Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-517040
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi Aktsiaselts Elme
Registrikood / Isikukood 10068482
Tegevuskoha andmed Nimetus Balti laevaremonditehas
Aadress Kopli tn 103, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Katastritunnus(ed) 78408:808:0260
Territoriaalkood EHAK 0614
Käitise territoorium Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Kopli tn 103 (78408:808:0260), Kopli tn 105 (78401:101:6065). Puudutatud veekogud: Kopli laht (VEE3134050), Läänemeri (Eesti mereala) (VEE3000000), Paljassaare laht (VEE3134040).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Kopli tn 103 (78408:808:0260), Kopli tn 105 (78401:101:6065). Puudutatud veekogud: Kopli laht (VEE3134050), Läänemeri (Eesti mereala) (VEE3000000), Paljassaare laht (VEE3134040).
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Vee erikasutus;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 01.01.2023
Lõppemise kuupäev  

Vee erikasutus

V1. Lubatud veevõtt pinnaveekogust

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa

Veehaarde jrk nr 1.
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus BLRT Kopli
Veehaarde või puurkaevu grupi kood PKG0000006
Puurkaevu katastri number  
Puurkaevu L-Est koordinaadid
Põhjaveekihi nimetus ja kood V2gd - Gdov
Põhjaveekogumi nimi ja kood Cm-V - Kambriumi-Vendi põhjaveekogum
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu POH0001409 - BLRT Kopli 2 (249), L-EST: 6592086,536993; POH0001411 - BLRT Kopli 1 (251), L-EST: 6592160,537229; POH0001412 - BLRT Kopli 4 (252), L-EST: 6591755,537332
Lubatud veevõtt (m3)
Vee kasutusala Perioodi algus Perioodi lõpp I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Öö­päev­as Sek­und­is
Veevõtt 2023 2042 26 525 26 525 26 525 26 525 106 100 290  
Tehnoloogiline vesi (Kambrium-Vendi põhjaveekihist v.a toiduainete valmistamiseks) 2023 2042 15 175 15 175 15 175 15 175 60 700 166  
 
Veehaarde jrk nr 2.
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus BLRT Kopli 5 (14784)
Veehaarde või puurkaevu grupi kood POH0001408
Puurkaevu katastri number 14784
Puurkaevu L-Est koordinaadid X: 6591618, Y: 537521
Põhjaveekihi nimetus ja kood V2vr - Voronka
Põhjaveekogumi nimi ja kood Cm-V - Kambriumi-Vendi põhjaveekogum
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu  
Lubatud veevõtt (m3)
Vee kasutusala Perioodi algus Perioodi lõpp I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Öö­päev­as Sek­und­is
Veevõtt 2023 2042 3 925 3 925 3 925 3 925 15 700 43  

V3. Võetava vee koguse ja seire nõuded

Veearvestuse pidamine
Puurkaevudest võetava vee arvestust pidada puurkaevude kaupa taadeldud veearvestite alusel kuude lõikes (võttes näidud iga kuu lõpus). Eraldi arvestust tuleb pidada tehnoloogiliseks tarbeks kasutatud vee koguste üle. Veearvestite näidud tuleb fikseerida veevõtu päevikus. Veearvestid peavad olema taadeldud vastavalt kehtivatele nõuetele. Taatlust tõendav dokument tuleb säilitada ja esitada kontrollimiseks loa andja nõudmisel.
Põhjaveetaseme mõõtmine
Mõõta staatilist veetaset kõigis puurkaevudes sagedusega vähemalt üks kord aastas. Tulemuste esitamisel märkida ka veetaseme mõõtepunkti absoluutkõrgus. Veetasemete näidud tuleb fikseerida veevõtu päevikus ja esitada kontrollimiseks loa andja nõudmisel.
Proovivõtunõuded
Kehtivate proovivõtumeetodite toimingute järgimiseks tuleb proovivõtul juhinduda kehtivast metoodikast ja kasutada atesteeritud proovivõtjat.
Analüüsinõuded
Proovid tuleb analüüsida akrediteeritud laboris, mis on sooritanud vähemalt üks kord aastas katselaborite võrdluskatsed vähemalt määratavate komponentide osas.
 
Veehaarde kood Proovivõtukoha nimetus Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) Seire
Proovi võtmise sagedus Seiratavad näitajad
POH0001408 BLRT Kopli 5 (14784) X: 6591618, Y: 537521 Üks kord aastas Ammoonium (NH4+)
Kaalium (K+)
Kaltsium (Ca2+)
Kloriid (CL)
Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l)
Magneesium (Mg2+)
Mangaan (Mn)
Naatrium (Na+)
Nitraat (NO3-)
Nitrit (NO2-)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Sulfaat (SO42-)
Vesinikkarbonaat
Üldraud (Fe)
Elektrijuhtivus
Veetemperatuur (proovivõtul)
Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn
Üks kord kuue aasta jooksul PAH summa
Ühealuselised fenoolid
Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40)
PKG0000006 BLRT Kopli Üks kord aastas Ammoonium (NH4+)
Kaalium (K+)
Kaltsium (Ca2+)
Kloriid (CL)
Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l)
Magneesium (Mg2+)
Mangaan (Mn)
Naatrium (Na+)
Nitraat (NO3-)
Nitrit (NO2-)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Sulfaat (SO42-)
Vesinikkarbonaat
Üldraud (Fe)
Elektrijuhtivus
Veetemperatuur (proovivõtul)
Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn
Üks kord kuue aasta jooksul PAH summa
Ühealuselised fenoolid
Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40)
 
