Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-517393
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi aktsiaselts Kuressaare Veevärk
Registrikood / Isikukood 10083079
Tegevuskoha andmed Nimetus Saare maakond, Saaremaa vald, Ansi küla, Laheküla küla
Aadress Pikk tn 23-1, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond
Katastritunnus(ed) 34901:007:0006
Territoriaalkood EHAK 3655
Käitise territoorium Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Pikk tn 23 (34901:007:0006).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Pikk tn 23 (34901:007:0006).
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Vee erikasutus;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 01.01.2023
Lõppemise kuupäev 31.12.2045

Vee erikasutus

V1. Lubatud veevõtt pinnaveekogust

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa

Veehaarde jrk nr 1.
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus Tõlli kaev nr 1 (8664)
Veehaarde või puurkaevu grupi kood POH0001285
Puurkaevu katastri number 8664
Puurkaevu L-Est koordinaadid X: 6463271, Y: 404452
Põhjaveekihi nimetus ja kood S - Silur
Põhjaveekogumi nimi ja kood S_Saaremaa - Siluri Saaremaa põhjaveekogum
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu  
Lubatud veevõtt (m3)
Vee kasutusala Perioodi algus Perioodi lõpp I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Öö­päev­as Sek­und­is
Veevõtt 2023 2045 112 500 112 500 112 500 112 500 450 000 1 250  
 
Veehaarde jrk nr 2.
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus Tõlli kaev nr.2 (8665)
Veehaarde või puurkaevu grupi kood POH0001284
Puurkaevu katastri number 8665
Puurkaevu L-Est koordinaadid X: 6463283, Y: 404419
Põhjaveekihi nimetus ja kood S - Silur
Põhjaveekogumi nimi ja kood S_Saaremaa - Siluri Saaremaa põhjaveekogum
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu  
Lubatud veevõtt (m3)
Vee kasutusala Perioodi algus Perioodi lõpp I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Öö­päev­as Sek­und­is
Veevõtt 2023 2045 112 500 112 500 112 500 112 500 450 000 1 250  
 
Veehaarde jrk nr 3.
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus Tõlli kaev nr.3 (8666)
Veehaarde või puurkaevu grupi kood POH0001283
Puurkaevu katastri number 8666
Puurkaevu L-Est koordinaadid X: 6463318, Y: 404398
Põhjaveekihi nimetus ja kood S - Silur
Põhjaveekogumi nimi ja kood S_Saaremaa - Siluri Saaremaa põhjaveekogum
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu  
Lubatud veevõtt (m3)
Vee kasutusala Perioodi algus Perioodi lõpp I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Öö­päev­as Sek­und­is
Veevõtt 2023 2045 112 500 112 500 112 500 112 500 450 000 1 250  
 
Veehaarde jrk nr 4.
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus Tõlli kaev nr.4 (8667)
Veehaarde või puurkaevu grupi kood POH0001282
Puurkaevu katastri number 8667
Puurkaevu L-Est koordinaadid X: 6463333, Y: 404363
Põhjaveekihi nimetus ja kood S - Silur
Põhjaveekogumi nimi ja kood S_Saaremaa - Siluri Saaremaa põhjaveekogum
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu  
Lubatud veevõtt (m3)
Vee kasutusala Perioodi algus Perioodi lõpp I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Öö­päev­as Sek­und­is
Veevõtt 2023 2045 112 500 112 500 112 500 112 500 450 000 1 250  
 
Veehaarde jrk nr 5.
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus Unimäe (8656)
Veehaarde või puurkaevu grupi kood POH0000304
Puurkaevu katastri number 8656
Puurkaevu L-Est koordinaadid X: 6460191, Y: 410317
Põhjaveekihi nimetus ja kood S - Silur
Põhjaveekogumi nimi ja kood S_Saaremaa - Siluri Saaremaa põhjaveekogum
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu  
Lubatud veevõtt (m3)
Vee kasutusala Perioodi algus Perioodi lõpp I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Öö­päev­as Sek­und­is
Veevõtt 2023 2045 44 100 44 100 44 100 44 100 176 400 490  

