Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-516298
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi osaühing Lindamäe
Registrikood / Isikukood 10898284
Tegevuskoha andmed Nimetus Tõitoja liivakarjääri
Aadress Lodja küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Katastritunnus(ed) 71102:001:0394
Territoriaalkood EHAK 4440
Käitise territoorium Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Lodja metskond 21 (71102:001:0375).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Lodja metskond 21 (71102:001:0375).
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Maavara kaevandamine;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 17.01.2023
Lõppemise kuupäev 13.01.2038

Maapõu

M1. Maavara kaevandamine

Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Mäeeraldise liik uus mäeeraldis
Registrikaardi nr 946
Maardla nimetus Tõitoja
Maardla osa nimetus  
Maardla põhimaavara liiv
Mäeeraldise nimetus Tõitoja liivakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju
Mäeeraldise pindala (ha) 10.93
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 10.93
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 49
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 49
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve teedeehitus, täitepinnas
Minimaalne tootmismaht aastas 10
Keskmine tootmismaht aastas 36
Maksimaalne tootmismaht aastas (tuh t või tuh m³)  
Plokid
Nimetus Kasutusala Maavara Kaevandatud maavara kuulub eraomanikule? Kaevandamine lubatud allpool põhjaveetaset Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
1 plokk täiteliiv Liiv, täitepinnas Ei Ei aT - aktiivne tarbevaru 242 tuh m³
10.05.2022
2 plokk täiteliiv Liiv, täitepinnas Ei Jah aT - aktiivne tarbevaru 348 tuh m³
10.05.2022
Tegevusala andmed
Maavara Kehtiv alates aasta Kehtiv kuni aasta Aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Maksimaalne Maksimaalne aastamäär keskkonnanõuete täitmiseks Ühik Kogus Ühik
Liiv, täitepinnas 2022 2037 60   tuh m³ 534 tuh m³
Mäeeraldise KOV jaotus
Maavara Kehtiv alates aasta Kehtiv kuni aasta KOV-id
KOV EHAK KOV nimetus KOV pindala (ha) KOV pindala eraldisel (ha) Pinna proportsioon
Liiv, täitepinnas 2022 2037 0712 Saarde vald      
Geoloogilised uuringud
Geoloogilise uuringu aruande nimetus R.Sinisalu, P. Koppel, M. Rass 2016. Töitoja uuringuruumi liiva geoloogiline uuring Pärnumaal (varu seisuga 01.09.2016)
Geoloogiafondi number 8744
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number Keskkonnaministri 05.10.2016 käskkiri nr 1-2/16/975
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
05.10.2016
Kõrvaltingimused
1. Tolmuheitmete vähendamiseks piirata veokite liikumiskiirust karjääris kuni 30 km/h. Sademetevaesel perioodil, kui ööpäeva keskmine välistemperatuur on üle +5°C, tuleb karjääris kasutatavaid teid ja valmistoodangu puistanguid kasta või töödelda pidevalt vastavate vahenditega õhusaaste leviku vältimiseks. Kui kaevandamist (maapõueseaduse § 6 alusel) ei toimu, ei ole kohustust teid kasta.
2. Müra leviku minimeerimiseks kaasata kaevandamisprojekti koostamisse müraekspert. Rajada katendivall mäeeraldise lõuna ja idaservale katkestusteta minimaalselt 790 m pikkusena ja trapetsikujulisena.
3. Rajada vääriselupaiga VEP132021 suunal vähemalt 3 m kõrgune katendivall. Tee eraldada elupaigast kaitsevalliga ja karjäärisisene tee rajada minimaalselt 50 m kaugusele vallist.
4. Karjääris teostatavad tegevused on lubatud esmaspäevast reedeni kell 7-19. Öörahu ajal, nädalavahetustel ja riigipühadel on töötamine keelatud.
5. Raadamistööd on lubatud 01.09-28.02.
6. Karjäärist vee väljapumpamine ja ärajuhtimine on keelatud.
7. Materjali väljaveoteena tohib kasutada Riitsikulli metsatee põhja-lõunasuunalis idapoolset osa (ühendust Valga-Uulu põhimaanteele).
Kaevandatud maa kasutamise otstarve
Veekogu

Loa lisad

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.