Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/517582
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/517582
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi RAGN-SELLS AS
Registrikood / Isikukood 10306958
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Marve Virunurm
Kontaktisiku telefon 53400117
Kontaktisiku e-post marve.vrunurm@ragnsells.com
Tegevusvaldkond Jäätmete kogumine majandus- või kutsetegevuses
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 01.01.2023
Registreeringu kehtivuse algus 01.01.2023
Lõppemise kuupäev 30.04.2026
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 3 ja esitatud taotluse 29.11.2022 T-RJÄ/1015498 alusel.
Täiendavad nõuded Jäätmejaamas on lubatud koguda jäätmeid ainult
konteineritesse/mahutitesse.

Jäätmete kogumisel tuleb välistada nende segunemist või sattumist keskkonda. Jäätmeid tohib üle anda ainult vastavat luba omavatele isikutele.

Keskkonnaamet juhib Teie tähelepanu sellele, et jäätmekäitleja registreeringu omajale rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud nõuded. Olulisemad keskkonnaalased kohustused jäätmekäitleja registreeringu omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel (www.keskkonnaamet.ee) rubriigis "Keskkonnakaitseloa omaja meelespea".
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Rakke jäätmejaam
Kood JKK5900237
Käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Mäe tn 7b (66001:001:0487). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Mäe tn 7b (66001:001:0487).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Rakke alevik, Mäe tn 7b 66001:001:0487 X: 6540600, Y: 629925
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38111 - Tavajäätmete kogumine

Kogutavad jäätmeliigid

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Rakke jäätmejaam
Jäätmeliik Kogumine
Kogus (t/a) Kogumisvahend
06 04 04* - Elavhõbedat sisaldavad jäätmed 0.002 plastikkonteiner
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 1 metallvaat
15 01 06 - Segapakendid 15 metallkonteiner
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid 2 plastikkonteiner
16 01 03 - Vanarehvid 20 metallkonteiner
16 01 07* - Õlifiltrid 1 metallvaat
16 02 15 11* - Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid 0.01 plastikkonteiner
16 05 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalid, sealhulgas laborikemikaalisegud 0.50 plastikkonteiner
16 07 08* - Õli sisaldavad jäätmed 1 metallkonteiner
17 02 04* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid 25 metallkonteiner
17 06 05* - Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 25 metallkonteiner
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* 50 metallkonteiner
18 01 03* - Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt 0.50 plastikkonteiner
18 01 98* - Sortimata ravimikogumid 0.10 plastikkonteiner
20 01 01 - Paber ja kartong 15 metallkonteiner
20 01 02 - Klaas 10 metallkonteiner
20 01 10 - Rõivad 15 plastikkonteiner
20 01 13* - Lahustid 0.75 plastikkonteiner
20 01 14* - Happed 0.75 plastikkonteiner
20 01 15* - Leelised 0.75 plastikkonteiner
20 01 17* - Fotokemikaalid 0.75 plastikkonteiner
20 01 19* - Pestitsiidid 0.75 plastikkonteiner
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 0.10 plastikkonteiner
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 2 plastikkonteiner
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid 0.05 plastikkonteiner
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 20 60m3 merekonteiner
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 20 60m3 merekonteiner
20 01 37* - Ohtlikke aineid sisaldav puit 25 metallkonteiner
20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37* 20 metallkonteiner
20 01 39 - Plastid 5 plastikkonteiner
20 01 40 - Metallid 5 metallkonteiner
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid 0.20 plastikkonteiner
20 02 02 - Pinnas ja kivid 20 metallkonteiner
20 02 03 - Muud jäätmed, mis ei ole biolagunevad 20 metallkonteiner
20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) 6 plastikkonteiner
20 03 07 - Suurjäätmed 30 metallkonteiner

Kogumiskohas üheaegselt hoitavate tava- ja ohtlike jäätmete kogused

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Rakke jäätmejaam
Kogumiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6540474, Y: 629961 Kinnine hoone, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal 3.125 2.614 06 04 04* - Elavhõbedat sisaldavad jäätmed Ei 0.001 0.02
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 0.20 0.20
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid Jah 0.60 0.60
16 01 07* - Õlifiltrid Jah 0.20 0.20
16 02 15 11* - Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid Ei 0.004 0.004
16 05 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalid, sealhulgas laborikemikaalisegud Jah 0.02 0.02
16 07 08* - Õli sisaldavad jäätmed Jah 0.50 0.60
18 01 03* - Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt Ei 0.05 0.20
18 01 98* - Sortimata ravimikogumid Ei 0.05 0.02
20 01 13* - Lahustid Jah 0.05 0.02
20 01 14* - Happed Jah 0.05 0.02
20 01 15* - Leelised Jah 0.05 0.02
20 01 17* - Fotokemikaalid Jah 0.05 0.02
20 01 19* - Pestitsiidid Jah 0.05 0.02
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed Ei 0.50 0.05
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud Jah 0.50 0.50
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid Jah 0.20 0.05
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid Ei 0.05 0.05
4 ja 5 X: 6540465, Y: 629941 Asfalteeritud plats, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal 46.30 99.40 15 01 06 - Segapakendid Jah 0.50 2.50
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* Jah 10 20
20 01 01 - Paber ja kartong Jah 0.50 2.50
20 01 02 - Klaas Ei 10 7
20 01 10 - Rõivad Jah 0.50 0.80
20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37* Jah 5 14
20 01 39 - Plastid Jah 0.50 0.80
20 01 40 - Metallid Ei 3 7
20 02 02 - Pinnas ja kivid Ei 3 7
20 02 03 - Muud jäätmed, mis ei ole biolagunevad Ei 3 7
20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) Jah 0.30 0.80
20 03 07 - Suurjäätmed Jah 10 30
4 X: 6540504, Y: 629960 Asfalteeritud plats, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal 10 60 16 01 03 - Vanarehvid Jah 10 60
6 X: 6540481, Y: 629955 Asfalteeritud plats, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal 10 28 17 02 04* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid Ei 5 14
20 01 37* - Ohtlikke aineid sisaldav puit Ei 5 14
6 X: 6540482, Y: 629959 Asfalteeritud plats, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal 5 10 17 06 05* - Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid Ei 5 10
1 X: 6540473, Y: 629957 Kinnine hoone, kõik jäätmed on ladustatud puuris. 1 kvartal 2 12 20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* Ei 1 6
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei 1 6
 
Seotud failid
Jäätmete ajutise ladustamise korral Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmiseks.
Kinnitatud põlevmaterjali ladustamise plaan