Täiendavad nõuded seire läbiviimiseks
Veeanalüüsid võtta põhjaveest töötavatest puurkaevudest, proovivõtukraanidest (enne mahuteid ja veetöötlusseadmeid) vastavalt kehtivale metoodikale ja proovivõtunõuetele. Juhul, kui kontrollitavad näitajad ületavad põhjaveele kehtestatud kvaliteedi piirväärtusi või saasteainesisalduse läviväärtusi, tuleb teha korduvanalüüs. Kui ka kordusanalüüs kinnitab põhjavee kvaliteedi halvenemist, tuleb välja selgitada selle põhjus, võttes samaaegselt kasutusele abinõud põhjavee kvaliteedi parandamiseks.

V4. Väljalaskmed ja lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa

Väljalaskme jrk nr 1.
Väljalaskme nimetus Sademevesi 1
Väljalaskme kood TL006
Reoveepuhasti nimetus  
Reoveepuhasti kood  
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
Tallinn ja ümbrus RKA0370010
Suubla nimetus Kopli laht
Suubla kood VEE3134050
Veekogumi nimetus Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi
Veekogumi kood EE_5
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6591541, Y: 537285
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
2023 2027 Tsink (Zn) 7440-66-6
2023 2027 Vask (Cu) 7440-50-8
2023 2027 Baarium (Ba) 7440-39-3
2023 2027 Nikkel (Ni) 7440-02-0
2023 2027 Tributüültina-katioon (TBT) TBT
2023 2027 Nonüülfenool (summa) FENn
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2023   Naftasaadused NAF 5            
2023   Heljum HEL 40            
2023   Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) BHT7 15            
2028   Tsink (Zn) 7440-66-6 0.05            
2028   Vask (Cu) 7440-50-8 0.015            
2028   Baarium (Ba) 7440-39-3 0.10            
2028   Nikkel (Ni) 7440-02-0 0.034            
2028   Tributüültina-katioon (TBT) TBT 0            
2028   Nonüülfenool (summa) FENn 0            
 
Väljalaskme jrk nr 2.
Väljalaskme nimetus Sademevesi 2
Väljalaskme kood TL073
Reoveepuhasti nimetus BLRT sademevee puhasti vl nr 2
Reoveepuhasti kood PUH0001561
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
Tallinn ja ümbrus RKA0370010
Suubla nimetus Kopli laht
Suubla kood VEE3134050
Veekogumi nimetus Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi
Veekogumi kood EE_5
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6591694, Y: 537063
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
2023 2027 Tsink (Zn) 7440-66-6
2023 2027 Vask (Cu) 7440-50-8
2023 2027 Baarium (Ba) 7440-39-3
2023 2027 Nikkel (Ni) 7440-02-0
2023 2027 Tributüültina-katioon (TBT) TBT
2023 2027 Nonüülfenool (summa) FENn
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2023   Naftasaadused NAF 5            
2023   Heljum HEL 40            
2023   Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) BHT7 15            
2028   Tsink (Zn) 7440-66-6 0.05            
2028   Vask (Cu) 7440-50-8 0.015            
2028   Baarium (Ba) 7440-39-3 0.10            
2028   Nikkel (Ni) 7440-02-0 0.034            
2028   Tributüültina-katioon (TBT) TBT 0            
2028   Nonüülfenool (summa) FENn 0            
 
Väljalaskme jrk nr 3.
Väljalaskme nimetus Sademevesi 3
Väljalaskme kood TL074
Reoveepuhasti nimetus  
Reoveepuhasti kood  
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
Tallinn ja ümbrus RKA0370010
Suubla nimetus Kopli laht
Suubla kood VEE3134050
Veekogumi nimetus Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi
Veekogumi kood EE_5
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6591600, Y: 536922
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
2023 2027 Tsink (Zn) 7440-66-6
2023 2027 Vask (Cu) 7440-50-8
2023 2027 Baarium (Ba) 7440-39-3
2023 2027 Nikkel (Ni) 7440-02-0
2023 2027 Tributüültina-katioon (TBT) TBT
2023 2027 Nonüülfenool (summa) FENn
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2023   Naftasaadused NAF 5            
2023   Heljum HEL 40            
2023   Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) BHT7 15            
2028   Tsink (Zn) 7440-66-6 0.05            
2028   Vask (Cu) 7440-50-8 0.015            
2028   Baarium (Ba) 7440-39-3 0.10            
2028   Nikkel (Ni) 7440-02-0 0.034            
2028   Tributüültina-katioon (TBT) TBT 0            
2028   Nonüülfenool (summa) FENn 0            
 
Väljalaskme jrk nr 4.
Väljalaskme nimetus Sademevesi 4
Väljalaskme kood TL075
Reoveepuhasti nimetus BLRT sademevee puhasti
Reoveepuhasti kood PUH7840750
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
Tallinn ja ümbrus RKA0370010
Suubla nimetus Kopli laht
Suubla kood VEE3134050
Veekogumi nimetus Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi
Veekogumi kood EE_5
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6591755, Y: 536984
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
2023 2027 Tsink (Zn) 7440-66-6
2023 2027 Vask (Cu) 7440-50-8
2023 2027 Baarium (Ba) 7440-39-3
2023 2027 Nikkel (Ni) 7440-02-0
2023 2027 Tributüültina-katioon (TBT) TBT
2023 2027 Nonüülfenool (summa) FENn
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2023   Naftasaadused NAF 5            
2023   Heljum HEL 40            
2023   Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) BHT7 15            
2028   Tsink (Zn) 7440-66-6 0.05            
2028   Vask (Cu) 7440-50-8 0.015            
2028   Baarium (Ba) 7440-39-3 0.10            
2028   Nikkel (Ni) 7440-02-0 0.034            
2028   Tributüültina-katioon (TBT) TBT 0            
2028   Nonüülfenool (summa) FENn 0            
 
