Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/517640
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/517640
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi Tallinna Tehnikaülikool
Registrikood / Isikukood 74000323
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Artur Šagarov
Kontaktisiku telefon +37258286030
Kontaktisiku e-post artur.sagarov@taltech.ee
Tegevusvaldkond Tavajäätmete taaskasutamine teadusuuringutes, arendustegevuses või uute toodete ja protsesside katsetamisel
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 29.12.2022
Registreeringu kehtivuse algus 29.12.2022
Lõppemise kuupäev 31.12.2024
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 1 ja esitatud taotluse 28.12.2022 T-RJÄ/1016190 alusel.
Täiendavad nõuded Jäätmete taaskasutamisel tuleb lähtuda keskkonnaministri 21.04.2004 määruse nr 21 “Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded” nõuetest.

Taaskasutamistoimingu koodi R12s puhul on tegemist jäätmete eeltöötlust tähistava taaskasutamistoiminguga ning mille tulemusena jäätmed jäävad jäätmeteks. Jäätmeid tohib üle anda vaid selleks vastavat luba omavatele isikutele.

Jäätmekäitleja registreeringu omajale rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud nõuded. Olulisemad keskkonnaalased kohustused jäätmekäitleja registreerimistõendi omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel (www.keskkonnaamet.ee) rubriigis "Loa omaja meelespea".

Jäätmekäitleja registreeringu väljastamisega kaasneb Teile kohustus tegevusaasta järgselt hiljemalt 31. jaanuaril esitada jäätmekäitlusalase tegevuse kohta jäätmearuanne keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Kristo Keevend
Ametikoht peaspetsialist juhataja ülesannetes

Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Ehitajate tee 5 jäätmekäitluskoht
Kood JKK3701039
Käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Ehitajate tee 5 (78405:501:0145). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Ehitajate tee 5 (78405:501:0145).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Ehitajate tee 5 78405:501:0145 X: 6584240, Y: 537946
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 85421 - Ülikoolide tegevus

Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. Elektroonika jäätmetest trükkplaatide mehaaniline töötlemine ja epoksi vaigu eraldamine mehaaniliste meetoditega (st. ilma reagentide kasutamist, sh. vesi) R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Sisend: tükkeldatud trükkplaadid - komponendid on eraldatud ja plaadi alus on lõigatud 40mm suuruseni.

Protsess: epoksiidvaiku eraldamine toimub vastavalt edasi toodud positsioonidele 1. - 13.
Tolmu kogutakse filtris.

Väljund: projektis loetakse epoksiidvaiku eraldamine trükkplaatide materjalide hulkast positiivseks tulemuseks, st. tolmu eraldatud orgaaniline osa (epoksiidvaik, klaasikiiud, plastikud) loetatakse taaskasutatavaks toormaterjaliks.
Piloot tehas:
NB! Alltoodud elemendid on üksikkatsetusteks:

1. Konveier - materjali laadimine purustajale (1.5-2.0 kW)
2. Purustaja - jääme (40 mm) osakeste purustamine, õhk liigub kinnises kontuuris filtri kaudu (tolmu imemine) 11-15 kW
3. Konveier - materjali laadimine (1.5-2.0 kW)
4. Magnetiline trummel - magnetiliste metallide emaldamiseks - ühendatud konveieriga.1.5 - 2.0 kW
5. Vibroseparaator - peen materjali sõeladega eraldamine 2.2 kW
6. Tigutransportöör - Laadimine teise liiki purustajale materjali 1.1 - 1.5 kW
7. Purustaja nr.2 - ette purustatudmaterjali viimane peenestus (15 - 20 kW)
8. Laadija-doseerija koos õhu germeetilise ventiiliga - doseerub meterjali separaatori sisse (0.37 kW)
9. -
10. Õhu-materjali separatsiooni katse seade - eraldab õhust osakesi nende tiheduse / para-magnetiliste omaduste järgi. 3-4 kW
11. Tiheduse järgne eraldamine - tsükloon mis eraldub suuruse ja tiheduse järgi materjali - ühendatud eelmise positsiooniga ja tarbib selle energiat
12. Elektrostaatiline sadestaja - sadestab tolmu õhust elektrostaatilise välja mõjul. 230Vac - 60KVdc - 3mA
13. Aktiivne õhu filter - eraldab ülejäänud tolmu õhust (4 kW)


1.22
 
Projekti kogumaht (t)
1.22

Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Ehitajate tee 5 jäätmekäitluskoht
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
16 02 16 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* 1.22 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  

Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.