Tagasi nimekirja Registreering nr RE.VT/517595
Laadi alla PDF

Veekeskkonnariskiga tegevuse registreering

Registreeringu number
RE.VT/517595
Registreeringu väljastamise kuupäev
03.01.2023
Registreeringu kehtivuse algus
03.01.2023
Registreeringu kehtivuse lõpp
29.12.2023
Registreeringu saaja
Ärinimi / Nimi
Viljandi Linnavalitsus
Registrikood / Isikukood
75005222
Tegevus
Tegevuse liik
Veekogu süvendamine ja/või süvenduspinnase või tahke aine paigutamine veekogusse või sette eemaldamine veekogust korrashoiu eesmärgil
Eesmärk
Tööde eesmärgiks on kolme ujumiskoha tarbeks liiva paigutamine Viljandi järve. Liiv transporditakse järvejääle ajal, kui selleks on olemas Päästeameti luba. Vältida tuleb nii inimestele kui keskkonnale tekkivat ohtu. Töid teostatakse väikese ja kerge traktoriga Schäffer 4250 CAB või Avant 760i, millega veetakse liiv märgitud alale jääl ning silutakse ühtlaseks. Olenevalt ilmast ei tohiks tööde kestvus olla pikem kui üks tööpäev.
Pinnavee või põhjavee omadustele, vee elustikule või veega seotud elustikule avalduva võimaliku ebasoodsa mõju kirjeldus
Loodusliku liiva koefitsiendiga D60/D10<3 toomisega piiritletud ujumiskohtadesse Viljandi järvel ei teki eeldatavalt olulisi ebasoodsaid mõjusid keskkonnale. Jää sulamisel vajub liiv järve põhja ning ajutiselt võib tõusta heljumi sisaldus vees. Tööde käigus võib ajutiselt olla kõrgem müratase.
Tegevuskoha aadress
Viljandi järv, Viljandi linn, Viljandi maakond
Kinnistu registriosanumber
4076650
Katastritunnus
89721:001:0001
Tegevuskoha asukoha koordinaadid
Ruumikuju: 3 lahustükki. Puudutatud veekogud: Viljandi järv (VEE2082800). Nurgakoordinaadid: 6469972, 593908; 6469865, 594212. kuva kaardil
Ruumikuju: 3 lahustükki. Puudutatud veekogud: Viljandi järv (VEE2082800). Nurgakoordinaadid: 6469972, 593908; 6469865, 594212.
Registreering
Kõrvaltingimused
1. Töid teostada taotluses kirjeldatud asukohas, mahus ja meetodil.
2. Töid teostada külmal perioodil, kui järv on jäätunud. Jälgida, et jää paksus oleks tehnikaga peale minnes kooskõlas jääohutusnõuetega.
3. Tööde teostamise käigus tuleb maksimaalselt vältida heljumi teket ja levikut. Võimalusel eelistada jämedateralist liiva, milles on väike aleuriidi- ja saviosakeste sisaldus.
4. Kasutada tuleb ainult töökorras tehnikat, keelatud on kütte- ja määrdeainete sattumine vette ja pinnasesse. Avarii ja reostuse tekkimisel tuleb operatiivselt reostuse edasine levik tõkestada, reostus likvideerida ning teavitada sellest esimesel võimalusel Keskkonnaametit.
5. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogule lähemal kui 10 meetrit.
6. Tööde tegemisel ei tohi kahjustada pinnast, muuta kaldajoont ning tekitada erosiooniohtu.
7. Veekeskkonnariskiga tegevuse registreering ei anna õigust ehitamiseks ega ehitise kasutamiseks.
8. Tööde järgselt tuleb kogu tööpiirkond korrastada.
Registreeringu faktiline ja õiguslik alus
Veekeskkonnariskiga tegevus registreeriti veeseaduse § 196 lg 2 p 5, § 198 lg 5 ja esitatud taotluse 05.12.2022 T-RVV/1015887-2 alusel.
Vaidlustamisviide
Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreerija
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Registrikood
70008658
E-posti aadress
info@keskkonnaamet.ee
Telefon
662 5999
Allkirjastaja
Karina Laasik

Veekogu süvendamine ja/või süvenduspinnase või tahke aine paigutamine veekogusse

Veekogu
Veekogu nimetus Viljandi järv
Veekogu kood VEE2082800
Veekogu tüüp Seisuveekogu
Veekogu nimetuse täpsustus  
Veekogumid
Veekogumi nimetus Veekogumi kood
Viljandi järv 2082800_1
Süvenduspinnase liigid
Tegevuse tüüp Süvenduspinnase liik/tahke aine nimetus Muu aine Süvenduspinnase/tahkete ainete uputamise maht (m³)
Veekogu põhja tahkete ainete, sh pinnase paigutamine Liiv   82

Tee või raudtee koosseisu kuuluva silla või truubi ehitamine

Vorm ei ole asjakohane

Vesiviljelus

Vorm ei ole asjakohane

Maasoojussüsteemi paigaldamine veekogusse

Vorm ei ole asjakohane

Avatud maasoojussüsteemi läbinud põhjavee juhtimine otse põhjavette

Vorm ei ole asjakohane

Paisutuse likvideerimine ja veetaseme alandamine

Vorm ei ole asjakohane

Teaduslikul eesmärgil ainete otse põhjavette juhtimine

Vorm ei ole asjakohane

Keemilise taimekaitsevahendi veekaitsevööndis kasutamine

Vorm ei ole asjakohane

Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamine

Vorm ei ole asjakohane