V3. Võetava vee koguse ja seire nõuded

Veearvestuse pidamine
Puurkaevudest võetava vee arvestust pidada taadeldud veearvesti alusel kuude lõikes (võttes näidud iga kuu lõpus). Võetud veearvesti näit tuleb fikseerida veevõtu päevikus.
2. Veearvesti peab olema taadeldud vastavalt kehtivatele nõuetele. Taatlust tõendav dokument tuleb säilitada ja esitada kontrollimiseks loa andja nõudmisel.
Põhjaveetaseme mõõtmine
Mõõta põhjavee staatiline tase üks kord kuus märkides veetaseme mõõtepunkti absoluutkõrguse. Mõõta põhjavee tase alljärgnevates Unimäe ja Tõlli-Ansi veehaares töötavatest puurkaevudest stabiliseerunud veetaseme korral katastrinumbritega: Tõlli 1 (8664);Tõlli 2 (8665); Tõlli 3 (8666);Tõlli 4 (8667) ja Unimäe 3(8656).
Proovivõtunõuded
Põhjavee proovid võtta puurkaevude veevõtukraanist atesteeritud proovivõtja poolt.
Analüüsinõuded
Veeproovid tuleb analüüsimiseks viia katselaborisse, mis on sooritanud vähemalt üks kord aastas katselaborite võrdluskatsed vähemalt määratavate komponentide osas.
 
Veehaarde kood Proovivõtukoha nimetus Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) Seire
Proovi võtmise sagedus Seiratavad näitajad
POH0001285 Tõlli kaev nr 1 (8664) X: 6463271, Y: 404452 Üks kord kolme aasta jooksul Ammoonium (NH4+)
Kloriid (CL)
Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l)
Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%)
Nitraat (NO3-)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Sulfaat (SO42-)
Elektrijuhtivus
Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn
Üks kord kuue aasta jooksul Benseen
Naftasaadused
PAH summa
Pestitsiidide summa
POH0001284 Tõlli kaev nr.2 (8665) X: 6463283, Y: 404419 Üks kord kolme aasta jooksul Ammoonium (NH4+)
Kloriid (CL)
Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l)
Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%)
Nitraat (NO3-)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Sulfaat (SO42-)
Elektrijuhtivus
Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn
Üks kord kuue aasta jooksul Benseen
Naftasaadused
PAH summa
Pestitsiidide summa
POH0001283 Tõlli kaev nr.3 (8666) X: 6463318, Y: 404398 Üks kord kolme aasta jooksul Ammoonium (NH4+)
Kloriid (CL)
Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l)
Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%)
Nitraat (NO3-)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Sulfaat (SO42-)
Elektrijuhtivus
Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn
Üks kord kuue aasta jooksul Benseen
Naftasaadused
PAH summa
Pestitsiidide summa
POH0001282 Tõlli kaev nr.4 (8667) X: 6463333, Y: 404363 Üks kord kolme aasta jooksul Ammoonium (NH4+)
Kloriid (CL)
Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l)
Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%)
Nitraat (NO3-)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Sulfaat (SO42-)
Elektrijuhtivus
Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn
Üks kord kuue aasta jooksul Benseen
Naftasaadused
PAH summa
Pestitsiidide summa
POH0000304 Unimäe (8656) X: 6460191, Y: 410317 Üks kord kolme aasta jooksul Ammoonium (NH4+)
Kloriid (CL)
Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l)
Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%)
Nitraat (NO3-)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Sulfaat (SO42-)
Elektrijuhtivus
Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn
Üks kord kuue aasta jooksul Benseen
Naftasaadused
PAH summa
Pestitsiidide summa
 
Täiendavad nõuded seire läbiviimiseks
Juhul, kui kontrollitavad näitajad ületavad põhjavee kogumile kehtestatud piirväärtusi, tuleb teha korduvanalüüsid. Kui ka kordusanalüüs kinnitab veekvaliteedi halvenemist, tuleb välja selgitada selle põhjus, võttes samaaegselt kasutusele abinõud veekvaliteedi parandamiseks. Reostuse kahtluse korral tuleb analüüsid teha viivitamatult arvestades reostuse olemust.

