Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-517337
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi Tori Vallavalitsus
Registrikood / Isikukood 77000341
Tegevuskoha andmed Nimetus Sindi kärestiku kaldakindlustus ja kivivallid
Aadress Sindi pais, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond
Katastritunnus(ed) 73001:001:1471; 74101:001:0341
Territoriaalkood EHAK 7607
Käitise territoorium Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Pärnu jõgi V1 (73001:001:1471), Sindi pais (74101:001:0341). Puudutatud veekogud: Pärnu jõgi (VEE1123500), Suuroja (VEE1145000).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Pärnu jõgi V1 (73001:001:1471), Sindi pais (74101:001:0341). Puudutatud veekogud: Pärnu jõgi (VEE1123500), Suuroja (VEE1145000).
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Vee erikasutus;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 04.01.2023
Lõppemise kuupäev 31.12.2023

Vee erikasutus

V1. Lubatud veevõtt pinnaveekogust

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V3. Võetava vee koguse ja seire nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V4. Väljalaskmed ja lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V5. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V6. Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V7. Väljalaskme seire nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V8. Veekogu sh suubla seire

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V9. Nõuded veekogu paisutamise ja hüdroenergia kasutamise kohta

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V10. Süvendamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V11. Veekogusse tahkete ainete paigutamine sh kaadamine

Veekogu nimetus Pärnu jõgi
Veekogu kood VEE1123500
Pinnaveekogumi nimetus Pärnu Käru jõest suudmeni
Pinnaveekogumi kood 1123500_3
Tahkete ainete paigutamise, sh kaadamise koht Vooluveekogu
Kaadamisala nimetus  
Vee erikasutuse piirkonna koordinaadid
L-EST koordinaadid
X: 6474633, Y: 538062
X: 6474584, Y: 538099
X: 6474769, Y: 538645
X: 6474798, Y: 538460
X: 6474727, Y: 538243
Veekogusse tahkete ainete paigutamise sh kaadamise vajaduse põhjendus Kavandatava tegevuse eesmärgiks on rajada Sindi linna planeeritava kärestikukeskuse alale kaldakindlustus ning kivivallid. Arvestatud on, et tööde teostamiseks võib olla ka ajutiste tõkketammide rajamine (vajadus oleneb veetasemest).
Veekogusse tahkete ainete paigutamise sh kaadamise viis  
Veekogusse paigutatavate ainete füüsikalised omadused
Pinnase või ainete liik Omadused Maht, m³
Killustik   1 080
Betoon   116
Betoon   106
Ajutised tõkketammid   20
Veekogusse paigutatavate ainete keemilised omadused
Saasteaine Sisaldus Maht, m³
     
Veekogusse paigutatavate ainete bioloogilised omadused
Omadused ja esinemine
 
Keskkonnaohtlike ainete ja/või asjade kaadamise erandi kohaldamise põhjendus ja õiguslik alus.  
Tahkete ainete veekogusse paigutamise sh kaadamise nõuded Tahkete ainete uputamise töid teostada suvisel madalveeperioodil väljaspool lõheliste kude- ja rändeaegu ajavahemikul 15.06-15.09.

V12. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V13. Pinnaveekogu kemikaalidega korrashoid

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V14. Vesiviljelus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V15. Laeva lastimine, lossimine, remont

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V16. Meetmed mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju ja nende täitmise tähtajad

Jrk nr Meede Meetme kirjeldus Meetme rakendamise tähtaeg
1. Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse keskkonnamõju vähendamise meetmed Töödes, mis on planeeritud Suures kärestikus kivide ümberpaigutamisega, tuleb kaasata kalastiku ekspert, kes tunneb kalade liikumise seaduspärasusi. Kogu tööperioodi jooksul
2. Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse keskkonnamõju vähendamise meetmed Kaldakindlustuse ja kivivallide rajamise käigus tekkiva heljumi levimise ja mõju minimaliseerimiseks teostada tahkete ainete uputamine töid suvisel madalveeperioodil väljaspool lõheliste kude- ja rändeaegu ajavahemikul 15.06-15.09. Kogu tööperioodi jooksul
3. Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse keskkonnamõju vähendamise meetmed Avariide vältimiseks tuleb pidevalt jälgida masinate tehnilist korrasolekut. Masinaid ei tohi tankida jõe ääres 10 m ulatuses. Kogu tööperioodi jooksul
4. Parima võimaliku tehnika kasutamine Kasutatav tehnika peab olema töökorras ja ei tohi põhjustada täiendavat pinnase ega veereostust. Kogu tööperioodi jooksul
5. Muud asjakohased meetmed Nii ehitus- kui ka kasutusaegsete võimalike oluliste ebasoodsate mõjude avaldumise vältimiseks kaitsealustele nahkhiire liikidele ja ka piirkonna elanikele, ehitusaegset valgusreostuse mõju vältida sobivate töömeetodite valikuga, pimedal ajal piirkonda mitte üle valgustades. Kogu tööperioodi jooksul
6. Muud asjakohased meetmed Töid teostada vastavalt T&I Insenerid OÜ. 2022. „Sindi kärestik. Ehituskonstruktsioonid. Põhiprojekt“ töö nr 2021-18 (21-85) esimesele ehitusjärgule. Kogu tööperioodi jooksul

V17. Nõuded teabe esitamiseks loa andjale

Jrk nr Teabe liik Teabe detailsem kirjeldus Teabe esitamise sagedus
1. Teave meetmete rakendamise kohta Kui vee erikasutusloas toodud meetmeid ei ole võimalik mingil põhjusel täita, siis tuleb sellest kirjalikult teatada loa väljaandjale. Vastavalt vajaduse tekkimisele
2. Muu vajalik informatsioon Tööde teostamise jooksul jälgida pidevalt võimalikku reostusohtu ning ohu ilmnemisel korraldada operatiivselt reostuse edasise leviku tõkestamine ning likvideerimine. Koheselt
3. Muu vajalik informatsioon Avarii või selle ohu korral informeerida koheselt Häirekeskust ja Keskkonnaametit. Koheselt

V18. Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Loa lisad

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.