Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/518335
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/518335
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi Eesti Keskkonnateenused AS
Registrikood / Isikukood 10277820
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Helen Sõmerik
Kontaktisiku telefon  
Kontaktisiku e-post  
Tegevusvaldkond Kohaliku omavalitsuse üksusele korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine
Veo piirkond Harju maakond
Korraldatud jäätmeveo (KOJV) piirkond Mustamäe 3 ja 4
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 10.01.2023
Registreeringu kehtivuse algus 10.01.2023
Lõppemise kuupäev 31.03.2023
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 6 ja esitatud taotluse 06.01.2023 T-RJÄ/1016296-2 alusel.
Täiendavad nõuded Jäätmete veol tuleb välistada nende segunemist või sattumist keskkonda. Jäätmekäitleja registreeringu omajale rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud nõuded.

Registreeringul toodud käitluskohad on Tallinna linnaga kooskõlastatud 24.08.2017.

Jäätmeseaduse § 66 kohaselt on kohaliku omavalitsuse ülesandeks korraldada oma haldusterritooriumil olmejäätmete kogumine ja vedu ning § 68 lg 1 kohaselt on korraldatud jäätmeveo riigihanke tulemusel kohaliku omavalitsuse üksusega hankelepingu sõlminud isikul õigus osutada korraldatud jäätmeveo teenust määratud jäätmeliikide osas ja veopiirkondades.
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Jäätmete vedu

Ohtlike jäätmete veo kogus (t/a)
0
Olmejäätmete veo kogus (t/a)
1 000 000
Metallijäätmete veo kogus (t/a)
0
Muude jäätmete veo kogus (t/a)
 
Üldine jäätmete veo kogus (t/a)
1 000 000

Jäätmekäitluskoht (-kohad), kuhu jäätmed veetakse, kui isik registreeritakse kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveo teenuse osutajana

Jrk nr Käitluskoha nimetus Käitluskoha kood Aadress Jäätmeliigid
Jäätmeliik
1. Paikre territoorium väljapool ladeala JTK0671854 Põlendmaa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
20 01 01 - Paber ja kartong
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
2. Torma prügila JKK4900001 Jõgeva maakond, Mustvee vald, Võtikvere küla, Torma prügila 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
20 01 01 - Paber ja kartong
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
3. Väätsa prügila JKK5100019 Järva maakond, Türi vald, Roovere küla, Järvamaa prügila 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
20 01 01 - Paber ja kartong
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
4. Tallinna prügila JKK3700099 Harju maakond, Jõelähtme vald, Rebala küla, Jäätmekeskus 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
20 01 01 - Paber ja kartong
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
5. Iru Elektrijaam JKK3700509 Harju maakond, Maardu linn, Peterburi tee 105 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
6. Aardlapalu ümberlaadimisjaam JKK7800148 Tartu maakond, Kambja vald, Uhti küla, Aardlapalu prügila 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
20 01 01 - Paber ja kartong
7. Luha jäätmekäitluskoht JKK7800206 Tartu maakond, Kambja vald, Uhti küla, Luha 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
20 01 01 - Paber ja kartong
8. Viljandi jäätmejaam JKK8400033 Viljandi maakond, Viljandi linn, Pärnu mnt 36 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
20 01 01 - Paber ja kartong
9. Vaheladu Mäepere jäätmejaamas JKK7000040 Rapla maakond, Rapla vald, Ülejõe küla, Mäepere jäätmejaam 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
20 01 01 - Paber ja kartong
10. Uikala prügila JTK0688256 Uikala küla, Toila vald, Ida-Viru maakond 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
20 01 01 - Paber ja kartong
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
11. Betooni 28c jäätmekäitluskoht JKK3700341 Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Betooni tn 28c 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
12. Vana-Narva mnt 26 jäätmekäitluskoht JKK3700100 Harju maakond, Maardu linn, Vana-Narva mnt 26 20 01 01 - Paber ja kartong
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
13. Ecobio Maardu käitlustehas JKK0900258 Harju maakond, Maardu linn, Vana-Narva mnt 26 20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
14. Vana-Narva mnt 24f pakendijäätmete kogumiskoht JKK3700113 Harju maakond, Maardu linn, Vana-Narva mnt 24f 20 01 01 - Paber ja kartong
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)