Väljalaskme jrk nr 5.
Väljalaskme nimetus Sademevesi 5
Väljalaskme kood TL076
Reoveepuhasti nimetus  
Reoveepuhasti kood  
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
Tallinn ja ümbrus RKA0370010
Suubla nimetus Kopli laht
Suubla kood VEE3134050
Veekogumi nimetus Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi
Veekogumi kood EE_5
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6592125, Y: 536854
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
2023 2027 Tsink (Zn) 7440-66-6
2023 2027 Vask (Cu) 7440-50-8
2023 2027 Baarium (Ba) 7440-39-3
2023 2027 Nikkel (Ni) 7440-02-0
2023 2027 Tributüültina-katioon (TBT) TBT
2023 2027 Nonüülfenool (summa) FENn
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2023   Naftasaadused NAF 5            
2023   Heljum HEL 40            
2023   Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) BHT7 15            
2028   Tsink (Zn) 7440-66-6 0.05            
2028   Vask (Cu) 7440-50-8 0.015            
2028   Baarium (Ba) 7440-39-3 0.10            
2028   Nikkel (Ni) 7440-02-0 0.034            
2028   Tributüültina-katioon (TBT) TBT 0            
2028   Nonüülfenool (summa) FENn 0            
 
Väljalaskme jrk nr 6.
Väljalaskme nimetus Sademevesi 6
Väljalaskme kood TL077
Reoveepuhasti nimetus  
Reoveepuhasti kood  
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
Tallinn ja ümbrus RKA0370010
Suubla nimetus Kopli laht
Suubla kood VEE3134050
Veekogumi nimetus Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi
Veekogumi kood EE_5
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6592186, Y: 536759
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
2023 2027 Tsink (Zn) 7440-66-6
2023 2027 Vask (Cu) 7440-50-8
2023 2027 Baarium (Ba) 7440-39-3
2023 2027 Nikkel (Ni) 7440-02-0
2023 2027 Tributüültina-katioon (TBT) TBT
2023 2027 Nonüülfenool (summa) FENn
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2023   Naftasaadused NAF 5            
2023   Heljum HEL 40            
2023   Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) BHT7 15            
2028   Tsink (Zn) 7440-66-6 0.05            
2028   Vask (Cu) 7440-50-8 0.015            
2028   Baarium (Ba) 7440-39-3 0.10            
2028   Nikkel (Ni) (filtreeritud) NiF 0.034            
2028   Tributüültina-katioon (TBT) TBT 0            
2028   Nonüülfenool (summa) FENn 0            
 
Väljalaskme jrk nr 7.
Väljalaskme nimetus Sademevesi 7
Väljalaskme kood TL078
Reoveepuhasti nimetus  
Reoveepuhasti kood  
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
Tallinn ja ümbrus RKA0370010
Suubla nimetus Kopli laht
Suubla kood VEE3134050
Veekogumi nimetus Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi
Veekogumi kood EE_5
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6592209, Y: 536726
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
2023 2027 Tsink (Zn) 7440-66-6
2023 2027 Vask (Cu) 7440-50-8
2023 2027 Baarium (Ba) 7440-39-3
2023 2027 Nikkel (Ni) 7440-02-0
2023 2027 Tributüültina-katioon (TBT) TBT
2023 2027 Nonüülfenool (summa) FENn
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2023   Naftasaadused NAF 5            
2023   Heljum HEL 40            
2023   Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) BHT7 15            
2028   Tsink (Zn) 7440-66-6 0.05            
2028   Vask (Cu) 7440-50-8 0.015            
2028   Baarium (Ba) 7440-39-3 0.10            
2028   Nikkel (Ni) 7440-02-0 0.034            
2028   Tributüültina-katioon (TBT) TBT 0            
2028   Nonüülfenool (summa) FENn 0            
 
Väljalaskme jrk nr 8.
Väljalaskme nimetus Ühisvoolne heitvee väljalase
Väljalaskme kood TL079
Reoveepuhasti nimetus BLRT sademevee puhasti
Reoveepuhasti kood PUH7840790
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
Tallinn ja ümbrus RKA0370010
Suubla nimetus Paljassaare laht
Suubla kood VEE3134040
Veekogumi nimetus Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi
Veekogumi kood EE_5
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6592315, Y: 537262
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
2022     21 756 21 756 21 756 21 756 Arvestuslik
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
2023 2027 Tsink (Zn) 7440-66-6
2023 2027 Vask (Cu) 7440-50-8
2023 2027 Baarium (Ba) 7440-39-3
2023 2027 Nikkel (Ni) 7440-02-0
2023 2027 Tributüültina-katioon (TBT) TBT
2023 2027 Nonüülfenool (summa) FENn
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2023   Keemiline hapnikutarve (KHT) KHT 125            
2023   Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) BHT7 15            
2023   Heljum HEL 15            
2023   Üldfosfor (Püld) Pyld 0.50            
2023   Üldlämmastik (Nüld) Nyld 10            
2023   Ühealuselised fenoolid FEN1 0.10            
2023   Kahealuselised fenoolid FEN2 15            
2023   Naftasaadused NAF 1            
2023   Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) pH              
2028   Tsink (Zn) 7440-66-6 0.05            
2028   Baarium (Ba) 7440-39-3 0.10            
2028   Vask (Cu) 7440-50-8 0.015            
2028   Nikkel (Ni) 7440-02-0 0.034            
2028   Tributüültina-katioon (TBT) TBT 0            
2028   Nonüülfenool (summa) FENn 0            
 
