaamet.ee) rubriigis "Keskkonnakaitseloa omaja meelespea".
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Alatskivi jäätmejaam
Kood JKK7800340
Käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Jäätmejaama (12601:004:0120). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Jäätmejaama (12601:004:0120).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Jäätmejaama 12601:004:0120 X: 6499804, Y: 681637
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38111 - Tavajäätmete kogumine

Kogutavad jäätmeliigid

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Alatskivi jäätmejaam
Jäätmeliik Kogumine
Kogus (t/a) Kogumisvahend
13 02 04* - Mineraalõlipõhised klooritud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 5 Mahuti
13 02 05* - Mineraalõlipõhised kloorimata mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 5 Mahuti
13 02 06* - Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 5 Mahuti
13 02 07* - Täielikult biolagunevad mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 5 Mahuti
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 10 Mahuti
15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid 5 Konteiner
15 01 02 - Plastpakendid 5 Konteiner
15 01 03 - Puitpakendid 5 Konteiner
15 01 04 - Metallpakendid 5 Konteiner
15 01 05 - Komposiitpakendid 5 Konteiner
15 01 06 - Segapakendid 10 Konteiner
15 01 07 - Klaaspakendid 5 Konteiner
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid 5 Konteiner
15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus 5 Konteiner
16 01 03 - Vanarehvid 50 Konteiner
16 01 07* - Õlifiltrid 5 Mahuti
16 06 01* - Pliiakud 5 Konteiner
16 06 02* - Ni-Cd-patareid ja -akud 5 Konteiner
17 01 01 - Betoon 100 Konteiner
17 01 02 - Tellised 100 Konteiner
17 01 03 - Plaadid ja keraamikatooted 100 Konteiner
17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* 100 Konteiner
17 02 01 - Puit 100 Konteiner
17 02 02 - Klaas 50 Konteiner
17 02 04* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid 50 Konteiner
17 06 05* - Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 200 Konteiner
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* 200 Konteiner
20 01 01 - Paber ja kartong 5 Konteiner
20 01 02 - Klaas 10 Konteiner
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed 100 Konteiner
20 01 10 - Rõivad 10 Konteiner
20 01 11 - Tekstiilid 10 Konteiner
20 01 13* - Lahustid 1 Mahuti
20 01 14* - Happed 1 Mahuti
20 01 15* - Leelised 1 Mahuti
20 01 17* - Fotokemikaalid 1 Mahuti
20 01 19* - Pestitsiidid 1 Mahuti
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 1 Mahuti
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed 20 Konteiner
20 01 26* - Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 5 Konteiner
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 10 Konteiner
20 01 28 - Värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 27* 10 Konteiner
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid 1 Konteiner
20 01 34 - Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33* 1 Konteiner
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 20 Konteiner
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 20 Konteiner
20 01 37* - Ohtlikke aineid sisaldav puit 50 Konteiner
20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37* 50 Konteiner
20 01 39 - Plastid 10 Konteiner
20 01 40 - Metallid 20 Konteiner
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid 1 Mahuti
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed 100 Konteiner
20 02 02 - Pinnas ja kivid 100 Konteiner
20 02 03 - Muud jäätmed, mis ei ole biolagunevad 200 Konteiner
20 03 07 - Suurjäätmed 100 Konteiner
20 03 98 - Prügi (segaolmejäätmete) sortimisjäägid 200 Konteiner
20 03 99 - Nimistus mujal nimetamata olmejäätmed 200 Konteiner

Kogumiskohas üheaegselt hoitavate tava- ja ohtlike jäätmete kogused

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Alatskivi jäätmejaam
Kogumiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6499820, Y: 681646 Jäätmejaama territoorium on asfalteeritud ja aiaga piiratud ning jäätmete kogumiseks kasutatakse spetsiaalseid mahuteid ja konteinereid. Konteinerite täitumisel 500   13 02 04* - Mineraalõlipõhised klooritud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 1  
13 02 05* - Mineraalõlipõhised kloorimata mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 1  
13 02 06* - Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 1  
13 02 07* - Täielikult biolagunevad mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 1  
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 1  
15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid Jah 1  
15 01 02 - Plastpakendid Jah 1  
15 01 03 - Puitpakendid Jah 1  
15 01 04 - Metallpakendid Ei 1  
15 01 05 - Komposiitpakendid Jah 1  
15 01 06 - Segapakendid Jah 1  
15 01 07 - Klaaspakendid Ei 1  
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid Jah 1  
15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus Jah 1  
16 01 03 - Vanarehvid Jah 10  
16 01 07* - Õlifiltrid Jah 1  
16 06 01* - Pliiakud Ei 1  
16 06 02* - Ni-Cd-patareid ja -akud Ei 1  
17 01 01 - Betoon Ei 30  
17 01 02 - Tellised Ei 30  
17 01 03 - Plaadid ja keraamikatooted Ei 30  
17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* Ei 30  
17 02 01 - Puit Jah 30  
17 02 02 - Klaas Ei 10  
17 02 04* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid Jah 10  
17 06 05* - Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid Ei 10  
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* Jah 10  
20 01 01 - Paber ja kartong Jah 1  
20 01 02 - Klaas Ei 1  
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed Ei 20  
20 01 10 - Rõivad Jah 2  
20 01 11 - Tekstiilid Jah 2  
20 01 13* - Lahustid Jah 0.50  
20 01 14* - Happed Jah 0.50  
20 01 15* - Leelised Jah 0.50  
20 01 17* - Fotokemikaalid Jah 0.50  
20 01 19* - Pestitsiidid Jah 0.50  
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed Ei 0.50  
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed Ei 5  
20 01 26* - Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 Jah 1  
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud Jah 2  
20 01 28 - Värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 27* Jah 2  
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid Ei 0.10  
20 01 34 - Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33* Ei 0.10  
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* Ei 5  
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei 5  
20 01 37* - Ohtlikke aineid sisaldav puit Jah 20  
20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37* Jah 20  
20 01 39 - Plastid Jah 5  
20 01 40 - Metallid Ei 5  
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid Jah 0.50  
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed Jah 30  
20 02 02 - Pinnas ja kivid Ei 30  
20 02 03 - Muud jäätmed, mis ei ole biolagunevad Ei 30  
20 03 07 - Suurjäätmed Jah 30  
20 03 98 - Prügi (segaolmejäätmete) sortimisjäägid Ei 30  
20 03 99 - Nimistus mujal nimetamata olmejäätmed Ei 30  
 
Seotud failid
Jäätmete ajutise ladustamise korral Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmiseks.
Kinnitatud põlevmaterjali ladustamise plaan