V4. Väljalaskmed ja lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa

Väljalaskme jrk nr 1.
Väljalaskme nimetus Unimäe veetöötlusseadme filtripesu
Väljalaskme kood SA318
Reoveepuhasti nimetus Unimäe veetöötlusseadme filtripesu
Reoveepuhasti kood PUH0000182
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
   
Suubla nimetus pinnas
Suubla kood PINNAS
Veekogumi nimetus  
Veekogumi kood  
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6459996, Y: 410602
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1 (ühtegi erisust ei kohaldu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
2023 2045 2 700 675 675 675 675 Arvestuslik
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
2023 2045 Üldlämmastik (Nüld) Nyld
2023 2045 Üldfosfor (Püld) Pyld
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2023 2045 Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) pH              
2023 2045 Keemiline hapnikutarve (KHT) KHT 150            
2023 2045 Heljum HEL 35            
2023 2045 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) BHT7 40            
¹ - Vesinikioodide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0 - 9,0.

V5. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V6. Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine

Proovi liik Proovi tüüp Proovivõtukoha nimetus Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) Seotud reoveepuhasti kood Seotud reoveepuhasti nimi Seire
Seiratavad näitajad Proovi võtmise sagedus Proovi võtmise aeg
Üksikproov Reovesi Unimäe veetöötlusseadme filtripesuvee puhastisse sissevool X: 6459997, Y: 410596 PUH0000182 Unimäe veetöötlusseadme filtripesu Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
pH (proovivõtul)
Üks kord kolme aasta jooksul kolmas kvartal
Üksikproov Heitvesi Unimäe veetöötlusseadme filtripesuvee puhastist väljavool X: 6459996, Y: 410602 PUH0000182 Unimäe veetöötlusseadme filtripesu Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
pH (proovivõtul)
Üks kord kolme aasta jooksul kolmas kvartal
 
Täiendavad nõuded puhastusefektiivsuse hindamiseks
Puhasti puhastusefektiivsuse hindamisel tuleb võtta puhastisse juhitava reovee, puhastist väljuva heitvee proovid üheaegselt. Vältida tuleb proovivõttu erakorraliste ilmastikuolude aja

V7. Väljalaskme seire nõuded

Proovivõtunõuded
Esinduslike proove peab olema võimalik võtta puhastitesse sisenevast reoveest ja suublasse juhitavast heitveest. Heitveeproov tuleb võtta atesteeritud proovivõtjal puhasti väljavoolult Jääkreostuse hindamiseks võib kasutada üksikproovi.
Analüüsinõuded
Veeuuringu katselabor ning kasutatavad analüüsimeetodid peavad vastama kehtivatele nõuetele.
 
Väljalaskme nimetus Väljalaskme kood Väljalaskme koordinaadid (L‑Est) Pinnaveekogumi nimetus Pinnaveekogumi kood Seire
Seiratav näitaja Proovi tüüp Proovi võtmise liik Proovi võtmise sagedus
Unimäe veetöötlusseadme filtripesu SA318 X: 6459996, Y: 410602     Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
pH (proovivõtul)
Heitvesi Üksikproov Üks kord aastas
 
Täiendavad nõuded väljalaskme seire läbiviimiseks
Juhul, kui kontrollitavad näitajad ületavad heitveele kehtestatud piirväärtusi, tuleb teha kordusproov. Kui ka kordusproovi analüüs kinnitab veekvaliteedi halvenemist, tuleb välja selgitada selle põhjus, võttes samaaegselt kasutusele abinõud veekvaliteedi parandamiseks. Reostuse kahtluse korral tuleb analüüsid teha viivitamatult arvestades reostuse olemust

V8. Veekogu sh suubla seire

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V9. Nõuded veekogu paisutamise ja hüdroenergia kasutamise kohta

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V10. Süvendamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V11. Veekogusse tahkete ainete paigutamine sh kaadamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V12. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V13. Pinnaveekogu kemikaalidega korrashoid

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V14. Vesiviljelus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V15. Laeva lastimine, lossimine, remont

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V16. Meetmed mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju ja nende täitmise tähtajad