Väljalaskme jrk nr 9.
Väljalaskme nimetus Sademevesi 9
Väljalaskme kood TL560
Reoveepuhasti nimetus BLRT sademevee puhasti vl nr 9
Reoveepuhasti kood PUH0001558
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
Tallinn ja ümbrus RKA0370010
Suubla nimetus Kopli laht
Suubla kood VEE3134050
Veekogumi nimetus Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi
Veekogumi kood EE_5
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6592079, Y: 536944
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
2023 2027 Tsink (Zn) 7440-66-6
2023 2027 Vask (Cu) 7440-50-8
2023 2027 Baarium (Ba) 7440-39-3
2023 2027 Nikkel (Ni) 7440-02-0
2023 2027 Tributüültina-katioon (TBT) TBT
2023 2027 Nonüülfenool (summa) FENn
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2023   Naftasaadused NAF 5            
2023   Heljum HEL 40            
2023   Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) BHT7 15            
2028   Tsink (Zn) 7440-66-6 0.05            
2028   Vask (Cu) 7440-50-8 0.015            
2028   Baarium (Ba) 7440-39-3 0.10            
2028   Nikkel (Ni) 7440-02-0 0.034            
2028   Tributüültina-katioon (TBT) TBT 0            
2028   Nonüülfenool (summa) FENn 0            
 
Väljalaskme jrk nr 10.
Väljalaskme nimetus Sademevesi 10
Väljalaskme kood TL561
Reoveepuhasti nimetus BLRT sademevee puhasti vl nr 10
Reoveepuhasti kood PUH0001559
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
Tallinn ja ümbrus RKA0370010
Suubla nimetus Kopli laht
Suubla kood VEE3134050
Veekogumi nimetus Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi
Veekogumi kood EE_5
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6591863, Y: 536837
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
2023 2027 Tsink (Zn) 7440-66-6
2023 2027 Vask (Cu) 7440-50-8
2023 2027 Baarium (Ba) 7440-39-3
2023 2027 Nikkel (Ni) 7440-02-0
2023 2027 Tributüültina-katioon (TBT) TBT
2023 2027 Nonüülfenool (summa) FENn
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2023   Naftasaadused NAF 5            
2023   Heljum HEL 40            
2023   Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) BHT7 15            
2028   Tsink (Zn) 7440-66-6 0.05            
2028   Vask (Cu) 7440-50-8 0.015            
2028   Baarium (Ba) 7440-39-3 0.10            
2028   Nikkel (Ni) 7440-02-0 0.034            
2028   Tributüültina-katioon (TBT) TBT 0            
2028   Nonüülfenool (summa) FENn 0            
 
Väljalaskme jrk nr 11.
Väljalaskme nimetus Sademevesi 11
Väljalaskme kood TL562
Reoveepuhasti nimetus BLRT sademevee puhasti vl nr 11
Reoveepuhasti kood PUH0001560
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
Tallinn ja ümbrus RKA0370010
Suubla nimetus Kopli laht
Suubla kood VEE3134050
Veekogumi nimetus Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi
Veekogumi kood EE_5
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6591860, Y: 536835
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
2023 2027 Tsink (Zn) 7440-66-6
2023 2027 Vask (Cu) 7440-50-8
2023 2027 Baarium (Ba) 7440-39-3
2023 2027 Nikkel (Ni) 7440-02-0
2023 2027 Tributüültina-katioon (TBT) TBT
2023 2027 Nonüülfenool (summa) FENn
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2023   Naftasaadused NAF 5            
2023   Heljum HEL 40            
2023   Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) BHT7 15            
2028   Tsink (Zn) 7440-66-6 0.05            
2028   Vask (Cu) 7440-50-8 0.015            
2028   Baarium (Ba) 7440-39-3 0.10            
2028   Nikkel (Ni) 7440-02-0 0.034            
2028   Tributüültina-katioon (TBT) TBT 0            
2028   Nonüülfenool (summa) FENn 0            
 
Väljalaskme jrk nr 12.
Väljalaskme nimetus Sademevesi 12
Väljalaskme kood TL563
Reoveepuhasti nimetus Sademevesi 12 puhasti
Reoveepuhasti kood PUH0001554
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
Tallinn ja ümbrus RKA0370010
Suubla nimetus Kopli laht
Suubla kood VEE3134050
Veekogumi nimetus Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi
Veekogumi kood EE_5
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6591439, Y: 537483
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
2023 2027 Tsink (Zn) 7440-66-6
2023 2027 Vask (Cu) 7440-50-8
2023 2027 Baarium (Ba) 7440-39-3
2023 2027 Nikkel (Ni) 7440-02-0
2023 2027 Tributüültina-katioon (TBT) TBT
2023 2027 Nonüülfenool (summa) FENn
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2023   Naftasaadused NAF 5            
2023   Heljum HEL 40            
2023   Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) BHT7 15            
2028   Tsink (Zn) 7440-66-6 0.05            
2028   Vask (Cu) 7440-50-8 0.015            
2028   Baarium (Ba) 7440-39-3 0.10            
2028   Nikkel (Ni) 7440-02-0 0.034            
2028   Tributüültina-katioon (TBT) TBT 0            
2028   Nonüülfenool (summa) FENn 0            
¹ - Vesinikioodide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0 - 9,0.

