Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/518303
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/518303
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi OÜ Männimetsa Talu
Registrikood / Isikukood 11233664
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Mihkel Maks
Kontaktisiku telefon  
Kontaktisiku e-post  
Tegevusvaldkond Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 11.01.2023
Registreeringu kehtivuse algus 11.01.2023
Lõppemise kuupäev 30.06.2023
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 1 ja esitatud taotluse 07.01.2023 T-RJÄ/1016275-2 alusel.
Täiendavad nõuded Taaskasutatavad jäätmed ei tohi sisaldada ohtlikke jäätmeid ja ei tohi olla ohtlike ainetega saastunud. Jäätmeid ei ole lubatud ladustada.

Registreeringu omajale kohalduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud nõuded. Olulisemad keskkonnaalased kohustused keskkonnaloa omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel (www.keskkonnaamet.ee) rubriigis "Loa omaja meelespea".

Registreering ei asenda muude õigusaktide alusel nõutavaid lube või kooskõlastusi. Oluline on, et jäätmekäitluses rakendatakse kõiki ettevaatus- ja ohutusmeetmeid.
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Suure-Sepa pinnasetäitekoht
Kood JKK8200145
Käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Suure-Sepa (28902:002:0810). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Suure-Sepa (28902:002:0810).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Valga maakond, Valga vald, Lüllemäe küla, Suure-Sepa 28902:002:0810 X: 6403203, Y: 641167
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38211 - Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus

Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. Pinnase täitmine telliste ja betooniga juurdepääsutee ehitamiseks R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks Telliste ja betooniga täidetakse madalam ja ebatasasem ala. Täitmise eesmärk on ehitada juurdepääsutee hoonetele. Tellised ja betoon asendavad ca 85% tee ehitamiseks vajavast täitest, kui ei kasuta selleks olemasolevaid jäätmeid peaks kogu täite vedama karjaäärist(kruus) aga läheduses ühtegi karjääri pole, seega lisanduks veel arvestatav transpordikulu. Jäätmete kasutamisel täitena oleks tarvis karjäärist vedada ainult pindmine tasanduskiht. Antud jäätmed on tekkinud Hänilase kinnistul(piirneb suure-sepaga) asuva kuivatikompleksi renoveerimise käigus, vanad põrandad, vaheseinad, ukseavad ja lagunenud hooneosad(vana katlamaja) Tööd teostatakse 19 tonnise roomikekskavaatoriga ja 6 tonnise rataslaaduriga 300
 
Projekti kogumaht (t)
300

Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Suure-Sepa pinnasetäitekoht
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
17 01 01 - Betoon 100 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
17 01 02 - Tellised 200 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  

Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.