Tagasi nimekirja Registreering nr PHRR/518301
Laadi alla PDF

1. Paikse heiteallika käitaja registreerimistõend

Registreeringu number
PHRR/518301
Registreeringu omaja andmed
Ärinimi / Nimi
Aktsiaselts Põlva Soojus
Registrikood / Isikukood
10244660
Aadress
J. Käisi tn 11, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond
E-posti aadress
tarmo@polvasoojus.ee
Käitise andmed
Käitise nimetus
Vabriku tn katlamaja
Käitise aadress
Vabriku tn 24a, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond
Territoriaalkood EHAKi järgi
6536
Katastritunnus
62201:001:1566
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6440296, Y: 682332
Käitise ja tootmisterritooriumi asukoha kirjeldus
Põlva linnas asuvat, Jaama-Savi tänavate piirkonna ja Vabriku-Lao tänavate piirkonna ühendatud kaugküttevõrku varustatakse soojusega Vabriku tänava katlamajast (Ehitusregistri kood 120745405).
Vabriku katlamaja soojusvõrgu maksimaalne soojuskoormus on ligikaudu 2 MW. 2021 a oli gaasikulu 504,8 tuhat m3 ning soojuse toodang 4406 MWh. Soojuse tootmine on 24 h päevas, aastaringselt.
Põhikatel on Foster Wheeler TF 16, mis kasutab heiteallikana 12 m kõrgust korstnat (HEIT 0003244).
Lisakatel on Danstokker Global 2, mis kasutab heiteallikana 12 m kõrgust korstnat (HEIT0009887).
Seoses heitliku olukorraga energiakandjate turul ja võimalike eesolevate maagaasi tarneraskutega paigaldati kateldele uued põletid, üks neist kasutab kütusena põlevkiviõli. Põletite nimisoojusvõimsus on a' 0,99 MW.
Katlamaja põhjaküljele paigaldati 50 t teisaldatav mahuti (9,05 x 2,87m),
mis asub mahutivanni (3,5 x 10,5 x 1,52 m) sees ja mahuti õhutustoru on viidud 12 m kõrgusel maapinnast.
Mahuti on ühendatud katlaga kütusetoru abil.
Katlamaja hoone vahetus läheduses (20 - 40 m) asub elamute piirkond põhjasuunast kuni kagu ilmakaareni.
Üksik eramaja jääb läände ca 30 m kaugusele, mis piirneb omakorda rohealaga kuni tootmishooneteni.
Katlamajast loodes, enne eramute piirkonda, on kohalike elanike aiamaad ja lõunas garaažide kompleksid, millele järgneb roheala.
Piirkonna kortermajad on maksimaalselt 3- korruselised.
Vabriku tänava piirkond paikneb tasasel maa-alal, kõrgus merepinnast u 66 m.
Koole ega lasteaedu ülalatoodud piirkonnas ei ole.
Lähim ühiskondlik hoone on 150 m kaugusele kirdes asuv kauplusehoone.
Katlamajast ca 640 m kaugusel kagus asub lähim III kategooria kaitsealune liik Platanthera chlorantha (rohekas käokeel) kr kood KLO9317670.
Tegevusala
Põhitegevusala Tegevusala EMTAK kood ja nimetus
Jah 35301 - Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Registreering
Registreeringu väljastamise kuupäev
10.01.2023
Registreeringu kehtivuse algus
10.01.2023
Eritingimused
Eritingimusi ei kehtestata.
Õiguslik alus ja faktilised asjaolud, mille alusel registreering on tehtud
Paikse heiteallika käitaja registreeringu tõendi andmise õiguslikud alused on: atmosfääriõhu kaitse seaduse § 80 lg 1, § 81 lg 1 ja lg 2 ning § 83, keskkonnaministri 19.12.2017 määrus nr 60 „Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja tegevuse registreering, registreeringu taotluse, tõendi ja aastaaruande vorm ning aastaaruande esitamise kord“, kooskõlas Keskkonnaameti peadirektori 10.12.2020 käskkirja nr 1-1/20/230 „Keskkonnaameti struktuuriüksuste põhimääruste kinnitamine" lisa 8 “Kliima- ja kiirgusosakonna põhimäärus” punktiga 2.5.4 ning Keskkonnaameti peadirektori 29.01.2021 käskkirjaga nr 1-1/21/17 “Teabehalduse korra uues redaktsioonis kinnitamine” punktiga 4.3. Taotleja on esitanud paikse heiteallika käitaja registreeringu taotluse, mis on registreeritud Keskkonnaameti infosüsteemis KOTKAS.
Vaidlustamisviide
Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreerija
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Registrikood
70008658
Allkirjastaja
Meelis Mägi

2. Kategooria

Põletusseade, mille nimisoojusvõimsus on 0,31 - 0,99 MWth
Jah
Soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth Kasutatav kütus või jäätmed
Kütuse liik Kütuseliigi aastakulu
Kogus Ühik
0.99 Põlevkiviõli (raske fraktsioon) 500 tonni
0.99 Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 600 tuh. Nm³
 
Põletusseade, mille nimisoojusvõimsus on 1 MWth või suurem, kuid mis töötab alla 500 töötunni aastas
Ei
 
Terminali või tankla naftasaaduste, mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete (alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 20 kohaselt) laadimine
Ei
 

3. Heiteallikad

Heite­allikas Väljuvate gaaside parameetrid
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus Tegevusala, tehnoloogiaprotsess SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP L-EST97 koordinaadid Ava läbi­mõõt, m Väljumis­kõrgus, m Joon­kiirus, m/s Tempera­tuur, °C
HEIT0009887 SA-20 Vabriku tn katlamaja korsten 2 010203b - Piirkondlikud katlamajad - põletusseade < 20 MW (katlad) X: 6440291, Y: 682329 0.35 12 4.729 155
HEIT0003244 SA-10 Vabriku tn katlamaja korsten 1 010203b - Piirkondlikud katlamajad - põletusseade < 20 MW (katlad) X: 6440292, Y: 682329 0.30 12 6.805 180

4. Tehnoloogiaseadmed ja saasteainete püüdeseadmed

Vorm ei ole asjakohane.

5. Heiteallikad ning saasteainete hetkelised ja aastased heitkogused heiteallikate kaupa

Jrk nr Heite­allikas Heiteallika kood SNAP kood Saasteained
CAS nr Nimetus Heitkogused
Hetkeline heitkogus Ühik Aastane Ühik
1. Vabriku tn katlamaja korsten 2 HEIT0009887 010203b PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0 g/s 0.009 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0 g/s 0.009 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0 g/s 0.009 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.042 g/s 0.876 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.03 g/s 0.614 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 g/s 0.041 t
7446-09-5 Vääveldioksiid 0 g/s 0.01 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 g/s 1 146.971 t
2. Vabriku tn katlamaja korsten 1 HEIT0003244 010203b PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.04 g/s 0.82 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.006 g/s 0.123 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.006 g/s 0.123 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.11 g/s 2.276 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.042 g/s 0.861 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.005 g/s 0.102 t
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.198 mg/s 4.10 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.386 g/s 8 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 g/s 1 584.863 t

6. Välisõhku väljutatavate saasteainete nimetused ja heitkogused aastas

CAS nr Nimetus Heitkogus aastas
Kogus Mõõtühik
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 3.152 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 2 731.834 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 1.475 t
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 4.10 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 8.01 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.143 t
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.829 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.132 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.132 t