V5. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V6. Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V7. Väljalaskme seire nõuded

Proovivõtunõuded
Heitvee proovivõtul tuleb kehtivate proovivõtumeetodite toimingute järgimiseks juhinduda kehtivast metoodikast ja kasutada atesteeritud proovivõtjat. Sademevee proovid tuleb võtta vastavalt kehtivale metoodikale ning proovivõtja peab proovivõtul järgima asjaomase proovivõtuvaldkonna tunnustatud meetodit ja tagama, et saadud tulemuste jälgitavus on tõendatud. Sademevee omaseire proov võib olla punktproov, kui see on võetud 30 minuti jooksul pärast sademevee äravoolu algust. Saastenäitajate sisalduse määramiseks sademevees ei võeta proovi vihmavalingu ajal ega muudes erakorralistes ilmastikuoludes, näiteks lume kiire sulamise ajal. Proovivõtuaktil ja analüüsi tulemuse protokollis kasutada käesolevas loas väljalaskmete ja proovivõtupunktide koode.
Analüüsinõuded
Proovid tuleb analüüsida akrediteeritud laboris, mis on sooritanud vähemalt üks kord aastas katselaborite võrdluskatsed vähemalt määratavate komponentide osas. Seiretulemused tuleb esitada kogukontsentratsioonidena veeproovi üldmahus. Nonüülfenoolidena tuleb mõõta nonüülfenooli, sh isomeerid 4-Nonüülfenool ja 4-nonüülfenool (hargnenud). Tributüültina ühenditest tuleb mõõta sh ka tributüültina-katiooni.
 
Väljalaskme nimetus Väljalaskme kood Väljalaskme koordinaadid (L‑Est) Pinnaveekogumi nimetus Pinnaveekogumi kood Seire
Seiratav näitaja Proovi tüüp Proovi võtmise liik Proovi võtmise sagedus
Sademevesi 1 TL006 X: 6591727, Y: 537073     Baarium (Ba)
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Naftasaadused
Nikkel (Ni)
Nonüülfenool (summa)
Tributüültina-katioon (TBT)
Tsink (Zn)
Vask (Cu)
Sademevesi Üksikproov Üks kord kvartalis
Sademevesi 2 TL073 X: 6591727, Y: 537073     Baarium (Ba)
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Naftasaadused
Nikkel (Ni)
Nonüülfenool (summa)
Tributüültina-katioon (TBT)
Tsink (Zn)
Vask (Cu)
Sademevesi Üksikproov Üks kord kvartalis
Sademevesi 3 TL074 X: 6591604, Y: 536918     Baarium (Ba)
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Naftasaadused
Nikkel (Ni)
Nonüülfenool (summa)
Tributüültina-katioon (TBT)
Tsink (Zn)
Vask (Cu)
Sademevesi Üksikproov Üks kord kvartalis
Sademevesi 4 TL075 X: 6591766, Y: 536985     Baarium (Ba)
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Naftasaadused
Nikkel (Ni)
Nonüülfenool (summa)
Tributüültina-katioon (TBT)
Tsink (Zn)
Vask (Cu)
Sademevesi Üksikproov Üks kord kvartalis
Sademevesi 5 TL076 X: 6592103, Y: 536953     Baarium (Ba)
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Naftasaadused
Nikkel (Ni)
Nonüülfenool (summa)
Tributüültina-katioon (TBT)
Tsink (Zn)
Vask (Cu)
Sademevesi Üksikproov Üks kord kvartalis
Sademevesi 6 TL077 X: 6592204, Y: 536769     Baarium (Ba)
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Naftasaadused
Nikkel (Ni)
Nonüülfenool (summa)
Tributüültina-katioon (TBT)
Tsink (Zn)
Vask (Cu)
Sademevesi Üksikproov Üks kord kvartalis
Sademevesi 7 TL078 X: 6592204, Y: 536769     Baarium (Ba)
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Naftasaadused
Nikkel (Ni)
Nonüülfenool (summa)
Tributüültina-katioon (TBT)
Tsink (Zn)
Vask (Cu)
Sademevesi Üksikproov Üks kord kvartalis
Ühisvoolne heitvee väljalase TL079 X: 6592312, Y: 537265     Baarium (Ba)
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Kahealuselised fenoolid
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Naftasaadused
Nikkel (Ni)
Nonüülfenool (summa)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Tributüültina-katioon (TBT)
Tsink (Zn)
Vask (Cu)
Ühealuselised fenoolid
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Heitvesi Üksikproov Üks kord kvartalis
Sademevesi 9 TL560 X: 6592103, Y: 536953     Baarium (Ba)
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Naftasaadused
Nikkel (Ni)
Nonüülfenool (summa)
Tributüültina-katioon (TBT)
Tsink (Zn)
Vask (Cu)
Sademevesi Üksikproov Üks kord kvartalis
Sademevesi 10 TL561 X: 6591863, Y: 536837     Baarium (Ba)
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Naftasaadused
Nikkel (Ni)
Nonüülfenool (summa)
Tributüültina-katioon (TBT)
Tsink (Zn)
Vask (Cu)
Sademevesi Üksikproov Üks kord kvartalis
Sademevesi 11 TL562 X: 6591863, Y: 536837     Baarium (Ba)
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Naftasaadused
Nikkel (Ni)
Nonüülfenool (summa)
Tributüültina-katioon (TBT)
Tsink (Zn)
Vask (Cu)
Sademevesi Üksikproov Üks kord kvartalis
Sademevesi 12 TL563 X: 6591465, Y: 537493     Baarium (Ba)
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Naftasaadused
Nikkel (Ni)
Nonüülfenool (summa)
Tributüültina-katioon (TBT)
Tsink (Zn)
Vask (Cu)
Sademevesi Üksikproov Üks kord kvartalis
 
