Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/517664
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/517664
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi OÜ Rannavesi Ehitus
Registrikood / Isikukood 12014042
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Taavi Käsk
Kontaktisiku telefon +3725655657
Kontaktisiku e-post taavi@rannavesi.ee
Tegevusvaldkond Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 06.01.2023
Registreeringu kehtivuse algus 06.01.2023
Lõppemise kuupäev 31.12.2023
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 1 ja esitatud taotluse 15.12.2022 T-RJÄ/1016067 alusel.
Täiendavad nõuded Jäätmete taaskasutamisel tuleb arvestada keskkonnaministri 21.04.2004 määruse nr 21 “Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded” § 4¹ nõuetega.

Jäätmekäitleja registreeringu väljastamine ei vabasta kinnistu omanikku või tööde teostajat muude õigusaktidega kehtestatud kohustustest või piirangutest ning registreering ei asenda muude õigusaktide alusel nõutavaid lube või kooskõlastusi. Jäätmete taaskasutamisel tuleb arvestada kinnistu kasutamisele seatud piirangutega.
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Haapsalu linna tänavad, teed ja parklad
Kood JKK5700135
Käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk.
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Lääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Posti tänav 18301:007:0048 X: 6533491, Y: 473588
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38211 - Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus

Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. Teede ja parklate hooldus ja remont R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine Erinevatel Haapsalu linna munitsipaalomandis olevatel tänavatel, teedel ja parklates freesasfaltiga aukude katmine ja lõiguti teekatte parandus (nt uue kihi lisamine). Kallur või höövliga kallur, kopplaadur 1 400
 
Projekti kogumaht (t)
1 400

Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Haapsalu linna tänavad, teed ja parklad
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* 1 400 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine  

Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.