Jrk nr Meede Meetme kirjeldus Meetme rakendamise tähtaeg
1. Veehaarde ehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed Hoida kõigi puurkaevude suudmed suletuna. Töötavad puurkaevud peavad olema varustatud proovivõtukraaniga. Vajadusel teostada puurkaevu konstruktsiooni kontroll.
Loa kehtivusaeg
2. Nõutav reoveepuhastusviis Suublasse juhitav heitvesi peab vastama bioloogiliselt puhastatud heitvee näitajatele.
Puhastit tuleb hooldada vastavalt puhastite tehnilises dokumentatsioonis toodud nõuetele. Puhastusseadme valdaja peab tagama puhastusseadme tehnilise dokumentatsiooni olemasolu. Reoveepuhastite tehniline dokumentatsioon peab sisaldama järgmisi andmeid:
1. reoveepuhasti projekteerija või tarnija kontaktandmed
2. kasutatava reoveepuhastusviisi kohta ja puhasti jõudluse kohta
3. tähtsamate tehniliste näitajate kohta, tehnoloogia seadmete kohta
4. reoveesette käitlusviisi kohta
5. tööohutusnõuete kohta
6. hooldusnõuete kohta
Reoveepuhasti valdaja peab säilitama hoolduspäevikut vähemalt viis aastat
Loa kehtivusaeg
3. Heitvee immutamise nõuded 1. Heitvee immutussügavus peab olema aasta ringi hinnanguliselt vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma hinnanguliselt 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest. Immutustiigi kaldad peavad olema niidetud ja võsast vabad ning vajaduselt tuleb immutustiik settest puhastada.

2. Arvestada immutustiiki suunatava reovee hüdraulilist koormust, vajadusel tuleb immutustiik rekonstrueerida.
1. Loa kehtivusaeg 2.31.12.2023
4. Reoveesette käitluse ja kasutamise nõuded Reoveesette käitlemisel ja kasutamisel järgida seadusandluses sätestatud nõudeid. Andmed eemaldatud reoveesette kohta kanda puhasti hoolduspäevikusse (kogus, aeg, töö teostanud ettevõtte nimi, vastutaja allkiri). Aastased andmed eemaldatud reoveesette ja koguse kohta esitada veekasutuse aastaaruandes. Loa kehtivusaeg
5. Kanalisatsiooniehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed Puhasti ja biotiigi ümbrused peavad olema hooldatud ja niidetud ning heitvee proovivõtukohad ligipääsetavad. Loa kehtivusaeg
6. Meetmed, millega vähendatakse või välditakse tegevuse mõju pinnaveekogumile,põhjaveekogumile või isiku varale 1.Veehaaretele kehtivad 200 m ulatusega sanitaarkaitseala, kus kehtivad veeseaduses sätestatud kitsendused. Tagada veehaarete 200 m piiridele tähisviidad.
Majandustegevuse kitsenduste täitmise eest veehaarete sanitaarkaitsealadel vastutab veehaarde omanik (valdaja). Kui veehaarde omanik ei ole maaomanik, siis majandustegevuse kitsenduste täitmise eest vastutab ka maaomanik.
2. Kasutusest väljas olevad seirepuurkaevud ja kaevud, mis on kasutusest väljas tuleb nõuetekohaselt likvideerida või ajutiselt sulgeda.
3. Taotlus Elektrilevi OÜ-le olemasolevate õlitrafodele õlivannide paigaldamiseks. Õlivannid paigaldada esimesel võimalusel.
4. Taotlus Elektrilevi OÜ-le õlitrafode vahetamiseks kuivtrafode vastu. Kuivtrafod paigaldada esimesel võimalusel.
1. Loa kehtivusaeg 2. Hiljemalt 31.12.2023 3- 4. hiljemalt 31.01.2023
7. Toimingud avarii korral Avariide korral tuleb toimida vastavalt kehtivale seadusandlusele. Loa kehtivusaeg
8. Muud asjakohased meetmed Loa andjal on õigus luba muuta, seada täiendavaid tingimusi/meetmeid või loa kehtetuks tunnistada, juhul kui selgub põhjavee võtmisega kaasneb põhjaveekogumi seisundi halvenemine või veekogumi seisund muutub ja selle põhjuseks võib olla heitvee suublasse juhtimine. Vajadusel