Täiendavad nõuded väljalaskme seire läbiviimiseks
a) väljalaskme Sademevesi 2 (TL073) proovi tulemused loetakse ka väljalaskme Sademevesi 1 (TL006) tulemusteks;
b) väljalaskme Sademevesi 6 (TL077) proovi tulemused loetakse ka väljalaskme Sademevesi 7 (TL078) tulemusteks;
c) väljalaskme Sademevesi 9 (TL560) proovi tulemused loetakse ka väljalaskme Sademevesi 5 (TL076) tulemusteks;
d) väljalaskme Sademevesi 10 (TL0561) proovi tulemused loetakse ka väljalaskme Sademevesi 11 (TL562) tulemusteks.
Veesaastetasude arvutuse lisades välja tuua, kuidas on arvutatud kvartaalne heitvee ja sademevee kogus väljalaskmete kaupa.
Ohtlike ainete sisaldust tuleb analüüsida kogukontsentratsioonidena veeproovi üldmahus.

V8. Veekogu sh suubla seire

Proovivõtunõuded
Kehtivate proovivõtumeetodi toimingute järgimiseks tuleb proovivõtul juhinduda kehtivast metoodikast ja kasutada atesteeritud proovivõtjat.
Analüüsinõuded
Proovid tuleb analüüsida akrediteeritud laboris, mis on sooritanud vähemalt üks kord aastas katselaborite võrdluskatsed vähemalt määratavate komponentide osas. Segunemispiirkondades nõuetele vastavuse hindamist metallide (tsink, vask, baarium, nikkel) osas tuleb teostada lahuse faasis ehk filtreeritud või muu samaväärse eelpuhastusmeetodiga töödeldud veeproovis (st pinnavee proovis), kui filtri poori suurus on 0,45 µm.
 
Veekogu nimetus Veekogu kood Suubla nimetus Suubla kood Väljalaskme kood Väljalaskme nimetus Veekogumi nimetus Veekogumi kood Proovi­võtukoha nimetus Proovi­võtukoha koordinaadid (L‑Est) Seire
Seire liik Seiratavad näitajad Proovi võtmise sagedus Proovi võtmise aeg
    Kopli laht VEE3134050         Vana-Balti sadama Lõunabassein X: 6591527, Y: 537281 Segunemispiirkonna seire Baarium (Ba)
Nikkel (Ni)
Nonüülfenool (summa)
Tributüültina-katioon (TBT)
Tsink (Zn)
Vask (Cu)
Üks kord poolaastas  
    Kopli laht VEE3134050         Vana-Balti sadama Põhjabassein X: 6591741, Y: 536953 Segunemispiirkonna seire Baarium (Ba)
Nikkel (Ni)
Nonüülfenool (summa)
Tributüültina-katioon (TBT)
Tsink (Zn)
Vask (Cu)
Üks kord poolaastas  
    Paljassaare laht VEE3134040 TL079       TL079 segunemispiirkonna seirepunkt X: 6592325, Y: 537285 Segunemispiirkonna seire Baarium (Ba)
Nikkel (Ni)
Nonüülfenool (summa)
Tributüültina-katioon (TBT)
Tsink (Zn)
Vask (Cu)
Üks kord poolaastas  
 
Täiendavad nõuded seire läbiviimiseks
Tulenevalt väljalaskude spetsiifikast, et nad kõik asuvad tiheda laevaliiklusega piirkonnas, on igas Vene-Balti sadama basseinis määratud väljalaskudele ühine segunemispiirkonna seirepunkt. Vene-Balti sadama Lõunabasseini omaseirepunktiks on valitud sadama basseini keskosas asuv TL006 segunemispiirkonna seirepunkt. Vene-Balti sadama Põhjabasseini omaseirepunktiks on valitud sadama basseini sissepääsule kõige lähedal asuv TL075 segunemispiirkonna seirepunkt. Seire teha vastavalt ohtlike ainete segunemispiirkonna määramiseks koostatud eksperthinnangule ja tegevuskavale.

