Tagasi nimekirja Registreering nr PHRR/517622
Laadi alla PDF

1. Paikse heiteallika käitaja registreerimistõend

Registreeringu number
PHRR/517622
Registreeringu omaja andmed
Ärinimi / Nimi
Technopolis Ülemiste AS
Registrikood / Isikukood
11978111
Aadress
Lõõtsa tn 6, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond
E-posti aadress
info@technopolis.ee
Käitise andmed
Käitise nimetus
Technopolis Ülemiste AS
Käitise aadress
Lõõtsa tn 6, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Territoriaalkood EHAKi järgi
0387
Katastritunnus
78403:315:0036
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6587346, Y: 545478
Käitise ja tootmisterritooriumi asukoha kirjeldus
Ülemiste City linna, büroohoone gaasikatlamaja
Tegevusala
Põhitegevusala Tegevusala EMTAK kood ja nimetus
Jah 68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ei 35301 - Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Registreering
Registreeringu väljastamise kuupäev
22.12.2022
Registreeringu kehtivuse algus
22.12.2022
Eritingimused
Eritingimusi ei kehtestata.
Õiguslik alus ja faktilised asjaolud, mille alusel registreering on tehtud
Paikse heiteallika käitaja registreeringu tõendi andmise õiguslikud alused on: atmosfääriõhu kaitse seaduse § 80 lg 1, § 81 lg 1 ja lg 2 ning § 83, keskkonnaministri 19.12.2017 määrus nr 60 „Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja tegevuse registreering, registreeringu taotluse, tõendi ja aastaaruande vorm ning aastaaruande esitamise kord“, kooskõlas Keskkonnaameti peadirektori 10.12.2020 käskkirja nr 1-1/20/230 „Keskkonnaameti struktuuriüksuste põhimääruste kinnitamine" lisa 8 “Kliima- ja kiirgusosakonna põhimäärus” punktiga 2.5.4 ning Keskkonnaameti peadirektori 29.01.2021 käskkirjaga nr 1-1/21/17 “Teabehalduse korra uues redaktsioonis kinnitamine” punktiga 4.3. Taotleja on esitanud paikse heiteallika käitaja registreeringu taotluse, mis on registreeritud Keskkonnaameti infosüsteemis KOTKAS.
Vaidlustamisviide
Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreerija
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Registrikood
70008658
Allkirjastaja
Meelis Mägi

2. Kategooria

Põletusseade, mille nimisoojusvõimsus on 0,31 - 0,99 MWth
Jah
Soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth Kasutatav kütus või jäätmed
Kütuse liik Kütuseliigi aastakulu
Kogus Ühik
0.58 Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 103.90 tuh. Nm³
 
Põletusseade, mille nimisoojusvõimsus on 1 MWth või suurem, kuid mis töötab alla 500 töötunni aastas
Ei
 
Terminali või tankla naftasaaduste, mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete (alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 20 kohaselt) laadimine
Ei
 

3. Heiteallikad

Heite­allikas Väljuvate gaaside parameetrid
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus Tegevusala, tehnoloogiaprotsess SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP L-EST97 koordinaadid Ava läbi­mõõt, m Väljumis­kõrgus, m Joon­kiirus, m/s Tempera­tuur, °C
HEIT0000198 1 Katlamaja korsten 020103b - Äri- ja avaliku teeninduse sektori katlamajad - põletusseade < 20 MW (katlad) X: 6587346, Y: 545478 0.50 15 3.40 180

4. Tehnoloogiaseadmed ja saasteainete püüdeseadmed

Vorm ei ole asjakohane.

5. Heiteallikad ning saasteainete hetkelised ja aastased heitkogused heiteallikate kaupa

Jrk nr Heite­allikas Heiteallika kood SNAP kood Saasteained
CAS nr Nimetus Heitkogused
Hetkeline heitkogus Ühik Aastane Ühik
1. Katlamaja korsten HEIT0000198 020103b PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0 g/s 0.002 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0 g/s 0.002 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0 g/s 0.002 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.025 g/s 0.149 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.017 g/s 0.105 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.007 t
7446-09-5 Vääveldioksiid 0 g/s 0.002 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 g/s 195.705 t

6. Välisõhku väljutatavate saasteainete nimetused ja heitkogused aastas

CAS nr Nimetus Heitkogus aastas
Kogus Mõõtühik
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.149 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 195.705 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.105 t
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.002 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.007 t
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.002 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.002 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.002 t