Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/517575
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/517575
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi RAGN-SELLS AS
Registrikood / Isikukood 10306958
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Marve Virunurm
Kontaktisiku telefon 53400117
Kontaktisiku e-post marve.vrunurm@ragnsells.com
Tegevusvaldkond Jäätmete kogumine majandus- või kutsetegevuses
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 01.01.2023
Registreeringu kehtivuse algus 01.01.2023
Lõppemise kuupäev 30.04.2026
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 3 ja esitatud taotluse 29.11.2022 T-RJÄ/1015512 alusel.
Täiendavad nõuded Jäätmejaamas on lubatud koguda jäätmeid ainult
konteineritesse/mahutitesse.

Jäätmete kogumisel tuleb välistada nende segunemist või sattumist keskkonda. Jäätmeid tohib üle anda ainult vastavat luba omavatele isikutele.

Keskkonnaamet juhib Teie tähelepanu sellele, et jäätmekäitleja registreeringu omajale rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud nõuded. Olulisemad keskkonnaalased kohustused jäätmekäitleja registreeringu omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel (www.keskkonnaamet.ee) rubriigis "Keskkonnakaitseloa omaja meelespea".
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Simuna jäätmejaam
Kood JKK5900234
Käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Pargi tn 1 (16101:002:0098). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Pargi tn 1 (16101:002:0098).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Simuna alevik, Pargi tn 1 16101:002:0098 X: 6547569, Y: 637739
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 3811 - Tavajäätmete kogumine

Kogutavad jäätmeliigid

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Simuna jäätmejaam
Jäätmeliik Kogumine
Kogus (t/a) Kogumisvahend
06 04 04* - Elavhõbedat sisaldavad jäätmed 0.002 plastikkonteiner
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 0.50 metallvaat
15 01 06 - Segapakendid 10 metallkonteiner
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid 1 plastikkonteiner
16 01 03 - Vanarehvid 12 metallkonteiner
16 01 07* - Õlifiltrid 0.50 metallvaat
16 02 15 11* - Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid 0.01 plastikkonteiner
16 05 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalid, sealhulgas laborikemikaalisegud 0.25 plastikkonteiner
16 07 08* - Õli sisaldavad jäätmed 1 metallkonteiner
17 02 04* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid 5 metallkonteiner
18 01 98* - Sortimata ravimikogumid 0.05 plastikkonteiner
20 01 01 - Paber ja kartong 10 metallkonteiner
20 01 02 - Klaas 5 metallkonteiner
20 01 10 - Rõivad 10 plastikkonteiner
20 01 13* - Lahustid 0.25 plastikkonteiner
20 01 14* - Happed 0.25 plastikkonteiner
20 01 15* - Leelised 0.25 plastikkonteiner
20 01 17* - Fotokemikaalid 0.25 plastikkonteiner
20 01 19* - Pestitsiidid 0.25 plastikkonteiner
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 0.05 plastikkonteiner
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 1 plastikkonteiner
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid 0.05 plastikkonteiner
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 15 60m3 merekonteiner
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 15 60m3 merekonteiner
20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37* 10 metallkonteiner
20 01 39 - Plastid 3 plastikkonteiner
20 01 40 - Metallid 3 metallkonteiner
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid 0.10 plastikkonteiner
20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) 6 plastikkonteiner
20 03 07 - Suurjäätmed 15 metallkonteiner

Kogumiskohas üheaegselt hoitavate tava- ja ohtlike jäätmete kogused

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Simuna jäätmejaam
Kogumiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6547566, Y: 637751 Kinnine hoone, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal 3.135 2.60 06 04 04* - Elavhõbedat sisaldavad jäätmed Ei 0.001 0.02
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 0.20 0.20
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid Jah 0.60 0.60
16 01 07* - Õlifiltrid Jah 0.20 0.20
16 02 15 11* - Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid Ei 0.004 0.004
16 05 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalid, sealhulgas laborikemikaalisegud Jah 0.02 0.02
16 07 08* - Õli sisaldavad jäätmed Jah 0.50 0.61
18 01 98* - Sortimata ravimikogumid Ei 0.05 0.02
20 01 13* - Lahustid Jah 0.05 0.02
20 01 14* - Happed Jah 0.05 0.02
20 01 15* - Leelised Jah 0.05 0.02
20 01 17* - Fotokemikaalid Jah 0.05 0.02
20 01 19* - Pestitsiidid Jah 0.05 0.02
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed Ei 0.50 0.05
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud Jah 0.50 0.50
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid Jah 0.20 0.02
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid Ei 0.06 0.06
20 03 07 - Suurjäätmed Jah    
4 ja 5 X: 6547557, Y: 637744 Asfalteeritud plats, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal 9.80 24.20 15 01 06 - Segapakendid Jah 0.50 2.50
20 01 01 - Paber ja kartong Jah 0.50 2.50
20 01 02 - Klaas Ei 2 2
20 01 10 - Rõivad Jah 0.50 0.80
20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37* Jah 5 14
20 01 39 - Plastid Jah 0.50 0.80
20 01 40 - Metallid Ei 0.50 0.80
20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) Jah 0.30 0.80
4 X: 6547570, Y: 637723 Asfalteeritud plats, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal 5 40 16 01 03 - Vanarehvid Jah 5 40
6 X: 6547587, Y: 637744 Asfalteeritud plats, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal 5 20 17 02 04* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid Jah 5 20
3 X: 6547556, Y: 637735 Asfalteeritud plats, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal 10 60 20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* Jah 5 30
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Jah 5 30
 
Seotud failid
Jäätmete ajutise ladustamise korral Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmiseks.
Kinnitatud põlevmaterjali ladustamise plaan