V9. Nõuded veekogu paisutamise ja hüdroenergia kasutamise kohta

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V10. Süvendamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V11. Veekogusse tahkete ainete paigutamine sh kaadamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V12. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V13. Pinnaveekogu kemikaalidega korrashoid

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V14. Vesiviljelus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V15. Laeva lastimine, lossimine, remont

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V16. Meetmed mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju ja nende täitmise tähtajad

Jrk nr Meede Meetme kirjeldus Meetme rakendamise tähtaeg
1. Meetmed, mis vähendavad ohtlike ainete mõju suublale Ohtlike ainete seirekava ja tegevuste meetmekava ning segunemispiirkonna määramise aruanne on leevendusperioodi jooksul keskkonnaloa lahutamatu osa. Loa omaja peab tagama ja tõendama regulaarsete mõõtmistega, et heit- ja sademevee suublasse juhtimise mõju ei ulatu ohtlike aine segunemispiirkonnast kaugemale.
Pidevalt. Tegevuse meetmekava on koostatud ja leevendusmeetmed ning segunemispiirkonnad kehtivad kuni 31.12.2027.
2. Veehaarde ehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed Tagada puurkaevude sanitaarkaitsealade nõuete täitmine. Puurkaevude suue peab olema veekaitse eesmärgil suletud, veearvestid taatlemise läbinud ja töökorras, torustik lekkekindel. Kaevu ja selle ümbruse sanitaarse seisundi korrasoleku eest vastutab kaevu valdaja. Pidevalt
3. Toimingud avarii korral Võtta tarvitusele abinõud reostuse tõkestamiseks ja likvideerimiseks. Avariilistest olukordadest ja (võimalikust) keskkonnareostusest informeerida viivitamatult kohalikku omavalitsust ja loa andjat. Vajadusel kaasata Päästeamet. Kohe vastava olukorra tekkimisel (vähemalt 24 tunni jooksul)
4. Sademevee käitluse nõuded Pidada arvestust suublasse juhitud sademevee koguste üle. Teostada regulaarselt territooriumi puhastust ja hooldust. Pidevalt
5. Kanalisatsiooniehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed Tagada kanalisatsioonisüsteemi vastavus kehtivale seadusandlusele. Proovivõtukohad peavad olema ligipääsetavad. Teostada regulaarselt heit- ja sademevee kanalisatsiooni puhastust ja hooldust. Pidevalt
6. Meetmed, mis vähendavad ohtlike ainete mõju suublale Käitise heit- ja sademevee väljalaskmetele on määratud ohtlike ainete tsingi, vase, baariumi, nikli, tributüültina ühendite ja nonüülfenoolide segunemispiirkonnad. Erand ohtlike ainete osas on kehtestatud 2027. aasta lõpuni. Leevenduse saamiseks on ettevõttel koostatud ohtlike ainete sisalduse vähendamise tegevuskava 2022. - 2027. aastateks. Ettevõte on kohustatud teostama regulaarselt mõõtmisi, et tagada ja tõendada, et sademevee juhtimise mõju ei ulatu segunemispiirkonnast kaugemale. Tegevuskava täitmine leevendusperioodi jooksul on kohustuslik ning mittetäitmine toob kaasa leevenduse tühistamise. Pidevalt. Tegevuse meetmekava on koostatud ja leevendusmeetmed ning segunemispiirkonnad kehtivad kuni 31.12.2027.
7. Meetmed, mis vähendavad ohtlike ainete mõju suublale Tolmuvaba tehnoloogia (ülekõrgsurve märgtehnoloogia UHP (Ultra High Pressure water blasting) soetamine ja kasutuselevõtt laevade puhastamisel laevaremondis. 15.11.2023
8. Meetmed, mis vähendavad ohtlike ainete mõju suublale Sobiva tehnoloogia valimine sademevee puhastamiseks raskmetallidest. 30.10.2024
9. Meetmed, mis vähendavad ohtlike ainete mõju suublale Pilootprojekti ettevalmistamine ja elluviimine ühe sademevee väljalaske baasil. 30.06.2026
10. Meetmed, mis vähendavad ohtlike ainete mõju suublale Esitada loa andjale ohtlike ainete vähendamise tegevuskava täitmise lõpparuanne suubla segunemispiirkonna seire tulemuste ja heit- ning sademevee omaseire andmete alusel. Vajaduse korral võib loa omaja esitada loa andjale ekspertarvamuse segunemispiirkonna määramiseks ja uue tegevuskava ohtlike ainete heite lõpetamiseks. 1.01.2028
11. Muud asjakohased meetmed Vee erikasutusega kaasneva negatiivse mõju ilmnemisel on loa andjal õigus esitada loa omanikule täiendavaid tingimusi. Kui täiendavate uuringute käigus selgub, et põhjavee võtmisega kaasneb Kambrium-Vendi põhjaveekogumi koguselise või keemilise seisundi halvenemine, on loa andjal õigus keskkonnaluba muuta. Juhul kui peaks selguma, et heitvee või sademevee juhtimisega halveneb suublate seisund, on loa andjal õigus nõuda täiendavate meetmete kasutusele võtmist ja seiretingimuste määramist. Keskkonnaloa muutmise vajadusel esitada loa andjale taotlus loa muutmiseks vähemalt kolm kuud enne planeeritavat muutust. Vajadusel