V17. Nõuded teabe esitamiseks loa andjale

Jrk nr Teabe liik Teabe detailsem kirjeldus Teabe esitamise sagedus
1. Võetava vee arvestus 1. Esitada kvartalis puurkaevudest võetava põhjavee arvestuse arvutus vastavalt tabelis V3 tingimustele. Andmed esitada Keskkonnaametile keskkonnatasu deklaratsioonis.
2. Veevõtu päevik, kuhu on kantud veevõtu arvestus.
1. Üks kord kvartalis 2. Loa andja nõudmisel
2. Veehaarde seire tulemused Vastavalt keskkonnaotsuste süsteemi KOTKAS (edaspidi KOTKAS) vormi V3 nõuetele. Andmed esitada Keskkonnaametile tärkandmetena ja lisatud dokumendina KOTKAS –sse hiljemalt kahe nädala jooksul pärast seireperioodi lõppu. Põhjavee taseme mõõtmistulemised üks kord aastas. Põhjavee kvaliteedi näitajate va ohtlikud ained seiretulemused üks kord kolme aasta jooksul, ohtlikud ained seiretulemus üks kord kuue aasta jooksul
3. Heitvee arvestus Suublasse juhitud heitvee arvestust võib pidada arvutuslikult. Arvestuse aluseks on kvartalis veetöötlusseadme filtripesu tsüklite arv ja üheks filtripesuks kuluv vee hulk. Arvestus lisada reoveepuhasti hoolduspäevikusse. Heitvee hulk esitada saastetasu deklaratsioonil ja üks kord aastas aastaraundes
4. Väljalaskme omaseire tulemused Vastavalt keskkonnaotsuste süsteemi KOTKAS vormi V7 nõuetele. Omaseire tulemused (heitvee analüüsiaktid koos proovivõtuprotokollidega) tuleb esitada Keskkonnaametile tärkandmetena ja lisatud dokumendina hiljemalt kahe nädala jooksul pärast seireperioodi lõppu keskkonnaotsuste süsteemi KOTKAS. Kaks korda aastas
5. Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele Heitvesi peab vastama keskkonnaloas kehtestatud piirväärtustele. Loa nõuetele mittevastavad heitvee analüüsitulemuste kohta esitada selgitus kohustuste esitamise juures märkuste lahtris. Heitvee reostusnäitajate mitte vastavuse korral
6. Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave Vastavalt kehtivale korrale Vastavalt kehtivale korrale
7. Reoveepuhasti tööd iseloomustavad näitajad (näiteks reostuskoormus) 1. Pidada reoveepuhasti hoolduspäevikut, kuhu kantakse:
1) hooldusnõuete täitmiseks tehtud hooldetööd (reoveepuhasti sõlmede vahetuse või rikete kõrvaldamise tulemused)
2) andmed reovee puhastamisel eemaldatud võreprahi, liiva, sette koguste ning kasutatud kemikaalide koostise ja koguste kohta
3) andmed vee erikasutusloaga määratud reostusnäitajate analüüsitulemuste ja arvestus heitvee koguse kohta
2.Puhastusprotsessist eraldatud sette hulk kvartalis
3. Üleantud sette kogus
4. Puhasti töö efektiivsuse andmed

2.Esitada puhasti töö efektiivsuse andmed vastavalt tabelile V6
1.Reoveepuhasti hoolduspäeviku täitmine on pidev ning esitada see nõudel keskkonnakaitse töötajatele 2. Üks kord aastas aastaaruandes
8. Veekasutuse aastaaruanne Vastavalt kehtivale korrale Üks kord aastas
9. Muu vajalik informatsioon 1. Esitada ülevaade nõuetekohaselt likvideeritud puuraukudest või ajutiselt suletud seirepuurkaevudest sh kaevude koordinaadid, fotod kaevu asukohast., seisund ja sulgemise meetod.

2. Esitada olemasolevatele õlitrafodele õlivannide paigaldamise ajakava

3. Esitada ajakava õlitrafode vahetamiseks kuivtrafode vastu.

4. Heitvee nõuetekohaseks pinnasesse immutamise projekt .

5. Teavitada keskkonnaloas toodud andmete muutustest ja muudest töödest, mis ei ole käesoleva loaga haaratud loa andjat ja esitada keskkonnaloa muutmise taotlus Keskkonnaotsuste infosüsteemis.
1. Kaks nädalat pärast meetme rakendamist 2.-3. Hiljemalt 31.03.2023 4. 02.05.2023 5.Olukorra tekkimisel
10. Teave meetmete rakendamise kohta 1. Kui vee erikasutusloas toodud meetmeid ei ole võimalik mingil põhjusel täita, siis tuleb sellest kirjalikult Keskkonnaametit teavitada.
2. Teavitada Keskkonnaametit meetmetest, mida planeeritakse rakendada vee erikasutuse raames tekkiva reostuse vähendamiseks, kaasa arvatud kanalisatsiooniehitiste ja -rajatiste rekonstrueerimine, ehitamine ja laiendamine
1. Olukorra tekkimisel 2. Meetmete kavandamisel