V17. Nõuded teabe esitamiseks loa andjale

Jrk nr Teabe liik Teabe detailsem kirjeldus Teabe esitamise sagedus
1. Veehaarde seire tulemused Veehaarde põhjaveeseire tulemused tuleb esitada keskkonnaotsuste süsteemi KOTKAS vormi V3 nõuete kohaselt. Andmed esitada loa andjale tärkandmetena ja lisatud dokumendina (põhjavee analüüsiaktid ja staatilised veetasemed) KOTKAS –sse Kohustuste moodulisse. Üks kord aastas hiljemalt kahe nädala jooksul pärast seireperioodi lõppu
2. Võetava vee arvestus 1. Esitada kvartalis puurkaevudest väljapumbatav põhjavee hulk kvartali kalendrikuude lõikes (veearvesti näit). 2. Esitada veevõtupäevik, kuhu on kantud veearvestite näidud ja põhjavee kogused kuude lõikes ja veearvestite taatlemise andmed puurkaevude kaupa. 1. Üks kord kvartalis koos keskkonnatasude deklaratsiooniga ning üks kord aastas veekasutuse aruandega. 2. Loa andja nõudmisel.
3. Heitvee arvestus Suublasse juhitud heitvee hulgad mõõta. Sademevee vooluhulkade arvestust võib pidada arvutuslikult. Arvestuse aluseks Riigi Ilmateenistuse sademete andmed. Arvestus lisada puhastite hoolduspäevikusse. Heitvee hulk esitada saastetasu deklaratsioonil üks kord kvartalis ja üks kord aastas aastaarundes
4. Väljalaskme omaseire tulemused Heitvee ja sademevee väljalaskmete ning segunemispiirkonna omaseire analüüsitulemused esitada loa andjale digitaalselt, keskkonnaotsuste infosüsteemis, moodulisse - Kohustused - tärkandmetena, lisada analüüside dokumendid. Vastavalt üks kord kvartalis ja üks kord poolaastas hiljemalt kahe nädala jooksul pärast seireperioodi lõppu.
5. Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave Keskkonnatasu tuleb deklareerida vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Saastetasu ei nõuta, kui saasteaineid heidetakse veekogusse sademeveega sademeveekanalisatsiooni kaudu, täites samaaegselt sademeveele kehtestatud nõudeid. Vastavalt kehtivale seadusandlusele
6. Veekasutuse aastaaruanne Veekasutuse aastaaruanne esitada nõutud andmete ulatuses ja ajaks elektrooniliselt keskkonnaotsuste infosüsteemis vastavalt kehtivale seadusandlusele Üks kord aastas
7. Veekogu omaseire tulemused Esitada loa andjale segunemispiirkonna seire tulemused. Andmed esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis Kotkas tärkandmetena kohustuste moodulisse. Üks kord poolaastas
8. Teave meetmete rakendamise kohta Esitada loa andjale keskkonnaotsuste infosüsteemis ülevaade ohtlike ainete vähendamise tegevuskava täitmise seisust ja iga-aastane aruanne. Tegevuskava 2022-2027. a projekti lõpparuanne esitada heit- ja sademevee puhastamise efektiivsuse hindamise analüüsi tulemuste põhjal ning edasiste tegevuste kava. Üks kord aastas
9. Kanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete sisaldused ja kogused väljalaskmete kaupa Pidada arvestust puhastitele juhitavate ohtlike ainete osas. Ühiskanalisatsiooni ohtlike ainete juhtimine ei ole lubatud. Pidevalt
10. Reoveekäitluse teave Olmereoveed juhtida ühiskanalisatsiooni, vastavalt vee-ettevõttega sõlmitud teenuslepingule Pidevalt
11. Suublasse juhitavate saasteainete sisaldus (mg/l) ja kogused (t) Arvutatakse heitvee ja sademevee omaseireproovide analüüsitulemuste ning suublasse juhitud heitvee- ja sademeveekoguse alusel saasteainete kaupa vee saastetasu deklaratsioonis, koond aastaaruandes. Üks kord kvartalis koos keskkonnatasude deklaratsiooniga ning üks kord aastas veekasutuse aruandega
12. Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele Suublasse juhitava heit- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtused peavad vastama keskkonnaloas heit- ning sademeveele kehtestatud piirväärtustele. Pidevalt
13. Muu vajalik informatsioon Teavitada loa andjat keskkonnaloas toodud andmete muutustest ja muudest töödest, mis ei ole käesoleva loaga haaratud ja esitada keskkonnaloa muutmise taotlus keskkonnaotsuste infosüsteemis Kotkas. Taotlus loa muutmiseks esitada vähemalt kolm kuud enne planeeritavat muudatust
14. Muu vajalik informatsioon Kui loa omanik soovib võtta põhjavett Tallinna linna Tallinna põhjaveemaardla Kambriumi- Vendi veekihi Kopli 1 varu arvestuspiirkonna tarbevaru arvelt joogi- ja tehnoloogiliseks veeks ka peale 2042. aasta lõppu, on vajalik eelnevalt lasta kinnitada põhjaveevarud ja esitada taotlus loa muutmiseks ning taotleda luba alates 01.01.2043 põhjaveevõtu jätkamiseks. Taotlus jätkuvaks põhjaveevõtuks esitada keskkonnaostuste infosüsteemis hiljemalt septembris 2042
15. Muu vajalik informatsioon Põhjaveevaru ümberhindamiseks tuleb lasta teha hüdrogeoloogiline uuring. Põhjaveevaru tuleb kehtestada enne põhjavee võtmiseks keskkonnaloa muutmise taotluse esitamist. Uuringuaruanne esitada loa andjale keskkonnaotsuste infosüsteemis. Hüdrogeoloogiline uuring teha 2040.-2041.aastal. Varud kinnitada hiljemalt 2042. aasta I poolaastal.

V18. Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Loa lisad

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.